Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Хибридни технологии за печат

  •  
  •  
  •  
  •  


Медийният пазар се променя и ще продължава да се променя, ко­ето налага преосмисляне на бизнесстратегиите от страна на про­изводителите на печатна техника и собствениците на печатници. Раз­витието на пазара зависи от демо­графски, социални, икономически и технологични фактори, като полиг­рафическият сектор също е засег­нат от промените в индустрията. Печатът ще продължава да играе ва­жна роля в комуникациите, но проме­ните в пазара доведоха до нежелани явления в полиграфическата индус­трия. Възможностите, които интер­нет дава за поръчка, печат, одобре­ние и пр., премахват географските бариери и променят статуквото на печата като местен бизнес.

За да имат успех, печатарите трябва да адресират продукцията си съобразно изискванията на пазара. Едно от настоящите предизвикател­ства е ефективен печат в късите (до 250 листа), средните (250–20 000) и дългите тиражи (над 20 000). Дока­то дългите тиражи са ефективни при използването на конвенционална офсетова технология, много малки­те тиражи са идеални за отпечатва­не чрез дигитални методи, но ефек­тивното отпечатване на средните тиражи (250–20 000 бр.) е сериозно предизвикателство. Проучванията показват, че използването на диги­тална и офсетова техника в една пе­чатница невинаги е достатъчно кон­курентоспособно, тъй като голяма част от поръчките са неефективни за изпълнение при използването на двете технологии. Между офсето­вата и дигиталната технология съ­ществува стратегическа ниша, коя­то много печатници се опитват да заемат. Поради тази причина воде­щите фирми – производители на пе­чатни машини, разработват редица хибридни печатни системи, предста­вляващи комбинация между традици­онния офсетов печат и дигиталния високоскоростен печат.

Основните предимства на хи­бридните технологии за печат са: по-висока скорост на печат, рентабилност при изпълняване на средни тиражи, намаляване на брака. Спо­ред прогнозите в следващите годи­ни приходите от хибридни техноло­гии ще достигнат 44% от общите приходи от печат.

Проучване на InfoTrends сред полз­ватели на дигитални офсетови пе­чатни машини показва, че основни­те мотиви за закупуване на хибридна техника са свързани с: разширяване на пазарния дял; повишаване на про­изводителността; подобряване на качеството на печат; в отговор на потребителските изисквания за по-къси тиражи и намаляване на цената на печатните изделия. От участва­лите в проучването печатници, от които 76% са в САЩ, 13% в Канада и 6% в Европа, 80% посочват, че са уве­личили клиентите си, използвайки хи­бридна технология, като повече от 50% от тях възнамеряват да използ­ват дигитална офсетова машина по­вече от 10 години.

Участниците в проучването са оценили като най-важни предимства на хибридната технология постигна­тото качество на печат и високо­то ниво на автоматизация. Според респондентите преимуществата на хибридната технология в сравне­ние с дигиталните печатни маши­ни са високата скорост и цената на единица продукция, като за 73% хибридната печатна машина е в допъл­нение към съществуващото офсето­во оборудване, а 60% са отговорили, че имат нужда от допълване на ди­гиталната им печатна система, но участниците в проучването не въз­намеряват изцяло да заместят кон­венционалната офсетова техноло­гия или дигиталната с хибридния метод на печат.

Степента на удовлетвореност по отношение скоростта на печат е висока сред 84% от използващите ди­гитални офсетови печатни машини, участвали в направеното проучване, а по отношение на възможността за печат върху широка гама печатаеми материали е 83%.
По отношение на получените при­ходи, при сравнение на дигиталната, офсетовата и хибридната техноло­гия, най-висок е делът на хибридния печатен метод:

Комбинирането на два различ­ни печатни метода има редица пре­имущества пред конвенционалните контактни и безконтактни печатни технологии: високо качество, рента­билност при къси тиражи, намаляване на брака, висока скорост на печат и пр.

Чистите печатни технологии едва ли ще бъдат в състояние да по­крият икономически големите изисква­ния и предизвикателства на времето. Всеки отделен технологичен процес има своите силни страни, предим­ства и ограничения. Адаптирането към изискванията на потребителите ще бъде съпътствано от хибридните печатни технологии, без това да е за сметка на новите или съществуващи­те конвенционални технологии.

 
24.01.2012.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар