Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Формени пластини PRO-V и техните възможности в реалното производствоВ съвременното производство цифровите технологии във формените процеси при плоския офсетов печат по­степенно изместват аналоговите технологии, които се осъществяват чрез копиране с филм. До голяма степен тяхното широко използване се дължи на новите типо­ве усъвършенствани формени пластини, които се използ­ват за изготвяне на печатни форми.

Най-съвременните направления в усъвършенстване­то на формените пластини са свързани с разработката на материали с опростена обработка на изображение­то след запис. Въпреки относително невисоката им ти­ражоустойчивост, разработващите заявяват, че проце­сът на изготвяне на печатни форми на такива пластини се отличава с по-висока стабилност. Това може да се дъл­жи на отстраняването на етапа проявяване, което пра­ви процеса управляем и контролируем [1].

Термочувствителните „безпроцесни“ формениплас­тини заемат лидерска позиция на пазара, но в последно времесе появиха светлочувствителни пластини, с кои­то на практика се работи на принципа Low-chemistry. Та­кива пластини предлагат Fuji Film. Те са светлочувстви­телни с фотополимеризуем слой, марка PRO-V, серия Brillia.

Едно от главните достойнства на тези пластини e тяхната относително висока светлочувствителност и следователно нисък разход на енергия за запис на изобра­жението. Те са чувствителни към виолетовите лазери с дължина на вълната 405–410 nm. Тиражоустойчивост­та на печатните форми е висока, около 200 хиляди отпе­чатъка, а при използване на UV-мастила може да достиг­не до 100 хиляди.

Формените пластини PRO-V са ново поколение плас­тини, за обработката на които не се изисква химическо проявяване в разтвори. За да се отстрани неполимеризи­раният слой след експонирането, се използва слабо осно­вен разтвор тип Finishing Solution LC-V (pH 9,8) и дестилирана вода. Това прави процеса прост и евтин.

В сравнение с други светлочувствителни пластини, пластините PRO-V имат висока разрешаваща способ­ност: в рекламните материали на фирма Fuji Film е ука­зано, че градационният интервал на печатната форма е равен на 1–99%, при линеатура на растериране 200 lpi, т.е. по този параметър те се явяват аналогични на тер­мочувствителните пластини [3]. По такъв начин спо­ред производителите [2] пластините PRO-V могат да се считат за напълно конкурентни на съвременния пазар. Тези забележителни възможности на формените пласти­ни PRO-V, и особено по-ниският разход на енергия в срав­нение с термочувствителните пластини, ги правят из­ключително перспективни. Затова е много важно да се направи оценка на репродукционно-графическите показа­тели на печатните форми, получени на такива пластини.

В реални условия, при оптимални режими на експони­ране, препоръчани от производителите, са произведени печатни форми на формени пластини PRO-V. Записани са на устройство FujiFilm CtP Luxel V8 MAL и са обработени на процесор FCF – 125. При разрешение 2540 dpi е записа­на растерова скала с различна относителна площ на рас­терните точки – Sотн..

С помощта на дотметър iCPlate на фирма GretagMachbeth са измерени Sотн на печатната форма. По получените данни е построена градационна характерис­тика (фиг. 1), която показва възпроизвеждането на рас­терното изображение на печатната форма, и е оценен градационният интервал.

Анализите от получените резултати сочат, че гра­дационната характеристика показва незначителни от­клонения (от порядъка на 2 до 3,5%), а градационният ин­тервал е 2–95%. Все пак отклоненията в светлите и тъмните тонове са съществени.

Възпроизвеждането на щриховите детайли (щрих и просвет) с различни размери е оценено с помощта на те­стова скала, съдържаща детайли от 10 μm, които са ори­ентирани по направлението на записващия лъч и перпен­дикулярно на него.

Установено е, че щрихите с размер 10 μm се възпро­извеждат, но с големи отклонения – от порядъка на 30 до 80%, при това тяхната ориентация влияе на възпроизвеж­дането им на печатната форма. Например детайлите, разположени по направление на записващия лъч, се възпро­извеждат с по-малки отклонения, отколкото аналогич­ните детайли, разположени перпендикулярно на записва­щия лъч. Що се отнася до просветите, възпроизвеждат се само тези, които са ориентирани по направлението на записващия лъч. Следва да се отбележи, че размерите на детайлите с различна ориентация на печатната фор­ма превишават размерите, зададени в цифровия файл, с изключение на просветите, разположени перпендикуляр­но на направлението на записващия лъч, при които се на­блюдава намаляване на размерите.

Осъществените в работата изследвания дават представа за технологичните възможности на формените пластини PRO-V, свързани с възпроизвеждането на растерови и щрихови детайли, и позволяват да се опреде­ли конкретно областта, в която могат да се използват.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар