Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Учебникарските шрифтовеПо време на дискусията за тежестта на ученическите раници се очерта и потребността от създаване на нови фамилии шрифтове, специализирани за учебници и учебни пособия. Създаване­то на такива шрифтове е обоснова­но от различни причини, най-съществе­ната от които е, че с универсалните шрифтове невинаги се постига же­ланият резултат. Друга немаловажна причина е търсенето на оптимално съотношение между информационна­та плътност на шрифтовете и тях­ната ергономичност, съобразени със специфичните възрастови особено­сти на децата и хигиената на зрени­ето. Това е въпрос, който трябва да бъде решен с основното участие и на специалисти-офталмолози.

Създаването на специализирани учебникарски шрифтове е задача, съот­ветстваща на уникалното и отговорно положение на България като единстве­ната страна — член на Европейския съюз, в която се използва кирилица.

В Клъстер българска медия и печат решихме да действаме, без да имаме достатъчно информация за предпри­етите от министерствата стъпки. По време на обсъжданията възникна и идеята да бъде организиран конкурс за нови учебникарски шрифтове. Да, но! Дали точно сред нас са всички но­сители на универсалното шрифтово знание? Далеч не! Ето защо бе прието предложението нещата да започнат с професионално обсъждане на темата със създателите на шрифтове в Бъл­гария — както опитни художници, така и млади попълнения. В ход е организира­нето на Кръгла маса за състоянието на шрифтовото стопанство по иници­атива на КБМП и редакциите на сп. По­лиграфия и ProGRAFICA.

Според нас темата е обществе­но значима. Пак според нас в нея биха могли да видят полза за обществото и за България министрите на култура­та, на образованието, младежта и на­уката, на здравеопазването и на фи­нансите. А след като става дума за толкова министерства и за авторите­та и мястото на България като един от пазителите на шрифтовата култу­ра на кирилицата, при това единствен в Европейския съюз, би ли било достой­но и обществено обосновано бъде­щият конкурс да бъде под егидата на правителството и с неговата финан­сова подкрепа? Според нас — да! Това би било основание за гордост и въз­можност да влезем в новините на ев­ропейските медии с теми, различни от криминалните.

Остава да разчитаме, че министри и депутати четат списание полигра­фия, но за всеки случай ще изпратим по няколко броя в Министерския съвет и в Парламента.

 
17.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии, Типография

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар