Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Уникалните технологии Осé Gemini Instant Duplex и Océ Copy PressВ условията на засилваща се конкуренция между водещите производители на професионални дигитални печатни систе­ми в световен мащаб, все по-голямо значение придобиват комплексните решения и технологичните иновации, откро­яващи лидерите на пазара.

Често е трудно да се направи разлика между професи­оналния дигитален печат и обикновеното „принтиране“, но за инвеститорите, решили да заложат на този бизнес, най-важните отправни точки трябва да бъдат: продуктив­ността, надеждността на оборудването, лекотата при ра­бота с него, високото качество на отпечатъка и ниската му себестойност.

Комплексността на тези фактори обуславя сама по себе си диференциацията между лидерите на пазара на професио­налното оборудване за дигитален печат и тези, които про­извеждат офисна копирна и печатна техника.

Огромен пробив по отношение на върховата продуктив­ност, съчетана с уникално качество на отпечатъка, пости­га холандският производител и световен лидер в областта на цялостните решения за професионален дигитален печат Océ Technologies.

След постигането на лидерство на пазара по отно­шение на свръх производствените системи за печат вър­ху безконечна хартия – сериите Vario Stream 7000 и Vario Stream 9000, през март 2006 г. на ежегодното изложение в Мюнхен „Océ Open House“, компанията представи своя революционен продукт за монохромен печат върху фор­матирана хартия – Vario Print 6250, който веднага получи престижната награда „BERTL On Demand BEST OF SHOW Award 2006“. Впоследствие, към своята колекция с отличия системата прибави Graph Expo „Must see ‘ems!“, както и „Продукт на годината“ на European Digital Press 2007. Послед­ната завоювана награда е „InterTech Technology Award“ на Printing Industries of America/Graphic Arts Technical Foundation (PIA/GATF), като за първи път обявена през настоящата година, наградата се връчва за иновационни технологии в полиграфията, а Vario Print 6250 е единствената отличена печатна система.

Продуктът е събитие за индустрията в много отноше­ния, най-впечатляващото от които безспорно е скоростта на работа. Vario Print 6250 може да отпечатва 250 изображе­ния А4 и до 132 A3 в минута, което е с най-малко 70% по-бър­зо, отколкото наличните до момента на пазара устройства за дуплексен печат в големи обеми – факт, който е особено важен при положение, че повече от 80% от печатните обе­ми в световен мащаб са дуплекс. Благодарение на постиг­натата по този начин продуктивност, системата има оп­тимална производителност при обеми до осем милиона А4 имиджа на месец.

Впечатляващата скорост на двустранен печат е по­стигната благодарение на оригиналната технология на Océ, наречена Gemini Instant Duplex, която дава възможност за „мигновено“, едновременно нанасяне на тонера и от двете страни на листа при отлична регистрация на отпечатъка, като отпада нуждата листовете медия да преминават два пъти през системата. Това означава, че се намалява пътят на хартията и съответно опасността от задръстване в машината.

Достойнствата на новата машина на Océ обаче не се ограничават само със скоростта. Правилното позиционира­не на отпечатъка например се гарантира от новата Paper Logic технология. Тя се допълва и от функционалността на Océ Copy Press, чрез която тонерът се нанася с „натиск“ върху печатния носител, а резултатът е по-ниски необходи­ми температури на изпичане, печат върху релефни медии, стабилност на тонера и константно, офсетово качество на отпечатаните документи (не се наблюдава разлика в ка­чеството между първия и последния отпечатък). Самият принцип на технологията е заимстван от офсетовия пе­чат, а именно: печатното изображение се придвижва към хартията, а не хартията към изображението.

Предимствата на Copy Press пред стандартните LED тех­нологии, от гледна точка на потребителите и крайните клиенти, са:

  • По-ниска консумация на енергия и намаляване на опас­ността от деформиране на хартията – поради значи­телно по-ниската температура на изпичане;
  • Широка гама медии, които могат да се използват при печат, включително и релефни – поради факта, че то­нерът се притиска към медията;
  • Уникална стабилност на тонера върху медията – от­ново поради същия факт;
  • Недостижимо за останалите дигитални технологии качество на изображението, вкл. и при цветни систе­ми, използващи Copy Press, което добавя стойност към крайната продукция.

 

Всички тези предимства вече са разпознати от водещи спе­циалисти в областта на дигиталния печат в България, кои­то определят приложението на VP 6250 в няколко аспекта:

  • Поради изключително високата си продуктивност, системата е подходяща за транзакционен печат – пе­чат на месечни сметки и извлечения, както и за пер­сонализирана комуникация;
  • Благодарение на технологичните си предимства сис­темата е изключително подходяща за дигитален пе­чат на книги в малки тиражи или така наречения „Book on demand“ печат;
  • Поради високото качество на крайния продукт, VP 6250 намира приложение в рекламната индустрия.


Според повечето специалисти не съществуват пречки Gemini Instant Duplex и Copy Press технологиите да се пре­върнат в стандарт за продуктивност и качество в облас­тта на дигиталния печат не само в световен мащаб, но и на българския пазар.

 
02.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар