Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Технологии за изработване на флексопечатни формиЦифровата технология за изработване на флексопечатни форми, която се реализира чрез първичен запис на изобра­жението върху масковия слой, след което се получава ре­лефна фотополимерна форма по аналогова схема (извест­на като маскова технология), в настоящия период намира широко приложение. Повишаването на качеството на фор­мите, изработени по тази технология (1), е свързано с фор­мирането на печатни елементи във фотополимеризирания слой при неговото експониране през маската. Тази маска изпълнява функции, аналогични на негативна фотоформа при изработване на форми чрез копиране (2). Възможности­те на технологията във всеки конкретен случай зависи от типа на използваните формни пластини. Производителите на тези пластини заявяват, че при използването на маско­вата технология за изработването на печатни форми се наблюдава разширяване на интервала на градация на рас­терното изображение при по-висока линеатура на растера, при което възможните линеатури на възпроизводимото изображение върху различните типове печатни форми значи­телно се различават.

По отношение на възпроивеждането на щриховите еле­менти върху печатните форми, липсва каквато и да е зако­номерност на възпроизвеждане на отделни линии и точки. Но все пак, като правило размерите на минимално възпро­изводими линии са по-малки от размерите на възпроизводи­ми точки.

Предложените от редица фирми, производителки на формни пластини, технически решения по усъвършенства­нето на масковата технология за изработване на флексо­печатни форми, позволяват още по-голямо подобряване на качеството на формите. Към тези разработки от послед­ните години следва да се отнесе изработването на форми чрез използването на водоизмивани фотополимеризирани композиции (3) или използването на термалната техноло­гия, получила названието FAST, предложена от фирма DuPont (4). При тяхното прилагане възможностите на масковата технология за възпроизвеждане на дребни елементи на изо­бражението се разширяват.

Предложената разработка е посветена на сравнително изследване на възпроизвеждането на елементи от изобра­жението, въз основа на разработените от фирма DuPont солвентно–отмиваща и термална технология за отстраня­ване на неполимеризирания слой. Проведените преди това изследвания в това направление (5) се отнасят основно към качествената страна на въпроса и включват информация с общо съдържание за практически идентичните възмож­ности на сравняваните технологии.

Детайлно изучаване на качеството на възпроизвежда­не на щрихови елементи и растерови точки от изображе­нието се провежда за печатни форми, получени от форм­ни пластини с марка Cyrel DPU и Cyrel DFH на фирма DuPont, разработени съответно за солвентно–отмиваща и за тер­мална технология.

Върху печатни форми, изработени при оптимални режи­ми за всеки тип формна пластина, се оценява възпроизвеж­дането на стоящи линии и точки в позитивно и негативно изпълнение и растерови точки при линеатура на растрира­не 124 lpi — най-широко използваната в производството. По­лучени са следните резултати:

• Линиите в позитивното изпълнение с размери 100– 800 мкм се възпроизвеждат върху формата с по-малки отклонения по солвентно–отмиваща технология. Обра­тна картина се получава при възпроизвеждането на ли­нии в негативно изпълнение. В този случай по-добре се възпроизвеждат линии на форми, изработени по тер­мална технология, при което отклоненията от номинал­ните им размери са значително по-малки и практичес­ки липсват при големите размери на линиите. Трябва да се отбележи, че размерите на линиите в позитивно из­пълнение при използване на термална технология за от­страняване на неполяризирания слой са по-големи, от­колкото при използване на солвентно–отмиваща техно­логия. Паралелно с това, линии със същите размери, но в негативно изпълнение с използване на солвентно–от­миваща обработка на експонираните формни пластини, имат по-големи размери, но и отклоненията им са дос­та значителни.

• Изолирани точки със същите размери, реализирани в не­гативно и в позитивно изпълнение на формите, израбо­тени както по солвентно–отмиващата, така и по тер­малната технология, се възпроизвеждат с еднакви от­клонения. При това точките в позитивно изпълнение имат размери по-малки от номиналните, а точките в негативно изпълнение се получават обратно, с по-голе­ми размери.

• Растеровите точки на форми, изработени както по сол­вентно–отмиващата, така и по термалната техноло­гия, имат размери по-малки от номиналните. При това в светлите и полутоновите области растеровите точ­ки на формите, изработени по термална технология, се възпроизвеждат с по-малки отклонения, но размерите на тези точки върху фòрмата са по-големи, за разлика от растеровите точки при използването на солвент­но–отмиващата обработка. Това дава основание да се утвърждава, че при използване за отстраняване на непо­лимеризирания слой на термалната технология, расте­ровите точки се възпроизвеждат по-стабилно, което се явява доста съществено преимущество на термал­ната технология FAST. В областите на дълбоки сенки картината е обратна — отклоненията на растеровите точки на формите, изработени по солвентно–отмива­щата технология са по-малки от тези на формите, полу­чени по термалната технология, но все пак последните отклонения са минимални.

Получените резултати дават възможност да се осъществи целенасочен избор на технология за изработване на печат­ни форми чрез отстраняване на неполимеризирания слой, в зависимост от характера на възпроизвежданото върху формата изображение — неговото основно информационно съдържание.

Тези резултати позволяват също така да се оцени, а по-нататък е възможно и да се определи насоката за усъ­вършенстване на формните пластини от гледна точка на техните възможности за възпроизвеждане на различни по конфигурация елементи: щрихови (линии и точки) и расте­рови точки.

 
12.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар