Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Сух офсетов печат с TORAYТова са само няколко от предимства­та, на които могат да се радват печатарите, приели сухия офсетов печат.

Със същото значение е и еколо­гичният аспект на технологията, който се явява ключов фактор за фирмите, използващи този иновати­вен метод за печат, според TORAY — водещ в света производител на плас­тини за сух офсет.

Какво отличава сухия офсет

За разлика от конвенционалния пе­чат, който изисква употребата на овлажняващи разтвори, които мо­гат да съдържат алгициди и вредни субстанции като киселини и изопро­пилов спирт (IPA), при сухия офсе­тов печат се използват пластини със специална структура, наподобя­ваща клетки. Непечатните зони се покриват със силиконово покритие, което не допуска мастилото, дока­то печатните зони са леко гравира­ни, което води до образуването на полимерен слой, който допуска мас­тилото. Това позволява работа на офсетови печатни машини без ов­лажняващ разтвор. Операторът трябва единствено да следи темпе­ратурата при трансфера на масти­лото върху субстрата.

Ползите от този процес включ­ват лесно напасване на цветовете вследствие липсата на разтягане на хартията (fan out), обичаен проблем при конвенционалния офсетов печат, както и отличен контрол на плът­ността, липса на ролиране на гото­вия отпечатък и намаляващи разхо­дите бързи подготовки. Освен това лиспва замърсената отпадна вода, характерна за традиционния офсе­тов печет. Пластините са в състоя­ние да възпроизведат изключително висока растерна линеатура, транс­ферирайки същевременно по-дебел слой мастило в печатните зони. Това резултира в много по-широко цвето­во пространство, нехарактерно за четирицветния процесен печат. От­както овлажняващата химия е елими­нирана, печатното мастило не може да емулгира и изображенията ста­ват по-чисти и контрастни.

Гарантирано качество на печат

Възможностите на сухия офсетов печат позволяват печат върху вся­какви субстрати, включително и скъпи такива, като например син­тетични или други неабсорбиращи материали. Технологията е особено подходяща за опаковъчния сектор и позволява на печатарите да увели­чат визуалното качество и графич­ната резолюция на продуктите си и да намалят брака по време на печат­ния процес, добавяйки допълнителна стойност на печатния продукт Вър­ху пресован картон и твърда пласт­маса може да се печата с мастила с UV сушене. Със същите мастила за сух офсет може да се печата и върху хартия, картон и пластмаса, увелича­вайки производителността.

Лесна и удобна работа с технологията на сухия офсет

Лесно е да се възползвате от пре­димствата на сухия офсетов пе­чат. Не е необходимо закупуването на ново полиграфическо оборудване, тъй като повечето модерни печат­ни машини могат да печатат по тех­нологията на сухия офсет, а по-ста­рото оборудване в повечето случаи може да се пригоди за такъв печат.

Сухият офсетов печат повиша­ва съзнанието за екологична отго­ворност както на печатаря, така и на клиента, като им осигурява конку­рентоспособност чрез предимства­та на по-високото качество и ефек­тивност.

4004 Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ 9
тел.: 032/ 607 820, факс: 032/ 607 833
www.dominov-bg.com

 
24.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии, Печат

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар