Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Специализирани приложения при тампонния печатТампонният печат започва развитието си през 60-те го­дини от ръчно гравираните медни пластини и желатино­ви тампони на Stoke on Trent. С няколко думи ще дадем обяс­нение за самия процес. Медна пластина се гравира ръчно в съответствие с необходимия дизайн, след това се мон­тира върху печатната машина, на която е поставен го­лям желатинов тампон за печат с размер над 400 мм в диаметър. Тампонът поема изображението от пластината и го прехвърля върху керамичното изделие. Отпечатана­та проба се изпраща на гравьора, който настройва до­пълнително дълбочината на гравиране, за да се получи же­ланата интензивност на цвета. Този процес се повтаря дотогава, докато гравьорът реши, че е постигнал жела­ното качество. След това върху медната пластина се на­нася слой хром с цел повишаване на устойчивостта към абразионните мастила. След износване на пластината тя отново се покрива с хромов слой. Ръчно гравираните плас­тини са били използвани първоначално за производство на позитивни изображения върху хартия, но директни­ят тампонен печат ускорява апликационния процес и от­странява необходимостта от производство и съхранени­ето на хартия с изображенията. Тампоните от желатин не са най-доброто средство за пренасяне на изображени­ето. Ако влажността се повиши, тези тампони стават лепкави. За подобряване процеса на пренасяне на изобра­жението върху тампоните се посипва талк на прах. При изсушаване тампоните се втвърдяват и това променя ха­рактеристиките на пренасяне на изображението. В мина­лото редица печатни фирми са притежавали такива ма­шини, някои от тях многоцветни, а дизайн–мениджърът е бил винаги специалистът с много висок статут в об­ластта на керамиката. Тези печатници, които все още съ­ществуват днес, са преминали към използване на силико­нови гумени тампони и на стоманени или фотополимерни пластини. Тъжното в случая е това, че почти всички пред­приятия за производство на керамика на Stoke on Trent, които до 80-те години са били водещи в света, вече са затворени.

Тампонният печат далеч не е изчезнал, а се е развил в един много сложен процес. Използва се в най-разнообразни приложения, напр. за производство на печатна електрони­ка и на топки с отпечатани анимационни герои. Способ­ността на този процес да отпечатва изключително фини детайли и сложен дизайн върху плоски, извити и профили­рани повърхности отваря пътя към хиляди различни прило­жения. Независимо дали носите часовник, карате автомо­бил, ползвате мобилен телефон, играете голф, поставят ви инжекция, ползвате компютър — при всички тези и мно­го други дейности ще видите или бъдетев досег с проду­кти, изработени по метода на тампонния печат. Както и ситопечатът, тампонният печат се използва почти на­всякъде, а повечето хора нямат никаква представа за съ­ществуването му.

Когато сте в операционната зала и хирургът иска от сестрата катетър, тя може да подбере правилния само благодарение на ясното цветово кодиране, отпечатано по метода на тампонния печат със система TPX 301 на Teca-Print, доставена от Kaye-Dee Marking Solutions Limited.

Машината се използва за най-сложните приложения. Тя печата седем цвята, завъртайки се на 360 градуса около съответния медицински компонент (в случая катетър). Скоростта на машината и позицията на тампона са без­крайно регулируеми. Предварително програмираната дъл­жина на материала за катетъра се подава в машината и се обработва така, че правилният цветови код и номер да се отпечата по обиколката на тръбата.

Мастилата трябва да бъдат специално формулирани, за да бъдан напълно безопасни и да залепнат към матери­ала на катетъра.

Имайте предвид, че голяма част от предметите, използвани в операционнта, се свързват с тампонния печат.

Преминаваме към съвсем различно приложение, при ко­ето Tampoprint GmbH са създали машина, която предста­влява всъщност машина за тампонен печат без тампон. Това звучи безумно, но има смисъл и представлява водеща в света технология, използвана за отпечатване на корко­ви тапи! Да, коркови тапи, които запазват прекрасната течност в бутилката за вино.

Какво му е толкова сложното, ще попитате. Корковите тапи се подават в системата със скорост до 3500 броя за час и се завъртат около пластмасова гравирана пластина или клише. Изображението е гравирано в пластмасовата пластина с помощта на собствения лазерен модул на ма­шината. Гъвкавият материал за пластмасовата пластина се подава от рола, като съществува възможност за про­изводство на до 165 различни изображения. Мастилото се подава автоматично и не е необходимо да се почист­ва между отделните изображения. Това означава, че раз­ходите за консумативи при отпечатване на 1 000 000 кор­кови тапи са само около £ 10. Ако е необходимо, дизайнът може да бъде променен дистанционно по интернет. Съз­даването на подходящо мастило, което ще се отпечата върху тапата и няма да развали виното е важен аспект за Tampoprint UK Limited, която е доставила машината вече в няколко държави по света. Наздраве, момчета!

През зимните месеци, по-издръжливите практикуват екстремни спортове и така е добре. Това е също и един много ефикасен начин за постоянна подмяна на оборуд­ването за спорт. Само идиоти биха правили трикове със сноуборда без ефективна защита на главата. Британска­та компания Ruroc Limited, Глоусестър, произвежда защит­ни каски за ентусиасти, упражняващи екстремни спор­тове. Тампонният печат се използва за отпечатване на марката и за декорация. Тези каски са страхотни, сребрис­ти очила, защитени от замъгляване с контролиран въз­душен поток, а вие се спускате шеметно по склона и на финала ви посрещат с бутилка вино, от която току-що е извадена отпечатаната тапа! Извинете, да се върнем към печата.

Каските на Ruroc са изработени от висококачестве­ни полимери, които са леки, но изключително здрави. От­печатване върху тях е възможно при използване на специ­ализирани мастила и оборудване от Tosh Italia, продавани в тази страна (Великобритания — бел. пр.) от Tampo Graphic Services Limited. Както и при двата предходни доставчика, TGS Limited имат огромен опит в областта на тампонния печат, а също и при специализирани приложения. За всич­ки артикули, произведени за този развлекателен пазар, из­ображението е всичко, затова съществено значение има осигуряването на най-високо качество на печат. Систе­мата трябва не само да постигне това, но и да даде на Ruroc възможността да отговори съответно на повише­ното търсене на този артикул.

Готовата каска е скъп компонент, така че последното нещо, което Ruroc може да си позволи, е да изхвърля кас­ки поради лошо качество на печата. Серво-задвижваната машина за тампонен печат намалява възможните откло­нения в качеството почти до нула. Сравнително голяма­та каска е сигурно закрепена със специализирани приспо­собления, а мастилото се пренася от фотополимерната пластина много точно. Затворената система поддържа консистенцията на мастилото за продължителен период от време.

Comec XE Tech 16-20 е машина с множество възмож­ности, която осигурява отпечатването на поредица от сложни форми с многоцветен дизайн. Тя разполага с шест печатни секции, в които съществува възможност за из­бор на един от три различни тампона. Четири от печат­ните секции отпечатват изображения с диаметър 145 мм, а другите две — с диаметър 185 мм. Системата се уп­равлява от компютър и предлага до 50 различни печатни фази във всяка програма.

Това оборудване е идеално за производство на бели продукти с различен дизайн. Comec машината, която е инсталирана в повече от 50 предприятия по цял свят, се предлага в тази страна (Великобритания — бел. пр.) от Inks and More на Stoke on Trent. Говори се, че може да пра­ви и чай.

Ако като икономика успеем да се ограничим в изпраща­нето на иновативни продукти за производство в Далеч­ния изток, бихме могли да запазим производствените си предприятия, а в по-дългосрочен план — и стандарта си на живот. Алтернативно може да се превърнем в тези ниско платени работни маси, които работят по 12 часа на ден, шест или седем дни в седмицата, спят в общежития на компанията и имат само няколко дни отпуск в годината. Ако виждаме смисъл и продължим да произвеждаме про­дукция, то печатни системи от този тип ще продължат да се купуват във Великобритания. Друга възможност е всички да станат политици и да продължим да съществуваме без никаква перспектива.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар