Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ситопечатът – ефективен и рентабилен



Ако слушате някои от предсказанията за бъдещето на ситопечата, то ще чу­ете, че той се е превърнал в POS (point-of-sale = потребителски) печат. Това е абсолютно погрешно. Не говоря празни приказки, а се основавам на факти и на реален практически опит.

Мога да цитирам думите, използ­вани от уважаван корифей в облас­тта на дигиталния печат. „Ситопеча­тът загива! Дигиталният печат ще го унищожи!“

Ако бяхте заедно с мен през по­следните два дни, то щяхте да чуе­те съвсем различна история и да ви­дите с очите си, че деструкционната теория е напълно неоснователна. По­требителският ситопечат е ефек­тивен и рентабилен. Може да се за­питате, дали този възрастен човек окончателно е загубил ума си? Дали ав­стрийската бира е размътила мозъка му? Австрия, какво общо има Австрия с това? Свети Файт в Австрия е се­далището на SIGNUM Siebdruck. Дитер Йерней е изпълнителен директор. Ди­тер е в края на тридесетте и рабо­ти в семейния бизнес от осемгодишна възраст. През почивните дни и вечер той помага за изработването на ша­блони. След като завършва училище, Дитер работи във всички отдели и учи бизнес уменията от своя баща. Обо­ротът на компанията е над 14,5 млн. евро, в нея работят 70 души и печалба­та след данъчно облагане достига дву­цифрено число. Имайте предвид, че във Великобритания печалби от над 3% оз­начават успешен бизнес.

Защо ли Дитер има такъв успех? На първо място той е добър бизнесмен, на второ — е ангажиран напълно във все­кидневния бизнес, на трето — разпо­лага с високо квалифицирана работна ръка и на четвърто — той купува това, което му препоръчват след провежда нето на задълбочени изследвания, из­ползва най–доброто оборудване и го осъвременява най–малко на всеки пет години, а понякога и два пъти годишно.

Неговата най–нова придобивка е петцветната SIAS Multiformula, една 1,6 х 2,65 метра ситопечатна маши­на. Редом с нея работи четирицвет­на SIAS Multiformula, 1,6 х 2,15 метра, а също и четирицветна 1,8 х 3,3 метра SIAS. Това е много впечатляващо обо­рудване. Новата 1,6 х 2,65-метрова ма­шина е само на 6 месеца и показва със­тоянието на техниката в областта на ситопечата.

Реформираната SIAS компания е в процес на преместване в нова сгра­да извън Милано. Неотдавна фирма­та представи нова специална маши­на, с която отговори на голяма част от въпросите, поставени в миналото от тези печатни гиганти. Започна се с уникална сканираща система с UV су­ шене, която може да бъде програми­рана да сканира само частта от изо­бражението, отпечатвано от всяка секция. Системата има 16 различни ос­новни настройки, които вече могат да бъдат осъвременени с електронно кон­тролирани производствени процеси. По този начин отпада необходимост­та от използване на големи транс­форматори и се намаляват електри­ческите шпайкове, прилагани от други системи. Когато по време на сканира­нето не се суши, лампите са в изчаква­телен режим, използвайки само 10% от пълната мощност, а рефлекторите застават пред емитера и действат като защита. Вентилаторите също забавят действието си. Резултати­те са следните: сериозна икономия на енергия и значително намаляване про­изводството на топлина. Забележи­телно е, че повърхността на лампата е топла само при допир. Това е една от най-ефективните съвременни систе­ми с UV сушене. Дитер е много доволен от нейната ефективност.

Развитието не спира с технологи­ята за сушене. Системата за подава­не и регистрация е уникална. Няма вече поемащи щипки, които заменят гуме­ните ролки. Материалът се подава до упор, а след това листът се позицио­нира автоматично към страничната повърхност. Фиброоптични сензори регистрират положението на листа (допуска се маса на листа до 120 г/кв.м и дебелина до 10 мм), а след това той се поема от твърдото захващащо ус­тройство и се поставя върху вакуум­ната маса, която може да бъде секци­онирана в съответствие с размера на листа. Захващащата пластина се прид­вижва към серво-задвижван зъбчат ко­лан, докато бъде фиксирана здраво в положение за печат. Няма нужда от тежки вериги, движещи се по дължина­та на машината.

Съществува също и ударна връща­ща функция, която променя вакуума и осигурява въздушна възглавница за ма­териалите, които напускат печатна­та секция. Това е особено полезно за трудни за обработка материали.

Смъкването на слоя е механизира­но, като скоростта и началната точ­ка са напълно регулируеми.

Следва сглобяването на гумените ролки и на покритията. Конструкцията е масивна, но се осигурява много точен контрол на всички параметри. Наляга­нето и ъгловата скорост са със серво-задвижване с допълнително пневматич­но движение по дължината на гумените ролки с цел да се гарантира баланс на налягането във всички точки. Включва­нето и изключването на гумените рол­ки и на покритията може да се извърш­ва поединично. След като се поставят в нужната позиция, един от бутоните на контролния панел заключва конструк­цията и всички необходими параметри се определят с помощта на предишна програма за настройка или чрез фина настройка от контролния панел.

Зареждането на ситото се осъ­ществява с помощта на програма, ко­ято предизвиква леко повдигане на пе­чатната глава и поставя гумените ролки и покритията в паркираща пози­ция, позволяваща ситото да бъде бър­зо отстранено и заменено, без да е не­обходим втори оператор от другата страна на машината.

Когато дадена поръчка е приключе­на и следващата трябва да започне, се използва т. нар. „смъкващ“ бутон, кой­то нулира всички операции и изключва възможността за използване на непра­вилна настройка на машината. Всич­ки процеси за настройка трябва да за­почват от нула, дори ако не ползвате сложната SIAS машина.

С петцветна линия лесно се пости­га точен регистър и това със сигур­ност е случаят, когато първият лист минава през машината и печатарят може да го види при всяка печатаща глава или в края на машината и да на­прави във всеки момент съответните необходими корекции, използвайки дви­гателите с постъпателно движение по осите X, Y и Z.

Дитер смята, че цялостната смяна при петцветна поръчка изисква не пове­че от 30 минути. Обикновено смяната на една печатна секция трае 5 минути.

Ако погледнете вътре в панелите на мултиформулната машина, ще види­те, че всяка секция за сушене и печат представлява дискретен модул, който е съответно част от печатната сис­тема. Така отделните модули изграж­дат цялата линия, която включва разли­чен брой печатни секции. Отделните модули имат твърда конструкция и мо­гат да се свържат помежду си, което означава изключителна конструкцион­на гъвкавост.

Високопроизводителните машини от типа на SIAS Multiformula изискват високо ефективни предпечатни усло­вия за подготовка и изработване на ка­чествени шаблони.

При SIGNUM работят две компю­търни системи Signtronic за директ­но изработване на сита, както и за напълно автоматично проявяване и възстановяване на ситото. Те използ­ват също собствените си сита. Ди­тер знае, че шаблонът е в основата на този процес, затова и целта му е да осигури оптималния шаблон за всяка поръчка. Очевидно той успява да осъ­ществи тази цел. Не забравяйте, че Дитер е започнал да прави шаблони от осемгодишна възраст.

Друга интересна особеност на SIGNUM Siebdruck е, че Дитер купува ролни материали директно от заводи­те и ги реже на листове в предприяти­ето си. Някои смятат, че инвестици­ите в оборудването са много големи, но икономията на материални разходи е по–висока от цената на оборудване­то. Така Дитер упражнява и много по–голям контрол върху качеството на предварителното третиране на по­липропилен и полиетилен.

Дитер вярва, че трябва да се пра­вят множество проби преди внедря­ването на нови технологии или мате­риали, Целта е да се намали броят на променливите до абсолютен минимум и да се гарантира, че във времето из­мененията са много малки.

Още веднъж ще зададем въпроса „Защо Дитер е толкова успешен на по­требителския пазар“? Той е намерил па­зарната ниша. Той знае всичко за диги­талния печат, тъй като разполага с няколко широкоформатни машини, ин­сталирани в отделен цех, а също и раз­бира какви са ограниченията на широ­коформатния офсетов печат.

Дитер се стреми към пазара, който изисква по–големи обеми, отколкото ци­фровия печат може да произвежда ико­номически изгодно, а също и по–големи формати, отколкото позволява широко­форматният офсет. Чрез използване на най–съвременно оборудване и поддър­жане на прецизен контрол на процеси­те, SIGNUM може да се конкурира по ка­чество, доставка и цена и да осигурява печалби, които пък от своя страна да­ват възможност за непрекъснати ин­вестиции в модерни съоръжения.

Едно нещо, което досега не е спо­менато, е фактът, че отоплителна­та система на предприятието използ­ва дървесен гранулат от отпадъците на местната дървообработваща про­мишленост. Освен това компанията из­ползва възобновяеми енергийни източ­ници. Истинският ключ към успеха е, че SIGNUM е семейна фирма, която назна­чава членове на семейството и разпо­лага с напълно ангажирани работещи, които знаят, че шефът може да свърши всяка работа в предприятието и ще го направи, когато това е необходимо.

 
14.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар