Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Постигнете по-бързо желаните цветове, стабилизирайте качеството

  •  
  •  
  •  
  •  


QualiTronic Color Control + Instrument Flight*
Целевата група се разширява


Целевата група, към която се насоч­ва KBA QualiTronic Color Control и съ­ответно Professional,се разширя­ва допълнително от новата опция Instrument Flight*. Принципно инте­рес към автоматизираното управле­ние на цветовете би трябвало да съществува при листови офсетови машини с минимум 4 печатни секции. Но решаващи в случая са изисквания­та за високо качество на поръчките, както и тези на поръчителите, кои­то заплащат свързаните с това ин­вестиционни разходи.

Едно управление на плътността на щрихите си заслужава при поръч­ки с повече цветови и растерни по­лета от процесни и допълнителни цветове, т.е. преди всичко при про­изводството на картонени кутии и етикети. Инспекционната функция в QualiTronic и съответно QualiTronic Professional е подходяща за нуждите на точно тези потребители. При на­личност на повече изображения, ко­ито се управляват особено ефек­тивно чрез цветовия/сивия баланс, т.е. с Instrument Flight*, много печат­ници се причисляват към целевата група, занимаваща се с печат на ре­кламни материали, произведения на изкуството и списания. Изисквания­та на големите марки сред поръчи­телите се повишават, така че по-доброто и преди всичко константно и достижимо по всяко време качест­во се явява решаващ критерий за конкурентоспособността.

Инвестицията в такъв ключов продукт се възвръща толкова по-бързо, колкото е по-висок рискът от грешки и рекламации. Също така с на­деждното качество се обвързват и клиентите, дори и тези, които прин­ципно се опитват да манипулират уговорените условия чрез рекламации.

Instrument Flight* – защо едва сега


System Brunner AG пусна на пазара Instrument Flight* още през 1989 г. Над две десетилетия швейцарската фир­ма усъвършенстваше софтуера, кой­то се отличава с големия брой вли­яещи величини, които отчита, с практичната визуализация на изобра­женията и с много други уникални ха­рактеристики. Защо тогава KBA не интегрира по-рано този разработен продукт за измерване на цвета. При­чините са две:

Първо: Едва на Drupa 2008 бе пред­ставена най-новата, тогава все още липсваща технология: Inline измерва­нето в реално време на плътността на щрихите или параметрите на цве­та като решаваща част от Closed Loop управлението с обратна връз­ка, което измерва и включва в оцен­ката си всеки лист, без каквато и да е намеса от страна на обслужващия персонал. Целият потенциал относ­но автоматизацията на софтуера – Instrument Flight*, се разкрива едва в системата за управление на плът­ността на цвета, с която функциони­ра по възможно най-ефикасния начин. Едва в тази комбинация капаците­тът на продукта може да се увеличи до максимум.

Второ: Едва през последните го­дини у клиентите на КВА в цял свят се засили желанието да използват като критерий цветовия/сивия баланс. Ня­кои от клиентите на КВА със собст­вени или ISO стандарти, базирани на плътността на щрихите и съот­ветно на колориметричните стойно­сти в щриховите полета, достигна­ха своя лимит и проявяват интерес към разширените възможности, кои­то философията на Instrument Flight* предлага. Други използват отдавна софтуера на System Brunner. КВА, за разлика от други производители на печатни машини, не иска да дикту­ва на клиентите си коя философия да следват. Нещо повече, и в сферата на осигуряване и повишаване на ка­чеството КВА предлага модулно обо­рудване, от което клиентите сами могат да разработят решения спо­ред индивидуалните си нужди.

Най-добрата налична технология


Както при всички машинни компо­ненти и автоматизирани модули об­хватът на функционалността, мак­сималната сигурност и качество играят решаваща роля и при управле­нието на цвета. С QualiTronic Color Control за основа и Instrument Flight* на System Brunner като допълнител­на опция КВА не се ограничава само до управлението на баланса след одо­брената мостра, както прави Inline Color Pilot, а напротив, интегрира пълната версия на Instrument Flight*. Накратко: КВА предлага най-добрата налична технология.

Скоро налична и за двустранен печат и за машини голям формат

Първоначално QualiTronic Color Con­trol/Professional на KBA с Instrument Flight* на System Brunner е налична за правите машини Rapidaс максимал­на широчина на листа до 106 cm. През идващите месеци предстои това решение да може да се прилага и при други конфигурации и формати. За двустранните машини са необходи­ми 2 бр. измервателни камери, пър­вата от които трябва да е насочена към последния печатен цилиндър пре­ди обръщането на листа. Тази конфи­гурация в най-скоро време предстои да бъде налична и в комбинация с In­strument Flight*. За целта предишната стандартизация на Brunner трябва да се допълни от уеднаквяващи алго­ритми за лицев печат и печат вър­ху обратната страна. Преди всичко при печатни продукти с двустран­но цветно идентично оформление не трябва да се наблюдават разлики между лицевата и обратната стра­на. В тази връзка трябва да се въве­датконтролни печатни ивици. При възможност те трябва да се поста­вят така, че въпросният участък да остане ненапечатан от обратната страна на листа, за да могат измер­ванията да се сравняват: Измерва­нето на лицевата страна се прави винаги върху ненапечатана обратна страна, докато при измерването на обратната страна не трябва да про­зира контролна печатна ивица на ли­цевата страна. От помощ в този случай е възможността за гъвкаво позициониране на ивиците в Quali­Tronic. След машините за двустранен печат създателите на KBA и TECH­KONтрябва да се посветят на хар­дуерната поддръжка при машините голям формат. Накрая решението трябва да е налично и за Rapida 205.

Висококачествена измервателна техника Inline измервателната камера за КВА QualiTronic

Камерата, която КВА използва в QualiTronic Color Control и QualiTronic Professional, не е видеокамера, каква­то обикновено се поставя в инспе­кционните системи. Броят и харак­теристиката на нейните сензори и филтърни канали, както и разработе­ният от КВА анализиращ софтуер, я квалифицират като „колориметрич­на измервателна камера“. Благода­рение на специалните измервателни филтри и съобразената със стандар­тите геометрия – 0°/45°, при калиб­рирани идентични условия камерата е в състояние да функционира като колориметричен измервателен уред. Тя регистрира всеки лист, като го за­снема, и подлага контролната печат­на ивица на анализ, който наподобява спектрално измерване.

Въпреки че говорим за „колориме­трична измервателна камера“, КВА се отказва от извеждането на коло­риметричните величини, за разлика от CIELAB или DeltaE, защото на пре­ден план стои управлението на дебе­лината на мастилените слоеве въз основа на плътността на цвета, коя­то в наши дни – както при най-модер­ните спектрални денситометри – се определя чисто математически от спектрални или получени данни по по­добен начин. КВА генерира още една уникална характеристика от това качество на данните: надеждно упра­вление, което не изоставя печатаря дори при много взискателни контрол­ни функции или обусловени от проце­са разминавания в плътностите.

Повторяеми условия на измерването


За да се гарантират предсказуеми идентични условия на измерване, са необходими следните предпоставки:

1. Осветяване: Всеки печатен лист трябва да се освети, без разлика в светлината и яркостта, с дефи­нирана бяла светлина.
2. Референциране: За да дава ка­мерата повторяеми и сравними стойности по всяко време, ин­дивидуалните актуални характе­ристики на цветовъзпроизвежда­нето на камерата трябва да са добре познати и да се съгласуват спрямо едно основно състояние. Освен това към абстрактните данни от измерването трябва да се причислят реалните стойно­сти на плътността на цвета.

Осветяването с бяла светли­на се осигурява от LED светкавица с дълъг живот и без необходимост от поддръжка, която се намира непо­средствено под процеп в корпуса на машината, през който минава свет­лината. Бялата светлина се излъчва като светкавици, синхронизирани с такта на машината. В зависимост от вида на измерването по този на­чин може да се заснемe безвибраци­онно цялото изображение или само контролна печатна ивица и информа­цията удобно да се преработи в ин­спекционен анализ на изображението и/или в колориметрични данни.

За референцирането на колориме­тричната измервателна камера е не­обходима външна измервателна сис­тема. Досега за това се използваше системата на КВА – DensiTronic, ко­ято нормално се свързва директно към управлението на цветовите мас­тилени зони – ColorTronic. DensiTronic от пулта за управление ErgoTronicPro­fessional е подходящ само за измер­ване на плътността на процесните цветове. DensiTronicProfessional, кой­то се нуждае от отделен измерва­телен пулт, може да измерва също и колориметрични стойности на до­пълнителните цветове. Заради ско­ростта на измерване и ефектив­ността си DensiTronicProfessional се доказва преди всичко при online из­мерване на цветността на машини Rapida в среден и голям формат.

С интегрирането на Instrument Flight* от System Brunner КВА пред­лага вече и сканиращия спектрален денситометър SpectroDrive от TECH­KON с електрозадвижване. Като ре­ференциращ инструмент в ценово отношение SpectroDrive е интерес­на алтернатива на DensiTronic Profes­sional. Същинското референциране и уравновесяване (балансиране, син­хронизиране) става през софтуера InstrumentFlight*, като специално раз­работените и усъвършенствани ал­горитми настройват сивите поле­та и отделните цветове така, че колориметричната камера да може да измерва съгласно стандартите.

Облекчение за обслужващия персонал

Управлението функционира така на­деждно, че операторът на печатна­та машина е видимо облекчен и не е перманентно ангажиран с контро­лирането на печатания тираж. Така той може например между друго­то да подготвя следващата поръч­ка. Можете да проверявате надежд­ността на управлението на печата спорадично, но не е необходимо. До­като с помощта на сканиращото из­мервателно устройство със Spec­troDrive се проверява стабилното поведение на измервателната каме­ра, операторът може да е сигурен, че inline измерените стойностите няма да се отклонят.

TECHKON SpectroDrive

Този здрав спектрален денситоме­тър със сканираща скорост 15 cm/s е на пазара от есента на 2007 г. Кон­тролните печатни ивици могат да се поставят в различни участъци на лис­та. Измервателният уред разпознава началното и крайното поле на ивица­та дори и на изместени листове.

SpectroDriveсе инсталира от тех­ници на КВА в долния ъгъл на управля­ващия пулт. Въпреки че функционира без вакуумно фиксиране на листа при наклон на пулта до 45°, КВА все пак използва тази технология. USBWire­lessмодул на компютъра осъщест­вява безжично свързване към измер­вателния уред. За отделни ръчни измервания уредът просто се сваля от шината и съответно се поста­вя на желания участък от листа. В съответствие с ISO стандартите поляризираният филтър автоматич­но се настройва в режим плътност и, обратно, в режим колориметрия. За разлика от системите DensiTron­ic, TECHKON SpectroDriveможе да из­мерва за всеки допълнителен цвят не само стойностите CIELAB, но и ре­алните стойности на плътността. Когато поляризираният филтър е на­строен в режим плътност,TECHKON SpectroDrive сканира целия спектър на плътностите – спектралният аб­сорбционен спектър на допълнител­ните цветове с дължина на вълните между 400 и 700 nm. При дължината на вълната на максималната крива се дефинира плътността на щриха на допълнителния цвят, тъй като тя, както всяка плътност на процес­ните цветове, е точна индиректна мерна единица за дебелината на мас­тиления слой.

По този начин към всяка стой­ност CIELABможе да се причисли ре­ална стойност на плътността – не­заменимо предимство преди всичко при печат на опаковки.

За полуавтоматично управление на мастилените зони КВА още преди няколко години реши да свърже измер­вателните уреди TECHKON към сери­ите машини за малък и полуформат Performa и Rapida, които пасват на ограничения бюджет на потребите­лите в този клас машинен формат.

Стандартите на Instrument Flight* и SystemBrunner – усъ­вършенствани в течение на много години
Цялостна стандартизация
на работната верига

Изхождайки от многобройните вли­яещи величини, които възникват в производствения процес на офсе­товия печат и дигиталната симу­лация на печат, и сравнявайки броя им в стандарта Eurostandart Brun­ner* и в официалните норми, може да се стигне до заключението, че в ISO стандартите много величини не се вземат под внимание.

Феликс Брунер, основателят на акционерното дружество System Brunner AG, който днес е на 81 г., в продължение на много години изслед­ва задълбочено офсетовия печатен процес. Така той намира отговори на решаващи въпроси като например: Какви работни условия трябва да бъ­дат достигнати, за да се постигне с процесните цветове CMYKнеутрал­но сиво – най-чувствително реагира­щият тон при едновременен печат? Какво изолирано влияние имат от­клоненията в дебелината на масти­лените слоеве, различните нива на яркост, сивия баланс, колориметрия­та на процесните цветове или бело­тата на хартията върху цветовото възприятие на изображението? Как различните нива на контраст повли­яват възприемането на цветовите отклонения? Какви характерни разли­ки показва дигиталната симулация в сравнение с класическия печат и как трябва да се оценяват?

Резултатите са включени в дефи­нициите и толерансите на Eurostan­dard*/Globalstandard*. Тези резулта­ти представят с около 50 влияещи величини, от които повече от поло­вината са в офсетовия печат, най-изчерпателната характеристика на печатния процес, налична към момен­та. Специално внимание Феликс Бру­нер обръща на поведението на рас­терните точки в растерната кар­тина и на цветовия и сивия баланс във връзка с контрастите на изо­браженията. Неговото категорично кредо е: Стандартизация без взема­не под внимание на сивия баланс води до задънена улица, защото подвежда към грешни заключения.“

Instrument Flight*

В началотоInstrument Flight* беше за­мислен като стратегия за управление на сивия баланс. В ядрото му са зало­жени следните механизми за реакция:

1. Сивият баланс реагира на проти­воположните отклонения в нара­стването на растерната точка и плътността на щрихите.
2. Контрастът, съответно цве­товата градация, е налице вслед­ствие на едновременните про­мени в нарастването на растер­ната точка.
3. Контрастът на едно изображе­ние се базира на средната стой­ност от плътността на щрихи­те по отношение белотата на хартията.

В продължение на години Instru­ment Flight*е развиван и подобря­ван. Днес софтуерът олицетворя­ва едно решение с усъвършенствани модули за процесен анализ и оценка на качеството.

Както във всички inline, online и of­fline функциониращи системи за ди­агностика на процеса, стандарти­зация и управление на цветовете в печата, и в Instrument Flight*са зало­жени референтните стойности на Eurostandard*. В границите на тази технология в мастилените зони на печатната машина се регистрират повече измервателни полета. Зара­ди полетата на сивия баланс, на щри­хите и растерните полета процес­ните цветове после се управляват с по-малко стъпки – предимно с из­брания приоритетен сив баланс, до Eurostandard.

Сложната диагностика на проце­са се изразява и в документирането на тиража. Протоколите на Instru­ment Flight* могат допълнително да се запаметяват към протоколи на QualiTronic.
Дефинирани условия на печат

Стандартите на System Brunner – Eurostandard*, Globalstandard* и доня­къде Nipponstandard*, са съобразени с особеностите на отделните пазар­ни региони. Защото наред със скали­те на печатните мастила съгласно ISO 2846 и предложения ISO стандарт за печатните условия с включените нараствания на растерните точки съществуват още преференции: ис­торически установени, оптимизи­рани от производителя или от спе­цификата на региона скали относно нараствания на растерните точки. Въз основа на някогашната европей­ска скала и по-късната ISO скала Sys­tem Brunner дефинира концепцията за Eurostandard и непрекъснато я до­пълва с още параметри на процеса. Самото наименование Eurostandard говори за амбицията да се наложи и приеме в Европа. В днешно време на всички печатари са известни харак­теризиращите таблици за различни­те условия и методи на печат, които се издават предимно при употреба на хартия клас ISO-12647от инсти­туции и комисии като Fogra, Europe­an Color Initiative (ECI) и GRACoL. Taka настоящите шест налични характе­ризиращи таблици за Instrument Flight* могат да се сравняват. Чрез интег­рирането на софтуера в QualiTron­ic Color Control те се предоставят за избор и в решението от KBA. Въз основата на Eurostandard* са дефи­нирани 4 условия на печат върху про­мазани хартии и 2 условия за печат върху попивни хартии – с нараства­не на растерната точка между 12 и 23%. В тези характеризиращи табли­ци са интегрирани и референтните стойности на ISO 12647-2 и -3. Освен това могат да се вземат предвид печатните условия на самата печат­на база, т.е. посочени от потребите­ля печатни условия.

Нива на контраст на изображението и хексагонова диаграма

Много ноу-хау от Instrument Flight* се крие в Picture Contrast Technology (PCT). Тази технология за анализ на изображението се съобразява с чо­вешкото цветово възприятие. За­щото наблюдателят възприема на­личните цветови отклонения с различна сила в зависимост от вида контраст (повече цветове, освете­ност и формални симултанни кон­трасти) и богатството на контра­ста на картината – по-точно първо като изместване на цветовия ба­ланс (C+M+Y) чрез противоположни нараствания на растерните точки в обхвата на средните тонове. Обра­тно – други влияещи величини, като градация на изображението или наси­щане, се възприемат по-слабо.

Колкото по-силен е контрастът, толкова по-малко наблюдателят въз­приема цветовите отклонения. За­това при такъв контраст толе­рансите за цветовите отклонения трябва допълнително да се настро­ят, докато не достигнат допусти­мия лимит. И обратно: При слаб кон­траст на изображението човекът реагира чувствително на цветови­те отклонения, заради което тук толерансната граница трябва да е стеснена. Теорията за контраста на изображението помага на печатаря да покаже на възложителя, че видими­те разлики между симулацията (proof) и тиражния печат не обуславят об­щовалидна оценка на качеството, а зависят от изображението.

Стойността DeltaEпри тези ус­ловия е твърде обща за дефиниране­то на толеранси. По-удачни са обо­собените от System Brunner четири контрастни нива, които се бази­рат на обстойни количествени про­учвания на контраста. Контрастни­те нива са нагледно представени в хексагоновата диаграма за цвето­вия баланс. Шестоъгълната графи­ка представя толерансните грани­ци отвътре навън. На монитора на QualiTronic има „хексагоново предста­вяне“ и „баланс навигатор“, където хексагоновата диаграма може да се разглежда като мишена, тъй като актуалните резултати от измерва­нията за CMY, K и сивия баланс се ви­зуализират като точно попадение.

Balance Navigator* e софтуер, който може да се използва само в пълната версия на Instrument Flight*. С негова помощ можете да модифицирате ба­ланса и контраста. Чрез инструмен­та печатарят може да оптимизи­ра визуалния ефект, без да рискува с „фини настройки“ стабилността на печатната система чрез нежелано прекомерно или недостатъчно намас­тиляване. За разлика от една конвен­ционално стандартизирана печатна машина, на която една намеса в чувст­вителния комплекс от влияещи величи­ни може бързо да доведе до влошаване вместо подобряване на качеството, сложните алгоритми и контролните печатни ивици разрешават дилема та. Доколко един-единствен по рода си изключителен инструмент може да бъде полезен, ще могат да оценят особено печатниците, които често трябва да получават задоволително качество на печат в присъствието на клиента и да се съобразят с него­вите специфични изисквания.

5-звездна оценка на качеството

Instrument Flight* разделя печатните продуктови групи според предназна­чението и изискванията на клиента в 5 качествени категории – от една звезда (най-ниска оценка) до пет зведи (най-висока оценка) според съвпадени­ята между сравняването на симулаци­онния печат (proof) и редовния тираж:

Top (топ)***** – Пълно припокрива­не на изображенията, например при цветни реклами на цяла страница на козметични продукти със сним­ки на лица на млади жени и при про­фесионални голямоформатни студий­ни снимки.

Lux (лукс)**** – Висока степен на при­покриване между симулация и тираж, например при реклами на цяла стра­ница и каталози за луксозни продукти на международни марки, както и сту­дийни снимки.

Akzidenz (реклама)*** – Добра сте­пен на припокриване между симулация и тираж, например при печат на ре­кламни материали с престижен харак­тер от областта на културата, мо­дата, изкуството, архитектурата.

Periodika (периодични издания)** – Приемлива степен на припокриване между симулация и тираж, например при печат на цветни достоверни пе­чатни материали, които не са с лук­созен характер, редакционни снимки в списания, както и публикации от об­ластта на туризма, свободното вре­ме, професията.

Minimal (минимално)* – Слабоприпо­криване между симулация (необвърза­но с цветове) и тираж, например при печатни материали без професионал­на насоченост.

По време на контрола на печат­ния процес, както и в протоколите за качеството, се показват 2 ин­терпретации на категориите на качество:

1. Черни звездички показват дос­тигнатата към момента сте­пен на оптимизация на печат­ната машина (съответно на си­мулацията) с всички вложени материали или само за една мас­тилена зона.
2. Бели звездички показват качест­вото на управление относно цве­товия баланс и общия контраст.

При едновременно наблюдение на изображението, наподобяващо мише­на, в хексагоновата диаграма оценка­та със звездичките е достоверна.

Instrument Flight* за акцидентни ролни офсетови машини

System Brunner разработи заедно с американския специалист по управле­нията QuadTechInc (QTI) преди повече от 10 г. inline управлението на плът­ността на цвета CCS-IF (Color Control System with Instrument Flight) за Heat­set ротационни машини. От ноември 2008 г. на мястото на дотогава из­ползваните видеоденситометри се наложи употребата на SpectralCam – комбинация от 31-bin спектрален фо­тометър и видеокамера, която от­чита позицията на съответните мастилени зони в контролни микрои­вици и евентуално анализира грешки­те в рамките на измерения участък. С едно измерване се обхваща спек­тралният коефициент на яркост на повече от 10 измервани полета. Ос­вен стойност на плътността Instru­ment Flight* представя въз основа на това и крива, изобразяваща растер­ната точка, и дава колориметрични стойности CIELAB и DeltaE (Data Cen­tral Colorimetric Reports).

С Instrument Flight* + L*a*b* в упра­влението на цвета се прибавят до­пълнително към досегашните вели­чини и CIELAB стойностите, което води до още по-добро съгласуване с международните стандарти.

Първата инсталация на QuadTech CCS-IF с новата камера SpectralCam бе осъществена на КВА ролна офсе­това машина Compacta C618 на швей­царското дружество SwissPrinters AG в Цофинген (Швейцария).

Отбелязаните със * наименования са регистрирани запазени марки на System Brunner AG. Други регистри­рани марки, както и полезни модели или патенти не са отбелязани спе­циално в тази статия. От това не следва да се заключава, че съответ­ните обозначения са свободни или мо­гат да се ползват свободно.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар