Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печатниците не са само машини!През последните години се наблюдават радикални промени и напредък в областта на работните потоци в печатната индустрия. В момента добрият работен поток безусловно играе основна роля във всички успешни печатници. След пър­вата голяма вълна на дигитализация, когато печатниците обръщаха внимание на експонаторите за пластини само с цел да съкратят разходите и да повишат качеството, сега наблюдаваме втора вълна от инвестиции в работен поток с цел подобряване ефикасността на процесите за обработ­ка на поръчките. Когато е внедрен по подходящия начин, ра­ботният поток оказва положително влияние върху бизнеса, като помага за привличането на нови клиенти и задържане­то на вече съществуващите. Освен че осигурява съкраща­ване на разходите, работният поток спомага и за разграни­чаване на печатницата от всички други, а също така дава възможност за генериране на допълнителни парични прихо­ди — например чрез предлагане на продукти през интернет портал с цел привличане на нови клиенти.

Често, вместо въвеждане на унифициран общ работен поток, в много печатници промените се правят по начин, известен като „острови на автоматизацията“ — разноо­бразни системи, добре работещи сами за себе си, но напъл­но несъвместими една с друга. При прибавянето на все по­вече услуги и производствени мощности, тези „острови на автоматизацията“ в един момент се превръщат в тясно място. То води до невъзможност дадената печатница да осъществи поръчките за онова време и качество, които се изискват от пазара — като причината се крие в сложното преплитане на многото допълнителни процеси (и като след­ствие — по-големия риск от грешки), които вече трябва да се извършват в печатниците.

Очевидна и абсолютно естествена става необходи­мостта от общ работен поток с точните характеристи­ки, в който новите процеси са организирани заедно с вече съществуващите. Но какво точно имаме предвид, когато говорим за унифициране на работния поток? Логиката, ко­ято стои зад решенията на KODAK за Обединен работен поток е създаването на обща платформа с цел събиране­то на всички тези отделни системи заедно, за да се създа­де един общ, свързващ работен поток, който да е в полза на бизнеса.

Обединеният работен поток съдържа четирите ключо­ви области:

• бизнес — MIS (Управленски информационни системи) — калкулации, планиране, график на процесите, управление на складовата наличност, прогнози за продажби и др.;
• цвят - да осигури точен цвят, независимо от това дали става въпрос за дигитален, офсетов печат или цветна проба (дигитална или твърдо копие), управление на цве­та, калибриране на дигиталната и офсетовата печа­тарска машина, контрол на качеството на печата;
• данни - например информацията, използвана за създаване на персонализирани комуникации, управление на връзките с клиентите, библиотеките с графични активи и др.;
• производство - задачи, свързани с действителното упра­вление и производство на поръчката.

Действително е необходимо да се стига толкова да­леч, защото Обединеният работен поток не се отнася само до обединяването на печатни технологии — всъщност той представлява обединяване на бизнес процеси и взаимо­действие с клиенти, които също имат подобна инфраструк­тура за работен поток. Без такава дълбочина е невъзмож­но да се постигне ефективността, необходима за остава­нето на фирмата на пазара (намаляване на разходите, пре­махване на човешките грешки и човешката намеса, осигу­ряване на среда за сътрудничество на отделните изпълни­тели на процеса, включително и с клиентите и др.). В също­то време потокът трябва да бъде „отворен“, за да бъде съвместим със съществуващите и бъдещите системи на трети производители.

Къде сме днес? Изминали са почти две години от IPEX 2006, където решенията за Обединен работен поток на KODAK бяха официално представени в Европа. Оттогава KODAK Unified Workflow се разви от добра идея до реалност на пазара. Тук, в Европа, Средния Изток и Африка (EAMER), Kodak има множество примери за компании, които преобра­зуват процесите си чрез интеграция на работния поток и тази бройка непрекъснато расте. Бизнесите са различни, с различни движещи механизми, но общото между всички тях е ползата, която получават от решенията на Kodak за Обе­динен работен поток.

 
09.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар