Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нов Print Media Center на HeidelbergС редица мероприятия, организирани за клиентите, е от­крит нов Център за печат и медии (РМС) на Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) във Визлох-Валдорф. Едно от тях е свързано с демонстрации на печата на опаковки. Нас­коро повече от 100 специалисти в тази област са получили в рамките на 4 дни обширна информация за предлаганите от Heidelberg решения.

От есента на 2007 г. Центърът се помещава в новоот­критото хале 11 на концерна. Там се монтират и новите го­лямоформатни офсетови машини Speedmaster XL 145 и XL 162². Със своята обща площ от 4000 м² това е най-големи­ят в света Център за компетентност в печата на опаков­ки, етикети и специални приложения. На три напълно оборуд­вани производствени линии Heidelbergдемонстрира най-съ­временно интегрирано производство на предварително би­говани кутии — от проектирането (макета) до опакована­та кутия. Освен това на разположение са общо шест маши­ни Speedmaster с формати от 35 x 52 см до 121 x 162 см.

В новата система Prinect Packaging Workflow могат да се включат в мрежа СТР експонаторът Suprasetter, както и щан­ците Varimatrixи Dymatrix, и машините за лепене на кутии Di­anaи Easygluer. Специалните приложения демонстрират начи­ни за диференциация, като например UVпечат, студено фоли­ране или облагородяване с т.нар. дуо-технология — включване на флексопечат преди и след офсетовия печат. Освен това има помещение за смесване на мастила и напълно оборудва­на работилница за щанцоващите инструменти на фирма Mar­bach. С новата Ink-Jet технология Linoprint пред клиентите се демонстрират иновационните възможности за защита на търговската марка срещу фалшификации. В РМС се очакват около 600 посетители годишно. От пролетта на 2009 г. в Цен­търа във Визлох-Валдорф и Print Media Academy ще провежда свои курсове и обучения, свързани с печата на опаковки.

Карл Ковалчик, ръководител на РМС на Heidelberg, го пред­ставя така: „Това е един Център за печат и медии, разположен на две места, където можем да правим демонстрации, съо­бразени с целевите групи клиенти. В централата на Heidel­bergв гр. Хайделберг работим с печатарите на непериоди­чен илюстрационен печат, а във Визлох-Валдорф — със специ­алистите по опаковки, където можем да представяме и спе­циалните приложения. В Print Media Center в Хайделберг вече са изложени най-новите решения и продукти на фирмата, със състояла се „премиера“ по време на drupa2008. Само през по­следната година там са гостували представители на 1450 пе­чатници, за които са били организирани 2400 демонстрации.

И двата демонстрационни центъра — в Хайделберг и във Визлох-Валдорф — са сертифицирани със знака за качество на FSC(ForestStewardshipCouncil— Международна организа­ция за устойчиво развитие на горите). С използването на FSCхартии и картони, т.е. материали, получени от устой­чиво стопанисване на горите (включително и рециклирани суровини), и с подкрепата на системата на FSC, Heidelberg поставя още един важен акцент в екологичната и социална­та насока на развитие на концерна.

Пазарът на опаковки

се разраства непрекъснато и то — около два пъти по-бързо от класическия илюстрационен непериодичен печат. Heidel­berg работи активно за този пазарен сегмент и ето защо представи на drupa 2008 новите машини в голям формат — SpeedmasterXL145 иXL162.Междувременно вече са прода­дени 20 от тези машини по света, като половината от тях се използват както за печат на опаковки, така и за илюс­трационен печат/печат на книги. В Heidelberg предвиждат да увеличат дела в общия оборот на предварително бигова­ните кутии и на етикетите (един по-малко зависим от ко­нюнктурата пазарен сегмент) от днешните 15% на 25% в средносрочен план.

В новия център във Визлох-Валдорф Heidelbergдирект­но откликват на потребностите на специалистите по пе­чата на опаковки и показват своето ноу-хау. Така например, представители на Copaco са били от първите клиентски групи, пред които е направена обстойна демонстрация. Co­paco е кооперирано предприятие от четири средноголеми производители на опаковки, което тази година отбелязва 40 години от създаването си.

Групата Copaco, със седалище в Майнц, се числи към петте най-добри предприятия в бранша в Европа. Чрез произ­водство „на живо“ и изнесени доклади специалистите на Heidelberg са представили най-нови решения по темите: времена за настройки и производителност, облагородяване и специални приложения, интегрирани работни потоци в пе­чатницата, защита срещу фалшификация и възможности на новите голямоформатни машини.

Нов информационен материал „Печат на опаковки“

От много години Heidelberg работи в областта на печата на опаковки и предлага производствени и софтуерни реше­ния от един производител. Новият информационен материал „Печат на опаковки“ запознава със стратегията на концерна и цялостното предлагане в тази област. Посочени са цифри и факти, както и тенденции в печата на опаковки, и мястото на Heidelberg в този пазарен сегмент. Решенията и продуктите за предпечата, печата и довършителната обработка са описани подробно, както и темите за интегриране и об­вързване в мрежа, за приложения, насочени към спецификата на клиентите, за облагородяване и защита от плагиатство.
Материалът може да се изтегли от www.heidelberg.com.

Някои данни за Print Media Center във Визлох–Валдорф

Център за компетентност за производството на предва­рително биговани кутии и на етикети, както и за демон­страции на специални приложения. Площ 4000 м².

Оборудване за предпечат: Suprasetter190, PrinanceMIS(систе­ма за управление на информацията), PrinectPrepressMan­ager, Prinect Package Designer, Prinect Packaging Workflow

Печатарски машини: SpeedmasterXL162, 2 машини Speed­master XL 105, 2 машини Speedmaster XL 75, Speedmaster SM 52 — всички от 6 до 8-цветни, с различно оборудване

Довършителна обработка:
• Щанци: Varimatrix 105 CS, Dymatrix 106 Pro CSB и Dymatrix 142 CSB
• Машини за лепене: 3 модела Diana— 45, Х 115 и Х 135 с раз­лично оборудване, Easygluer 100

Някои данни за Print Media Center в Хайделберг

Център за компетентност за непериодичен илюстрацио­нен печат. Площ 3000 м².

Оборудване за предпечат: Suprasetter за различни формати с различна степен на автоматизация, всички решения за работни потоци Prinect, Prinance MIS

Печатарски машини: 4 модела Speedmaster, клас формат 70 х 100, между тях новата 10-цветна Speedmaster XL 105, 4 модела Speedmaster, клас формат 50 х 70, между тях но­вата 8-цветна Speedmaster XL 75, 4 модела Speedmaster в А3 формат (30 х 50 см) — от два до пет цвята. Всички са с различно оборудване.

Довършителна обработка: С различни модели машини се демон­стрират процесите рязане, сгъване, набиране и скрепва­не, лепилно скрепване. За презентации на специални прило­жения в довършителната обработка на разположение са и предприятията на Heidelberg в Лудвигсбург и Лайпциг.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар