Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Мислили ли сте за мастила с UV-сушене?И така — вече сте разгледали обстой­но всички аспекти на Вашия бизнес, намалили сте разходите и оползотво­рявате максимално работните проце­си. Вече използвате дигитален печат и обмисляте въвеждането на широко­форматни мастилено-струйни прин­тери, осъзнавайки, че така ще предоставите нови възможности за Вашите клиенти в области, в които досега не сте навлизали, като например директ­ните продажби. Замисляли ли сте се обаче за мастилената технология, ко­ято ще използвате?

Разработените през последното десетилетие UV-мастила са най-бър­зо развиващата се мастилена тех­нология, доминираща индустрията с изключителната си продуктивност, ка-чество и разнообразие. Разтворими­те мастила са навлезли широко на па­зара, приложими са към различни маши­ни и могат да се използват на различни места, като например върху външни постери. От друга страна, те имат недостатъци, свързани със скорост­та на печат, разнообразието, цената и влиянието върху околната среда.

Едно от основните предимства на UV-мастилото е неговата безкомпро­мисност по отношение скоростта на печат. Всичко, което е печатано с UV-мастило, изсъхва още преди да излезе от принтера, което прави процеса из­ключително бърз. Ето защо всички дос­тавчици — компании за производство на мастила, производители на глави за принтери, доставчици на медийни ус­луги и др., правят значителни инвести­ции в проучвания в областта на пиезо- и UV-технологиите, тъй като именно там се крие бъдещето на дигиталния мастилено-струен печат.

UV мастилата позволяват на прин­терите да печатат от 2 до 3 пъти по-бързо, като с това значително се редуцира цената на печата. Досега основната пречка пред инвестиции в UV-технологиите бяха капиталови­те разходи по оборудването — област на непрестанно внимание от страна на производители и доставчици. В ре­зултат на това всяко ново поколение машини, стъпващо на пазара, е с по-ниска цена. В свръхширокоформатния сектор много от производителите загърбват старите ролни принтери, базирани на разтворители, като съще­временно правят инвестиции в UV ди­гитално оборудване за плосък печат с цел увеличаване на продуктивността и постигане на дългосрочните бизнес цели, въпреки че първоначалните раз­ходи, свързани с тях, са значително повече.

Въпреки че оптималното съотно­шение качество — цена за по-малките широкоформатни машини все още не е постигнато и в момента UV-мастила­та се използват предимно при луксоз­ния печат, очаква се те да навлязат широко и при обикновения, нелуксозен печат. Вече беше споменато, че це­ната за печат намалява и производи­телността се увеличава, като това е видимо вече и при ролните машини и гъвкавите субстрати. Ето защо, ако сте сигурни, че вашата инвестиция ще има възвращаемост, инвестирай­те в UV-технологии, тъй като това е единственото решение, което ви пре­доставя едновременно високо качест­во и производителност.

Какво можем да кажем по отно­шение на субстратите? Използване­то на UV ви позволява не просто да печатате върху огромен спектър от твърди и гъвкави субстрати, но също така свежда интервенциите от стра­на на оператора до минимум, тъй като тази технология изисква пренеб­режимо малко поддръжка и елиминира нуждата от почистване на дюзите. Друга важна причина да инвестирате в UV-технологията е ограничаването на емисиите на летливите органич­ни съединения (ЛОС), при което отпа­да нуждата от инсталации за улавя­не на разтворителите — подобрение, улесняващо работата на механиците и опазващо околната среда.

Разбира се, както всеки друг про­дукт, и UV-мастилото има своите предизвикателства. Стремейки се да предоставите нови възможности на своите клиенти и да увеличите печал­бите си, вие естествено сте загриже­ни за качеството и производителнос­тта, което при мастилено-струйните принтери е свързано с размера на кап­ките и броя капки за секунда. Ето защо е препоръчително да изберете доставчик, който има точна предста­ва за индустрията и вашите потреб­ности, инвестирал е в иновации с цел създаване на стабилна система и е в състояние да произвежда мастила с висока скорост на втвърдяване, от­лично слепване и гъвкавост.

UV-мастилата са непрекъснато развиваща се технология, чиято ос­новна цел е постигането на проду­ктова устойчивост едновременно с увеличаването степента на пигмен­тиране и поддържането на устойчив вискозитет и надеждност. Нито една от суровините, които се използват при мастилено-струйните техноло­гии, не е създаден специално за печат, още по-малко само за мастилено-стру­ен печат. Въпреки това днес откри­ваме, че чрез значителни инвестиции в изследвания доставчиците са раз­работили свои собствени суровини с цел да направят UV-мастилата си по-силни, ярки и ясни, притежаващи въз­можности за слепване при различни приложения на мастилено-струйните технологии.

Производителите на мастила в партньорство с производителите на глави за принтери са в състояние да разработят оптималното мастило за дюзите на всяка глава и в такава тяс­на връзка да осигурят максималната скорост на втвърдяване. Тенденция­та е към увеличаване на броя капки от дюза, с по-малки капки и по-висо­ка пакетна плътност на дюзите, ко­ето увеличава продуктивността на всяка отделна машина. Следовател­но, ако мастилото не е подходящо за съответната глава на принтера, ка­чеството на отпечатания продукт ще намалее.

Друга предизвикателна област при разработването на UV-мастила е цветовата наситеност, тъй като съществува лимит на количеството пигмент, което мастилото може да съдържа, без да се пречи на ефектив­ното му втвърдяване. Всеки уважаващ репутацията си доставчик би инвес­тирал в тази област с цел да открие възможност за разширяване на цвето­вата си гама. Невинаги е лесно да се установи правилната формула, която не позволява втвърдяване на мастило­то в контейнера, но осигурява посто­янство на цвета и вискозитета, да не говорим за случаите, когато ста­ва въпрос за печат върху все по-тънки и гъвкави материали, изискващи про­дукти, които опазват околната среда. Ключът към преодоляване на огра­ниченията на настоящите приложения се крие в тясното сътрудничество с клиентите и разработването на све­жи нови идеи.

Ако вече сте решили да разгледа­те мастилено-струйните продукти, предлагани на пазара, обърнете спе­циално внимание на устойчивостта на печата и цветовата гама, когато избирате. Отделните UV-мастилени пигментиращи частици са покрити с дисперсант, който пречи на свързва­нето им с други частици, а тези хи­микали имат определящо значение за крайния продукт. Дисперсантите за UV-мастила лесно могат да бъдат ув­редени и от най-малкото замърсяване и тъй като UV е реактивна система, в случай че пигментиращите частици се повредят, това може да стартира реакцията. За ежедневното качество на продуктите контролът на процеса е също от критично значение.

Качеството на крайния продукт се определя най-вече от нуждите на клиента. Затова придобилите репута­ция доставчици придават голямо зна­чение на безупречното качество при производство. Днес са разработени различни машини съобразно различни­те потребности и можем да кажем, че при наличие на достатъчно време, всичко е възможно да бъде създадено в бъдеще. Само погледнете някои от последните новини в бранша. Кой е ми­слил, че това е възможно преди някол­ко години?

И така — разгледайте последни­те постижения на пазара, преди да направите своя избор. Тъй като при UV-мастилата има множество произ­водствени изисквания, на първо мяс­то се уверете, че доставчикът Ви предоставя добри услуги и притежа­ва дистрибуционна мрежа, тъй като именно тази мрежа разширява възмож­ностите за избор, които имате. Ако решите да направите солидна инвестиция в UV-технологиите, то устой­чивите пазарни позиции на доставчи­ка Ви са важни. Друго важно условие е да има ограничен брой доставчици, произвеждащи мастилото, което ще ви позволи да сте силната позиция в преговорите. Ако пък решите да не инвестирате сега, поддържайте знанията си и в бъдеще, когато цената на технологията ще се изравни с въз­можностите ви.

 
16.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар