Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

За тенденциите в областта на системите за управление на цветовете (CMS)По време на представянето на компанията X-Rite в Прага професионалните журналисти използваха възможността да зададат няколко въпроса на г-н Томас Вакиано-младши, президент на компанията X-Rite, засягащи не само тенденциите в областта на управлението на цветовете

С кой известен производител на печатни машини и разра­ботчик на софтуер и хардуер X-Rite работи и планира да работи стратегически за в бъ­деще? Можем ли да чуем пред­варителна информация за тези планове или нови факти?

Имаме близки партньорства и от­ношения с ключови печатни произво­дители, сред които са Heidelberg и Komori. Постоянно работим с парт­ньорите си, за да предоставяме уни­кални интегрирани решения, които да посрещнат нуждите им, като ос­новната цел е да осигурим допълни­телна стойност за крайните клиен­ти. Освен това нашите продукти са разработени така, че да позволя­ват на разработчиците на софту­ерни системи да интегрират лесно своите решения за затворен цикъл и предварителни настройки на мас­тилото. Например, нашите реше­ния за сканиране са интегрирани в голям брой софтуерни решения на трети страни като Printflow и Digital Information Ltd. Освен това имаме ня­колко световни ОЕМ партньори в сферата на цифровия печат, сред ко­ито Xerox, Epson и HP.

Как виждате и какво мислите за нарастващата значимост на измервателната техноло­гия в печатната индустрия?

Използването на измервателна тех­нология става все по-важно в конку­рентния пазар на печата. Особено когато съответствието с ISO ста­ва основна мисия, ползването на из­мервателни технологии позволява на принтера бързо да утвърди и про­вери, че отговаря на изискванията. Без измервателни системи е много трудно да се докаже, че си в рамки­те на спецификацията. Освен това употребата на измервателни техно­логии позволява по-висока ефектив­ност, като намалява времето за под­готовка и настройка, което води до намаляване на разходите за скрап, мастило и хартия, и по този начин прави принтера по-доходоносен.

Какви са плановете на X-Rite за повишаване съвместимост­та с други инструменти (сер­тификация, калибриране)?

X-Rite скоро завърши задълбочено про­учване на всички свои решения в об­ластта на графичния дизайн. Заклю­чението е, че ще въведем нов X-Rite Стандарт (с име XRGA), който ще позволи уеднаквяването на решения­та ни за графичен дизайн. Сега има­ме възможност да се възползваме от напредъка на технологиите и на ба­зата на най-новите изисквания на ISO 13655 да предоставим метод , който да гарантира измерването на всич­ки инструменти по един и същ стан­дарт за калибриране.

Какви нови продукти плани­ра да разработи X-Rite в близ­ко бъдеще или разработва в момента?

X-Rite винаги се заема с иновации и нови технологии, и търси нови ре­шения, които да предостави на кли­ентите си на базата на техните променящи се нужди. Наскоро пус­нахме полуавтоматично сканиращо решение (EasyTrax), което получава високи оценки на пазара заради въз­можността да предостави автома­тизация, повишена ефективност и намаляване на разходите в печат­ницата. Скоро ще пуснем на пазара нови решения, включващи ново про­филиращо решение (i1Profiler), което да замести нашите съществуващи пакети MonacoProfiler и ProfileMaker, които използват усъвършенствани технологии, за да предоставят ново ниво на качество на цвета. Също така ще пуснем нов софтуер за кон­трол на процесите — PrintCheck и PressOptimizer, който ще бъде ин­тегриран с нашите ръчни решения и сканиращи системи. Това ще пре­достави ново ниво на печатна стан­дартизация и автоматизация на ра­ботния поток.

Как оценявате позицията си в областта на решенията за цифров печат?

Отдаваме голямо внимание и инвес­тираме интензивно в тази развива­ща се област, а освен това създаваме много съдружия с производителите на решения за цифров печат, напри­мер Hewlett Packard. Конкретно с на­правлението HP Indigo работим заед­но от много години, ще анонсираме също така стратегическо парт­ньорство с компанията Canon, а ос­вен това сме договорили съдружие и с компаниите Xerox и Epson. Въ­прос на време е да обявим и други партньорства, а също и специфика­ция на продуктите, които ще пред-ставим.

Например Hewlett Packard са сред най-важните клиенти на компанията X-Rite, така че всъщност тук нивото на сътрудничество е най-високо, тъй като работим най-вече с внедрени системи на ниво печатни глави.

Следователно ние работим ин­тензивно в тази сфера и благодаре­ние на нашите партньори получаваме ценна информация не само за техно­логиите, но и за изискванията, кои­то съществуват на пазара. Така има­ме възможност да създаваме нови и ефективни решения в областта на управлението на цветовете при про­изводството на цифров печат.

Не считате ли за недоста­тък факта, че Вашите про­дукти са част от печатни­те решения и никой не знае, че тези продукти всъщност са произведени от компания­та X-Rite?

Това е така, разбира се. Бихме се рад­вали, ако хората в нашата сфера зна­ят, че част от сложните системи са продукти, произведени от X-Rite. Но има и друга гледна точка — непряка­та поддръжка на марката и косвена­та форма на повишаване на инфор­мираността относно нуждата да се измерва и анализира цветовото съдържание. Ефективните печатни решения са оборудвани с наши про­дукти (софтуер, хардуер), за да по­лучат точните цветови резултати. Така можем да образоваме пазара и да предизвикаме търсенето на това решение. Колкото повече системи на X-Rite с ОЕМ продукти има, толкова повече се формира стандарт в сфе­рата на управлението на цветове­те. Ако даден потребител иска да разшири и завърши работния поток на своето производство и да снаб­ди и други печатни решения с упра­вление на цветовете, в такъв случай той или тя нямат друг избор, освен да ползват другите наши софтуерни и хардуерни продукти.

Макар да не сме много забележи­ми и нашето лого да не е поставе­но на печатните решения, в случай че искате да инвестирате и да ра­ботите много по-ефективно, вие ще ползвате нашите продукти, които включват също и другите самосто­ятелни марки, принадлежащи към се­мейството на X-Rite. Пример могат да бъдат продуктите на Pantone, ко­ито са сред най-важните елементи в сферата на творческата подго­товка на данните и на самия печат. Това означава, че светът на графика­та и светът на дизайнерите са се обединили.

Какви са целите на компани­ята X-Rite за следващата го­дина?

Днес полагаме големи усилия за ци­фровизацията на целия работен по­ток в много области. Една от тях е опаковането. Навсякъде се започ­ва с творческата част, разработ­ват се както графичен дизайн, така и пълна визуализация и комуникация на готовите продукти, а дискусия­та за плановете, продуктите и тех­ните части се провежда в електро­нен формат чрез електронна поща или онлайн обсъждания.

Поради тази причина ние се стре­мим да постигнем съгласуване на цветовете, точно представяне и точни настройки на параметрите на цветовете според стандарти­те. Това се препраща по електронен път към производствения процес. Виждаме го като мегатенденция във всички области и целта ни е да пре­доставим инструменти, които да позволят и опростят такива мето­ди на комуникация.

Както и преди 10 години, X-Rite за­беляза и улови тази тенденция и пред­ложи инструменти в областта на ци­фровата фотография. Създадохме цяла индустриална сфера от нула­та, когато въведохме стандартите в областта на управлението на цве­товете. Днес този процес напредва точно в областта на опаковането.

Световна ли е тази тенден­ция?

Тази тенденция не е една и съща в целия свят. В момента наблюдава­ме трансформацията в района на Северна Америка и Западна Европа, а Китай също е в позицията на един от главните доставчици за светов­ния пазар.

 
22.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар