Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Защитни елементи, използвани в банкноти и лични документи

  •  
  •  
  •  
  •  


„Щяха ли ключалките да достигнат днешното си съвършенство, ако нямаше крадци? Щеше ли печатането на банкноти да получи такова усъвършенстване, ако не съществуваха фалшификаторите на пари?“ - Карл Маркс

Защитата на продуктите и тях­ната идентификация засяга всички икономически сектори, но най-чес­тите сигнали, които срещаме в ме­дийното пространство, се отна­сят до фалшификация на пари или документи.

При изработването на лични до­кументи или банкноти в зависимост от използваните елементи нивата на защита включват:

1. Защита от първо ниво – елемен­тите могат да се видят или усе­тят от всеки без допълнител­но оборудване – релеф, дифракци­онни оптически елементи, водни знаци, латентни образи, оптиче­ски вариращи мастила, осигури­телни нишки и др.
2. Защита от второ ниво – елемен­тите могат да се установяват само със съответно помощно средство – ултравиолетови лам­пи с различна дължина на вълната, специализирани детектори, оптически стъкла, четци и др.
3. Защита от трето ниво – еле­ментите могат да се установят само в специализирани лаборато­рии, които разполагат със съот­ветното оборудване.

Антикопирните елементи и систе­ми, които не позволяват възпроиз­веждането на документите с общодостъпни технически средства, могат да се разграничат в следните направления: използвани материали (хартия, мастила, конец за пришива­не); дизайн на документа (отпечат­ване на микротекст или уникални елементи) и използването на други защитни характеристики (щрих-кодова информация, иглена и лазерна но­мерация, различни печатни техники).

За изработката на документи или банкноти се използват специал­ни видове хартии. Например хартия­та за евробанкнотите е изработена от висококачествени памучни влак­на. Този състав ù осигурява по-голя­ма физико-механична устойчивост в сравнение с обикновената хартия – една съществена характеристика предвид факта, че банкнотите пре­минават през много ръце и с тях невинаги се отнасят грижливо. Едни от характерните свойства, които отличават хартията за банкноти, са нейната твърдост и звънливост. Друга основна характеристика на хартията за евробанкнотите са за­щитните елементи. Те включват из­ползването на водни знаци, осигури­телни влакънца, осигурителни нишки.

Водният знак е често срещан за­щитен елемент както в банкноти­те, така и в личните документи. Пър­вите водни знаци се появяват още в края на XІІІ в. в Италия. Водният знак представлява изображение, текст или мотив от символи, които се об­разуват в пространствената струк­тура на хартиения лист по време на производствения процес посред­ством промяна на плътността на хартиената суспензия. При изсуша­ването на хартията тези изображе­ния се възпроизвеждат. Водните зна­ци се разделят на две групи: линейни и полутонови, като при полутонови­те водни знаци се наблюдават някол­ко степени на прозрачност. Водният знак се вижда на преминаваща свет­лина и не трябва да реагира на ултра­виолетова светлина.

При производството на хартия могат да се включат и други защит­ни елементи като: различни видове влакна (цветни – видими на дневна светлина, или флуоресцентни – види­ми на UV-светлина), планшети, които могат да бъдат метализирани, про­зрачни или да флуоресцират, както и осигурителни нишки, които са вгра­дени в хартията при нейното произ­водство. Обикновено осигурителни­те нишки се изработват от тънък метал или полимерен материал.

При изработката на защитени мате­риали се използват редица специални мастила, които реагират при различ­ни светлинни източници:

• Флуоресцентни мастила (чувст­вителни на UV-излъчване). Мас­тило, съдържащо флуоресцент­ни вещества (пигменти), които се използват за отпечатване на текстове или мотиви. Този вид мастило е видимо на нормална светлина и флуоресцира на ултра­виолетова светлина, като флуо­ресцентните мастила могат да реагират при различна дължина на вълната в ултравиолетовата област – например трифлуорес­центно мастило, което при осве­тяване с три различни UV-светли­ни свети по три различни начина;
• Иридисцентни мастила –иридис­центните мастила са в прелива­щи сe цветове или с перлени от­блясъци, които съдържат про­зрачни пигменти, положени под формата на тънък слой. При по­падане на светлина върху тях те предизвикват интерференция. Това води до блестящи, прелива­щи се перлени ефекти с промени на цвета при промяна на зрител­ния ъгъл или ъгъла на осветяване;
• Фотохромни мастила – видими при осветяване с UV-светлина. Фо­тохромните мастила променят цвета си, когато бъдат изложени на ултравиолетова светлина. След отстраняване на източника на ул­травиолетова светлина промяна­та в цвета се запазва за известно време, след което той се връща в първоначалното си състояние;
• Фосфоресциращи мастила – мас­тила, съдържащи съставки, кои­то излъчват светлина, след като бъдат изложени на светлина с оп­ределена дължина на вълната;
• Термохромни мастила – проме­нят цвета си в зависимост от околната температура;
• Оптически вариращи мастила – променят цвета си в зависимост от ъгъла на осветяване;
• Невидимо (Anti-Stokes) мастило – реагира при осветяване с инфра­червена светлина с дължина на вълната около 900 nm. За да се види ефектът, е необходимо спе­циално оборудване.

Използваните техники за печат също са част от защитните еле­менти при изработката на доку­менти и банкноти. Производство­то на евробанкноти е свързано със следните печатни технологии: офсетов печат, дълбок печат, ситопе­чат и висок печат. Изображенията от фона на лицевата страна и всич­ки изображения на обратната стра­на на банкнотите са отпечатани чрез офсетов печат, като по този начин се постига характерът на гра­фичната основа на банкнотата. Дъл­бокият печат придава на банкноти­те характерното усещане за релеф.Релефен печат може да бъде открит единствено на лицевата страна на банкнотата. Друг защитен елемент в евробанкнотата е номиналната стойност, която се отпечатва с оп­тически вариращо мастило посред­ством ситопечат. Серийните номе­ра на банкнотите се отпечатват чрез висок печат, а холограмната лента се поставя чрез топъл печат.

Други използвани защитни харак­теристики при личните документи и банкнотите са: композиции от пре­плетени линии (гийоши), регистър на проглед (обикновено представлява цифри, допълващи се срещу светли­на), микротекстове, перфорации и пр.

Мерките за борба с фалшифи­цирането, които се предприемат в Европа, са насочени както към използване на усъвършенствани техно­логии на печат и възпроизвеждане, така и към прилагане на отличител­ните защитни елементи, чрез кои­то фалшификатите се разпознават лесно без използване на специални средства, което възпрепятства фалшификаторите.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар