Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Достоверна дигитална цветна проба при флексопечата на гъвкави опаковки – възможно ли е изобщо?Спомням си първите ми стъпки във флексопечата — голям завод за опа­ковки в Асеновград разполагаше с из­ключително модерна за времето си флексомашина Windmöller & Hölscher, модел Soloflex, с централен барабан, която даваше възможност за първи път в България да се печатат висо­кокачествени опаковки, но реално се използваше за щрихов печат (текст и прости картинки), понеже въпро­сът как точно да се проектира ди­зайнът, за да бъде отпечатан реа­листично, все още нямаше отговор.

Флексопечатът е специфична технология, а дизайнерите, разгле­зени от лекотата, с която се проек­тира за печат с листови офсетови машини върху покрита (хромова) хар­тия, подхождаха към флексо-проекти­те като към офсетови.

А разликите са огромни. Първо, флексото е тип висок печат, което означава, че елементите, които пре­насят мастилото, физически са по-високи от непечатните елементи. Това е сериозен проблем при печата на изолирани малки участъци с рас­терни запълвания, много светли то­нове и преходи на даден цвят към 0%.

Освен това регистърът е доста по-неточен от този при листовия оф­сет — разминавания в пасера от по­рядъка на десети от милиметъра са нормални, даже може да се каже, че са в кръга на добрите пожелания — осо­бено при машините втора употре­ба, с каквито изобилства българска­та флексо-индустрия. Можете да си представите какво се получава при печат на „пробит“ бял текст в на­пример кафяв фон, съдържащ C, M и Y.

Нека прибавим към това и пълна­та липса на стандартизация — мас­тила, растер-валове, материали (ме­дии) за печат, работни условия...

При офсетовия печат е лес­но — там всичко е стандартизира­но, дори в повечето софтуери е дос­татъчно да укажем, че ще ползваме тази технология и те, на базата на стандартни ICC профили ще симули­рат на екрана резултата, който мо­жете да очаквате, с висок процент достоверност.

Ако пък искате по-точна прогно­за — една цветопробна система, ба­зирана на Epson Stylus Pro 4880 и Efi Colorproof eXpress може да постигне ΔЕ average≈1 и струва по-малко от 2000 Евро!

Как стоят нещата при „флексото“?

От моя собствен опит — проекти­рал съм над 100 пълноцветни опаковки за флексопечат върху полиетилен, по­липропилен, комбинирани каширани и метализирани фолиа за въпросния за­вод в Асеновград, като външен дизай­нер през периода 1996–1999 г. — знам, че дори да свършиш перфектно рабо­тата си, няма как да го докажеш, ако възникне проблем при печата.

Много дизайнери изпращат на флексопечатниците всевъзможни им­провизации под гордото име „цветна проба“ и после притискат печатари­те да постигнат визуална идентич­ност с тези псевдопроби.

Това е некоректно по следните причини — дори да допуснем, че из­пратеният еталон е отпечатан на професионална дигитална или анало­гова цветопробна система, сигурно е, че системата не е била правилно настроена, т.е. тя не е била подгот­вена да симулира реалните масти­ла, медии, оборудване и условия на печат в конкретната печатница — най-често се изпращат цветни про­би по стандарта за листов офсет на coated хартия, каcо дори се прилага стикер „OK“, „Verified“ или „Passed“, с кратък протокол за съответствие с толерансите на стандарта — но, за­бележете, това е стандарт за оф­сетов печат, а флексопечатницата няма нищо общо с него!

Да не коментираме случаите, когато като „цветна проба“ се из­пращат обикновени инк-джет или лазерни разпечатки, парчета от „за­имствани“ опаковки или листове хар­тии със залепени парченца PVC фо­лио, които показват, че „червеното трябва да бъде между това тук и онова там“!

Хората, работещи във флексопе­чатната индустрия, заслужават ре­шение, даващо възможност за лесна, евтина, бърза и достоверна симула­ция на тиражния печат.

Epson прави първата голяма стъпка в тази посока — принтерът Stylus Pro WT7900 е първият в света, който предлага комбинацията от изключително широко цветно прос транство (важно за симулирането на Pantone и други директни цвето­ве), стабилност на цвета между раз­лични поръчки през голям интервал от време (важно за прецизността на отпечатваната цветна проба) и пе­чат с бяло мастило (незаменимо при симулациите на опаковки върху про­зрачен и метализиран материал).

Използвайки авангардни техноло­гии, лабораториите на Epson създа­ват бяло мастило на органична осно­ва — микроскопични сферички с куха сърцевина принуждават светлината да се отразява по такъв начин, че на­блюдателят получава илюзията, че вижда бял цвят. Още по-впечатлява­що е, когато видите за колко плътно, наситено бяло става въпрос. Няма канцерогенни съставки, изпарения и миризма или вредни за околната сре­да вещества.

Освен това цветът на бялото и плътността му могат да бъдат кон­тролирани, така че да се симулира реалното бяло мастило, използвано в конкретната флексо-машина.

Принтерът може на един пас да печата първо цветния слой, после бе­лия, което при прозрачна медия поз­волява да се симулират опаковки от каширани фолиа, като изображение­то се вижда от обратната страна на отпечатания филм по същия на­чин, както се прави в реалния тираж.

При метализирани фолиа първо се печата бялата подложка, а после вър­ху нея — цветният слой. Списъкът с технологичните новости е дълъг — няма да се впускаме в подробности, защото в случая това не е най-важно­то. Основното е, че този продукт на Epson променя „правилата на иг­рата“ — той няма аналог в областта на дигиталната цветна проба. Дос­тъпен, прецизен, автоматизиран, не­изискващ поддръжка, лесен за упра­вление и произвеждащ несравним по качество резултат, този принтер създава нeсъществуващи досега възможности за хората, работещи в областта на печата на опаковки, да оптимизират работата си и да по­вишат удовлетвореността на клиен­тите си. При това, без да се разоря­ват за инвестиции или консумативи, дори и по българските стандарти за цени.

За да се превърне Epson Stylus Pro WT7900 в индустриален стан­дарт, е нужна и поддръжката на водещите доставчици на софтуер за цветна проба и управление на ра­ботния поток — и тя е налице! Efi, CGS, GMG, ESKO Artwork, Kodak оси­гуряват безпроблемно внедряване на новата технология във вашето производство.

От своя страна ние от FACTOR.BGкато ProFocus и сервизен партньор на Epson и дистрибутор на Efi, и пръв и единствен сертифициран от FOGRA инсталатор на системи за дигитална цветна проба в България, ще осигурим практическия процес на стандартизиране на печатните ви процеси, профилиране на флексо-ма­шините ви, инсталиране, настрой­ване и въвеждане в експлоатация на системата и обучение на персонала. Осигуряваме доставка на консума­тиви и медии, както и гаранционна и извънгаранционна поддръжка на обо­рудването на място при вас.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар