Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Българският ден на отворените врати в printservices на manroland„Ние сме Ваш партньор не само в избора и доставката, а през целия живот на машината, стремим се заедно да изминем този път“ — каза директорът на printcervise за целия свят г-н Марко Фаулхабер при откриването на събитието.

На 3 ноември 2009 г. в Офенбах, Германия концернът manroland проведе Ден на отворените врати за български­те полиграфисти. За първи път компанията посрещна гру­па от България в основните си производствени цехове на завода. Програмата беше разнообразна и наситена, съчетана с презентации на продукти и демонстрации в учеб­ния и демонстрационния център.

В началото на програмата, посетихме и разгледахме основните производствени цехове: цех за проектиране и изработване на макети за отливките на детайлите, лея­рен цех, цех за производство на едрогабаритните детайли (цилиндри и страници), цех за изработване на малогабарит­ните детайли (зъбни колела, предавки и всичко необходимо за окомплектоването на дадения модел машина), цех с ли­нии за асемблиране на определените модели.

Домакините ни показаха последните постижения на концерна и големите възможности на производството на различните серии листови машини.

Думата ефективност беше основната рецепта за из­лизане от кризата – ефективност в производството на машините, ефективност и във високата производител­ност на самите машини. Господин Райнер Лиха с удоволст­вие и гордост ни показваше пълните депа с произведени­те детайли.

В най-трудните кризисни моменти концернът вдига производството на ROLAND 900 с 19% благодарение на по­ръчките от източните пазари и основно от Китай. Имат поръчки и от САЩ. Европейският пазар прави поръчки за доокомплектоване и усъвършенстване на наличните ма­шини (upgrade). Така достигат днешното ниво, което го­вори за излизане от кризата, като през месец октомври вече се радват на ръст на производството спрямо месец септември с 15%.

Но през времето на кризата компанията не е чакала тя просто да отмине, а са направени сериозни инвести­ции в нови високотехнологични и ефективно работещи металообработващи машини. Изгражда се нова линия за асемблиране на ROLAND 900. Тук се произвеждат ROLAND 500 и ROLAND 700, като постепенно моделите ROLAND 200, ROLAND 900 и ROLAND 900XXL се прехвърлят от Майн­хаузен в Офенбах.

Впечатляващи са основните производствени мощно­сти, наситеността с производствена техника на единица площ, организацията и темпото на производство, роботи­зирането и автоматизирането на процесите, точността на производството и ниските допуски при изработване на детайлите, сигурността на качеството, безкомпромисни­ят контрол при тестване и проверка на всяка част, недо­пускането на никакви отклонения от високите норми.

Електронна логистична система отчита състоянието на отделните етапи от производството на всяка машина и нейното окомплектоване с основни части и детайли.

Докато разглеждахме производството, мислено си за­давахме въпроси, на които господин Райнер Лиха, минал по стъпалата на йерархията на завода, изпреварващо да­ваше точните отговори. Всеки от нас разбра колко висо­коотговорно и точно е производството, за да се получи един съвършен продукт — перфектно работеща печатар­ска машина с марката manroland. Всеки от нас разбра как­во огромно и отговорно производство е организирано и концентрирано в завода на manroland в китното градче Офенбах. А за да е така чиста и приятна градската сре­да, заводът стриктно спазва европейските екологични норми: разходите на енергия, вода, суровини са в унисон с тях, като всички отпадъци се рециклират на 100%.

В учебния център printservices ни очакваха с презента­циите на теми: Power for Succes, Upgrade and Service, Color Management, Press Management, Printcom. Но преди те да започнат, бе отправено официално приветствие от име­то на висшето ръководство и борда на директорите на концерна manroland, и лично от името на д-р Маркос Рал към българските участници. Поздравлението беше подне­сено от директора на printservices за целия свят г-н Мар­ко Фаулхабер. „Ние сме Ваш партньор не само в избора и доставката, а през целия живот на машината, стремим се заедно да изминем този път.“ — каза той.

Затрогващото в това приветствие беше голямото внимание към нас — представители на един неголям па­зар. Този огромен концерн не подценява българите и реа лизира една достойна политика на дългосрочно и трайно присъствие на нашия пазар.

Голяма заслуга за всичко това има и г-н Стефан Вълев, който с много труд и всеотдайност, по-големи от тези на представителите на мащабните пазари, постига добри­те резултати. Той и неговите успехи са високо ценени от ръководството на manroland.

В концерна търсят и намират все по-нови отговори на въпросите: Какво още можем да направим, което да запази добрите производствени възможности на печатарската машина? Какво допълнително усъвършенстване и оборуд­ване ще повиши възможностите и производителността на печатарската машина? Как да намалим престоите?

Презентациите дадоха множество отговори, а демон­страциите нагледно ни ги показаха на различните серии машини.

Андреас Нойман, ръководител на район 4 на printservices, съобщи интересен факт за немската печатарска индус­трия. В периода от 2003 до 2007 година производителнос­тта се е вдигнала с 22 % благодарение на новите модели и ъпгрейд на печатарските машини, въпреки намаляването на тиражите с 18 %.

Как да направим по-ефективна машината и да увеличим поръчките с 25%? Как да извлечем максимума на машината?

Printservices дава отговори на тези и на много други въпро­си. Наличната техника можем да въоръжим с програми, ко­ито правят машините по-продуктивни. Тези програми и пакети услуги се предлагат за цялата гама листови офсе­тови машини от 50 до 900 XXL. Printnet включва машина­та в мрежата, което помага да се автоматизира работа­та на печатния цех, включително настройване машината по параметрите на поръчката. С printnet се увеличават ус­лугите, особено в диагностиката и сервиза, чрез продукта TelePresence. А printcom доставя специално подбра­ни най-сигурно работещите материали, инструменти и аксесоари за цялата гама листови офсетови машини на manroland: гуми, мастила, овлажняващи разтвори, почист­ващи и миещи препарати и т.н. Всички те са изследвани и сертифицирани от концерна и се препоръчват като най-подходящи за работата на машините.

Продуктовото фолио на printservices включва:

1. Изследване и анализ на целия процес, свързан с машина­та и в работната среда на печатницата.

2. Обучението на специалисти в централата и на място. Постоянното повишаване на квалификацията е прио­ритетен въпрос.

3. Мениджмънт — проектиране при доставка на маши­на или ремонт.

4. Проактивен сервиз (инспекции, прегледи) — printservices със сервизните програми.

5. Адаптиране на машината към съвременните технологии.

6. Дистанционно сервизиране на машината TelePresence.

7. Доставка на резервни части чрез безотказната рабо­та на логистичния център и складовата база.

Продуктите бяха представени от г-н Райнер Лиха, а в демонстрационния център разгледахме новите модели ROLAND 50, ROLAND 700 HiPrint и ROLAND 700 DirectDrive.

Възможностите на тези модели бяха демонстрирани и разгледани подробно. ROLAND 700 DirectDrive няма ана­лог по бързина на подготовката и ефективността на ра­ботата при малки тиражи. Другият комплекс от техни­чески и технологически решения — QuickChange — дава допълнителни възможности за съкращаване на времето за преминаване от един тираж към следващ. Това прави по-рентабилно производството и привлича повече клиен­ти. Възможности за повишаване на ефективността дава и технологията InLine, представляваща ред от решения, изпълняващи допълнителни технологични операции на ма­шината по време на печата.

Много бяха интересните идеи и решения. Какво успя всеки от нас да „купи“ — бъдещето ще покаже.

Но един основен за нас въпрос висеше: Какво бъдеще ни чака и как ще излезем от кризата в България и по-точ­но в бранша?

Отговорът беше до нас — ако правим нещо добре, да го правим още по-добре. А тези възможности ни дават ма­шините manroland с вградените решения за усъвършенст­ване и подобряване на работата им. Защото в тях са вложени професионализъм и висока квалификация, много разработки, инвестиции и обновени производствени мощ­ности. За нас остава по-лесното — с помощта на големия manroland да бъдем по-добрите на пазара.

 
15.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар