Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

interpack 2011: Едно от най-успешните изложения на всички временаinterpack 2011 се състоя от 12 до 18 май в Германия и бе оценено като едно от най-успешните издания в 53-го­дишната история на най-важното търговско изложение в света за опаковъчния сектор и свързаните с него об­работващи индустрии. Това е единодушното мнение на 2700-те изложители от 60 страни, присъствали в 19-те пълни палати на изложбения център в Дюселдорф.

Изложителите на interpack 2011 отчетоха множество успешно протекли срещи с посетители от висока класа. Много от тях са направили конкретни поръчки към компа­ниите и след края на панаира се очаква те да се превърнат в доходоносен бизнес. Сред посетителите е имало много топ мениджъри, които на практика вземат решенията. „Регистрирахме огромен интерес към нашите продукти. Създадохме с 30% повече контакти в сравнение с 2008 г., включително и с членове на топ мениджмънта, производи­тели на търговски марки и много потенциални нови клиен­ти. Информацията, която предоставят и другите изложи­тели, е почти същата. Interpack потвърди стабилността на положителните икономически тенденции“ — каза Крис­чън Труман, председател на interpack 2011 и управляващ ди­ректор на изложителя Multivac Sepp Haggenmüller.

Поради музикалния конкурс „Евровизия“ имаше промяна в динамиката на посещаемостта. Много експерти прис­тигнаха едва след финала на конкурса, който се прове­де на 14 май в непосредствена близост до изложението.

Лъвският пай от пространството — десет палати — беше резервиран от компании, доставчици на опако­въчни процеси и машини, следвани от компании за произ­водство на опаковки и опаковъчни материали — в повече от четири зали. Процесите и машините за сладкарски и хлебни изделия бяха по-многобройни в сравнение с 2008 г., като компаниите от този сегмент запълваха изцяло че­тири палати. Индивидуални производители от всички ка­тегории заемаха място в откритите изложбени площи.

interpack 2011 придоби особена привлекателност и благодарение на избора на специалните теми и начин, по който бяха представени. Без световен аналог по отно­шение на качеството темите направиха interpack още по-уникална платформа за комуникация — това показва и обратната връзка от компаниите-изложители и от посетителите.

Откриването на кампанията „Пестете храната“, ко­ято има за цел борба срещу загубата и похабяването на храна в световен мащаб и е организирана от Messe Düsseldorf в сътрудничество с Организацията за пре­храна и земеделие на ООН (FAO), привлече над 300 учас­тници от цял свят на 16 и 17 май. Представителите на веригата за стойност на хранителните стоки — от про­изводители и компании от опаковъчната индустрия, до търговци на дребно и представители на политически, обществени и неправителствени организации — бяха впечатлени от тази възможност за критичен диалог. Кампанията представи резултатите от проучванията, проведени преди началото на панаира от Организацията за прехрана и земеделие на ООН (FAO) по въпросите за за­губата на храна, както и примери за най-добрите практи­ки в опазването.

Говорители на световно ниво като Илзе Айгнер, Фе­дерален министър на прехраната, земеделието и защи­тата на потребителите, проф. Клаус Тьопфер, бивш изпълнителен директор на Програмата на ООН за окол­ната среда и председател на Етичния комитет за яд­рената енергия, който беше създаден наскоро от Феде­ралния канцлер Ангела Меркел, и Шрада Шридар Джадав, кмет на индийския град Мумбай, представиха проблема за глобалната загуба и похабяването на храна от различ­ни гледни точки.

“Успехът на инициативата „Пестете храната“ показ­ва, че в Messe Düsseldorf сме поставили нашето между­народно познание за опаковките в контекст, позволяващ на области извън опаковъчната индустрия да извличат ползи. Предизвикахме многообещаващ диалог по един от най-важните въпроси на нашето време. Ето защо ние, в сътрудничество с FAO, ще продължаваме да се занима­ваме с темата. Това сме договорили с г-н Траоре, помощ­ник-генерален директор „Земеделие и защита на потре­бителя“ на FAO“ — обобщава Вернер Матиас Дорншайд, президент и главен изпълнителен директор на Messe Düsseldorf. През октомври тази година изложбата „Пес­тете храната“ ще бъде показана в централата на FAO в Рим през седмицата, в която се отбелязва Световният ден на храните.

Кампанията „Пестете храната“ обаче не беше един­ствената, която се радваше на жив интерес от стра­на на посетителите. Специалните теми Innovationsparc Packaging и Metal Packaging Plaza също се оказаха изклю­чително популярни.

Под мотото „Качество на живот“ Innovationsparc Packaging събра в своите пет павилиона компании от цялата верига на стойността, обединени от темите „Здраве“, „Значение“, „Естетика“, „Простота“, „Идентич­ност“. В тези павилиони бяха представени най-добрите практики и визии за бъдещето, които са били разрабо­тени специално за изложението. „Качество на живот“ представлява всеобхватна концепция, насочена към ли­чността, която се съотнася пряко с поведението на потребителите и поради това е от голямо значение за опаковъчния сектор, за производителите и за търго­вците на дребно на маркови стоки. Централно място за изнасяне на лекции предоставяше овалният щанд на Innovationsparc Packaging. Това специално шоу е разрабо­тено в сътрудничество с партньори като Европейския институт по търговия (EHI), Паневропейската бранд ди­зайн асоциация (PDA), Zukunftsinstitut (Институт на бъде­щето). Една от отличителните черти на Innovationsparc Packaging бе, че индивидуалният дизайн на всеки от пави­лионите е разработен в сътрудничество с компаниите на различни етапи по веригата на стойността и е пряко обвързан с мотото на павилионите. В павилиона „Здраве“ например с подходящи опаковъчни решения беше създа­ден Dr. Happy-Store, специално предназначен за целевата група LOHAS (от „Лайфстайл на здравето и устойчиво­то развитие“). А в павилиона „Идентичност“ концепция­та „идентифицирай ме“ показваше решения от сферата на добавената стойност, подобрено опаковане, функцио­нално опаковане и RFID. Останалите павилиони включваха денонощен магазин за полуфабрикати („Простота“), кон­ цепция за павилион под мотото „Зелено мислене“ („Значе­ние“) и дизайнерския магазин „Птици от рая“ („Естети­ка“). Тази концепция бе приета добре от посетителите и беше оценена високо от участващите компании. Според тях темата е създала уникален форум, който предоставя пространство за конструктивни разговори и креативни идеи. Много посетители бяха предварително подготве­ни и се обръщаха към изложителите с конкретни заявки.

Специалната тема Metal Packaging Plaza (Площад на металните опаковки), представена за пръв път на interpack 2011, също беше посветена на диалога и ин­формацията. В централния лекционен форум бяха изнесе­ни множество интересни презентации. Metal Packaging Plaza демонстрираше атрактивен дизайн, доминиран ви­зуално от метала. Метална скулптура илюстрираше мо­тото на щанда „Безкрайност“. Основните акценти на тази тема бяха устойчивост, безопасност и удобство, илюстрирани с иновации в областта на металните опа­ковки. Участваха около 40 компании. В сърцето на Площа­да на металните опаковки беше изградена информацион­на платформа с форум, бар и място за срещи, което го превърна в център на оживени разговори за голямо удо­волствие на участващите асоциации в тази област — VMV (Немската асоциация за метални опаковки) и Empac (европейски орган, представляващ интересите на произ­водителите на метални опаковки).

Резултатите от анкетата за профила на посети­телите потвърждават впечатленията на изложители­те. Особено респектиращо е значителното нарастване дела на хората, които отговарят за вземането на ре­шения, в сравнение с предишното изложение. Почти три четвърти от посетителите на изложението са били ме­ниджъри — един наистина впечатляващ резултат. При­съствието на толкова много топ мениджъри придава допълнителна тежест на събитието. Международният характер на interpack отново подчертава мястото му на най-важно изложение в света на опаковките. Над 100 000 от общо 166 000 посетители са пътували до изложение­то от чужбина, а това означава дял на чуждестранните гости от над 60%. Оценките на посетителите за обхва­та и качеството на изложението са силно положителни. Какво по-добро от това?

 
25.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар