Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

drupa 2008 — бъдещето е „зелено“Откакто ангажиментът към опазване на околната среда се отбелязва шумно и бляскаво от обществеността (да си припомним наградения с „Оскар“ документален филм на Ал Гор), промяната на климата влияе трайно върху полити­ката, културата и хората. Някога критично гледаните от обществото еколози сега са ухажвани радетели за здраво­словен начин на живот и устойчиво опазване на природата. На английски език последните се наричат „Lohas“ и първа­та асоциация за това понятие са някакви нечувани митич­ни фигури. Но изследователите на пазара наричат така но­вия тип клиенти, привърженици на „Lifestyle of Health and Sustainability“. Тези клиенти са много внимателни по отно­шение на това, което слагат в пазарската си кошница — продукти, които устойчиво щадят ресурсите и избягват отделянето на вредния въглероден двуокис. И са готови да платят малко повече за това. Колко високо се оценява тази целева група от Мюнхенското издателство Burda се вижда от „поникналото ново растение в тяхната градина“ — „Ivy“ (бръшлян). Първото списание в Германия за новия „зелен“ на­чин на живот, е насочено към тази разрастваща се в свето­вен мащаб група, която поддържа устойчив, здравословен и до известна степен ориентиран към консумацията и удо­волствието стил на живот. Високата покупателна спо­собност я превръща във важен стимулиращ фактор за мно­го браншове.

Добър бизнес с чиста съвест

Бъдещето на капитализма следователно е „зелено“. Тази теза на мюнхенския социолог Улрих Бек се приема от Ерих Клеф-Прам, ръководител Комуникации с предприятията от Съюза на търговците на хартия, Хамбург. В своя доклад в Деня на търговската комуникация в drupacube, той изложи начини как посредством прости „капиталистически“ (т.е. ориентирани към печалба) действия могат да се напра­вят много неща за опазване на околната среда. Съществе­ното при това е да се информират клиентите за социал­ните и екологичните мероприятия: „Направи добро и гово­ри за него, защото всички действия имат „лавинообразен“ ефект — ако той направи нещо, и аз мога и трябва да напра­вя нещо“.

drupacube — вдъхновение за екологично безвредни концепции

„Зелени“ решения за всички области от бранша бяха пред­ставени в drupacube на различни мероприятия пред дизайне­ри на опаковки, маркетинг мениджъри, потребители на пе­чатни продукти и представители на предприятия за печат­ни услуги и рекламни агенции. Можеха да се видят печатни продукти от сертифицирани хартии, екологични печатар­ски мастила или печатарски машини с рентабилно използ­ване на енергията, технологии за облагородяване — въобще целия иновационен потенциал на бранша, за всички, които искат да обединят икономическите и екологичните инте­реси. Защото, по думите на Ралф Шолц, ръководител на про­екта drupacube, „точно печатните продукти като катало­га, писмото или списанието, които са в конкуренция с онлайн медиите, трябва да се произвеждат с възможно най-нисък разход на енергия и трябва да спестяват ресурси“. Те­мата за дълготрайна и устойчива защита на климата при производството на печатни продукти, машини и консума­тиви беше разгледана от различни аспекти и дискутирана многократно.

Към мероприятията в drupacube спада и „Кръглата маса“ — Green-IT-Roundtable в областта на офис печата, во­дена от Оливер Йендро, старши аналитик в innoea consulting, Мюнхен. „Концепцията за офис без хартия е по-далеч от вся­кога“, защото по данни на пазарни проучвания, през 2007 г. в Европа са продадени почти 52,6 млн. принтери, около 4,3% повече от предходната година. А не само производство­то, транспортът и работата на устройствата замърся­ват околната среда. Патроните с мастило и касетките с тонер много често не се рециклират. Освен това, през последната година около 800 000 тона хартия са минали през печатащите устройства, а това е със 170 000 тона пове­че, отколкото преди 10 години. По време на дискусията на кръглата маса, известни представители на бранша изложи­ха своите стратегии, свързани с опазването на околната среда.

 
07.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар