Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Kodak спонсорира европейската конференция за членове на GUAGUA (Graphic Users Association) е между­народна, независима, нестопанска ор­ганизация, чиято цел е чрез решения и информация да подкрепи успеха на кли­ентите на Kodak. Европейският клон на Борда на асоциацията се състои от седем клиента на Kodakи двама пред­ставители на Kodak. За да участвате в конференцията, трябва да сте член на GUA, като членството е безплатно за всички потребители на оборудване на Kodak.

„Никоя друга компания не предла­га такава възможност — оператори на машини, техници, мениджъри да се срещнат с разработчиците на проду­ктите, които използват в производ­ствения си процес“, казва Томас Кли­форд, специалист по предпечатни тех­нологии и президент на GUA. „В днешно време работният поток е критично важен и когато имаш възможност да се срещнеш с разработчиците на про­дуктите, на които бизнесът ти разчи­та, и можеш да окажеш директно влияние върху бъдещите им продукти, пол­зата е огромна.“

Конференцията плаща сама за себе си!

• Печатната индустрия се проме­ня бързо. Очаква се през следващи­те пет години да се случат повече фундаментални промени, откол­кото е имало през последните пет­надесет. Как ще изглежда достав­чикът на печатни услуги в бъдеще?Какви ще бъдат работният поток и обслужването, достъпни вече за повечето хора?
• Печатният процес става все по-сложен. Как печатарят ще отчита и контролира разходите и печалба­та, свързани с основните производ­ствени звена като офсетов и диги­тален печат, доставки?
• Дигиталният печат се разраства бързо. Какво ще се изисква, за да се печелят пари от дигитална ма­шина?Когато офсетова печатни­ца инсталира дигитална машина, какво влияние ще окаже тя върху инфраструктурата?
Тези и други значими теми ще бъ­дат дискутирани на европейската кон­ференция за членове на GUA.

Това не е всичко! За да се компенси­рат разходите за пътни и настанява­не, клиентите на Kodak получават кре­дит от 2500 евро на човек, за софту­ер. До трима представители от една организация могат да използват този кредит за обща сума до 7500 евро!
За повече информация посетете www.guaconference.com.

Статията е публикувана в брой 4 / 2008.

 
08.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар