Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Intergraf проучва възможността за защита на пазара от китайския вносIntergraf се срещна с Европейската асоциация на производителите на фина хартия (CEPIFINE) и техния адво­кат през декември 2010 г. във връзка с възможността да се изиска предпри­емането на мерки от Европейската комисия срещу китайските печат­ни продукти. За защита могат да бъ­дат предприети или предпазни мерки (това са мерките срещу вносни про­дукти, когато опазването на пазара изисква бързи действия), или наложени мита за нелоялна търговия (когато е необходимо по-дълго разследване).

Адвокатът подчерта, че за да се продължи в тази посока, индустрията трябва да осигури множество статис­тически данни. Освен данни за пазар­ния дял на продукти, внесени от Китай, сравнени с тези за вътрешния пазар на отделните страни и потреблението на европейския пазар, на Комисията са и необходими и данни за абсолютните обеми. Освен това Комисията изисква информация за развитието на китай­ската печатна индустрия през послед­ните години (дял на износа и производ­ство за вътрешния пазар), развитие на цените в Европа и Китай за срав­ними поръчки, финансирането на ин­вестициите в китайските печатници (държавни банки и възможни субсидии) и плановете за растеж на китайската печатна индустрия.

Адвокатът заключи, че процеду­рата е доста дълга и изисква индус­трията да и обърне сериозно внима­ние. Необходимо е жалбата да бъде подкрепена от най-малко 25% от чле­новете на европейската печатна ин­дустрия за конкретния продукт или продукти, избрани за разследването. Националните асоциации играят го­ляма роля при идентифицирането на ключови печатници, които произвеж­дат избрания продукт или продукти и които ще е нужно да осигурят под­робни данни за жалбата и цялостния процес.

Адвокатът обобщи стъпките в следната последователност:

1. Първа среща с Генерална дирек­ция „Търговия“ заедно с група от печатни компании, които под­крепят жалбата (може да се реа­лизира през февруари 2011 г.).

2. Ясно определяне на засегнатия продукт или продукти.

3. Значението на вноса, сравнен с местния пазар, данни за потреб­лението и др.

4. Проучване на осъществимост­та преди официалното подаване на жалба (с продължителност до три месеца).

5. Подаване на официална жалба в Генерална дирекция „Търговия“1.

6. Временно решение след 9 месеца.

7. Окончателно решение след общо 15 месеца.

При оценяване на осъществи­мостта на жалбата Intergraf конста­тира, че недостатъкът се изразява преди всичко в недостиг на данни за избрани продукти. Евростат групи­ра книгите в една категория (включително черно-бели, с твърди и меки корици, детски книги и т.н.). Освен това, за да се докаже пазарният дял на печатниците, произвеждащи кон­кретните продукти, е необходимо да се съберат 25% от фирмите в индус­трията, които подкрепят подаване­то на жалба, а това няма да е лесно.

Intergraf посочва, че в печатна­та индустрия цифрите за производ­ството и търговията все още се изчисляват изключително само по отношение на стойността, вмес­то по отношение на абсолютните обеми. Няма постигнато съгласие за това, коя може да бъде адекватната дименсия за печатните продукти — тегло или единици продукция. Следо­вателно Intergraf ще трябва да убе­ди Комисията да приеме данните за стойност.

Съществува и определен риск от възможен конфликт с издатели­те на книги или други клиенти, които могат да се обявят срещу всякакви търговски бариери, които биха мог­ли да увеличат цените на продукти­те им. Ако Intergraf реши да подаде тази жалба, ще бъде необходимо за­силено сътрудничество с печатните компании, които могат да покажат отрицателния ефект от китайския внос върху техния бизнес. Адвока­тът каза, че обратна връзка за от­рицателното въздействие на китай­ския внос в новите държави членки може да бъде взета предвид от Ев­ропейската комисия като стимул за действие.

По време на разследването ще бъде необходима подкрепата на ад­воката. Той може да осигури помощ при документацията, която ще бъде подадена, да предложи полезни връз­ки, както и познанията си, придоби­ти при подобни случаи в други сек­тори. Разходът за процедурата ще възлезе на 150 000 евро.

Intergraf изпрати допитване до своите членове, за да проучи реакци­ите им по този въпрос.

 
23.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар