Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

FESPA 2010 оправда високите очаквания

  •  
  •  
  •  
  •  


FESPA 2010 беше голям успех във вся­ко отношение, отразявайки характе­ристиките на бързо, силно и радикал­но трансформиращ се пазар. Макар че този пазар е все още в процес на възстановяване, е необходимо да ре­ализира иновациите, за да продължи да просперира.

Подобно водещо международно събитие от калибъра и обхвата на FESPA ни дава поглед към ключовите тенденции. Всъщност FESPA 2010 оживи пазара за период от пет дена. Какво ни донесе FESPA 2010 и какво означава това за нас?

Истинското мерило за успеха на всяко подобно събитие е обратната връзка от изложители и посетители, оптимистичният тон на събитието и усещането, че то е донесло качест­вено изживяване и опит. По отноше­ние на тези показатели изложението FESPA 2010 може да бъде наречено из­ключително. Успехът му ясно показва силата на нашата общност и преоб­ладаващата позитивна нагласа неза­висимо от външните икономически условия. Много хора смятат, а аз са­мият съм склонен да се съглася с тях, че това беше най-доброто издание на FESPA досега.

Изложителите

По отношение на пространството, заемано от изложителите, FESPA 2010 се изравнява с FESPA 2007. Това е ясен знак, по който да оценим силата на този сектор на печатния пазар. Трябва да се вземе под внимание фа­ктът, че според InfoTrends в послед­ните 12 до 18 месеца се наблюдава свиване на пазара на широкоформат­ния печат с около 15% в световен ма­щаб. Това не е изненада, имайки пред­вид новините, които доминират както в потребителските, така и в търговските медии през последните 12 месеца. Фирмени фалити, консо­лидации, бизнес провали, драстични ограничения на кредитите и масови съкращения. Нашата общност, как­то и много други, сега има по-малко действащи фирми и по-малко служи­тели, отколкото имаше преди спада. Тази рецесия беше най-тежката, ко­ято съвременниците ни са виждали. На фона на това понижение пости­жението на FESPA 2010 да достигне показателите на 2007 г. е впечатля­ващо. Да се реализира най-голямото изложение на дигитален широкофор­матен печат е изключително.

Посетителите

В светлината на икономическите предизвикателства един поглед вър­ху данните за посещаемостта на FESPA 2010 е интересен, тъй като посещаемостта е важен показател. Когато се организира изложение с го­лемината и важността на FESPA, е необходимо да бъдат привлечени се­риозен брой посетители, които да удовлетворят нуждите и очаквания­та на изложителите.

Общата посещаемост на FESPA 2010 беше 21 672 отделни посети­тели, което бележи повишение от 6.5% спрямо FESPA 2005, проведена на същото място, но спад от около 10% в сравнение с FESPA 2007 в Бер лин. Защо? Икономическата увере­ност беше в своя връх през 2007 г. Пазарът се развиваше напълно без­препятствено и може да се твърди, че кривата на растеж на дигиталния печат никога досега не се е движи­ла толкова рязко нагоре. Експерти­те в индустрията твърдят, че диги­талният печат сега е в състояние на постепенна иновация. Следова­телно нивата на инвестиции, макар и възстановяващи се, още извест­но време няма да достигнат нива­та от 2007 г. Изложението и хиляди­те хора, които то привлече, показаха ентусиазма, издръжливостта и свър­заността на една общност, която е страстно отдадена на своята роля в медийния пейзаж.

Поглеждайки статистиката за посетителите, забелязваме, че ком­паниите са изпратили по-малко слу­жители в сравнение с 2007 г. и по-малко хора са посетили събитието повече от веднъж. В условия на свръх­конкуренция това е логична тенден­ция. Като отчитаме по-голямото напрежение върху времето, парите, енергията и вниманието на хората, изглежда закономерно на FESPA 2010 да има по-малко търсене и разглежда­не. Изложителите споделят, че са се срещали с бизнесмени на високо ниво, които са имали много строго опреде­лен и фокусиран график за изложение­то. Това е съвсем разбираемо — про­мените в поведението на бизнеса са видни и на изложенията! Открихме, че в сравнение с 2007 г., въпреки фа­кта, че изложението не беше по-мал­ко и много отделни изложители има­ха значително по-големи щандове, като цяло изложителите дойдоха с по-малък персонал, съсредоточавай­ки се върху намаляване на разходите и увеличаване на ефективността.

Уловихме ли „вълната на иновациите“?

Ще бъде необходимо време, за да бъ­дат оценени реалните пазарни тен­денции след FESPA, но веднага след края на събитието е възможно да се изведат теми и наблюдения от изложението и от чутите разгово­ри и мнения. По време на кампания­та за FESPA 2010 „Уловете вълната на иновациите“ използвахме аналоги­ята с укротяването на буря и поява­та на нова търговска среда. Поддър­жахме „иновационен подход“ не само защото това е привличащата сила за потенциалните посетители на из­ложението, но и защото знаем, че е основополагащо за бъдещия растеж на печата. Бизнесът не може да рас­те само от намаляването на отпа­дъците и съкращаването на разхо­дите. По време на изложението и на кампанията ние показахме как „пъ­лен иновационен подход“ ще донесе икономически растеж. Мисля, че по­вечето хора разбраха, приеха и пре­гърнаха тази тема, а „сърфистката“ графика и елементи на събитието определено добавиха нещо към фе­стивалната атмосфера на FESPA, ко­ято хората толкова обичат.

Дигиталният печат на FESPA

На FESPA 2010 видяхме три препълне­ни зали с хардуер, софтуер, консума­тиви и материали за мастилено-стру­ен печат. Тази площ представляваше най-голямото дигитално изложение на FESPA с рекордни нива на посети­телски интерес към дигиталните технологии, с растеж от 52% през 2007 г. до 68% тази година. В сравне­ние с FESPA 2005, в същия град и на същото място, можем лесно да ви­дим как се е променил пазарът. През 2005 г. иновациите в дигиталния мас­тилено-струен печат все още растя­ха. Дигиталният мастилено-струен печат начеваше заемането на доми­нантна позиция спрямо ситопечата по това време. Но ситопечатът все още доминираше, запълвайки две от четирите зали на Messe Munich през 2005 г., докато дигиталният печат заемаше само една зала. През 2010 г. видяхме една зала за продукти за си­топечат за табели и графични мате­риали и цели три за дигитален печат. Преобразяването на пазара е пълно. Ситопечатът стана процес за спе­циалисти, а дигиталният пое лидер­ството поне по отношение на про­изводството на табели и графични материали.

Не е новина, че дигиталният пе­чат зае водещата позиция, но изло­жението предложи графична (извине­те за играта на думи) илюстрация за това огромно изместване. Пазарът на изображения без съмнение е воден от дигиталния печат и броят на по­сетителите предполага, че пазарът оценява изложенията на FESPA като най-ефективния начин да бъдат на­пълно разбрани промените, налични­те възможности и решения.

Ситопечатът на FESPA

FESPA 2010 далеч не беше само ди­гитално изложение. Залите, посве­тени на ситопечата, също бяха по­ложително заредени и пълни, което доказва, че съкращаването на сито­печата вероятно е в застой и него­вата специфична ниша като печа­тарски процес е сигурна.

Ситопечатът все още домини­ра при индустриалните и специални­те процеси въпреки безмилостния натиск на търговците в сектора на дигиталните технологии и въвежда­нето на металическото мастило за дигитален печат — можем с увере­ност да кажем, че ситопечатът има бъдеще. Дигиталният печат сега на­влиза в специалните и индустриални­те процеси, а ситопечатът все още е изборът на индустриалните произ­водители в много области. При теж­кия натиск на дигиталните иновации, ако този процес придобие инерция, би могъл да спечели и пазарен дял. Ви­дях някои страхотни индустриални приложения на дигиталния печат, но като цяло той е много назад спрямо графичното производство и му пред­стои да извърви дълъг път, за да дос­тигне и надмине производителнос­тта на ситото. Беше приятно да се види пълната зала на ситопечата и да се чуят позитивните отзиви на ситопечатните изложители.

Текстилният печат на FESPA

Текстилният печат на FESPA също постигна голям успех — декорира­нето на облекла е модна и креатив­на област и за нас беше невероятно да създадем „събитие в събитие­то“, което наистина донесе полза. Fresener’s Fabric привлече много по­сетители, а повечето от сесиите имаха огромна посещаемост. Чарли Таублиб отново вдъхнови хората с уникалния си подход към текстилния печат, а модното шоу Fabric Live! уди­ви посетителите с бляскаво и инте­ресно представление, което повиши познаваемостта на марката за на­шите спонсори. Докато ситопеча­тът се сви значително в сравнение с изложението FESPA 2005, то залата за текстилен печат всъщност леко повиши площта си спрямо 2005 г., отразявайки първенството на си­тото в печата върху облекла. Зали­те както на ситопачата, така и на текстилния печат доказаха, че ино­вациите не се ограничават само в сферата на дигиталния печат. Сито­печатът може да е по-специализиран процес, но все още има съществена нужда да бъде представян на изложе­нията в Европа.

Важните тенденции!

И така, по какво се различаваше FESPA 2010 от изложенията през 2005 и 2007 година? От перспекти­вата на организатора на събитие­то освен развитието на дигиталния печат се съзира фокусирането и же­ланието за развитие и инвестиции в софтуер за управление и работни по­тоци. Търговците на софтуер имат сериозната задача да способстват за стегнатото производство, по­вишавайки възможностите за пе­чалба и подобрявайки производител­ността. Това беше забележимо на изложението и очевидно трябва да се възприема като образователен процес, който да предостави на пе­чатарския бизнес способността да се конкурира и да подобрява продук­тивността си.

Отпечатването на променливи данни също излезе начело на FESPA 2010 — изпращането на персонализи­рани съобщения е възможно от из­вестно време, но вероятно поради силите на пазара нуждата от персо­нализация сега предизвиква реакция от доставчиците на печатни услу­ги, които търсят начин да добавят и прилагат (както и да печелят от това) възможности за отпечатване на променливи данни в бизнеса с ши­рокоформатни услуги.

Освен това видяхме някои зна­ци за конвергенция с технологиите за тесноформатен печат на изло­жението, като представянето на Jetrion от страна на EFI и участие­то в изложението на Atlantic Zeiser. Ще очакваме растеж в тази област за FESPA Digital 2011 в Хамбург с по­вече дигитални технологии в по-ма­лък формат. Проучванията показват, че доставчиците на печатни услу­ги сега са по-отворени към техноло­гии, простиращи се отвъд традици­онните определения на бизнеса със ситопечат.

Накрая, смятам, че станахме сви­детели на най-доброто изложение на живо на иновативни печатни прило­жения — особено в залите за дигита­лен печат. Щандът на HP сам по себе си беше много ефективна демон­страция на творческия потенциал на технологиите. Това е забележима тенденция, активно популяризира­на от другите фирми като Durst, EFI и Roland. Знаем от икономическите проучвания на FESPA, че пазарът от­говори на неблагоприятните условия със създаване на нови ниши. Творче­ският потенциал на новите приложе­ния позволи на доставчиците на пе­чатни услуги да генерират бизнес, докато продължават да удовлетво­ряват специфичните нужди на кли­ентите. Важно е, че скоростта и продуктивността на производство­то са се повишили, но печатарите също така разбират, че единстве­но печатът не е достатъчен. Спо­ред едно от икономическите проуч­вания над 70% от пазара е отговорил на неблагоприятните пазарни усло­вия, заемайки се с иновации. Това оче­видно беше мотивацията на повече­то от хора, посещаващи и излагащи на FESPA.

А сега накъде?

Успехът на FESPA 2010, изглежда, по­твърждава показанията на бароме­търа на нашата индустрия, сочещи, че икономиката се стабилизира. Съ­кращаването на нашия пазар се за­бавя и можем да кажем, че оптими­змът се завръща. Но пазарът още известно време няма да достигне своя връх от 2007 г., ако това изобщо се случи. Пазарът, в който се намира­ме в момента, е по-безкомпромисен и ще продължи да отправя предизви­кателства пред бизнеса ни. Общата ни увереност беше охладена от две и повече безмилостно тежки години, а ние живеем в дарвинова среда. По-стегнатите, по-бързите, по-гъвкави­те и по-активните ще оцелеят. Бав­ните и слабите ще изнемогват.

За да оцелеят и просперират, печатарите трябва да се съсредо­точат върху действия, които да осигурят въздействие. Нужно е да интегрираме ключовите характе­ристики на успешния иновативен бизнес, за да постигнем напредък на този следрецесионен пазар, за кой­то се твърди, че се възстановява. Отзивите на изложителите и посе­тителите на FESРA 2010 са доказа­телство за желанието на нашата общност да се развива и да бъде в крак с промените, да посвети време и ресурси, за да планира положител­но бъдеще.

За мен FESPA 2010 улови една нова вълна на оптимизъм, която достига пазара, доказвайки, че иновациите още веднъж ще бъдат движещата сила на нашия пазар!

 
20.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар