Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Червеният дракон се превръща в златенГолям, по-голям, Китай. Когато четем материали за китайския печатен пазар, сякаш надничаме в дневниците на човек, завладян от мания за величие. Говори се за „световна печатница“, за стремително развитие или за върха на държавите-износителки. И изглежда, че китайците печатат само за да печатат повече от всички останали. По-рядко ще прочетем, че „Отпечатано в Китай“ е нещо повече от евтина масова продукция. Авторът е открил, че има и друго качество

Не е необходимо много, за да скицираш „червения дра­кон“‑— четвъртата по големина държава в света, тре­тата икономическа нация, една пета от световното на­селение. Пазарът на печатни продукти не отстъпва по нищо на тези данни — през 2009 г. китайският национа­лен печатен пазар е на трето място в света с почти 49 млрд. евро пазарен обем. Но впечатляваща е не масата, а динамиката, с която се развива. Пазарният обем е уд­воен от 2003 г. насам, а до 2014 г. се предвижда да нарас­не с още 42,8 % — до 69,6 млрд. евро. Стимулатор на това пословично развитие е високата обществена стойност на печата в Югоизточна Азия. За разлика от останалия свят тук печатът не се счита за индустрия на мина­лото, а на бъдещето. Едно бъдеще, в което „червеният дракон“ трайно ще се променя.

„Произведено в Китай“ много скоро няма да е сино­ним на предизвикващи алергия копия, а на високо качест­во. Тази тенденция вече се усеща по улиците на Пекин. Старите порутени сгради са отстъпили място на не­бостъргачите, а велосипедите — на автомобилите. Вся­ка седмица само в Пекин се пускат в движение 13 000 нови автомобила, докато в цяла Европа техният брой е 21 000. Някои неща са се променили и в печатниците — печатар­ските машини със стабилност на пасера колкото плодо­во желе отстъпват място на съвременни печатни тех­нологии с етикет „Произведено в Германия“. Китайските печатници се подготвят за широкомащабна офанзива за постигане на високо качество.

Производството на скъпи, изискани продукти като списания, каталози, рекламни материали, опаковки и ети­кети ще се увеличи средно с около 60% до 2014 г., докато по-обикновените изделия като книги, вестници, телефон­ни указатели или рекламни приложения ще нараснат само със 17%. В центъра на китайската офанзива е фактът, че до 2014 г. глобалният пазар на опаковки ще нарасне до 582 млрд. евро. Този пазар се разделя на шест вида спо­ред типа на материалите: картонени, от твърда пласт­маса, гъвкави, от метал, от стъкло, други опаковки. По данни на института Pira International във всички изброени сегменти до 2014 г. Китай ще бъде между най-бързо раз­виващите се големи национални пазари.

Но какво означава за останалите големи печатни па­зари превръщането на „червения дракон“ в златен? Нима САЩ, Япония и Европа ще губят все по-големи пазарни дяло­ве за сметка на Китай? Най-малкото — не без борба. Защо­то още от приказките знаем, че драконите не са неуязвими.

Слабо място: растежът

Икономическият растеж е ахилесовата пета на китай­ската икономика. За да се компенсира годишният дефи­цит, са неизбежни високите годишни проценти на на­растване. До каква степен китайското правителство полага усилия и грижи за противодействие при не съвсем стабилна икономическа ситуация, може да се изрази най-добре в милиарди.

През разтърсваната от кризи 2008 г. със земетре­сението в Съчуан, скандалът с млякото на прах и фи­нансовата криза на най-големия търговски партньор на Китай — САЩ, комунистическата партия стимулира ико­номиката с 463,7 млрд. евро. Същевременно трябва да се стимулира и вътрешното търсене. В момента един ки­таец допринася средно с 2 893 евро годишно към брутния вътрешен продукт. При американците това са 36 481 евро. В тази посока трябва още да се поработи, за да се освободи икономиката от „настроенията“ и кризите на експорта. Все още е под въпрос докога Китай ще се спра­вя с тази ситуация.

Слабо място: автоматизацията

Китайските печатници печелят преди всичко от добре обучени хора и изгодно заплащане. Но автоматизиране­то на печатните процеси може да унищожи това пре­димство. Високоавтоматизираните печатни системи намаляват персонала до един оператор на машина, имат къси времена за настройки и пренастройки и произвеж­дат по-малко макулатура. Тъй като хартията заема око­ло 1/3 от разходите в производствения процес, предим­ството на ниското заплащане на труда „потъва“ сред другите фактори.

Слабо място: околната среда

Екологично безвредно произведените печатни продукти придобиват все по-голямо значение — един аспект, с кой­то Китай традиционно не блести. Дори и печатната технология да отговаря на съвременните стандарти, устойчивостта на екологичното развитие се простира само до разпределителния шкаф. Китай е най-големият в света замърсител на атмосферата с вредни емисии и поради това е сред причинителите на глобалното за­топляне. Народната република е изместила миналата го­дина САЩ от челното място като потребител на енер­гия. Нарасналата потребност от енергия се покрива в по-голямата си част от остарели топлоелектроцентра­ли, работещи на въглища. Поради големия дял на въглища­та като гориво замърсяването на околната среда със се­рен диоксид е много високо. В 30% от страната падат киселинни дъждове.

Слабо място: валутният курс

Въпреки че китайската икономика се развива активно от години насам и китайската Централна банка има резер­ви от 2 билиона евро, юанът ще придобие по-висока стой­ност спрямо еврото едва когато китайците пожелаят това. Китайската валута се счита за подценявана в све­товен аспект. Това изкуствено поддържа ниски цени на китайските стоки в чужбина. Но експертите предпола­гат, че китайското правителство ще повишава посте­пенно стойността на валутата през следващите години.

След всичко, казано дотук — не може да се очаква не­преодолима заплаха от Далечния изток. По-скоро — едно изцяло положително развитие на печатния пазар. Китай „вдъхва“ отново самочувствие на печата. Високата об­ществена стойност на печатните продукти там има положително влияние върху световния пазар, който на много места грешно се считаше за погребален агент.

Що се отнася до бъдещето на печата, сега на изток се очертават златни времена.

Щефен Петерс
manroland | expressis verbis edition 2011
Превод от немски език Станислава Петрова

 
24.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света, Печат

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар