Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Развитие и тенденции в издателската продукцияНови варианти на издателски продук­ти, цифрови работни потоци, инди­видуализация и облагородяване бяха важните теми на форума „Издател­ска продукция“, проведен по време на Франкфуртския панаир на книгата, книгоиздаване състоял се в края на октомври 2008 г. През трите дни на конференцията по­вече от 1000 слушатели се информира­ха за новите стратегии, процеси, про­изводства и оформление на медийни и издателски продукти.

В 12 сесии 57 специалисти от из­дателския бранш и представители на доставчиците обсъждаха развитието и тенденциите в издателската продук­ция. И този път, в четвъртата годи­на от създаването му, форумът беше място за срещи на производители, ръ­ководители на издателства, дизайне­ри и други участници в процеса на изда­ване. Беше отбелязан жив интерес от страна на посетителите. Бернд Адам, председател на Управителния съвет на Print & Media Forum AG, Висбаден, каз­ва: „И тази година ние сме много довол­ни от форума „Издателска продукция“. Там се дискутират актуалните теми на бранша и се генерират водещи идеи за бъдещето.“

Нови медийни продукти

Заключението от дискусиите е, че няма „отъпкан път“, по който да минат всички издателства. Научните, консул­тантските и обществените издател­ства имат различни стратегии, за да печелят в бъдеще от издателските съдържания. Но едно изглежда сигурно: дигитализацията в издателския бранш създава нови медийни продукти. Олаф Райзвиг, ръководител „Производство“ в Mairdumont, описва като пример стратегията на това издателство за туристическа литература: „Печатът е само един от продуктите на наше­то издателство. От съдържанието из­веждаме различни „продуктови“ форми, за да увеличим стойността.“

Възникват нови форми на съвмест­на дейност между издателствата и други предприятия, предлагащи услуги. Например издателство Langenscheidt се кооперира с доставчици на навига­ционни системи и доставя обслужваща информация за електронните устрой­ства — забележителности, ресторан­ти, търговски обекти.

Гъвкави работни потоци

Втората тенденция, показана на фору­ма е, че издателствата се опитват да понижат разходите чрез стандартизи­ране на процесите и гъвкави решения за работни потоци. Всички участници в производството — автори, оформи­тели, печатници — трябва да са вклю­чени в работния поток, смята Райнер Бланкенхорн от Langenscheidt KG и кон­султантът по стратегиите Бернд Зи­пер от ZIPCON Consulting.

Стандартният формат на данни в бъдеще ще бъде XML. От този медий­но неутрален формат могат да се ге­нерират печатът и електронните продукти за издателствата.

Индивидуализирани малки тиражи

Трета основна тема на панаирния фо­рум беше индивидуализирането. Ди­гитализацията създава нови по-целе­насочени възможности за обръщение към читателите и индивидуален мар­кетинг. Вследствие на това се проме­нят и продуктите. Грегор Елиас Дорш, управител на Syntops, е софтуерен спе­циалист по индивидуализирането на печатни продукти. Той е убеден, че „бъ­дещето е в персонализираните проду­кти“. За Syntops „тираж в един брой“ днес вече е икономически изгоден. Това е интересно и за рекламния бранш, за­щото се минимализират загубите от разхищение на рекламата.

Въпреки че експертите отгова­рят различно на въпроса, дали „тираж в един брой“ в близко бъдеще ще е рен­табилен за издателствата и медии­те, едно изглежда ясно — задържа се тенденцията към по-малки печатни тиражи.

Мненията на издателствата не са единни дали още сега може да се пече­ли от новите медии. Докато за някои научни издателства електронните съ­държания (E-Content) вече са привлека­телен пазар, издателствата в консул­тантския сектор искат да печелят от добрия опит на научните издател­ства, като например Springer Science + Business Media, Висбаден.

Изискано оформление и обработка

Заедно с по-широкото навлизане на елек­тронната книга, добре оформените и облагородени книги привличат все по­вече вниманието. Графични дизайнери като Марио Ломбардо и издатели като Bertram Schmidt-Friedrichs, Майнц, съзи­рат ясно изразена тенденция към изис­кани книги с висококачествено облагоро­дяване — каширане, преговане и лакови ефекти при оформлението на кориците.

В заключителното си слово проф. Кристиан Иде от Висшето училище за техника, наука и култура, Лайпциг, каз­ва: „Ние трябва отново да превърнем книгите в култови обекти“. С оформле­нието си те могат да се разграничат от електронната конкуренция. Луксът е особено ценен и при опаковките, по­твърждава Клаус Оберт от Winter & Company, Льоррах.

Максимата „намаляване на разхо­дите и стандартизиране на производ­ството“ е във фокуса на много изда­телства. Така например, за ръководи­теля на производството Томас Нар от консултантското издателство Gräfe und Unzer, оформителските решения трябва да привличат погледа, но и да са годни за масово производство.

Форумът „Издателска продукция“ по­каза също, че издателствата умишлено редуцират форматите на книгите, из­ползваните шрифтове и хартии с оглед по-ефективни работни потоци и се оп­итват да привличат вниманието върху продукта чрез облагородените корици.

С променените продукти и начини на работа в издателствата се проме­нят и изискванията към качеството в бранша. Предприятията и сътрудници­те им трябва да се откажат от кла­сическите пътища, за да си осигурят нови пазари за бъдещето.

 
10.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар