Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Преди началото на IFRA 2010

 •  
 •  
 •  
 •  


40-ото издание на водещото изложе­ние на вестникарската и медийна ин­дустрия IFRA 2010, което тази годи­на ще се проведе в Хамбург, обещава на своите партньори да представи изобилие от иновации. Тазгодишното изложение ще бъде по-кратко с един ден и ще се проведе за 3 вместо за 4 дена, а именно от понеделник — 4 октомври, до сряда — 6 октомври 2010 г. За сметка на това работно­то време се удължава — от 9.30 до 18.00 ч., а конферентната програма ще продължи и на 7 октомври.

Хамбург е пристанище с между­народно значение и медийна столица. Новият Messe Hamburg предлага оп­тимални условия за IFRA Expo, което ще се проведе в три зали: зала А1 — за цифрови технологии, системи и соф­туер, зали А3 и А4 — за предпечат, пе­чат и довършителни процеси.

IFRA Expo 2010 си поставя за цел да погледне по-отблизо някои от ва­жните проблеми в производството на вестници и да подчертае ключови­те тенденции в различните области на медийния пазар.

IFRA Expo е международна кому­никационна платформа за вестни­карската индустрия и нейните дос­тавчици. То покрива цялата гама от продукти и услуги за производство­то на вестници и списания, обединя­ва точните хора и фирми и претенди­ра, че създава точната атмосфера, необходима за протичането на нор­мална комуникация между тях. Орга­низатор на изложението е WAN-IFRA, Световната асоциация на вестника­рите и новинарите.

Областите, които изложението обхваща, са:

 • Реклама;
 • Системи за архивиране;
 • Бизнес/мениджмънт/организаци­онни системи;
 • Химични вещества и мастило;
 • Управление на цвета и контрол на качеството;
 • Консултиране;
 • Консумативи/подемно-транс­портна техника;
 • Управление на връзките с клиен­тите (CRM), бази данни;
 • CTP системи;
 • Цифрово заснемане и фотогра­фия;
 • Електронна търговия, онлайн ре­клама;
 • Електронни книги и устройства за тях;
 • Редакционни системи и работен поток;
 • Електронни медии и електронна хартия;
 • Индустриална и корпоративна ин­формация, информационни агенции;
 • Информационни технологии и хар­дуер;
 • Етикетиране, подшиване, опако­ване;
 • Интернет и интранет решения, уеб дизайн и уеб публикуване;
 • Мениджмънт на логистиката и разпространението;
 • Мейлинг и разпространение;
 • Мрежови технологии и сървъри;
 • Дизайн и оформление на вестници и списания;
 • Новинарски мениджмънт, систе­ми и работен поток;
 • Изходни устройства;
 • Хартии;
 • Предпечат;
 • Печатни машини, оборудване и технологии
 • Управление на продажбите
 • Телекомуникации, мобилни услуги и новини
 • Работен поток.

Разглеждайки данните (виж таб­лицата) за обхвата на последните ня­колко изложения, се вижда, че броят на изложителите е относително по­стоянен. Макар да е налице спад през кризисните години, организаторите прогнозират скок в посещаемостта на предстоящото издание на IFRA, който да се превърне в стъпка към достигане на предкризисните нива.

Ако прогнозите на организато­рите се сбъднат, през октомври в Хамбург ще пристигнат около 9000 посетители от 70 страни. Площта, на която ще са разположени щандо­вете на 300-та изложители, е при­близително 30 000 квадратни метра, което е почти равно на площта в предишните издания. Друга прогно­за на организаторите е, че делът на служителите, взимащи решения (decision-makers), от общия брой по­сетители ще е 90%. Това са издатели, главни изпълнителни директори, технически директори и други от­говорни лица във вестници и списа­ния и различни сфери на медийната индустрия.

IFRA Expo 2010 предлага на едно място в рамките само на три дена всички продукти и услуги, които ин­тересуват членовете на общност­та, а освен това информация за със­тоянието на съвременните медии и управлението на медийната индус­трия. Съпътстващите събития в конгресния център си поставят за задача да покажат примери от реал­ния живот и предлагат възможности за обсъждане на технологии и стра­тегии на най-високо ниво.

Макар вече да са пропуснати предложенията за най-евтин дос­тъп до изложението, желаещите да го посетят все още имат възмож­ност — чрез предварителна регис­трация и заплащане на входната так­са, да спестят около 30% от разхода. При цена на входа на изложението за еднодневен билет от 50 EUR (с вкл. ДДС), двудневен от 90 EUR (с вкл. ДДС), билет за цялото изложение от 120 EUR (с вкл. ДДС), от 6 септември до началото на изложението при он­лайн регистрация и плащане цените са съответно: за еднодневен билет 35 EUR (с вкл. ДДС), двудневен от 60 EUR (с вкл. ДДС), билет за цялото из­ложение от 85 EUR (с вкл. ДДС).

Съпътстващата програма на IFRA 2010 включва комбинация от интригуващи международни съби­тия: свободните заседания на MEDIA PORT, достъпни за всички посети­тели, годишната среща на общото събрание на WAN-IFRA, 4 тематич­ни заседания по ключови теми на пе­чатната индустрия, Третата меж­дународна конференция „Е-четене и таблети“, Седемнадесетият свето­вен редакторски форум, срещата в центъра „Аксел Шпрингер“ в Хамбург, посветена на рекламата. Ако към това добавим и други събития като: официалното откриване на IFRA 2010; церемонията по награждаването на XMA Cross Media, което през тази година е фокусирано върху „Локал­но съдържание и реклама за локални­те пазари“; събитията, свързани със Световния редакторски форум; цере­монията на Международния вестни­карски клуб за качество на цвета, ще се убедим, че макар и кратко, изложе­нието IFRA 2010 е наситено с много и интересни инициативи.

На колегите, които ще посетят IFRA 2010, се предлагат и други въз­можности за допълване на изживява­нето. Хамбург е един от най-красиви­те градове в света. А също и един от най-успешните икономически: с брутен вътрешен продукт на глава от населението от 38 850 евро, кое­то представлява 183% спрямо сред­ната стойност за Европа, което го превръща в четвъртия най-богат икономически регион в ЕС. Хамбург, или Свободният ханзейски град Хам­бург (Freie und Hansestadt Hamburg) е вторият по големина град в Гер­мания (след Берлин) и седми в Евро­пейския съюз, както и най-големият град в ЕС, който не е столица. Раз­положен е на река Елба, над нейното устие в Северно море. В Хамбург се намира най-голямото морско приста­нище в страната и трето по площ и брой обработени контейнери в Евро­па след Ротердам и Антверпен. Хам­бург е разположен на мястото, на ко­ето реките Алстер и Биле се вливат в Елба. Разстоянието от Хамбург до устието на Елба е 110 км. Многоброй­ните реки и канали на територията на Хамбург се пресичат от над 2500 моста. Това прави Хамбург града с най-много мостове в Европа — пове­че от Амстердам, Венеция и Лондон взети заедно. Ето защо не е учудва­що, че най-рекламираните и интерес­ни екскурзии из града са с кораб — по реките и каналите или до доковете, за които казват, че никога не спят...

За тези, които се чудят защо именно това място е избрано за про­веждането на тазгодишното IFRA Expo, ще отбележим, че градът е и един от най-големите медийни цен­трове в страната — оттам се из­лъчват новините на държавната телевизия АРД, там се намира цен­тралата на радио-телевизионната компания НДР, седалището на най-голямата германска информацион­на агенция ДПА, най-голямото изда­телство в Европа Грунер + Яр и едни от най-големите издателства в Гер­мания Шпигел, Цайт, хамбургският клон на Аксел Шпингер (тези издател­ства притежават около половината от периодичната преса, продавана на територията на цяла Германия — вестниците Ди Цайт, Файненшъл Таймс Дойчланд, Ди Велт и Билд (чии­то редакции са в Хамбург съответно до 1993 и 2008 г., както и списанията Дер Шпигел, Щерн, Ауто Билд, Шпорт Билд, Компютер Билд и др.), центра­лите на множество международни рекламни агенции, германската цен­трала на Уорнър Мюзик и др.

 
20.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар