Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Последни новини преди откриването на IPEX 2010Посетителите, които планират да посетят международното изло­жение Ipex 2010 на 25 май — послед­ния ден на глобалното събитие за печатари, издатели и медии, ще се възползват и от безплатен вход за първия ден на изложението на опако­въчната индустрия Total Processing & Packaging 2010, което ще се проведе между 25 и 27 май в NEC, Бирмингам, Обединеното кралство.

Ipex ще отвори врати за между­народната публика на 18 май, а посе­тителите ще открият в зали 17–20 водещи световни опаковъчни и кон­вертиращи компании, които демон­стрират многообразие от нови и подобрени продукти и решения, как­то и много уреди за дигитални рол­ни етикети в зали 9–12. Желаещи­те да посетят Ipex 2010 могат да направят безплатна предварителна регистрация на www.ipex.org/register, което ще им донесе намаление от 30 британски лири от входната так­са и 10 лири от каталога за събити­ето (препоръчителна продажна цена 25 лири).

Разположеното в зала 5 изложение Total Processing & Packaging 2010 от­белязва третото издание на ключо­вия английски форум за интегрирано обработване и опаковане. Събитие­то ще предостави на посетителите възможност да се срещнат с над 400 различни компании от 30 страни, ко­ито ще покажат последните техни­чески постижения във всеки сектор, включително опаковъчни материа­ли, контейнери, дизайн и маркетинг на опаковки, интелигентен процес на опаковане, суровини, работа, контрол и оборудване за течни и твърди материали, оборудване за обработ­ка на бързооборотни стоки, изнесе­но опаковане и производство и опа­ковъчно оборудване.

Ник Крейг Уолър, маркетинг-ди­ректор на Ipex 2010, коментира: „Тъй като все повече хора поемат допъл­нителни отговорности, едно комби­нирано посещение на Ipex и Total ще им предостави разходно-ефектив­на възможност да открият, оценят, сравнят и видят разликите между последните иновации в печата за опаковъчни цели, за да разширят биз­нес хоризонтите си, да оптимизи­рат продуктивността и печалбите си. Посетителите в NEC на 25 май могат да извлекат максималното от времето, прекарано на това място, и да спестят от входни такси, като посетят две основни изложения на цената на един пропуск.“

Представителите на печатар­ската индустрия, които посетят из­ложението Total, могат да участват в богатата информационно-образо­вателна програма в зоната за уве­личаване на печалбите Printers’ Profit Zone, част от Ipex, която е създаде­на, за да изведе печатарските компа­нии на пътя към успеха в трудните от икономическа гледна точка усло­вия. Всички семинари са безплатни, но местата са ограничени, така че е препоръчително посетителите да си запазят място предварително на www.ipex.org/ppz.

Total Processing & Packaging ще включва и няколко събития с от­ношение към печатарската индустрия, сред които са семинарите за иновации при опаковките (Packaging Innovation Seminars), които се фоку­сират върху бъдещите тенденции в тази област и новите развития при материалите. В допълнение печа­тарските компании ще могат да от­крият нови опаковъчни концепции в зоната Packaging Design Challenge и ще могат да обсъдят и получат от­говори за предизвикателствата, с които се сблъскват, в специалните платформи за съвети, т.нар. „Клини­ки за опаковъчно и енергийно консул­тиране“ (Packaging and Energy Advice Clinics). Пълна информация за изложе­нието, която включва интерактив­ната опция за планиране на деня „Plan Your Day“, можете да намерите на www.totalexhibition.com.

„Total Processing & Packaging ще предложи много примери за ролята, която играе печатарската индус­трия в креативните опаковъчни ре­шения — коментира Дебора Конъли, маркетинг-мениджър на Total Process­ing & Packaging. Поради тази при­чина посетителите на 25 май ще могат да получат ценна вътрешна информация за допълващите се све­тове на печатарската и опаковъч­ната индустрия, което ще им помог­не да бъдат в час и да изпреварят конкуренцията.“

Специално създадена карта за съ­битията и щандовете за опаковъчна­та индустрия на Ipex 2010 ще предос­тави на посетителите информация за изложението и маршрути за кон­кретните сектори, с което ще на­прави посещението им максимално ефективно.

За списъци с изложители, подроб­на информация за компаниите, план на етажите и новини за това, какво ще включва Ipex, посетете уебсай­та на Ipex: www.ipex.org. Той съдържа всичко, което посетителите тряб­ва да знаят, за да планират успешно посещението си на събитието.

Организаторите на Ipex стар­тираха Ipex Connect — комплексна и безплатна онлайн услуга на сайта на Ipex, чиято цел е да свързва изложи­телите, които желаят да разширят бизнеса си в глобален мащаб, с под­ходящи агенти и дистрибутори. Ба­зирана на изключително успешната схема за създаване на връзки меж­ду агенти и дистрибутори (Agent & Distributor Matchmaking Scheme) от 2006 г., Ipex Connect предоставя из­черпателен списък с активни дилъри и изложители от определени локации, като позволява на потребителите от цял свят да се свържат с дистри­бутори и доставчици, за които може и да не са чували досега.

Освен да търсят компании, в Ipex Connect потребителите могат да създават собствени подробни про­фили със снимка, след това да мар­кират любимите си теми, контакти и резултати от търсене. След като намерят потенциален бизнес парт­ньор, те могат незабавно да се свър­жат с въпросната компания чрез си­гурна, вградена имейл функция. От началото на април ще могат и да си уговарят срещи с цел да се запозна­ят с подходящи компании по време на Ipex 2010. След като изложителите и агентите финализират графиците си за изложението, Ipex Connect ще им помогне да създадат и отпеча­тат само за секунди PDF файл с пер­сонализиран пътеводител или да по­лучат достъп до него чрез iPhone по време на изложението.

Ник Крейг Уолър, маркетинг дирек­тор на Ipex 2010 каза: „Тази схема за намиране на партньори беше изклю­чително популярна през 2006 г. Зато­ва ние усъвършенствахме услугата, като използвахме глобалния достъп до и силата на уебсайта на Ipex. До­сега над 1750 агенти и дистрибуто­ри са се регистрирали за Ipex 2010. Ipex Connect помага за постигането на две изключително важни цели: на­сърчаване на посещаемостта от аг­енти и дистрибутори от всяко кът­че на света, както и максимизиране на бизнес възможностите за наши­те изложители. Изборът на правил­ния дистрибутор е жизненоважен за успешното разрастване на бизнеса в нови държави. Ipex Connect ще га­рантира, че изложителите ще наме­рят най-добрия партньор за своята компания, а като уговорят предвари­телно час и място за среща на Ipex, и двете страни могат да оползот­ворят максимално пребиваването си на събитието.“

За да започнат да използват Ipex Connect, дистрибуторите и агенти­те ще трябва да се регистрират за Ipex 2010 на www.ipex.org/register. След това ще получат имейл с информация как да получат достъп до услугата на www.ipex.org/connect. Изложители­те на Ipex 2010 могат да се присъе­динят към Ipex Connect чрез зоната за изложители (Exhibitor Zone) на www.ipex.org/ezone. За повече информация, моля, свържете се с Ник Крейг Уолър, маркетинг директор на Ipex 2010, на телефон +44 (0) 20 7017 7020 или имейл ncraigwaller@iirx.co.uk.

 
18.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар