Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Подготовката за drupa 2008 набира скорост

  •  
  •  
  •  
  •  


Най-голямото полиграфическо изложение в света — drupa — ще се проведе следващата година между 26 май и 11 юни. Наричано не без основание от специалистите „Олимпиада на печатарската и медийната индустрия“, изложението с вече 50-годишна история ще се проведе в 19 палати, на площ от около 170 000 кв. м, на които ще се представят над 1800 фирми. Организаторите предричат най-внушителното издание на drupa досега.

Compass Sessions — навигационно помощно средство за печатарската индустрия

Важен ключов момент в общата концепция на drupa е т.нар. ноу-хау про­грама, която още в нача­лото ще ориентира посе­тителите и ще им пред­ложи помощ по конкрет­ни въпроси. Отделните съставни части на ця­лостната програма ме­роприятия — Compass Sessions, маршрутните посещения при известни производители (Highlights Touren), drupa innovation parc и Форумът на бран­ша са много тясно обвър­зани едно с друго. „Модул­ната система предоста­вя възможност на наши­те посетители да със­тавят свой индивидуален „пакет“, с което да постигнат оптималния за себе си обем ноу-хау“, обяснява Мануел Матаре концепцията за специали­зираната рамкова програма на drupa 2008.

Мероприятията Compass Sessions са ежедневни двуча­сови интензивни работни срещи (от 9:00 до 11:00 часа) по актуални теми, свърза­ни с технологиите и но­вите бизнес простран­ства в печатарската ин­дустрия. Всяка от сеси­ите е на различна тема като едновременно със знания предоставя и иде­алната възможност за среща с колеги и обмяна на опит.

Compass Sessions ще бъдат организирани от Print&Media Forum AG в Конгресен център Изток в панаирното градче. Програмата е колкото разнообразна, толкова и актуална: цифров и мас­тилено-струен печат, офсетов печат, предпе­чатна подготовка на медии, както и решения за директен печат от интернет (web-to-print), дигитален работен поток и печат на опаковки. Най-вероятно, особен акцент ще се окаже сесията по тема „Отпечатана електроника“, предвидена за 4 юни. Съвмест­но с Organic Electronics Association (www.oe-a.org) ще се пре­достави подробна информация за тази област, която включ­ва и радиочестотната идентификация (RFID). В момента се водят разговори и с други възможни партньори.

За всяка сесия се предвиждат по четири доклада от браншови експерти в рамките на 30 минути. Участието се заплаща (75 евро). Подробната програма и възможности­те за регистрация ще бъдат обявени през януари 2008 г. на www.compass-sessions.de.

Предложените за първи път на drupa 2004 Compass Sessions се утвърдиха още тогава като успешно навига­ционно средство в помощ на посетителите. „Много сме доволни, защото за 11-те дни на сесиите регистрирахме общо 500 участници“, отчита Бернд Адам от Print&Media Forum AG.

drupacube — програма, насочена към потре­бителите на печатни продукти


За първи път организаторите на drupa 2008 предлагат програма от мероприятия, наречена drupacube и насочена специално към потребителите на печатни продукти. Как­то в 19-те панаирни палати, така и тук в светлината на прожекторите попада печатният продукт, но с една значи­телна разлика — в павилиона, където ще се провеждат меро­приятията, всичко ще бъде насочено към маркетинг ориен­тираното приложение на печатните продукти. Технология­та, която прави възможно това, остава на заден план. Тази „промяна на гледната точка“ предлага неоспоримо предим­ство — ръководителите на издателства или маркетинг ме­ниджърите, производителите, лицата за контакт или твор­ческите директори ще бъдат информирани за потенциала на печатните продукти в маркетинговия микс. „По този на­чин искаме да привлечем повече потребители на печатна продукция в рамките на drupа. Със сигурност много от из­ложителите също ще имат интересни предложения за тази група посетители, но при едно изложение като drupa, в кое­то водеща е технологията, такава информация може да „по­тъне“ и да се загуби много лесно“, обяснява Мануел Матаре, проектен ръководител на drupa. „drupacube ще функциони­ра като един вид портал — ще се предлага силно концентри­рана информация, свързана с всички аспекти на печатната комуникация, която ще насочва потребителите на печатни продукти към щандовете на изложителите.“

Колкото разнородна е тази група посетители, толкова многослойни са и предложенията в drupacube. Симпозиуми­те и работните срещи са по най-различни теми, всеки от дните ще премине под определено мото. Един ден е опре­делен за списанията, друг — за вестниците, а по-нататък — за директния маркетинг, каталозите, комуникациите меж­ду фирмите и т.н. Освен това се предвиждат и симпози­уми, надхвърлящи границите на бранша като например „За­щита на търговската марка“, „Екологичен печат“ или „Изку­ство и печат“.

„Ние ще засегнем такива теми, по които хората спорят всеки ден“, продължава Мануел Матаре. И за да се гаранти­ра това, към концепцията са привлечени и съответните съ­юзи, като някои от тях за потвърдили съдействието си — Германски съюз за директен маркетинг (DDV), Форум корпо­ративно издаване (FCP) и Професионално сдружение на ме­дийните производители (f:mp). Издатели на списания и вест­ници също одобряват концепцията. В допълнение се водят разговори с много изложители да комбинират съществена­та информация за потребителите на печатна продукция с палитрата от предложения на drupacube.

Друга интересна особеност на drupacube се крие в това, че се намира извън границите на панаирното градче, но в непосредствена връзка с него — пред Конгресен център Юг на река Рейн. С това местоположение drupacube е самосто­ятелна единица, която осигурява собствен вход към drupа на една ясно дефинирана целева група посетители. А вклю­чен в „нормалния живот“ на изложението, той щеше да бъде само една „междинна станция“.

И още нещо: drupacube е измислен така, че да могат да се отбележат с празник отделните сегменти — ако на­пример през деня се третират теми, свързани с производ­ствени технологии за каталози, вечерта може да се напра­ви парти за отговорните за каталозите лица. Тази част от концепцията може да се реализира само извън панаирния град. Връзката с града Дюселдорф чрез неговото иноватив­но „медийно пристанище“ и река Рейн е перфектна, защото drupacube предлага не само богата информация, но е и изис­кано място за забавление.

Technology Guide — пътеводител и ориен­тир за посетителите
Нововъведение за drupa 2008


На всички главни входове към drupa, разположен на инфор­мационни стелажи, ще може да бъде открит „пътеводител на посетителя“ — т.нар. „Technology Guide“– с дневен тираж от 5000 екземпляра и общ тираж на изданието — 70 000 ек­земпляра, който ще насочва посетителя към най-важните производители в отделните продуктови сегменти.

Ясната редакционна концепция е изградена така, че да направлява целенасочено посетителя из Изложение­то и експонатите. Посредством компетентни професи­онални материали, изданието ще информира допълнител­но за актуалното състояние на съответната технология. Ограниченият обем от 32 страници (и най-много 10 стра­ници обяви) гарантира целенасоченост и селективност на информацията.

Фокусирането на всяко от десетте издания върху една област от интереси, прегледната структура, планове­те на изложбените палати, обвързани с определена тема, както и двуезичното съдържание, ще направят Technology Guide незаменим спътник на посетителя по време на drupa и ще му позволят бързо ориентиране сред най-забележител­ните събития на Изложението. А прегледите на експона­тите, в комбинация със специализираните материали, със сигурност ще превърнат изданията в справочни средства след края на drupa.

Ето и предвидените теми в отделните издания:
 
1 Computer-to-Plate (директно изработване на печатни форми)
2 Офсетов печат
3 Цифров печат
4 Довършителна обработка
5 Инлайн облагородяване
6 Създаване на печатни продукти
7 Web-to-Print (директен печат от интернет)
8 Мастилено-струен печат
9 Производство, обвързано в мрежа
10 Производство на опаковки и етикети

 
04.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар