Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печатните медии по света – днес и утреПазарът на печатни продукти в Западна Европа и САЩ е белязан от свръхкапацитети, ценови натиск и растящи производствени разходи. Това не може да се отрече. Но има и други пазари — в развиващи се региони, където печатните медии отбелязват двуцифрени процентни стойности на растеж

Рекламен печат

Известно е на всички, че понастоящем нито индустрия­та, нито търговията могат да съществуват без рекла­ма. Както преди, така и сега с почти 50% продуктите на този сегмент са с най-голям дял от глобалния печатен пазар. Обхванати са продукти, които не биха могли да бъдат по-многостранни от това, което са: преобладава­щата част е „класическата“ печатна реклама. Най-веро­ятно приложенията, брошурите и директните мейлинги ще се числят към „победителите“ в сегмента, защото и за по-далечното бъдеще производителите на марко­ви стоки, търговците и масовите производители прос­то не могат без отпечатаната реклама. Ръст от 6–7% със сигурност не е прекалено оптимистична прогноза за следващите години. Преди всичко за директните мейлин­ги, които са все по-предпочитани във всички браншове, се очакват няколко години на растеж. Освен това някои продукти просперират на базата на новите технологии в областта на печата – ключова дума: директен печат от интернет (Web-to-Print).

Към рекламния печат се числят и такива продукти, които поради ниския процентен дял в общия печатен па­зар заемат по-скоро ограничени ниши. Купони или биле­ти например се оформят по-ценностно — преди всичко в билетите за големи спортни събития и културни ме­роприятия на високо ниво все по-често са включени слож­ни и скъпи защитни елементи срещу фалшификация. Друг е пазарът на печатните продукти, свързани с админи­страцията — днес вече има електронни алтернативи за много елементи в офиса, например календари, писма, ви­зитни картички.

При каталозите се очакват промени — те ще игра­ят нова роля поради изместването на каталожната към електронната търговия. Търговските къщи се обръщат по-често към клиентите си, като им изпращат значител­но по-тънки екземпляри вместо големите годишни ката­лози. В крайна сметка печатат се повече каталози, но общият обем „отпечатана хартия“ е по-малък. Все пак се правят усилия за развитие на нов атрактивен бизнес модел с досегашните дълбокопечатни системи и намаля­ващите тиражи. Но има все повече сигнали, че когато не се преминава към електронния каталог, на ход са други печатни технологии.

Печат на опаковки

Все повече продукти се опаковат. Печатът на опаковки със своя над 30-процентен дял от общия печатен пазар заема второто място в Print Media Monitor. „Електрон­на конкуренция“ няма, напротив — електронната търго­вия увеличава потребността от опаковки. В световен мащаб прогнозите за отпечатаните опаковки са добри и занапред. Глобалният пазар ще увеличи обема си с поч­ти 7% през следващите 5 години. За Германия и Европа ръстът ще е дори по-висок. Очаква се бурно развитие в Азия. В страни с огромен брой население като Китай и Индия, с нарастваща охота към консумирането въобще, пазарът на опаковки ще се стимулира още повече.

Издателска продукция

Остават вестниците, списанията и книгите, обедине­ни от Print Media Monitor в сегмента „издателска продук­ция“. Те трябва непрекъснато да се утвърждават (което не навсякъде е еднакво успешно), особено при сериозна­та конкуренция на електронните медии и промененото отношение към четенето. Преди всичко в САЩ и в ня­кои западноевропейски страни ще продължава тенденци­ята към намаляващи тиражи на вестниците. Но глобал­но погледнато, делът и на трите продукта ще нараства. Най-голям принос за това има Азия. В страни като Китай и Индия с повишаването на нивото на образованието се увеличава и потребността от информация и в резул­тат — търсенето на вестници. Нарастването на печа­та на книги се дължи на тенденцията за пренасочване на производството им от страните в Западна Европа и Се­верна Америка, известни с високите трудови възнаграж­дения, към Индия и Китай. В Германия и Северна Америка книжният пазар продължава да отбелязва умерен ръст. По отношение на списанията се очаква нарастващ брой на заглавията, но тиражите, броят на страниците и пе­риодичността ще намаляват.

Печатните медии — печеливш пазар?

В глобален аспект — да, такъв е. Но е необходим дифе­ренциран подход към този факт. В Европа търсенето на печатни продукти се увеличава в източноевропейските страни, най-вече в големите икономики като Русия, Пол­ша, Турция и Чехия. Благоприятстващ фактор е, че някои от източноевропейските страни печелят от пренасоч­ването на поръчки към тях от съседните им страни с високо заплащане на труда. Пазарът в западноевропей­ските страни — преди всичко в Германия, Великобрита­ния, Франция, Италия и Испания, които произвеждат 75% от обема печатни продукти на Западна Европа — е беля­зан от свръхкапацитети, ценови натиск и растящи про­изводствени разходи. Подобна е ситуацията и в САЩ. За пазара на печатни продукти в Азия, напротив, през следващите 5 години се очакват двуцифрени процентни стойности в нарастването на обема за много от печат­ните медии. Но и тук има големи разлики. Докато висо­коиндустриализираната Япония стои пред подобни пре­дизвикателства, както Западът, в страните с бурно икономическо развитие като Китай и Индия „гладът“ за печатни продукти е голям и ще продължи да расте.

Улрих Вилдинг
Направление „Проучване на пазара“ в manroland AG
manroland | expressis verbis edition 2010
Превод от немски език Станислава Петрова

 
23.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар