Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Още за drupa 2008Равносметка на manroland след drupa — много над очакванията

„Представихме се като високопроизводително предпри­ятие, което със знанията, възможностите и опита си по отношение на техниката и услугите, ориентира прак­тически клиентите си и излъчва мощна енергия“, обобщи председателят на Управителния съвет Герд Финкбайнер в последния ден на drupa. „Очакваме проекти и поръчки от областта на рекламата, опаковките, илюстрационния пе­чат и вестниците. Нашият щанд на drupa, с изцяло нова концепция за изява на пазара, беше център на определящи развитието печатарски технологии и същевременно — ат­рактивен комуникационен център на бранша. С мотото WE ARE PRINT® поздравявахме печатарската общност, клиентите и партньорите от полиграфията в новия свят на manroland. Днес изказвам благодарност най-вече на своя екип, тук на място и в базата у дома, и навсякъде по света за огромната им ангажираност, за тяхната енергия и от­ношение към работата. Отново се потвърди твърдение­то, че drupa е магия.“

Световна премиера на ROLAND 50 на drupa 2008

По време на drupa 2008 manroland представи за първи път листовата машина ROLAND 50 и разшири продуктовата си палитра с формáта 36/52. Ръководителят на направление „Листови машини“ — д-р Маркус Рал, отбеляза, че „световни­ят пазар при формат 36/52 е по-голям, отколкото на голямо­форматните машини“.

XXL технология във формат 36/52

Всички машини на manroland са оборудвани в съответствие със стратегията за печат с добавена стойност (Value Added Printing) за увеличаване на производствената ефек­тивност и стойностните качества на продуктите. По тази причина заданието към конструкторите на ROLAND 50 гласеше: „XXL технология във формат 36/52“.

Клеменс Кемерер, ръководител направление „Изследва­ния и разработки“ в manroland, казва по този повод: „В про­дължение на години при разработките на малки машини в manroland се мислеше в „ниски категории“. В ROLAND 50 ис­кахме да интегрираме качествените показатели на големи­те машини и да разкрием нови хоризонти за печатарите в класá формати 36/52“. Така manroland е единственият про­изводител на печатарски машини в света, който предлага цялото многообразие на машини от формат 36/52 до XXL.

Изключителна техника — изключителни перспективи

„Съжалявам, не мога да Ви предложа това“ е изречение, кое­то ще се чува все по-рядко. Малките и най-малките печат­ници ще произвеждат с технологията на ROLAND 50 на ново качествено ниво и ще си осигурят нов бизнес. Убедителни предимства в този клас формати са качеството на печата и гъвкавостта при избора на печатния материал. Печат­ните цилиндри с двоен диаметър и специалната система за предаване на листовете (Transferter) осигуряват преми­наването на листовете без следи по отпечатъците и от­лично качество. По отношение на печатните материали, manroland „нарушават всички правила“ и се гордеят с това. Обработваните субстрати с дебелина от 0,04 до 0,8 mm освобождават печатаря от досадни ограничения. Здрава­та, стабилна конструкция, комфортът на обслужване от един човек, степента на автоматизация и възможността за свързване в мрежа са други характерни особености на ROLAND 50.

Резултати за Heidelberg след drupa 2008

Клиенти от 85 страни са посетили палати 1 и 2, в които беше представен концернът Heidelberger Druckmaschinen AG, и са подписали повече от 2500 поръчки за негови проду­кти и решения. 25% от поръчките са от Германия. От глед­на точка на концерна, от особено значение е големият дял чуждестранни посетители — около 65% по-висок от предиш­ните изложения. По-висок е бил и броят на специалистите и хората на ръководни длъжности. Проявен е жив интерес към всички продукти, но в центъра на вниманието е била премиерата на офсетовата печатарска машина Speedma­ster XL 162 — новото предложение на Heidelberg в големите формати.

„До каква степен проявеният интерес ще доведе до ре­ални поръчки, чрез които ще се генерира и оборот, можем със сигурност да кажем по-късно, но засега нашите очак­вания са сбъднати“, каза Бернхард Шрайер, председател на Управителния съвет на Heidelberg. „Нашата концепция за drupa с HEI Performance и HEI Value — обединяването на иновационна техника с добавена стойност за клиентите — беше приета с възторг“. По мнение на клиентите, разделя­нето на двете палати на различни пазарни сегменти е оси­гурило прозрачност и прегледност за посетителите.

Лидерът в областта на развиващия се световен пазар за печат на опаковки е убедителен в своята компетентност. Едната палата изцяло обхващаше този сегмент и многоо­бразието от решения беше прегледно визуализирано и пози­ционирано. „Точно в това направление заложихме на устойчи­вото развитие и убеждението на клиентите по отношение на бъдещето“, обяснява д-р Юрген Раутерт, член на Управи­телния съвет на Heidelberg. По неговите думи, качеството на разговорите с клиенти от цял свят показва, че Heidel­berg е на прав път. „На drupa 2008 поставихме основите за успешна работа през следващите години. Консултациите с клиентите бяха много важни за всички участници“.

Повече от 1200 презен­тации на различните работ­ни потоци от компонентите на системата Prinectаргумен­тираха интеграцията им в практиката, което беше и ос­новна задача на Heidelberg за тази drupa. Темите за сервиз­ното обслужване и доставка­та на консумативи, обедине­ни от марката Saphiraв све­товен мащаб, бяха сериозно допълнение към портфолиото на концерна.

Във фокуса на внимание­то беше и новият вариант на Speedmaster телно устройство — едно допълнение към представената с успех преди четири години Speedmaster XL 105. Съобщава се и за поръчки с други конфигурации във формати 70x100 и 50x70. Това е в сила за машини SpeedmasterCD102, Speedma­ster SM 102 и новата Speedmaster XL 75. Лидерската позиция на Heidelbergпо отношение на технологиите се потвържда­ва и от интереса към експонаторите Suprasetterот стра­на на купувачите.

Впечатляващи са и поръчките в областта на довърши­телната обработка — за Италия и Германия са били продаде­ни и голямоформатни щанци от серията Dymatrix.

Heidelberg представи нова концепция на подавача към листова щанца Dymatrix 106 Pro CSB
Стабилност на производството при най-високи скорости и по-кратко време за настройка с подавача Preset Plus на Heidelberg. Автоматичната регистрова система DySet Pro със странично изравняване спрямо отпечатана марка осигурява по-малко ма­кулатурни отпечатъци или спирания на машината в подавача към щанцата

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) представи на drupa 2008 листовата щанца Dymatrix 106 Pro CSB (Cutting, Stripping, Blanking), т.е. за щанцоване, отстраняване на из­резките и разрязване на размноженията, със значителни но­вовъведения спрямо Dymatrix 106 CSB.

Dymatrix 106 Pro CSB е особено подходяща за производи­тели на предварително биговани кутии и за друга довърши­телна обработка. Произвеждат се кутии от картон или вел­папе (за цигари, захарни изделия, козметика, фармацевтични продукти, хранителни и нехранителни стоки), етикети или подложки за чаши.

Новост е присъединяването на утвърдилия се Preset Plus подавач на печатарската машина Speedmaster XL 105 към листовата щанца Dymatrix 106 Pro CSB, който намалява времето за подготовка чрез автоматична предварителна настройка на форматите за засмукващата глава, странич­ните вдухващи елементи и стойностите за подаването на въздух. Данните за тези настройки се предават на ма­шината посредством интегрирането в системата Prinect Workflow. Така се осигурява стабилност на производството при най-високи скорости. Чрез използването на вакуум-лен­та отпадат допълнителните настройки на формáта за во­дещите ролки и четките за хартията на лентовата маса. Освен това липсват елементи за водене на листовете на въвеждащата маса, като така се елиминира рискът от по­явата на следи от тези елементи върху продукта. Надежд­ното водене на листовете се осъществява от система за центриране на стапела, както и от система за регулиране на „пристигането“ на листовете и за регулиране на „накри­во подадени“ листове.

Preset Plus подавачът е предназначен за печатниците на опаковки, специализирани в областта на картонажа, ко­ито след отпечатването щанцоват продуктите. Подава­чът Preset Plus е за формат 750x1060 mm, конструиран е за най-високи производствени скорости и за целия спектър от материали с дебелина от 0,03 до 1 mm. Специален ротацио­нен вентил на засмукващата глава осигурява изключително прецизното отделяне на листовете един от друг. Благода­рение на многокамерната концепция на централната ваку­ум-лента, може да се нагласява различната потребност от засмукващ въздух (вакуум), което от своя страна довежда до безпроблемно и точно подаване на листа.

Многостепенна система за следене на листовете пре­дотвратява влизането на повече от един лист в подаваща­та маса. Механичната система, както и ултразвуковата система за следене подаването на двоен лист на DySet Pro, регистрират лежащи един върху друг листове. Като допъл­нително осигуряване срещу смущения се препоръчват и сис­теми за контрол на каскадата и пакетите.

Тази опционална автоматичната система за подаване (DySet Pro) ще е на разположение след drupa 2008. Тя безгреш­но нагласява листовете още преди подаването им към грай­ферите. Значително се намаляват неточните отпечатъци С  DySet Pro — прецизно щанцоване на широк спектър от материали

С автоматичната система DySet Pro отпада пренастрой­ката от изтегляне към избутване. Посредством патенто­ваната регистърна система е възможно страничното на­гласяване спрямо ръба на листа, спрямо печатното изобра­жение или по печатни марки. Така Dymatrix 106 Pro CSB ра­боти непрекъснато с най-високи скорости, като същевре­менно се осигурява точно предаване на листа към грайфе­рите и дори сложни конфигурации за щанцоване се обработ­ват надеждно.

DySet Pro позволява обработката на стапели със съв­сем неправилни форми, защото и при високи производстве­ни скорости осигурява точното въвеждане на листовете. Основният елемент на DySet Pro е оптичен сензор. Когато стапелът достигне в подавача и листовете се отделят един от друг на лентовата маса, предните марки в устрой­ството регистрират позиционирането. Тогава оптичният сензор измерва страничните ръбове на листа, печатната марка или самото печатно изображение и при грешно поло­жение коригира странично позицията на листа, преди пре­даването към грайферната количка, която отвежда листо­вете в щанцоващите секции на машината.


DySet Pro е подходящ за формати от 350х400 mm до мак­симум 760х1060 mm. При максимална скорост от 9000 листа на час се обработват хартии от минимум 80 g/m² до макси­мум 1000 g/m² за картон или мукава, както и велпапе с мак­симална дебелина от 2 mm.

Чувствителните сензори са в състояние да работят и при критични цветове. Системата се управлява удобно от сензорен екран.

DySet Pro се доставя както за стандартни, така и за Preset Plus подавачи.
Нови решения на Heidelberg при големите формати — отличени с „red dot design award“

Новите решения на Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) за големи формати — експонаторите на печатни плас­тини Suprasetter 145/162/190, както и печатарските маши­ни Speedmaster XL 145 и Speedmaster XL 162, са отличени в престижния международен конкурс за дизайн „red dot design award: product design 2008“ със знака „червена точка“ за ви­соко качество на дизайна. От 1995 г. насам, вече 16 проду­кта на Heideberg получават тази ценна награда в различни категории.

Оценката на продуктите, кандидати за наградата, ста­ва от международно жури — експерти в областта на ди­зайна. Те тестват продуктите и ги оценяват по различ­ни критерии — степен на иновация, функционалност, ерго­номия, дълготрайност, екологичност, качество на интуи­тивно потребление и др. Отличието се присъжда на осо­бено креативни, иновативни и висококачествени продукти. Тази година в конкурса са участвали над 3200 продукта от 51 страни.

За red dot design award

Наградата е учредена през 1955 г., а конкурсът днес е един от най-големите и р дизайн, комуникационен дизайн и ди­зайнерска концепция, последната от 2005 г. се обявява в Сингапур. През 2007 г. е имало повече от 7000 заявки от 60 страни.

Равносметка на Koenig & Bauer след drupa 2008
Бизнесът с листови машини е по-добър от очакванията

Koenig & Bauer AG (KBA) прави много положителна равно­сметка след drupa 2008 — броят и нивото на посетители те, както и интернационалността им, са значително над очакванията, въпреки стопанските проблеми в някои важни пазари за реализация. Дори доста високо поставената цел за продажби в направление „Листови офсетови машини“ от ръководителя на пласмента Ралф Замек, е леко надмината.

Постъпилите поръчки са значително повече в сравнение с drupa 2004. „Световният шампион“ по отношение време­то за настройка — KBA Rapida 106 — намери изключителен отзвук сред специалистите, не само благодарение на убе­дителните демонстрации на печат. Освен на тази високо­технологична машина със среден формат, много печатници са се спрели на новата многостранна Rapida 105. С големия брой поръчки от Германия, Източна Европа, Китай, Северна Америка, Близкия и Средния Изток, КВА утвърждава силни­те си позиции като лидер на световния пазар при големите формати и печата на опаковки. Други поръчки, част от ко­ито са неочаквани, са постъпили от Европейския съюз, Ав­стрия, Швейцария, Южна Корея, Индия, Латинска Америка и Северна Африка.

В направлението „Ролни офсетови машини“ са поръчани шест 16- до 48-странични машини Compacta за илюстраци­онен печат и KBA Continent с единична ширина на ролата и възможност за печат и на цветни рекламни или др. под. про­дукти (т.нар. „Semicommercial“).

Високоавтоматизираните компактни ролни машини KBA Cortina и Commander CT (CT = Compact) бяха направо „магнит“ за печатарите на вестници от Европа и Америка. Очаква се клиент от Германия, който не желае да бъде на­зован, да закупи Commander CT. В КВА разчитат на още по­ръчки през следващите месеци в хода на предстоящи реше­ния за инвестиции за перспективната Compact платформа и за машини Compacta, както и доста активен бизнес в об­ластта на листовите машини.

KBA Complete отпразнува на drupa своето „встъпване в длъжност“

Неотдавна основаната дъщерна фирма на КВА — KBA Complete — е удовлетворена от първото си участие на drupa. Много търсени са били презентациите (до 7 всеки ден), а освен това са били осъществени и индивидуални пре­зентации, специално насочени към печатниците. По време на drupa много германски потребители са направили поръч­ки за консултации, свързани с интегрирани комплексни ре­шения, продадени са били и доста системи за управление на информацията MIS (Management Information System).

Роланд Кастнер, управител на новосъздаденото дъщер­но предприятие на КВА, казва: „drupa доказа, че решение­то за създаване на KBA Complete е взето в подходящия мо­мент. Отзвукът сред посетителите специалисти показа, че трябва да ангажираме още компетентни сътрудници в нашето младо предприятие в най-скоро време.“

За разлика от много други доставчици, KBA Complete е в състояние да обвърже в мрежа всички системи, базирани на JDF (Job Definition Format), а не само тези на собствените технологични партньори. Под „обвързване в мрежа“, предла­гащият решения далеч не разбира само обвързване на маши­ните, но и включването на счетоводството и финансите, системите за използване на ресурсите в предприятието (ERP — Enterprise Resource Planning), логистиката и експеди­цията. Важен проект след drupa 2008 ще е по-нататъшната разработка на логистични решения за печатници на база­та на радиочестотната идентификация (RFID). Като парт­ньор е включен и Siemens. Още тази година ще бъде внедре­на RFID управлявана логистика при „пилотен“ клиент.

EskoArtwork и Sun Chemical с обща стратегия за мастила за печат на опаковки

По време на drupa 2008 Sun Chemical und EskoArtwork, две от водещите предприятия в света в областта на печатар­ската и медийната индустрия, оповестиха подробности око­ло новото си стратегическо партньорство по отношение на мастилата и работните потоци, от което по различен начин ще се възползват както досегашните, така и бъдещи­те им клиенти.

Целта на партньорското споразумение е изработването на точни цветни проби, като в програмата Kaleidoscope за управление на цветовете на EskoArtwork ще е възможен достъпът към базата данни SmartColour на Sun Chemical. Така ще отпадне необходимостта от профилиране на печатар­ските машини. Фирма Sun Chemical е световноизвестна с опита си в управлението на цветовете при производство­то на опаковки на маркови продукти, а EskoArtwork — в упра­влението на цветовете в работните потоци в областта на производството на опаковки. Базата данни SmartColour съдържа повече от 300 000 цветни нюанса за печат на опа­ковки, които могат да се постигнат с печатарски масти­ла от почти всеки производител на мастила. SmartColour разширява платформата Colour for Everyone на EskoArtwork така, че в цялостния процес на създаване на дизайна се ра­боти точно с цветовете, които ще се получат на отпеча­тъка върху избрания материал със съответната техноло­гия. Това интегрирано решение ще е достъпно към края на годината.

Решения с офсетово качество осигуриха цялостния успех на Kodak на drupa 2008

Всеки регион, решение и сегмент на индустрията надмина агресивните цели на Kodak

Антонио Перез, председател и главен изпълнителен дирек­тор на Eastmann Kodak, откри drupa 2008 с недвусмислено твърдение: „Ние ще променим печата завинаги“. Когато след 14 активни дни изложението приключи, Kodak GCG отче­те много успешно представяне със стотици поръчки, хиля­ди демонстрации, установени контакти с повече от 10000 потенциални клиенти, което надмина агресивните предва­рителни цели на компанията за дебюта й на drupa 2008.


„Ако това изложение се запомни като inkjet drupa, тога­ва Kodak ще бъде в неговия център със своята уникална и иновативна Stream Inkjet технология, която осигурява отпе­чатък с офсетово качество и беше демонстрирана на гру­пи клиенти по време на изложението. Ентусиазмът на кли­ентите потвърди нашето послание, че печатните реше­ния трябва да осигуряват надеждност, производителност, адекватна цена за собственост, разнообразие от повърх­ности за печат заедно с високо качество на отпечатъка“ каза Перез.

„drupa е наистина глобално събитие и това беше дока­зано от огромния брой посетители от всички региони на света, които се тълпяха на нашия щанд, за да видят интег­рираните ни предложения“ — каза Кевин Жойс, главен мар­кетингов директор на GCG и вицепрезидент на Eastmann Kodak — „клиенти и посетители ни казаха, че нашият щанд е бил един от най-посещаваните и добре обмислени на изложението“.

„Нашата стратегия за поставяне на работния поток в центъра на щанда и показване на дигиталните и конвенцио­налните решения в рамките на тази свързана работна сре­да беше наградена с посетители, които имаха силно жела­ние да се запознаят с 25–те нови продукти. Ние показахме и доказахме как клиентите могат да увеличат своите въз­можности и печалби. С нашата технология, присъстваща в повече от две трети от палатите, ние вече имаме хиляди продажби, започнати на изложението. Без изключение, всеки регион, сегмент и продуктова линия надмина нашите очак­вания, като особено висока активност и продажби бяха от­четени за Азия Пасифик“, продължи Жойс.

В допълнение към Stream Inkjet технологията на Kodak, други ключови точки на щанда, които не само привличаха внимание, но станаха и обект на сериозни продажби, бяха новата цветна дигитална машина Kodak NexPress S3600, ди­гиталната флексосистема Kodak Flexcel NX, термалната пластина Kodak Electra XD, експонаторът за пластини Kodak Magnus 800Z Quantum, софтуерът Kodak Colorflow и систе­мата за работен поток Kodak Prinergy Version 5.0.

„drupa 2008 показа в най-добрата светлина силата на печата и ролята, която той играе в успешните ко­муникации“, каза Перез. „На­шата динамична индустрия се нуждае от разнообраз­ни технологии, за да задово­ли нуждите на днешния мул­тимедиен свят. Kodak де­монстрира най-широкото портфолио от иновационни решения, насочени към под­помагане на клиентите да развият своя печатен биз­нес и маркетингови услуги“.

Xerox представи практически примери на гъвкави печатни решения по време на drupa 2008


Xerox демонстрира широк спектър от приложения за пер­сонализиран печат на своите дигитални системи по вре­ме на drupa. Компанията представи практически примери на гъвкави печатни решения — от поставянето на фирмено лого върху пакетче за дъвки до създаването на локални ту­ристически справочници.

На щанда на Xerox бяха представени някои от най-високо оценяваните и рентабилни приложения за производствен ди­гитален печат — персонализирани промоционални и транзак­ционни материали, пакети с материали за директен марке­тинг, книги и ръководства, както и хибридни офсетови и ди­гитални приложения. Специално внимание беше отделено на иновативни приложения, които дават нови възможности за развитие на дигиталния печат като брандиране на опаков­ки, печат на професионални фотографски материали, вклю­чително персонализирани фотоалбуми и календари.

„Приложенията за печат са езикът, на който говорят нашите клиенти“, казва Куинси Алън, президент на Xerox Production Systems Group. „Все повече предприемачи осъз­нават предимствата на персонализираната комуникация и създават впечатляващи, персонално насочени маркетинго­ви материали с дигиталните технологии на Xerox. Целта ни е да покажем най-добрите практики в тази сфера, за да мо­гат клиентите ни да използват тези печатни приложения за техните маркетингови цели“.

Новите печатни решения на Xerox предоставят на кли­ентите неограничени възможности за увеличаване количе­ството на продукцията и печалбите. Например с дигитал­ните печатни системи на Xerox можете да отпечатате името на вашата компания на пакетчета с дъвки, които да бъдат раздавани като подаръци и промо материали. Или да изработите локални туристически справочници в малки ти­ражи за туристи, които се интересуват от определени гра­дове и региони.

Някои от представените по време на drupa от Xerox приложения:

• Книги и ръководства: Поредици от локални туристиче­ски справочници, отпечатани на Xerox Nuvera® 288 Digital Perfecting System, с цветни притурки, отпечатани на Xerox iGen3® 110 Digital Production Press;
• Информационни и промо материали: Каталози, направе­ни за занаятчийски фестивали;
• Транспромо материали: Персонализирани писма, отпеча­тани на Xerox iGen3 110 Digital Production Press, за нужди­те на телекомуникационна компания. Целта на компани­ята е да разшири връзките с клиентите си, като в съ­щото време увеличи приходите си чрез кръстосана про­дажба на продукти и услуги;
• Директен маркетинг: Пощенски картички, отпечатани на Xerox DocuColor® 5000 Digital Press. Целта е откроява­щите се цветни персонализирани продукти да засилят притока на клиенти;
• Офсетов и дигитален печат: Хибридна продукция на кни­ги за германско-холандско издателство, отпечатани на Xerox 650/1300 Continuous Feed Printers, с корици, израбо­тени на офсет;
• Нов бизнес: Персонализирани опаковки за дъвки, произве­дени на Xerox iGen3 110 Digital Production Press за марке­тингова компаня.

Полезен инструмент за създаване, произвеждане и про­даване на дигитални приложения е колекцията от програми на Xerox ProfitAccelerator® Digital Business Resources, с помо­щта на която може да се разработи бързо и ефективно ди­гитален печатен бизнес.

 
08.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света, Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар