Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Очаквайте още на drupa 2008Heidelberger Druckmaschinen AG добавена стойност чрез най-съвременни технологии

• „HEI Performance“ и „HEI Value“ характеризират предла­ганите решения;
• Илюстрационен печат в палата 1, печат на опаковки в палата 2;
• Системата Prinect за управление на работния по­ток в печатницата интегрира всички представени продукти;
• На живо ще се демонстрира производството на около 80 печатни продукти.

Heidelberger Druckmaschinen AG ще демонстрира на drupa 2008 своята технологична и иновационна компетентност и резултата от нея като полза за клиентите. В две панаир­ни палати, на площ от 7800 m², световният лидер ще пред­стави решения за илюстрационния печат и печата на опа­ковки в областта на листовия офсет, като например техно­логиите Anicolor (безвинтови къси мастилени апарати), Pri­nect (за управление на работния поток в печатницата), как­то и още много върхови разработки („HEI Lights“) на Heidel­berg. Едно от основните събития ще бъде „премиерата“ на Speedmaster XL 162.

Целият процес на листовия офсетов печат ще бъде структуриран в шест зони, разположени в две палати:

• Палата 1: Anicolor, Prinect Integration, One Pass Productivity, решения за формат A2 и A3
• Палата 2: Специални приложения & Голям формат, как­то и интегрирано производство на опаковки.

Представянето на Heidelberg на drupa 2008 ще бъде част от световната рекламна кампания на фирмата „HEI Tech“ (за която сп. Полиграфия вече ви информира в предиш­ни броеве). Тя обединява името на фирмата с основни цен­ности и характеристики на богатата палитра от предла­гани продукти и услуги.
За повече информация посетете www.heidelberg.com.

Müller Martini ще демонстрира висока степен на автоматизация, обвързване в мрежи, бърза подготовка и ограничена макулатура

Спомняте си навярно — drupa2004 беше подчинена на обе­динените в мрежа процеси в печатницата, т.нар. „Digital SmartFactory“ (умна цифрова фабрика). Дигиталните работ­ни потоци, компютърно интегрираното производство CIM (Computer-IntegratedManufacturing) и Международния консор­циум за интегриране на предпечата, печата и довършител­ните процеси CIP4 (International Cooperation for the Integration ofProcessesinPrepress, PressandPostpress) бяха модните по­нятия, възхвалявани едва ли не на „всеки ъгъл“. Като един от водещите членове на организацията CIP4, фирма MüllerMar­tini още в началото на процеса се насочи към обвързване на производствените си системи в цифрови мрежи и дори мно­го повече — тя направи възможно това и с агрегати на дру­ги производители.

Ето някои примери, които подчертават компетент­ността на Müller Martini в това отношение:

• Който е посетил през септември 2007 г. специализи­раното изложение LabelExpo в Брюксел, положително е забелязал машината Alprinta-V. Много предприятия за печат на опаковки в света са се „доверили“ на тази ролна офсетова машина с вариращи формати. С висо­ката степен на автоматизация и печатните касети с безстепенно регулируеми вариращи формати, тази машина разкрива много нови области на приложение — най-вече при малките тиражи и в разрастващия се па­зар на продукти от типа „свиваем ръкав“.
• На изложението на вестникарската индустрия IFRA във Виена през 2007 г., в центъра на интереса беше но­вото модулно системно решение ProLiner за влагане на продукти, което гарантира изключителна гъвкавост на производството и сигурност на инвестициите.
• В „Деня на отворените врати“ в производственото предприятие Бад Мергентхайм (началото на ноември 2007 г.), Müller Martini изненада гостите с линията Dia­mant 35 за производство на книги с твърда подвързия и къси тиражи, която е с 16% по-висока производител­ност спрямо предходния модел.
• В „Деня на отворените врати“ в предприятието на Müller Martini за книговезки системи във Фелбен (пак през ноември 2007 г.), беше представена при произ­водствени условия „световната премиера“ на новата колонаборна машина ZTM 3697, отличена ненапразно с ценната и желана награда за иновационни решения на Германската печатарска индустрия.

За MüllerMartinidrupa2008 ще е изцяло под мотото „По­вече с по-малко“. Повече готови продукти, по-висока произ­водителност, по-голяма печалба — с по-малко вложени сред­ства за производство и по-ниски разходи.
За повече информация посетете www.mullermartini.com.


Five Solutions KOMORI: Да надминеш очакванията на клиента
Във връзка с drupa 2008, на 26 февруари японският производител Komori покани представители на медиите в областта на полиграфията и опаковките на пресконфе­ренция в своя европейски офис в гр. Утрехт, Холандия. По покана на фирмата на пресконференцията присъства и представител на сп. Полиграфия.

Новостите бяха представени под слогана „Пет решения на Komori“ (Five Solution KOMORI) и фирменото послание Кандо*: „Да надминеш очакванията на клиента“.

Г-н Ютака Ивата — президент на Komori International, представи най-големите предимства на печатарските сис­теми на Komori. На щанда на производителя (D04), в пала­та 15, ще бъдат изложени осем офсетови печатарски маши­ни — от малкия формат Spica 529p, до ролната 16-странична System 38S. От водещите в света фирми-производители на офсетови ролни heatset машини единствено Komori ще пред­стави своята System 38S, притежаваща интелигентна пе­чатарска система за стартиране, което я прави и най-ус­пешния модел на фирмата. За последната година продаде­ните машини на Komori надхвърлят общата сума от тези на водещите в света фирми. Друпа ще послужи също така като старт за следващото поколение LS-технология, пече­леща награди, и авангардната интелигентна система KHS-AI за стартиране на печат.
Петте решения на Комори за успеха са:

• Extra Added Value — Допълнително добавена стойност;
• One-pass High Productivity — Висока продуктивност за един процес;
• On demand Changeover — Смяна на форма при печат по поръчка;
• Flexible Multi Print — Гъвкав многоцветен печат и
• Preserving the Environment — Опазване на околната среда.
За повече информация посетете www.komori.com.

Фирма Ryobi навлиза във формат 70x100
Нова машина среден формат на drupa

На тазгодишната drupa японската фирма-производител на печатарски машини Ryobiще представи за първи път ли­стова офсетова машина с формат 70x100. Новата Ryobi 1050 ще може да се види в Дюселдорф в конфигурация от 5 печатни секции и ще предлага доста иновационни решения.

Засега машината 1050 достига скорост от 16000 лис­та/час, но в бъдеще трябва да достигне 18000 листа/час. По данни на фирмата, машината ще е на пазара от среда­та на 2009 г.

Ryobi ще представи и комбинирана инлайн система за UV преговане и фолиране. С този агрегат за облагородяване могат да се постигнат два ефекта — освен че през струк­турирано фолио и под въздействието на ултравиолетова светлина се възпроизвеждат холографски ефекти върху изо­бражение, лакирано с UVлак, в същото устройство (пак по­средством UVтехнология) може да се апликира метализира­но фолио само след 3 минути време за подготовка. Техноло­гията допринася за намаляване на разходите, поради това, че структурираното фолио може да се използва многократ­но. Засега това решение се предлага за серията Ryobi 750.

С Ryobi525GX(с формат, по-голям от А3) предприятие­то ще демонстрира друга иновация — за първи път ще бъде монтиран LED-UVсушилен агрегат, с който по данни на Ryo­bi, разходът на енергия за сушенето се намалява със 70-80%, а светодиодите са 10 пъти по-дълготрайни от конвенцио­налните UV лампи.
За допълнителна информация посетете www.ryobi.de.

Нов вид фолио на Mac Dermid за двустранен печат
Особено подходящо за ситопечатни приложения

Представителят на MacDermidAutotype— Жерар Рич, обя­ви по време на пресконференцията „Преди друпа“ за членове­ те на алианса PrintCityв Те­гернзее, пускането на паза­ра на нов вид фолио за дву­странен печат на лазер­ни принтери. DeltaIIще за­мени „предшественика“ си Delta на същата цена, като няма да изисква допълни­телна химична обработка. По данни на производите­ля, фолиото ще е особено подходящо за ситопечат­ни приложения. В сравнение с позитиви на базата на ве­лин, Delta II позволява възпроизвеждането на плътни черни изображения и абсорбира по-малко UVсветлина при експо­нирането, което води до по-висококачествени шаблонни изображения.
За информация посетете www.macdermidautotype.com

Sun Chemical: „Working for you“. Акцентира се върху ползата за клиента
Палата 6, щанд B75, разположен на 600 m2
По време на мероприятието PrintCity Media Event в град Тегернзее, Германия, Sun Chemical обяви някои детайли, свързани с плановете за представяне на drupa: важни иновации във връзка с печата на издателска продукция, на опаковки, илюстрационен печат и други индустриални области.


Основно място в планираното представяне на SunChemi­cal заемат качеството, сервиза, иновациите и екологията. Ще бъде демонстрирано използването на иновационните печатарски мастила на SunChemicalвърху различни печа­тарски машини.
„Работим за вас“ („Working for you“) ще бъде слоганът на Sun Chemical — най-големия световен производител на печатарски мастила, лако­ве и пигменти. Тази дъщер­на фирма на Dainippon Ink andChemicals(DIC) със се­далище в Токио, Япония, раз­полага с уникална глобална мрежа от 300 предприятия в 56 страни, над 12000 съ­трудници и над 10 центъра за проучване и развитие.

Фелипе Меладо, вице­президент „Корпоративен маркетинг“ на SunChemi­cal, формулира стратегия­та на фирмата: „Изискванията на нашите клиенти са дви­жещата сила за нас. В днешно време, като производител, трябва да разполагаш не само с най-добрите продукти, но и да си в състояние да предложиш на клиентите си приго­дени точно за тях комплексни решения с добавена стой­ност. SunChemicalполага всички усилия не само да задово­ли изискванията на клиентите си, но и да ги надмине. Бла­годарение на глобалното ни присъствие, можем да предос­тавим съответните решения на място във всяка точка на света“. По думите на Меладо, фирмата разглежда dru­paкато „перфектна сцена“, на която да се представят по­следните иновации.

Руди Ленц, новият генерален директор и президент на SunChemical, съобщи пред журналистите в Тегернзее: „Ино­вациите, които ще представим по време на drupa 2008, се простират от продуктите за производство на опаковки, технологиите за вестникарския печат и екологично без­вредните печатарски мастила за листов офсет, до послед­ните ни разработки за печат в XXL формат и в областта на управлението на цветовете, както и системата SmartColour“.
За повече информация посетете www.sunchemical.com.

Kodak: „Print is powerful“. Мастиленоструен печат на нивото на офсета

С KodakStreamInkjetтехнологията фирмата ще предста­ви на drupa 2008 следващото поколение мастиленоструйни принтери и публично ще повдигне булото на Kodak Stream Concept Press.

В областта на илюстрационния печат четирицветна­та високоскоростна печатна система Stream Concept Press ще демонстрира постиженията в технологията за печат с непрекъсната струя (мастиленоструйните принтери) по отношение на качество, производителност и разходи, кое­то се доближава до нивото на офсета. Системата е с раз­делителна способност повече от 600 dpi, малки мастилени капчици с много прецизно позициониране и високи производ­ствени скорости от над 152,4 m/min.

Мастиленоструйните принтери навлизат на нови паза­ри и се насочват към печатници за илюстрационен печат, нуждаещи се от системи за много висок производствен  обем. StreamInkjetтехнологията ще позволи на такива пе­чатници, които печатат месечно около 10 млн. и повече страници, ако желаят да използват предимствата на ци­фровия печат — например печат на променящи се данни, ни­ски тиражи, персонализиране или печат на различни вариан­ти на даден продукт — да навлязат в областта на мастиле­ноструйния печат. С тази технология дигитално ще могат да се изпълняват и „традиционно офсетови“ поръчки.

В центъра на представянето на Kodak на drupa 2008 са и гъвкави решения, с които предприятия, предлагащи печа­тарски услуги, независимо от избора на печатната техно­логия, могат да конфигурират оптимална производствена система за специфичните си изисквания, съобразена и с из­искванията на клиентите.

Kodakще предложи на щанд D01 в палата 5 широка пали­тра от хард-и софтуерни иновации, които осигуряват нови възможности за по-висок оборот, печалба и развитие. Мо­тото „printispowerful“ (печатът е мощ) подчертава голя­мото значение на печата за успешни комуникационни и ре­кламни кампании.

За допълнителна информация посетете www.kodak.com водещият производител на комплексни решения за цифров офсетов печат съобщава, че в центъра на вниманието на drupa2008 (палата 04, щанд A55) ще са екологично безвред­ните цифрови DI-офсетови печатарски машини в комбина­ция с Momentum Pro-Workflow.
За повече информация посетете www.presstek.com.

Konica Minolta: „Scale up“

Мотото „Scaleup“ (Увеличаваме мащаба) за представяне­то на drupa, изразява развитието на Konica Minolta в областта на печата на автоматизирани офис системи. Дори само фактът, че панаирният щанд на фирмата със своите 1000 m² e с четири пъти по-голяма изложбена площ от този преди четири години, изразява порасналото самочувствие на международния лидер на пазара на цветни мултифункцио­нални системи. Предприятието отбелязва сериозен напре­дък по отношение печата на автоматизирани офис систе­ми и ще предложи на drupa богата и атрактивна палитра от монохромни и цветни професионални системи за печат. Собствените разработки на решения за работните пото­ци, като например PrintgroovePODSuite, са специално приго­дени към хардуера. Чрез тях работата с автоматизирани­те офис системи на KonicaMinoltaстава особено ефектив­на и икономически изгодна.
За повече информация посетете www.konicaminolta.de.

Fujifilm: „Digital power at your control“

FujifilmCorporation, като един от лидерите, предлагащи ре­шения за полиграфията, ще представи на drupaмногоброй­ни нови концепции, технологии, продукти и услуги под мото­то „Digitalpoweratyourcontrol“ (Вие контролирате дигитал­ната мощ). Зоната за презентации в палата 8b е на повече от 1800 m² и в допълнение към решенията за предпечатни­те процеси на Fujifilmвизуализира ярко изразеното фокуси­ране върху цифровия печат.

FujifilmCorporationобяви и появата на нова серия еко­логично безвредни химикали за печатния процес под назва­нието Pressmax. Те ще позволят на предприятията да по­вишат качеството на печата и производителността на печатарските машини с минимално въздействие върху околната среда. Продуктите Pressmaxса част от различ­ни решения, които Fujifilm ще демонстрира на drupa 2008 в Дюселдорф.

По повод drupa Fujifilm Corporation пуска на пазара и нова виолетова CTP пластина без проявяване — Brillia HD PRO-V, която ще предложи на потребителите на виолетови сис­теми за директно изработване на печатни форми (CTP) предимството на високото качество без използването на химикали. Новата пластина ще се използва както за вест­никарски, така и за илюстрационен печат.
За допълнителна информация посетете www.fujifilm.de.

Steinemann Technology като лидер на пазара и в областта на технологиите за облагородяване


Полиграфическото направ­ление на SteinemannTech­nologyAG, Сен Гален, Швей­цария, ще подчертае ком­петентността си като водещ производител на ре­шения и системи за облаго­родяване на печатни про­дукти чрез представянето на много иновации на тазго­дишното изложение drupa. На щанд D32 в палата 3, Steine­mann Technology ще демонстрира на живо в практически условия две високопроизводителни системи — най-новата версия на иновационната високоскоростна ламинираща ма­шина SYRIUSWи уникалната ротационна сито-и флексопе­чатна машина HIBIS 104.
За повече информация посетете www.steinemann.com.

 
05.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар