Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Олимпиадата drupa 2008Печатът се утвърждава сред конкуренцията в мултимедийната среда. Специализираната програма предлага първокласен обмен на ноу-хау. Световните лидери в технологиите са представители най-големите страни-изложителки. Значително нарастване на представителите от Китай и Индия.

Със своите над 1800 изложители, повече от 170 000 m² излож­бена площ, очаквани над 400 000 посетители и почти 3500 журналисти от цял свят, тазгодишното изложение drupa (29 май — 11 юни) ще бъде най-голямото от всички досега.

„Не съществува друг специализиран форум с толкова дълбоко и всеобхващащо влияние в икономическо и техноло­гично отношение, както изложението за печат и медии в Дюселдорф. Това, което са Олимпийските игри за спорти­стите, е drupa за печатарския и медийния бранш“, отбеляз­ва Вернер Дорншайдт, председател на Управителния съвет на Messe Düsseldorf.

Във времето на Интернет и цифровите медии конку­рентоспособността на печата отново и отново се подла­га на изпитание. При това фактите говорят в полза на пе­чатните продукти.

„Днес се печата върху хартия, картон, фолиа и други ма­териали много повече от когато и да било по-рано — почти 500 млн. тона годишно в световен мащаб“, казва Албрехт Болца-Шюнеман, президент на drupa и председател на Упра­вителния съвет на фирма Koenig&Bauer AG. Световните производители ще представят на drupa 2008 „фойерверк“ от иновации, цялостни решения и допълнителни разработ­ки, готови за предлагане на пазара, които ще осигурят побе­дата на печатния продукт в мултимедийната конкуренция.

„Печатният продукт предлага физически допир, емоцио­нално въздействие и добавена стойност, които му осигуря­ват значително предимство в съревнованието с електрон­ните медии — например „на мястото на продажбата“ (Point of Sales), при мениджмънта и налагането на търговските марки или при персонализираните мейлинги и голямофор­матните рекламни кампании“, продължава Болца-Шюнеман. Освен това се разкриват нови разрастващи се пазари в об­ластта на отпечатаната електроника (най-вече при печат на ценни книжа и защита на търговски марки) и комуникаци­ята в мрежа (напр. при диалогови кампании).

drupa — най-голямата печатница в света


Заявките за участие отразяват ситуацията на международ­ните пазари и развитието на бранша. Световните лидери в технологиите са представители на най-големите страни изложителки на drupa 2008: Германия (около 70 000 m²), САЩ (около 13 000 m²), Италия (около 13 000 m²), Швейцария (около 12 000 m²), Холандия (около 9000 m²), Япония (около 8000 m²), Ве­ликобритания (около 7000 m²), Испания (около 6000 m²) и Бел­гия (около 6000 m²). Страни, отбелязващи бум в икономика­та си, като Китай и Индия, са със забележителен ръст спря­мо предходното изложение — 300% за Китай (около 7800 m² изложбена площ) и 60% за Индия с около 2400 m².

От 50 години насам „сърцето“ на drupa е печатът. Не­напразно drupa се нарича „най-голямата печатница в све­та“. Дали листов или ролен офсет, печат на етикети, дъл­бок, цифров или ситопечат, цялата мощ на „черното изку­ство“ е представена в размер XXL. С над 30 000 m² печатът заема най-голямата изложбена площ, следван от книговезки­те технологии и довършителните процеси (над 11 000 m²), предпечата и „премедията“ (над 9000 m²), производство­то на опаковъчни средства и обработката на хартия (над 7500 m²).

Прави впечатление ангажираността на фирмите, пред­лагащи цифрови решения, което е отражение на актуално­то технологично развитие. Тази тема ще се третира на площ около 10 000 m² повече в сравнение с drupa 2004. Но­вите палати в северната част на панаирното градче — 8a и 8b — ще изпълняват ключова роля в тази област. Ос­вен там, изложители, чиито основни продукти са базира­ни на цифровите технологии, ще се представят и в палати 5 и 9 — например Agfa-Gevaert, Canon, Eastman Kodak, Epson, Fujifilm, Hewlett-Packard, Konica Minolta, Ricoh Company, Xerox Corporation и др.

Още някои важни палати и изложители на drupa 2008:

Палати 1 и 2: Heidelberger Druckmaschinen AG, Polar-Mohr;
Палати 3 и 4: Печат, материали, услуги (Presstek Europe Ltd., Sakurai Graphic Systems Co. и др.);
Палата 6: Алианс PrintCity с MAN Roland и партньорите им в системата на PrintCity, както и други международни изложи­тели от областта на довършителната обработка;
Палати 10 до 12: Обработка на хартия, производство на опаковъчни материали (Bobst S.A. и др.);
Палати 12 до 14: Книговезки процеси и довършителна об­работка на печатните продукти (Horizon International Inc., Müller Martini и др.);
Палати 15 до 17: Печатарски машини, книговезки процеси и довършителна обработка (Cerrutti Officine, Ferag AG, Goss International, Koenig&Bauer AG, Kolbus GmbH&Co. KG, Komori International, Mitsubishi Heavy Industries, Ryobi, Windmöller&Hölscher KG и др.);
Палата 12: Борса за употребявани машини с над 70 търгов­ски фирми.

Специализираната рамкова програма с подходящи отговори на всички въпроси

Идеално допълнение към предлаганите технологични ре­шения на изложителите ще бъде специализираната рамко­ва програма, уникална по своя формат. Семинарите, работ­ните срещи, докладите, индивидуалните маршрути в изло­жението, както и специализираните мероприятия — drupa innovation parc и drupacube — ще предлагат на специалисти­те от цял свят единствено по рода си ноу-хау.

Премиерата на програмата drupacube тази година ще бъде насочена към потребителите/купувачите на печатна продукция, т.е. хората, които взимат крайните маркетин­гови решения, както и към творците. Програмата ще бъде във вид на информационна среда, разчупваща всички рамки. Още с избора на мястото (пред Конгресен център Юг, на брега на река Рейн) и фòрмата (двуетажна сграда във вид на куб) става ясно, че се търси път към нови целеви групи посетители. Информационната програма за тях е подгот­вена съвместно със значимите Съюзи за комуникации, мар­кетинг и дизайн (www.drupacube.com).

drupa innovation parc (www.dip.drupa.com) ще бъде форум за иновационни технологии. С над 3300 m² изложбена площ и 160 изложители в осем различни области, „dip“ е най-голя­мата световна „микроплатформа“ за новосъздадени ино­вативни предприятия в областта на цифровите техноло­гии на печатарската и медийната индустрия. Доминираща тема в него ще бъде обединяването на печата и медийни­те онлайн канали.

В рамките на мероприятията Compass Sessions (www.compass-sessions.de) референти от цял свят ще предста­вят ежедневно информация за актуални тенденции, маши­ни, софтуер, работни потоци, методи за изработка и про­дукти. С особено нетърпение се очаква Compass Session по темата „Отпечатана електроника“ на 4 юни.

Преглед на всяка от тематичните области осигуря­ват т.нар. Highlights Touren, включващи най-забележителни­те обекти на drupa (www.highlightstouren.de), при които посе­тителят е образно казано „воден за ръка“ до щандовете за разговор с компетентните партньори. Туровете по десет­те маршрута ще се осъществяват на немски, английски и за първи път — на испански, френски и китайски език.

drupa ще работи всеки ден от 10.00 до 18.00 часа (в съ­бота и неделя — до 17.00 часа). Входни билети и каталог на изложението могат да се поръчат предварително по интернет, а билетът се доставя по пощата. Предимството на онлайн поръчаните билети е от една страна по-ниска­та цена — дневен билет струва 37 евро, а закупен от ка­сите в Дюселдорф — 55 евро. Четиридневната карта стру­ва 120 евро, ако е закупена онлайн, а от касите — 180 евро. Има и допълнителна услуга — поръчаният онлайн билет може да се използва още по пътя към изложението като безпла­тен билет за всички транспортни средства на градския транспорт.

Дюселдорф и drupa са перфектно подготвени. Олимпий­ските игри на печатарската и медийната индустрия се от­криват на 29 май!

За допълнителна информация посетете www.drupa.de.

 
05.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар