Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Олимпиадата drupa 2008

  •  
  •  
  •  
  •  


„Не съществува друг специализиран форум с толкова дълбоко и всеобхващащо влияние в икономическо и технологично отношение, както изложението за печат и медии в Дюселдорф. Това, което са Олимпийските игри за спортистите, е drupa за печатарския и медийния бранш“.

Съобщения


Германо-Българската индустриално-търговска камара, като официален представител на Дюселдорфски панаир за Бълга­рия, Ви кани да посетите изложението drupa 2008, като Ви предлага следните услуги:

• Предварителна продажба на входни карти по цена с от­стъпка — еднодневна 37 €, за 4 дни 120 €. Цените на каса са съответно: 55€/180 €. Входните карти за панаира ва­жат и за безплатно пътуване с градския транспорт в Дюселдорф и региона;
• Цена на каталога: 25 €;
• Нощувки: Хотели и частни квартири по време на па­наира се предлагат от ü& Düsseldorf. Marketing Touris­mus GmbH, тел: (+49-211) 172020; факс: (+49-211) 161071; Email: messe@dus-mt.de; интернет: www.duesseldorf-tour­ismus.de;
• Транспорт: Предлагаме Ви резервация на самолетни би­лети на Lufthansa.

МAN Roland Druckmaschinen AG, патрон на Balkan Print Forum, кани всички на мероприятието във връзка с Балканския фо­рум по време на drupa, което ще се състои на 31 май 2008, от 17 ч., на щанда на МAN Roland в палата 6, етаж 1.

Програмата на събитието включва:

• 17 ч. — Get-together (аперитиф и закуска);
• 17.30 ч. — Презентация на ROLAND 700 HiPrint;
• 18 ч. — MAN Roland на drupa 2008 (въпроси и отговори);
• 19 ч. — Вечеря и време за дискусии и контакти.

Основна цел на събитието е установяването на нови контакти, придобиване на знания, обмяна на опит, инфор­миране за последните тенденции и перспективи в печатар­ската и медийната индустрия и други.

За повече информация и регистрация за събитието:
Росица Велкова (rossitza@gmx.de).

Intergraf и World Print & Communication Forum канят всички ди­ректори и председатели на браншови организации от евро­пейските страни, както и представители на други нацио­нални браншови организации от цял свят, на 2 юни, в конгре­сен център Юг (CCD South), зала 7b, от 14 до 17 ч., да чуят до­клада на Андрю Трибют, последван от дискусия по темите:

• State of industry in respective countries and major legislative issues (модератор Beatrice Klose, Intergraf);
• Association Challenges, i.e. Organisation, Membership, Per­sonnel, Services (модератор Michael Makin);
• Potential for greater transnational co-operation.

World Print & Communication Forum (WPCF) организира Конфе­ренция по въпросите на околната среда

На 3 юни 2008, по време на организираната от WPCF конфе­ренция (Environment Conference) в рамките на drupa, специа­листи от цял свят ще представят и дискутират важност­та на опазването на околната среда за полиграфическата индустрия в глобален мащаб.

Конференцията ще предостави възможност за обсъжда­не на еконормите в законодателството на различни държа­ви и как печатарите се справят с наложените им ограниче­ния във всекидневната си работа. Презентациите ще бъ­дат насочени основно към ситуацията в САЩ, Китай, Япо­ния и Европа.

Няма да бъде пренебрегнато мнението на производите­лите на машини и оборудване. Heidelberg ще поясни важна­та роля на производителите за изпълнението на все по-на­растващите законови изисквания към печатарите, както и изискванията и на клиентите за печат, съобразен с еколо­гичните норми.

Конференцията е организирана от Форум Световен печат и Комуникации (WPCF), с подкрепата на Heidelberg. WPCF е глобална платформа за обмяна на информация меж­ду транснационални и национални печатарски асоциации в полиграфическата индустрия.

Конференцията ще се състои по време на drupa, в кон­гресен център Юг (CCD South), на 3 юни, от 13.30 до 17.30 ч., в зала 2.

Повече информация за конференцията можете да получи­те от Беатрис Клозе (Beatrice Klose — bklose@intergraf.eu), както и на www.worldprintforum.org или www.intergraf.eu

Важна информация

Със своите над 1800 изложители, повече от 170 000 m² изложбена площ, очаквани над 400 000 посе­тители и почти 3500 журналисти от цял свят, тазгодишното изложение drupa (29 май — 11 юни) ще бъде най-голямото от всички досега.

Основни мероприятия в специализираната рамкова програма на drupa 2008


• drupacube (www.drupacube.com) — Премиера на drupa 2008. Информационна среда, насочена към потребители­те/купувачите на печатна продукция, т.е. хората, които взимат крайните маркетингови решения, както и към творците. Намира се в двуетажна сграда във вид на куб, пред Конгресен център Юг.
• drupa innovation parc — dip (www.dip.drupa.com) — Форум за иновационни технологии, под егидата на НР. С над 3300 m² изложбена площ в палата 7 (на северния вход) и 120 изложители в осем различни области, насочени към печатари, издатели, програмисти, дизайнери и експер­ти, търсещи информация за ноу-хау, ориентирани към бъдещето идеи и реални решения, за които ще могат да научат повече в персонален диалог със специалист в съ­ответната област в приятна обстановка.
„dip“ е най-голямата световна „микроплатформа“ за но­восъздадени иновативни предприятия в областта на цифровите технологии на печатарската и медийната индустрия. Доминираща тема тук е обединяването на печата и медийните онлайн канали.
• Compass Sessions (www.compass-sessions.de) — Сесии, в които референти от цял свят ще представят ежеднев­но информация за актуални тенденции, машини, софту­ер, работни потоци, методи за изработка и продукти. С особено нетърпение се очаква Compass Session по те­мата „Отпечатана електроника“ на 4 юни.
• Highlights Touren (www.highlightstouren.de) — Обиколки, оси­гуряващи преглед на всяка от тематичните области. Включват най-забележителните обекти на drupa, при ко­ито посетителят е образно казано „воден за ръка“ до щандовете за разговор с компетентните партньори. Туровете по десетте маршрута ще се осъществяват на немски, английски и за първи път — на испански, френ­ски и китайски език.

drupacube

„Един ръководител на издателство или маркетинг мени­джър едва ли се интересува с каква технология ще бъде ре­ализиран даден печатен продукт. От решаващо значение за него обаче е каква икономическа печалба и какви резултати от комуникацията ще постигне с тази технология. Точно тази информация предлага drupacube...“

С тези думи Ралф Шолц, отговорен за проекта drupacube, представи начинанието пред Международната медийна кон­ференция. Организираната за първи път програма ще играе роля на „Infotainment“ център за потребителите на печатни продукти на предстоящия панаир за печат и медии. Сграда­та с форма на куб, построена непосредствено до река Рейн, в близост да Конгресен център Юг, през деня ще бъде среди­ще за работни срещи и симпозиуми, а вечер, след 18 часа — стилно място за развлекателни мероприятия.

„С drupacube Панаир Дюселдорф преследва няколко марке­тингови цели“, разяснява проектният ръководител на drupa Мануел Матаре стратегическото предназначение на двуе­тажната сграда. „Целта ни е да мотивираме да посетят drupa онези купувачи на печатни продукти, които по-малко се интересуват от техническата страна на нещата, а най-вече търсят нови маркетингови идеи. Същевременно иска­ме да демонстрираме, че съвременната печатна комуника­ция е много модерна, развлекателна, креативна и ефикасна форма на информационно посредничество. А ако от тези ин­формационни предложения се породи повишено търсене, то със сигурност това ще бъде не само радостен факт.“

„Полудневните симпозиуми няма да се занимават изклю­чително с новите технически възможности за производ­ство на печатни продукти. Такава информация ще се по­лучава по време на обиколките на drupa в следобедите. В drupacube сутрин ще се отговаря на всички въпроси на по­требителите на печатни продукти, с които срещат за­труднения в ежедневния си бизнес“, обяснява Ралф Шолц те­матичната насоченост на симпозиумите. „За да изберем възможно най-близки до практиката теми, в процеса на под­готовката говорихме с много представители на бранша и установихме в каква насока мислят съответните групи по­требители на печатни продукти и каква информация им е нужна, за да вземат верните решения.“

Така например, в „Деня на вестника“ ще се разглеждат следните въпроси:

Под каква форма печатният всекидневник има бъдеще като информационна медия? Каква форма трябва да има и с какво съдържание трябва да бъде един печатен продукт, който взима под внимание промененото поведение на ме­дийно ползване от страна на младото поколение? Какви спе­циални форми на реклама трябва да се предлагат, за да бъ­дат или да се направят атрактивни печатните вестници в качеството им на носители на реклама?

Тези въпроси са и в основните теми на докладите за съ­ответния род печатни продукти.

Compass Sessions


Водещите мероприятия на drupa 2008, под названието Compass Sessions, са успешно навигационно помощно сред­ство за мениджъри в областта на печата и медиите, включ­вайки най-актуалните теми и участието на реномирани лек­тори. Насочени към ръководителите в печатарската и ме­дийната индустрия, двучасовите семинари ще предлагат ценна информация, свързана с взимането на инвестиционни решения. В продължение на 11 дни, всеки ден от 9 до 11 ч., ще бъдат провеждани т.нар. Compass Sessions по темите: ци­фров печат, цифрови работни потоци, офсетов печат, ре­шения за директен печат от интернет, отпечатана елек­троника, премедиа и печат на опаковки. Повече от 40 рефе­ренти от цял свят ще помагат в „навигацията“ на специали­стите сред многообразието от теми на изложението.

Отпечатана електроника е темата, определена за сря­да, 4 юни, като тази сесия по изключение ще продължи чети­ри часа — от 9 до 13 ч. Партньор в мероприятието е Organic Electronic Association (OE-A). Референти и представители на водещи предприятия от чужбина и Германия ще информи­рат за последните разработки в областта на този бързо разрастващ се сектор.

На Compass Sessions, провеждани от Print &Media Forum AG, между другите лектори трябва да се отбележи участи­ето и на Джеймс Харви (САЩ), проф. д-р Арвед Хюблер (Герма­ния), Щефан Йеги (Швейцария), Волфганг Милднер (Германия), Менно Муиж (Холандия), Франк Романо (САЩ), Флориан Зюсл (Германия), Дейвид ван Дрисше (Белгия), Дейвид Цванг (Бел­гия) и още много известни специалисти. Кооперирани парт­ньори на Compass Sessions са Ghent Working Group, Професи­оналният съюз на индустрията за производство на кутии (FFI), Pro Carton Deutschland и Organic Electronic Association (OE-A).

Compass Sessions, провеждани в Конгресен център Из­ток на Дюселдорфския панаир, заедно с малката закуска, са идеалният старт за деня на drupa. Освен предоставянето на знания, те са оптимално място за контакти и работни срещи със специалисти от цял свят. Достъпът в Конгресен център Изток е възможен и без входен билет за drupa. Кон­ференциите ще се водят на немски и английски език със си­мултанен превод. Таксата за участие е 75 евро на ден. Чле­новете на професионалните съюзи за печат и медии и ко­оперираните партньори участват с намалена такса — 60 евро. От уеб страница www.compass-sessions.de е възможна предварителна заявка за участие в желаната сесия. Регис­трация на място също е възможна.

 
06.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар