Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нови продукти и решения на drupa 2008MAN Roland Druckmaschinen AG — WE ARE PRINТ

На тазгодишната drupa MAN Roland ще бъде отново в пала­та 6. Под мотото WE ARE PRINТ, на площ от 4000 m² ще мо­гат да се видят „на фокус“, в концентриран вид и по атрак­тивен начин, всички бизнес области на фирмата.

Value Added Printing (Печат с добавена стойност) за ли­стови машини, Applied Innovations (Приложни иновации) за ролни машини и Printvalue за всички въпроси, отнасящи се до услугите, консумативите, обвързването в мрежи, консулта­циите и не на последно място — енергийната ефективност, са необходимите постоянни качества на печата.

Value Added Printing олицетворява повишаването на ефек­тивността на производството едновременно със стой­ностните измерения на печатния продукт. В областта на рекламата, издателската дейност и опаковъчната индус­трия това означава „изискани и изящни“ печатни приложе­ния едновременно с интелигентни решения за автоматиза­цията на листовите машини.

ROLAND 700 DirectDrive и ROLAND 700 HiPrint чрез модули­те QuickChange (QuickChange Job — модул за бърза смяна на поръчките и печатния материал; QuickChange Color — осигу­ряващ икономии чрез прецизната настройка на регулатори­те за подаване на мастилата; QuickChange Coating — позво­ляващ бърза смяна на вида лак и QuickChange Clamp — бърза смяна на печатната форма за лакиране) осигуряват значи­телно съкращаване на времето за подготовка (около 35%), както и икономии поради намаляване на макулатурата.

По-големите и „плюс“ форматите са друга тема на drupa. Това, което се търси днес, е по-големи ширини на ро­лите и по-големи формати — XXL. При малките, форматът 0В плюс (590 х 740 mm) и при средните — 3В плюс (780 х 1 040 mm) осигуряват още един ред размножения на листа и от­тук — по-голям капацитет при същия разход на време и ра­ботна сила. Това важи и за големия формат XXL и ROLAND 900, XXL с формат 7В плюс. Размерите 1260 х 1620 mm поз­воляват целесъобразно използване посредством 48 размно­жения на лист А4.

Чрез своите многобройни инлайн модули машината ROLAND 700 HiPrint предлага най-добрите предпоставки за висококачествен печат. Един, два или повече лакиращи модули, както при модел Ultima, са база за богати вариан­ти на инлайн лакиране с дисперсни и/или UV лакове. Моду­лът InlineFoiler Prindor за студено фолиране е с качество, ко­ето досега изглеждаше възможно само с горещото фолира­не. С четирицветния инлайн печат върху фолиото се пости­гат блестящи металик ефекти. Постоянното високо ка­чество се осигурява чрез непрекъснатия контрол от стра­на на системите за измерване на цветовете и регулиране на подаването на мастилата ROLAND ColorPilot и ROLAND InlineInspector.

Системата InlineColorPilot, в съзвучие с философията на MAN Roland за печат с добавена стойност, повишава ефектив­ността на производството и осигурява непрекъснат кон­трол и коригиране на качеството по време на тиражния пе­чат при големи формати. InlineColorPilot измерва и регулира оптичната плътност на мастиления слой при работеща ма­шина, така че не се налага ръчното изтегляне на контрол­ни отпечатъци. InlineColorPilot се монтира зад натиско­вия цилиндър в последната печатна секция. С една систе­ма могат да се измерват и регулират до седем цвята. Ос­вен това е възможно InlineColorPilot опционално да се разши­ри с okBalance® на System Brunner с приоритет върху сивия баланс.

Applied Innovations са „ключовите думи“ за ролните печатар­ски машини на MAN Roland, които изразяват непрекъснатата целенасочена мощ на иновациите, ориентирани към бъдещето.

Най-подходящият пример за това е напълно автоматич­ният робот за смяна на печатните форми APL, който на­малява времето за смяна до минимална част от времето и може да се достави към всички вестникарски машини.

Автоматичното достигане до работна скорост по­средством QuickStart е особено важна разработка, при коя­то макулатурата при пускането на дадена поръчка се нама­лява от няколко стотици до няколко десетки екземпляра.

Printvalue за добавена стойност съдържа четири основни направления:

• printservices — включва освен сервизното обслужване и предлагането на други услуги в рамките на цялото съ­ществуване на дадена система за печат. Обхваща ана­лиз на процесите, финансиране и управление на проекти­те, обучение, поддръжка, осигуряване на конкурентоспо­собност чрез подходящи пакети за ъпргрейд и сервизи­ране на базата на TeleSupport и TelePresence и други;
• printcom — съкратено от print competence, е знак за ка­чество на предлаганите технико-технологични систем­ни компоненти за печат; Предлага материали за печат­ните процеси от партньори, най-добри в своята област. Обхваща печатните платна, овлажняващите, миещите и помощните средства, силиконите, лаковете и масти­лата, както и четките за миене, печатните и расте­ровите валци, смазочните средства и измервателните инструменти;
• printnet — обединява печатните процеси в един цялостен работен поток — от приемането на данните, калкула­цията, настолната издателска система, предпечата и печата, до довършителната обработка. Обхваща пла­нирането, редактирането, рекламирането, предпеча­та, печатарската машина и довършителната обработ­ка и предлага на потребителите повишена гъвкавост на производството чрез обвързването на клонове и фи­лиали, повече прозрачност и ефективност чрез центра­лизираното съхранение на данни, управление и обвързва­не в мрежа;
• printadvice — ново направление, което включва консул­тантски услуги за клиенти от областта на листовия и ролния офсет — по отношение на инвестиции, проекти­ране на сгради, организация, мениджмънт, конфигурира­не на системи и оптимизиране на процесите. Посочва на печатниците собствения им потенциал и ги подкре­пя при стратегическото им планиране. Много оферти и задачи се предлагат вече от дъщерното дружество на концерна Eurografica Systemplanungs GmbH.

MAN Roland търси най-удачните решения за управление и на енергията както в производствените процеси, така и в сградата. Към тях спадат повторно получаване на енер­гия, оптимизация на осветлението, повишаване на ефек­тивността на сушилните агрегати и инсталациите за въз­дух под налягане, целесъобразно допълнително оборудване, систематизирана поддръжка и стандартизация на печат­ните процеси.

Heidelberger Druckmaschinen AG — HEI Performance и HEI Value
(www.heidelberg.com)


Под мотото HEI Performance и HEI Value в палати 1 и 2 на изложбения център в Дюселдорф, на площ от около 7800 кв. м, Heidelberg успешно насочват технологията в полза на клиента. Премиерата на голямоформатните машини Speedmaster XL 145 и 162 отбелязва навлизането на произ­водителя в „тежката категория“. Нова е и средноформат­ната XL 75.

С разработките си за формати 6 и 7В фирма Heidelberger Druckmaschinen AG разширява „нагоре“ предлагането на ма­шини за печат на опаковки и илюстрационен непериодичен печат. След като неотдавна представители на специализи­раната преса от цял свят имаха възможност предварител­но да видят новите машини в завода Визлох-Валдорф, нова­та платформа на моделите Speedmaster XL 145 и XL 162 ще бъде представена официално за първи път на drupa 2008. За­едно с голямоформатната платформа на Speedmaster, коя­то се числи към „Клас с върхова производителност“ (Peak Performance Class), ще има и нова средноформатна машина — Speedmaster XL 75, която ще замени CD 74. Според про­изводителя, XL 75 и XL 105 ще придадат „завършен вид“ на Peak Performance Class.

Важен аспект в представянето на Heidelberg на drupa са ин­тегрираните решения. Prinect Press Center, Prinect Packaging Workflow и Prinect Axis Control допълват предлагането на про­дукти за оптимизиране на работните потоци.

За първи път ще бъде представена новата фамилия експо­натори Suprasetter — термални голямоформатни СТР продукти Suprasetter 145, 162 и 190.

В направлението за довършителна обработка ще се със­тои премиерата на сгъвачната машина за автоматична перпендикулярна гънка Stahlfolder KH 82. Нова е и машината Diana X 115 за лепене на предварително биговани кутии, как­то и листовата щанца Dymatrix 145 CSB. Листовите щанци Dymatrix 106 Pro CSB, както и сериите Variamatrix CS и CSF са оборудвани с нови опции.

Information und Business Center и HEI Tech Center — централ­ни пунктове в двете палати на концерна

Посетителите ще могат да се ориентират целенасо­чено в Information und Business Center за предлаганото от Heidelberg в областта на системното сервизно обслужване, консумативите по програмата Saphira, решенията за фи­нансиране, употребяваните машини, Print Media Academy и Business Consulting.

С BusinessConsulting, например, Heidelbergпредлага кон­султации за стопанско управление, излизащи далеч извън гра­ниците на печата. На базата на индивидуален анализ на си­туацията при клиента, експертите разработват не само инвестиционен план, но и споделят с него маркетинговия си опит.

HEI Tech Center ще има във всички зони на палати 1 и 2, където експерти на Heidelberg ще информират подробно за предлаганите от фирмата решения.

„Passion for Print“ на живо

На машини и с продукти на Heidelberg, съвместно с adidas, на живо ще се демонстрират (при почти практически усло­вия) предпечатната подготовка, печатът и довършителна­та обработка на продукти като рекламни постери, картич­ки за автографи, брошури или външни опаковки. Клиентите ще се информират за разностранните възможности за ико­номически изгоден печат и облагородяване. Потребители­те на печатни продукти ще се убедят в богатия избор и ефективност, които предлага медията Печат. В тази връз­ка Heidelberg организира специални HEI Light Touren, за кои­то посетителите могат да се регистрират по интернет или на щанда.

Всички приложения на Heidelberg са сертифицирани от FSC (Forest Stewardship Council — организация за защита на горите).

Интегрирана комуникационна кампания ще съпътства кли­ентите преди, по време и след края на изложението

Още през лятото на миналата година Heidelberg даде старт за новата си рекламна „HEI“ кампания. Преди изложе­нието клиенти и заинтересовани лица ще получат реклам­ни мейлинги с информация за представянето на фирмата на drupa. Специалната интернет страница (www.drupa-hei­delberg.com) също информира подробно за всички събития и мероприятия по време на панаира. А към студентите, прак­тикантите и учителите има специално насочена информа­ция HEI School в свободните площи до палати 1 и 2.

По време на drupa 2008 на клиентите и посетителите на щанда на Heidelberg ще бъде представена практически и информативно обвързаността на технологичните предим­ства на оборудването и икономическата полза от тях.

HEI Performance изразява най-висока производителност по отношение на качество, скорост и надеждност на печа­та. HEIValue— добавената стойност, получена от всеобх­ватната оптимизация на процесите, високата производи­телност и оттук — по-добрите маржове. Изложбената кон­цепция на Heidelberg е, че HEI Performance е база за HEI Value.

Komori Corporation — Five Solutions For Your Success
(www.komori.com)С повече от 30 демонстрации „на живо“ дневно на щанда си C04/D04, разположен на 2000 м2, в палата 15, Komori ще пред­стави пет решения (FiveSolutions) , които предават фирме­ното мото — „Да надминеш очакванията на клиента“.

Излагайки на показ своите най-модерни системи за пе­чат, Komori ще покаже осем офсетови печатни машини, ва­риращи по размер от малкоформатната Spica 529P, до рол­ната 16-странична System 38S. drupa 2008 ще послужи също така като стартова площадка за следващо­то поколение LS-тех­нология, печелеща на­гради, и авангардната интелигентна систе­ма KHS-AI за старти­ране на печат.

Пет решения за постигане на успех


Под лозунга Five Solutions (Пет решения), демонстрациите ще се концентрират върху петте най-важни въпроса, пред които днешният пазар на печатарски услуги е изправен:

• Допълнителна добавена стойност
• Висока продуктивност за един процес
• Смяна на форма при печат по поръчка
• Гъвкав многоцветен печат
• Опазване на околната среда

Централна за петте пункта за демонстрации на Komori е зоната „DoNet“ („Работна мрежа“), командният център на работния поток JDF на Комори. JDF-управлението на всич­ки печатни машини на drupa, с помощта на трима търго­вци-дистрибутори на MIS (Management Information System), ще бъде свързано в мрежа през К-станцията на Komori, ко­ято осигурява двупосочен интерфейс, придвижвайки цифро­ви данни из целия производствен процес. Когато се използва заедно със софтуерните системи на други партньори по уп­равление на работни дейности, информацията се изпраща от печатащата машина обратно през К-станцията и пре­дава данни в реално време за производителността на печа­тащата машина и управлението на целия печатен цех.

Изключителни иновации на drupa, които не бива да се пропуснат

• KHS-AI — авангардна интелигентна система при листо­ви печатарски машини. Тази система позволява още по-бърза подготовка и промяна на работни задачи, в срав­нение с предишното KHS, тъй като притежава функция за самообучаване, като запаметява всякакви промени, които операторът прави в СІР4, сваля информацията и я използва в следващи поръчки. Това е основната атракция на демонстрацията „Промяна при печат по поръчка“.
• Lithrone SX629 със студено ламиниране, UV лакиране и щанцоване;
• Lithrone SX640 + лакираща секция — нова добавка към га­мата LS40, с по-голяма скорост, по-голям размер на лис­та и — чрез новата система на Komori KHS-Al за бързо стартиране на печат и дори още по-бърза промяна от една поръчка на друга поръчка;
• Ролната 16-странична System 38S — с високоскоростен отделен фалцапарат с обрязване и за първи път с ус­тройство за летящо подаване на Komori, интегрирано влагане, ролкови водачи и управление на рязането.
• Lithrone SX540 — сега вече със софтуер и технически над­стройки, за да се извлече максимума от новата систе­ма KHS-AI.
• Lithrone SX529 — също с нови характеристики и софтуер за още по-бърза смяна;
• Нови системи за оценяване на качеството на печат — в листовите и ролните печатни машини на Komori.
• Видеоскоп — старт на новата система на Komori за мо­ниторинг, която показва подробности в реално време за текущите условия в ключови зони.

Komoriще впечатли посетителите на drupa2008 с широ­ка гама нови технологии, целящи подобряване на производи­телността и рентабилността и намаляване на екологично­то натоварване при печатане.

Фирма Булграфика, представител на Komori за България, ви очаква на техния щанд по време на drupa 2008.

 
06.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар