Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нова глобална инициатива на организаторите на Ipex 2010Във връзка с провеждането на тазгодишния Ipex органи­заторите на изложението учредиха наградите „Шампи­они в печата“, за да бъде почетен огромният принос на съвременниците ни, повлияли развитието на печатар­ската индустрия в глобален мащаб.

В периода между април 2008 г. и началото на Ipex 2010 всеки в индустрията имаше възможност да номинира жив човек, който има изтъкнат принос в печата, къ­дето и да е по света. Предвид динамиката в еволюция­та на печата номинациите можеха да са за новаторски технологични разработки, иновативни изобретения, не­вероятни приложения, зашеметяващи изпълнения на про­екти, динамичен дизайн за печат или изключителна от­даденост в обслужването на клиенти. Предложенията трябваше да бъдат придружени от около 100 думи, обоб­щаващи специалното въздействие, което кандидатът е оказал върху печатарската индустрия.

IAC (Консултативният комитет на Ipex) се задължа­ваше всяко тримесечие да обсъжда номинациите и да обявява победител за периода — общо десет „Шампиони в печата“ за времето на подготовката на Ipex 2010. Все­ки лауреат следваше да бъде уведомен и да получи на­градата на Ipex 2010 „Шампион в печата“. Освен това в галерията „Шампиони в печата“ на уебсайта на Ipex следваше да бъде публикувана снимка на всеки лауреат заедно с кратко резюме на ценния му принос към печа­тарството. Ipex 2010 се ангажира да организира и офи­циална церемония за връчване на наградите на всичките десет „Шампиони в печата“ по време на изложението, което се състоя между 18 и 25 май 2010 г. в Бирмингам, Великобритания..

Освен чрез попълване на онлайн формуляра за номина­ция на адрес www.ipex.org/champions в специалния раздел „Шампиони в печата“ (Champions of Print), посетителите на изложението можеха да дадат своя глас и директно в кутията за гласуване, намираща се на щанд 9A 73.

Маркетинговият директор на Ipex 2010 Ник Крейг Уолър направи следния коментар: „Много сме развълнува­ни от старта на нашите награди „Шампиони в печата“, тъй като те предоставят брилянтна платформа, чрез която да откроим и почетем упоритата работа, усили­ята и времето на колеги от индустрията по целия свят. Има толкова много известни и невъзпети герои в нашия бранш и провеждайки конкурса възможно най-отворен, ние се надяваме да имаме интернационална група от личности, които ще получат престижната ни награда.“

„Тази амбициозна инициатива демонстрира нашата отдаденост към глобалния печатарски пазар, както и към иновацията и съвършенството в една много дина­мична индустрия. До началото на Ipex 2010 ще има по­стоянна анкета за гласуване, така че ако даден претен­дент не бъде избран от първия път, той или тя могат да бъдат вписани отново. Очакваме с нетърпение да се срещнем лично с лауреатите на „Шампиони в печата“ и да почерпим от техния опит“ — заключва Ник Крейг Уолър.

Вероятно вече сте любопитни да научите как про­тече гласуването и кои са „Шампионите в печата“. Ето ги и тях — личностите, получили доверието и признание­то на колегите си от световната печатарска общност:

Бени Ланда е носител на първата награда „Шампион в печата“ на Ipex. Наградата бе връчена на Ланда, който повежда развитието на дигитални технологии за цве­тен офсетов печат, както и за неговия забележителен принос към индустрията на графичните изкуства.

Авторката на Хари Потър Дж. К. Роулинг бе избра­на за втория „Шампион в печата“ заради нейния изклю­чителен принос към книгопечатането. Тази престижна награда демонстрира признателността към нея за ог­ромното позитивно влияние, което оказа върху печат­ната индустрия чрез своя невероятно успешен Хари.

Франк Романо, заслужил професор на Рочестърския технологичен институт, е избран за третия „Шампион в печата“ на Ipex. Кариерата на Франк Романо обхваща 50 години работа в сферата на печатната и издателска­та индустрия. Много хора го познават като редактор на International Paper Pocket Pal или са чели някоя от хиля­дите статии, които той е написал. Автор е на 46 книги, включително на съдържащата 10 000 термина „Енцикло­педия на графичните комуникации“ (създадена в съав­торство с Ричард Романо), която е препоръчвана като задължително четиво по темата. Неговите книги за ра­ботния процес на QuarkXPress, InDesign и PDF са сред во­дещите в своите области. Той е автор на повечето кни­ги за дигитален печат. Основател е на осем издания, а негови рубрики биват публикувани в WhatTheyThink.com. Професор Романо е и редактор на EDSF Report. Чете множество лекции, като на практика по едно или друго време е изнасял речи пред почти всички значими клубо­ве, асоциации, групи и професионални организации.

Д-р Джон Уорнък и д-р Чарлз Гешке, съоснователи на Adobe Systems Incorporated, са почетени с наградата на Ipex 2010 „Шампиони в печата“ за техния огромен принос и влияние върху развитието на печатната индустрия. Консултативният комитет на Ipex, който представля­ва голям брой основни изложители, посетителски групи и търговски асоциации, им връчи официално наградата в знанк на признание за тяхната роля в изобретяване­то на технологията Adobe® PostScript®, революцио­низирала печата и предпечата чрез предлагането на радикално нов подход в отпечатването на текст и изо­бражения върху хартия. Джон Уорнък каза: „За нас е удо­волствие да приемем наградата на Ipex „Шампиони в пе­чата“. Когато с Чък основахме Adobe през 1982 г., се надявахме нашата технология да има потенциала да на­прави важен принос към комуникацията на идеи. Но ако някой ни беше казал, че ще е част от революционизира­нето на печатната и издателската индустрия, щяхме да реагираме скептично. Късметлии сме, че винаги сме наемали умни и креативни хора в Adobe. Гордея се, като казвам, че Adobe е изградена на базата на основната технология, която продължава да революционизира на­чина, по който светът се ангажира с идеи и информа­ция, било чрез печат, в мрежата или посредством все­възможни устройства.“

Лорд Боб Гаврън, основател на една от най-големите печатни компании в света, е амбициозен „Шампион в пе­чата“ и един от най-успешните бизнесмени в индустри­ята. След като основава St. Ives през 1964 г., лорд Гаврън прави дружеството публично през 1985 г. и уверено води на пазара през следващите десет години. Той се пенси­онира като председател през 1993 г., но остава в бор­да като неизпълнителен директор до 1998 г. Също така е и председател на Guardian Media Group от 1997 г. до 2000 г.

Консултативният комитет на Ipex избира Джон Кро­сфийлд за седми „Шампион в печата“ като признание за неговата роля на пионер в технологиите Autotron за автоматичен контрол на регистъра и цветно скани­ране, които той разработва със своя екип в Crosfield Electronics. Джон Кросфийлд основава Crosfield Electronics през 1947 г., за да проектира и изработва оборудване за контрол на преси. Първото изобретение на компа­нията — автоматичният контрол на регистъра за ро­тогравюрни преси Autotron, е продукт на визията на Джон за подобряване на качеството на цвета и пости­гане на значително по-ниски разходи за материали.

Ipex 2010 обявява бащата на модерната CTP техно­логия Дан Гелбарт за следващия носител на наградата „Шампиони в печата“. Г-н Гелбарт, осмият пионер в ин­дустрията, на когото се присъжда тази награда, е из­бран заради много важна роля, която е изиграл в преми­наването от аналогов към дигитален предпечат.

Журито на наградата на Ipex 2010 „Шампиони в печа­та“ нарушава традицията и връчва последната награ­да не на отделно лице, а на печатната група, която спо­ред тях е оказала максимално позитивно влияние върху индустрията и която е била ярък пример за пионерство и иновация. Основана през 1864 г., RR Donnelley е глоба­лен доставчик на интегрирани комуникации и главният световен доставчик на пълни печатни и свързани с пе­чата услуги, включително аутсорсинг на бизнес процеси. Под ръководството на президента и главен изпълните­лен директор Томас Дж. Куинлан III компанията продъл­жава да разширява предлаганите услуги чрез стратеги­чески придобивания и предлагане на подобрени решения в комерсиалния печат, директната поща, финансовия печат и много други области на над 60 000 клиенти в це­лия свят.

Безспорно класацията „Шампиони в печата“ е едно невероятно хрумване и инициатива, която допринесе за разнообразяването на IPEX 2010, но по-интересни са гло­балната визия и чувството за принадлежност към све­товната полиграфическа общност, която имаха въз­можност да преживеят както организаторите, така и участниците в инициативата — номиниращи и номини­рани. Неволно си задаваме въпроса: Ще доживеем ли да видим българско присъствие в някоя толкова престиж­на класация? Но има и друг, по-важен въпрос: Ако коле­гите ни от други страни са имали времето, традиции­те, нивото, за да бъдат номинирани в конкурса, то кои наши колеги са участвали като номиниращи? За съжа­ление на този въпрос не мога да отговоря, защото не разполагам с информация, но откровено трябва да при­знаем, че ни липсва (може би не на всички, но на преобла­даващата част от нас) дори и капацитетът да номи­нираме този или онзи, защото за целта е нужна повече информираност, глобален поглед за нещата, пък и само­чувствието, че сме равноправни членове на световна­та професионална общност. За всичко това трябва вре­ме и фокусиране върху материята. Имаме ги.

 
20.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар