Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Експанзията на пазара продължаваПредставяме ви изнесения доклад от г-н Аумилер, Ръководител Производствен маркетинг & Търговия с ролни печатарски машини, MAN Roland Druckmaschinen AG, по време на първия семинар на PrintCity в България, 6 юни 2007 г., Пловдив

Фирмата MAN Roland е водеща при илюстрационния офсетов печат

Бъдещето на печатните медии, в конкуренция с елек­тронните медии, се дискутира през последно време сери­озно. Браншовата насоченост на илюстрационната печат­ница показва инвестиционна активност на рекордно ниво. От 2004 до 2006 г. в световен мащаб са инвестирани един милиард евро в нови машини и системи, като най–голям е делът на европейския пазар – 47%. Близо 30% от инвести­циите са в Северна Америка и около една четвърт в реги­оните Азия, Австралия/Тихоокеански регион, Африка и Ла­тинска Америка. В този машинен сегмент MAN Roland има глобален пазарен дял от 38% и с най–добре продаваните ма­шини LITHOMAN и ROTOMAN е определено номер едно сред производителите. Дългогодишната динамика на развитие на илюстрационния офсетов печат се изяснява добре и от анализа на търсенето на хартия на европейския пазар и от диференцирането по най–важните ролни методи на печат. Така годишният разход на хартия за печата с горещо суше­не се повиши от 5,1 млн. тона през 1995 г. на 8,5 млн. тона през 2006 г., което представлява ръст от 67 процента. При директно сравняване се оказва, че годишният разход на рол­на хартия за печат със студено сушене е нараснал от 9 млн. тона (1995 г.) с 20% на 10,8 млн. тона (2006 г.), а при дълбокия печат на издания – от 3,7 млн. тона на 4,4 млн. тона (+19%). Измерено по разхода на хартия, днес в Европа се печатат двойно повече списания, каталози и рекламни издания с го­рещо сушене, отколкото по дълбокопечатния метод. Преди десет години илюстрационният ролен офсетов печат има­ше само 40% преднина.
Тенденцията към формата XXL

Сериозно нарасналото търсене на Heatset печатни проду­кти способства за инвестиции в по–широкоформатни и по–бързи ротации. Делът на новоинсталираните високообемни офсетови машини с 24 до 80 страници към общият обем от годишните инвестиции е нараснал от средата на 90-те години от 12 на 38% през 2006 г. В европейското икономическо пространство например, дори всяка втора илюстрационна ролна машина представлява високообем­на печатна система. От 1996 г. насам само MAN Roland е продала и инсталирала в света 300 машини от типа LITHOMAN и ROTOMAN с лежащ и стоящ формат. От тях 90 са LITHOMAN с ширина на печатната лента от 1780 до 2060 мм. При това най–важният ръст на производството се постига не само с ширини на хартията XXL – до 2060 мм и печатни скорости от над 15 метра за секунда, а с намаляване на времето за подготовка, на макулатурите и на разхода за поддръжка на системите. Напълно новоразработено поколение от високопроизводителни сгъвачни системи с максимална автоматизация и поддръжка бе още едно условие за широкото разпространение на илюстраци­онния офсетов печат. Автоматичната настройка на глав­ните компоненти, напр. мастилен апарат, надстройки на сгъвачната система и сгъвачни апарати, автоматизира­на хартиена логистика и оптимизирани високоскоростни криви осигуряват капацитета на високообемните машини и възможностите за ефективно отпечатване на 20 до 30 хил. екз. със средни и високи обеми. Днес макулатурите са например само една трета от тези от преди десет го­дини. Така илюстрационният офсетов печат се адаптира оптимално към дългогодишната отраслова тенденция за печат на продукти с ниски тиражи. От друга страна брут­ният продукт на високообемните машини се повишава благодарение на високите скорости на хартиената лента. Една 72-странична LITHOMAN печата днес над три милиона страници A4 за час. Важно условие за ръста на производ­ството и за постоянство на качеството при високопроиз­водителните машини са оптимизираните технически сис­темни компоненти, напр. офсетови платна, овлажняващи разтвори, силикони, печатни валци и др. Тези материали, изпробвани и настроени към машинните системи, се опти­мизират и развиват постоянно под качествения сегмент printcom на MAN Roland. Все по–голямо значение придобива кооперирането на важни фирми – доставчици на хартия, мастило, сушилни, предпечатни и довършителни системи за управляване на цялостния процес. MAN Roland работи последователно в това направление в рамките на коопера­ционната платформа на PrintCity.

Eвропa: Броят на машините намалява с една четвърт, производственият капацитет се удвоява


В Европа може да се види, че въпреки постоянното нара­стване на печатните обеми, ръстът на производителността на системите води до постоянно намаляване броя на инсталираните машини през последните десет години. С около 865 машини активният машинен парк е днес при­близително една четвърт под количеството от 1995 г. (1141 машини). При това осемстраничните машини имат значение само за специфична продукция. Шестнайсетстра­ничните машини също намаляват, а броят на високообем­ните машини за последните десет години е нараснал в абсолютни числа от 225 със 70 процента на 382 броя. Из­ключително интересно при това е, че производственият капацитет на машините, работещи през 2005 г. (които са с около една четвърт по–малко от преди десет години) почти се е удвоил. Паралелно на описаното развитие на производствените критерии – ширина на хартиената лен­та и печатна скорост, нарасналата степен на използване и по–високата продължителност на живот на машините, значително повишиха цялостния капацитет. Тази дълго­срочна тенденция се потвърждава и от регистрираното потребление на хартия в Европа за ролен офсетов печат с горещо сушене.

Нови импулси за 16-страничния формат

Рекламодатели, потребители на печатни продукти и пе­чатници се стремят постоянно да повишават привлека­телността на печатните медии. Потенциалните читате­ли се привличат със специални реклами, с нови формати при списанията, с нови бизнес модели, с рекламни концепции и с кросмедийни стратегии. Корпоративни издателства се налагат успешно на печатния подиум. Изискваното от по­требителите високо качество на печат и сгъване водят до използването на все повече машини ROTOMAN и LITHOMAN. Търговията също способства за повишаване на творчест­вото и иновациите при производството на каталози. Нови рекламни концепции трябва да мотивират покупателния ин­терес на клиентите. Навсякъде, където се изисква голяма гъвкавост при най–високо печатно качество, ще се инвес­тира и в бъдеще във високоавтоматизирани 16-странични илюстрационни печатарски машини. През последните три години само в Европа са направени 100 нови инвестиции. Това, което LITHOMAN представлява за сегмента високо­обемни машини, е високо автоматизираната ROTOMAN за 16-страничния сегмент – водеща в Европа. Затова ма­шините ROTOMAN често са оборудвани с пета или шеста печатна секция за допълнителен цвят или лакиране. Често тези машини се инсталират в тандем или паралелно и мо­гат да отпечатват заедно 32 страници A4. За изпълнение на многообразните желания на клиентите, 16-страничните печатници например инвестират все по–често в плоски из­веждащи устройства или лакиращи секции.

 
02.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар