Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Директорска конференция на Intergraf

  •  
  •  
  •  
  •  


На състоялата се тази година конфе­ренция на високо ниво участваха над 30 представители на печатарски съ­юзи от 16 държави. Обсъдени бяха из­ключително важни и интересни въпро­си, отнасящи се до развитието на пе­чатарската промишленост в Европа и ролята на Intergrafза повишаване зна­чимостта и активността на нацио­налните печатарски асоциации при ре­шаване на проблемите в обучението, квалификацията, екологията, модерни­зацията на предприятия, внедряване­то на съвременни технологични реше­ния и други.

Този път домакини на Директор­ската конференция бяха австрийски­ят съюз „Печат и медийна техника“ и съюзът „PPV“ (Обработка на хартия и картон). Техните представители раз­казаха накратко за структурата и раз­витието на своите съюзи и отделиха сериозно внимание на състоянието на австрийската печатарска промишле­ност и нейните проблеми.

Съюзът „Печат и медийна техни­ка“, Австрия, е създаден през 1872 г. Днес в него членуват 328 фирми, зани­маващи се с предпечатна и печатна дейност. В тези фирми работят близо 8700 души, което е около 65% от заети­те в печатарската промишленост на Австрия. Съюзът е юридически свър­зан с „Търговската федерална камара“ на страната. Интерес представлява структурата на предприятията, члену­ващи в него — само 21 фирми имат над 100 заети, в 22 фирми работят между 50 и 99 души, в 65 — между 20 и 49, а в ос­таналите 221 фирми броят на заети­те е от 1 до 19 души. Г-н Вернер Ной­дорфер, управляващ директор на Съ­юза, подчерта проблемите, които въз­никват в момента с профсъюзите при договяряне на промените в заплащане­то в отрасъла, свързани преди всичко с влошаването на конюнктурата, инфла­цията в страната и настъпващата ре­цесия в икономиката. Относно ситуа­цията на пазара г-н Нойдорфер отбеляза, че в Австрия производствените ка­пацитети в отрасъла нарастват нео­босновано, растат непрекъснато и це­ните на материалите, а в същото вре­ме европейската и световната конку­ренция намаляват до невъзможното цените на печатните продукти.

Управляващият директор на Съюза PPV, г-н Рудолф Берголт, обясни, че не­говият сектор е исторически отделен от полиграфическата промишленост и това е свързано с особености в струк­турата на държавните и професионал­ните организации в Австрия. Той от­беляза сериозния интерес на негови­те членове към новите държави в Ев­ропейския съюз. В обработката на хар­тия и картон в Австрия са заети око­ло 10 000 души. Годишно се изработват 1,1 милиона тона хартиени продукти, а оборотът е около 2,2 млрд. евро. Ав­стрия е европейски шампион в прера­ботката на отпадни хартии.

Изключително интересна бе пре­зентацията на професор Розенберг от Виенския университет, който пред­стави данни от изследване на качест­вото на печатни продукти, изработе­ни в Китай. Въпреки очакванията на го­ляма част от присъстващите, резул­татите от лабораторните проби по­казват, че китайските печатни проду­кти са безвредни за здравето.

Колегите от Великобритания, Нор­вегия и Дания споделиха опита си по стартиране и разработка на различ­ни видове проекти в областта на пе­чатарската промишленост. Отбеля­зано бе, че е изключително трудно да се получи финансова подкрепа от Евро­пейския съюз, тъй като все още няма съответни програми за отрасъла. Об­съдени бяха възможности за повишава­не активността на Intergrafс цел при­вличане вниманието на Европейската комисия към проблемите на печатар­ството в Европа.

Томас Майер, търговски директор на Федералния съюз печат и медии (BVDM), Германия, информира за проек­та ЕЕЕI(EuropeanEnergyEfficiencyIm­provement), в който са се включили бли­зо 70 германски печатници. В основата на проекта е заложена компенсацията на емисиите от въглероден двуокис, което в момента се изисква вече от някои клиенти в Западна Европа. Представителят на Intergraf — Ане-Мари де Нозе, представи по въпроса анализ за желанието на европейската печатар­ска промишленост да се профилира в политиката си относно намаляване на емисиите от въглероден двуокис.

Мартина Флинк, също представи­тел на Intergraf, изнесе информация за дейността на организацията по от­ношение на създаването на европей­ска мрежа за стандартизация на пе­чатния процес по ISO12647. През след­ващите месеци ще бъдат проведени срещи за изработване на методоло­гия и получаване на релевантна инфор­мация по този въпрос. В момента вече 248 европейски фирми са сертифицира­ни по ISO12647 от швейцарския инсти­тут UGRA.

Развитието на кампанията Print­Sellsс новия проектPrintPowerбе пред­ставено от г-н Франк Леркоте от ев­ропейската асоциация на производите­лите на висококачествени хартии.

Беатрис Клозе, генерален секре­тар на Intergraf, и Ане-Мари де Нозе представиха резултатите от напра­вения анализ на тема „Повишаване ком­петентността на европейската печа­тарска и издателска промишленост“. В момента се завършва изследване, по­ръчано от Европейския съюз, за оценка състоянието на изчезващата компе­тентност и икономическа активност в нашата индустрия. Резултатите ще служат за поддържане на правилна по­литика за повишаване стратегиче­ския мениджмънт на човешките ресур­си от страна на държавни учреждения, министерства и частни компании. На­правени са следните изводи за състоя­нието в европейските компании:

• намалява се броят на фирмите, ко­ето съответно води до намалява­не броя на мениджърите;
• расте търсенето на инженери и на други специалисти в печатарския и в издателския сектор.

За началото на януари 2009 г. е пла­нирана финална работна среща на спе­циалисти, която ще има за задача да изработи окончателния документ, с който ще приключи изследването.

В заключение бяха обсъдени и ня­колко интересни теми, които се раз­работват на европейско ниво. Беат­рис Клозе информира за базовите евро­пейски концепции за обучение EQF(EuropeanQualificationNetwork) и ECVET(Europeansystemofaccumulation/capitalizationandtransferofcreditsdesignedforvo­cational education and training in Europe). Целта е преди всичко хармонизиране на усилията за засилване мобилността на работещите в печатарската индус­трия в Европейския съюз и подобряване на развитието в различни сектори.

 
09.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар