Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Демакс с две награди от Grand Prix CyrelПрез настоящата година DuPont Packaging Graphics връчи за осми поре­ден път наградите Grand Prix Cyrel®. Тези утвърдени вече награди са учре­дени през 1982 година. За времето на своето съществуване Cyrel® Grand Prix се превърна в ключово събитие за световната флексопромишле­ност. Самият конкурс на практика е много повече от една изложба или демонстрация на опаковки, техника и технология, защото е замислен така, че да провокира у експертите нався­къде по света стратегическо мисле­не относно опаковката.

Най-радостното за нас българи­те е, че в последните години българ­ската флексопечатна общност от страничен наблюдател постепен­но се превръща в участник в конкур­са. Така българските флексопечата­ри постепенно заемат полагащото им се място в световната флексопе­чатна общност. За съжаление само­чувствието на колегите все още е ниско, а може би и амбицията им е не­достатъчна и много достойни отпе­чатъци въобще не стигат до Grand Prix Cyrel®. При все това в последни­те две издания на конкурса няколко български фирми отчетоха сериозно участие и заслужено получиха награ­ди. Между тях трябва да откроим най-вече „Ротопринт“ ООД и „Де­макс“ АД заради сериозните им успе­хи и челни места в различни катего­рии на Grand Prix Cyrel®.

Самият конкурс се провежда на всеки четири години. В съответ­ствие с натрупания опит и развити­ето на флексопечатната промишле­ност кандидатите се състезават в 10 категории, както следва: гъв­кави опаковки (печат върху полимер­ни материали на широкоформатни машини с централен барабан); ети­кети (печат на тесни машини — не включва shrink sleeves); торбички от полимерни материали; торбички от хартия; чували; картонени кутии; вълнообразен картон, с предварите­лен печат; вълнообразен картон, с директен печат (микровелпапе); въл­нообразен картон, с директен печат (велпапе — B вълнà); най добро кон­вертиране1 и други видове. Заявки­те се подават по пощата и включ­ват специална бланка с описание на продукта плюс 5 броя от съответно­то изделие. Грижа за оценяването на подадените заявки има петчленната комисия от изтъкнати специалисти в областта на флексопечата. Оценя­ването става по предварително обя­вени критерии като дизайн, избор на материал, качество и сложност на предпечатните процеси, качест­во и стабилност на печата, външен вид и функционалност. В последното се включват нетрадиционни и инова­тивни практики и приложения. Пове­че информация за регламента на кон­курса ще намерите на http://www2.dupont.com/GPCyrel/en_GB/index_emea.html.

Поради завишения интерес и голе­мия брой заявки за участие в предиш­ното издание на конкурса, за осмия Grand Prix Cyrel® от DuPont Packaging Graphics решиха да разделят учас­тниците в три клъстера:

Клъстер # 1 – Централна и Северна Европа

Участници от Австрия, Белгия, Гер­мания, Швейцария, Скандинавия, Ни­дерландия. Място за провеждане на церемонията — Дрезден (Германия).

Клъстер # 2 – Централна и Източна Европа

Участници от цяла Централна и Из­точна Европа. Място за провежда­не на церемонията — Прага (Чешка република).

Клъстер # 3 – Средиземноморие

Участници от Африка, Франция, Гър­ция, Италия, Близкия изток, Пор­тугалия, Испания, Турция и Велико­британия. Място за провеждане на церемонията — Барселона (Испания).

Награждаването на участници­те в първия клъстер се състоя на 23 април в Grand Hotel Taschenbergpalais Kempinski в Дрезден. Наградените бяха избрани сред 400 кандидати. Между 3 и 5 юни в Rey Juan Carlos Primero Hotel в Барселона се срещна­ха участниците в Средиземномор­ския клъстер. Наградените бяха из­брани сред 750 кандидати. На 10 и 11 юни в Corinthia Towers Hotel в Прага се срещнаха участниците във втория клъстер.

За нас обект на интерес е имен­но клъстерът „Централна и Източна Европа“ поради факта, че страната ни попада в него. Наградените бяха избрани сред 450 кандидати от Че­хия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Словакия, България, Унгария, Украй­на, Беларус и Русия. Показателен за добрите резултати бе коментарът на г-н Бьорн Мет, бизнес директор на DuPont Packaging Graphics EMEA: „Като се вземе под внимание голе­мият брой участници на този кон­грес, може категорично да се каже, че флексопечатните технологии са се превърнали във водещи вече и в Централна и Източна Европа. Висо­ките резултати, постигнати в тази област, показват, че печатниците в Източна и Централна Европа са в състояние да се конкурират с дока­залите се вече в бранша техни коле­ги по целия свят.“

За наша радост няколко фирми от България се представиха успешно в надпреварата във втория клъстер. Фирма „Демакс“ АД — София бе номи­нирана в две категории: „Етикети“ и „Най-добро конвертиране“, като успя да спечели Голямата награда в кате­гория „Етикети“ и второ място в категория „Най-добро конвертира­не“. Доброто българско представяне бе затвърдено с второто място на фирма „Екстрапак“ — Велико Търново в категорията „Торбички от полимер­ни материали“, и третото място на фирма „Булгед“ в същата категория.

В заключение можем да кажем, че постоянното развитие на обо­рудването и материалите, както и търсенето на новаторски решения откриват нови възможности пред флексопечатните технологии и ги налагат все повече в областта на печата на етикети и опаковки. Ця­лата история на Grand Prix Cyrel® и в частност последното му издание убедително говорят за това.

 
20.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар