Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първата полиграфическа конференция в България е вече фактЛекция: „Sandvik Dieflex EVO – самонивелиращи се ножове от ново поколение“

„Канак“ ООД е българска фирма с 50% немско и 50% чешко участие. Създа­дена е през 1999 г. с основен предмет на дейност лазерно изрязани щанц-форми за щанцоване на картон, вел­папе и други материали. Фирмата има собствена производствена база в гр. Горна Оряховица и офис в София.

Разполага с АRTIOS CAD за про­ектиране, лазерна установка ROFIN SINAR за прорязване на канали, пло­терни установки ARISTO за изрязване на мостри и чертане, плотерна уста­новка за фрезоване на контрабиго­ви форми от пертинакс, машина Easy Bender за автоматично огъване на но­жове, машина за изтъняване на ножо­ве и 3D CNC плотер за фрезоване на 3D клишета за релеф и топъл печат.

Част от „Канак“ ООД е и фирма „4Д-Пловдив“ ЕООД — гр. Пловдив, ко­ято има напълно завършен самос­тоятелен цикъл на производство. Фирмата разполага с високотехноло­гично оборудване, позволяващо изра­ботването на качествени изделия в най-кратки срокове — проектираща система EngView, лазерна установка за изрязване на канали, автомат за огъване на ножове и плотер за изряз­ване на мостри и чертежи.

Персоналът на компанията е ви­сококвалифициран, с голям опит в проектирането и изработката на щанц-форми. Особено полезна за дей­ността на фирмата е обмяната на опит с европейските партньо­ри Jeurgen Jeurink GmbH, Karel Kanak s.r.o. и ROVINA s.r.o.

„Канак“ ООД е известна и с това, че ползва в производството си един­ствено и само материали, произведе­ни в ЕС. Основни клиенти на фирма­та са: „Стови“ ЕООД, „Софпринт“ АД, „Дунав Прес“ АД, „Дунапак“ АД, „Иде­ал“ АД, „Дедракс“ ООД и др.

В лекцията „Sandvik Dieflex EVO — самонивелиращи се ножове от ново поколение“ беше направен кратък об­зор на съществуващата методика за нивелиране на ножовете в щанц-формите, като бе обърнато особено внимание на трудностите и пробле­мите при класическия подход за ни­велиране на ножове. След това беше представена новата технология Sandvik Dieflex EVO. Беше предста­вена уникалната форма и твърдост в различните части на ножа, която позволява самонивелиране още с пър­вите удари на машината. Самониве­лиращите се ножове за щанц-форми бяха разгледани в сравнителен план с класическите и бяха изтъкнати пре­димствата на Sandvik Dieflex EVO. Информацията беше ориентирана към производителите и потребители­те на щанц-форми. С богат снимков материал бяха илюстрирани резул­татите от направените в Швеция експерименти в реалните производ­ствени условия на три шведски фир­ми. Съпоставката на новата техно­логия със съществуващите извади на показ нейните предимства: увели­чаване времето за ефективна рабо­та на машините, снижаване на вре­мето за подготовка на машината, а оттам повишаване на производи­телността с около 20%.

Преди да бъде закрита конференцията, беше проведена обещаната томбола с награди. Наградите бяха любезно пре­доставени от „БиЕмДжи“, водещият софтуерен дистрибутор в България на компаниите Microsoft, Adobe, Corel, ABBYY, Pantone и Autodesk, а също и производител на „Кирила Корект“ —продукта за правопис и редакция на български език, и включваха клавиату­ри и мишки с марката Microsoft, както и софтуерни продукти — CorelDRAW Graphics Suite X5 и Кирила Корект 10.

Работата на организаторите от „Принт енд Пъблишинг“ обаче не свър­ши дотук. Предстоеше един от най-важните етапи — отчитане на резул­татите от конференцията, който между другото включва и строгата присъда на публиката. Резултатите от анкетата недвусмислено показ­ват, че присъстващите са остана­ли удовлетворени от видяното, чуто­то и преживяното. При това налице е представителна извадка от присъст­валите — повече от 50%. При това по­ложение не можем да не се съгласим, че резултатът е положителен.

Че има нужда от подобни форуми, едва ли ще се намери някой, който да отрече (недвусмислено го показват и отговорите на въпросите от анке­тата). Че кризата е време за преос­мисляне на нещата, също. Фирмите, които по една или друга причина не са могли да се включат в тази пър­ва конференция, още на място дадо­ха индикации, че са готови да го на­правят в следващото издание. Значи са налице всички предпоставки да ка­жем, че това беше „първата тради­ционна конференция“ по въпросите на печата и печатните технологии. Друго и не е нужно. Ще се видим по време на следващото издание.

 
26.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
8 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Коментари8Добави коментар

Добави коментар