Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ролен офсет – съвременни възможности и проблемиГолемите производствени възможности, които съчетава в себе си офсетовият печат, все повече го налагат в световен мащаб като сериозен кон­курент на останалите печатни техники. Несъмне­ни са предимствата по отношение на качеството, бързината и стопанската изгода при офсета за отпечатването на редица изработки. Наред с това последните 10—15 години внесоха нов елемент в това съревнование — бързото развитие на рол­ния офсет (WEB — Offset). Направил детските си крачки едновременно в Европа и Америка меж­ду двете световни войни, едва от няколко години той се изравни с другите печатни техники. И въ­преки сравнително късия период успя да наложи свои аспекти, свои темпове на развитие. За това свидетелствуват и цифрите — в Северна Америка няколкостотин ролни офсетови машини, в Европа тяхното число наближава стотицата. Не са редки вече случаите в едно предприятие да работят две и даже три такива машини. Грамаден е и диапазонът на изработваната продукция — от обикновените телефонни указатели до многоцветните дневни вестници, от периодичните списания до съвър­шените в полиграфическо отношение каталози на търговските къщи.

Характерен етап от развитието на ролния офсет беше последното световно полиграфическо изло­жение в Париж миналата година. На ТПГ 65 са взели участие над половината от близо 50 фирми, произвеждащи такива машини в света. Бяха пока­зани както цялостни машинни конструкции, така и само отделни печатни секции, схеми на нови разработки. Редица машини бяха показани пред специалистите в работа. Интересът към ролните офсетови машини нараства с всеки изминат ден. Напълно справедливи са очакванията, че предсто­ящата ДРУПА 67 в Дюселдорф ще премине като цяло под знака на ролния офсет — последната най-голяма полиграфическа новост. Проблемът ролен офсет като комплекс включва в себе си редица по-малки частни проблеми. От тяхното решаване във всяко отделно предприятие зависи в преобладава­ща степен резултатността — техническа истопан­ска — от въвеждането в експлоатация на ролна оф­сетова машина. Необходимо е успоредно с избора на тип машина да се решат въпросите, свързани с получаването на печатните форми (текстови диа­позитиви, репродукция, копиране), ролната хар­тия, печатните мастила, дообработката на печатна­та продукция.

Изборът, инсталирането и пускането в работа на ролната офсетова машина е един от най-съществе­ните моменти. Сега съществуват редица машини с твърде различни конструкции. Основното им по­знаване е необходимо условие за правилния избор на машина.

От фирмите производителки се предлагат прос­ти ролни офсетови машини, които не струват пове­че от аналогичните по формат листови машини, и високопроизводителни машини, които при скорос­ти до 600 метра за минута отпечатват двустранно с по 5 цвята при много високо качество до 2 м широко хартиено платно. Един от основните показате­ли, по който могат да се класифицират отделните типове ролни офсетови машини, е системата на пе­чатния агрегат. В момента се строят машини с пе­чатни агрегати, почиващи главно на два принципа: гумен срещу гумен цилиндър (blanket-to-blanket) и с обикновен натисков цилиндър.

Първата група машини предполага едновремен­ното отпечатване на лицето и гърба на хартията. Воденето ù може да става хоризонтално или верти­кално (фиг. 11).

Втората група може да се раздели на две по­дгрупи : агрегати, в които се отпечатва един цвят от едната страна на хартията, и така наречените сателитни, където от едната страна на хартията се отпечатват всички цветове (фиг. 2).

Наред с тези чисти типове има и машини със смесени конструкции.

Няколко думи за основните преимущества и не­достатъци на двата типа машини. От гледна точка на осигуряването на остър печат, добър пасер и леко водене на хартиеното платно преимуществата са на страната на сателитните печатни агрегати. Те обаче предполагат двукратно сушене и охлаждане (след отпечатването на лицето и на гърба) на хар­тията. От друга страна, обстоятелството, че печат­ният цилиндър има значително по-голям диаметър, прави печатния агрегат, особено при големи фор­мати, голямогабаритен, трудно достъпен, неудобен за обслужване. Досегашният опит при използу­ването на подобни машини говори в тяхна полза само в случаите, когато се отнася до специални пе­чатни изработки, в съответствие с чийто характер е била конструирана машината.

Поради изброените съществени недостатъци на сателитнитеагрегатизначително по-голямо разпространение в момента са намерили машините, работещи на принципа печат гума срещу гума. Към техните по-важни предимства можем да отнесем :

1. Проста и компактна конструкция, намалени габарити, малко общо тегло, лесен достъп до всич­ки машинни части. Машините могат да се ком­плектуват с произволен брой печатни агрегати.
2. Директно преминаване на хартията от агрегат в агрегат поради близкото разстояние. Не са необ­ходими водещи и обръщащи валяци.
3.Сушилната пещ, ако към машината има така­ва, е след цялостното отпечатване на хартията.
4. Значително по-ниска стойност.

Поради гореизброените предимства необходи­мо е по-подробно разглеждане на машина именно от този тип (фиг. 3). Главните съставни части на една ролна офсетова машина, печатаща гума сре­щу гума, са следните :

1. Ролен апарат.
2. Предварително климатизиране на хартията.
3. Печатни агрегати.
4. Сушилна пещ и охлаждащи валяци.
5.Фалц-апарат, навиване на рола и листово из­веждане.
6. Задвижване.
7. Контролни устройства.

Ролните апарати обикновено се конструират за обикновена смяна на ролите при спряла машина. При употреба на рола с диаметър около 1000 мм от една рола могат да се отпечатат 8000 — 10000 екз., което количество е достатъчно, за да бъде спряна машината за миене на гумените платна. При печат върху хартии с намалена прашливост или при на­личие на предклиматизиране машината може да се комплектува с двойна или тройна ролна звезда (au­to-paster). Тя позволява смяната на ролите да става автоматично без намаляване работната скорост на машината.

Предклиматизирането е процес, целещ възмож­но най-високата степен обезпрашаване на хартия­та и особено на нейните краища. Колкото по-малко прах има върху хартията, толкова по-рядко ще се налага да се спира за миене на гумените платна.

С помощта на теглещи и направляващи валяци хартията се подава в печатния агрегат. За да се оси­гури стабилно преминаване на хартията от агрегат в агрегат и за да се избягнат междинните направ­ляващи валяци, което е крайно нежелателно при печатвърху намазани хартии, двата гумени цилин­дъра в някои случаи не са точно един над друг, а са изместени по вертикалата на около 10° (фиг. 4).

Обикновено формните цилиндри са конструирани за 0,30 ÷ 0,35 мм дебели печатни форми с канална зона за закрепване 12 ÷ 15 мм, а гумените — за 1,90 ÷ 2,50 мм дебелина на гуменото платно. Към машините се доставят съоръжения за предварител­на обработка на печатните форми и гумени платна (огъване, перфориране, закрепване към щангите и др.), което от своя страна позволява съществено намаляване на необходимото за подготовка време. За по-бързо постигане на желания пасер положе­нието на формните цилиндри може да се изменя и по време на движение : обиколният регистър на 360°, страничният регистър на ±5 мм, косо измест­ване (cocing devic) ±0,125 мм. Повечето машини имат много добре развити мастилени апарати с 10 до 18 валяка, с минимум 2, а обикновено З наносни валяка с различно голям диаметър (фиг. 5). Преда­ването на мастилото става или многостепенно, или с използуването на набраздени предаващи валяци, имащи самостоятелно плавно изменяемо задвиж­ване. Разтривните валяци на много машини са предвидени за водно охлаждане, което предотвра­тява евентуалното изменение на консистенцията на печатните мастила при използуването на високи работни скорости. В редица случаи мастилените валяци могат да се мият и намастиляват при непод­вижна машина независимо от това, в кой агрегат се намират или пък всички агрегати едновременно.

Навлажняващите апарати са конструирани обикновено с 2 наносни валяка при различни дук­торни системи, осигуряващи прецизното навлаж­няване на печатната форма. Към всяка печатна сек­ция има отделна водна помпа с филтри.

Когато машината се предвижда за печат на многоцветна продукция върху хартии с намалена всмуквателна способност (намазани хартии), е за­дължително комплектуването и със сушилна пещ и охлаждащи валяци. В пещта хартията се прекарва през зона с открит газов пламък, след това се обдух­ва с нагорещен въздух. В резултат на топлинното въздействие мастилото изсъхва до степен, позволя­ваща сгъването на продукцията във фалц-апарата без размазване и копиране. За да се придаде на хар­тията след излизането ù от пещта първоначалната еластичност и здравина, е необходимо тя да се ох­лади до нормална температура. Това става при ми­наването ù през система от специални охлаждащи водни валяци с голям диаметър — 300 ÷ 400 мм Ø, които се изстудяват с водопроводна вода. Освен ох­лаждането валяците служат и за стабилизиране на хартията преди подаването ù във фалц-апарата.

Производствените възможности на една ролна офсетова машина в голяма степен зависят от типа и конструкцията на фалц-апарата. В повечето случаи машините осигуряват сгъване на фуния, клапанно, ножово и двойно паралелно сгъване. За пример може да се вземе машина от типа „Ултрасет 72“, работеща с една рола при формат 720X1012 мм. Машината има следните производствени възможности (фиг. 6):


 
Вид продукция    Несъбрани    Събрани       
Вестници              4 стр.            8 стр.       
списания              8 стр.            16 стр.       
книги                                      16 стр.       
книги джобен       16 стр.          32 стр.       
формат — двойни    


Комплектуването на машината с повече от една секция дава много голямо разнообразие по отношение на цветовите възможности. Същото важи и при случаи на печат върху повече от едно хартиено платно (фиг. 7). Ролните офсетови машини могат по желание да се комплектуват и с устройство за повторно навиване, рязане и извеждане на листа.

Ролните офсетови машини се конструират на ба­зата на постоянна дължина на печата. Тя се опреде­ля от обиколката на печатния цилиндър. При това положение изменението на формата на произвежда­ната продукция може да става само чрез използува­не на роли с различна ширина. Тъй като това не ви­наги е достатъчно, конструкторите са се насочили към създаването на машина с взаимно заменяеми цилиндрови групи. На такъв принцип е построена машината на фирмата Faber & Schleicher „Роланд Варосет“. Взаимно заменяемите цилиндрови групи се състоят от по два формни и гумени цилиндъра. При осем варианта на ширината на ролата от 660 до 1200 мм са възможни 20 различни печатни дължи­ни. По данни на фирмата смяната на групите е мно­го лесна и безупречна при свързването на отделните системи (задв. смазване, пневм. и др.). Задвижване­то на машините се диктува от броя на агрегатите и се осъществява от един или два трансдукторно регулируеми комутаторни право-токови електро­двигатели, които са инсталирани на обща ос. Почти всички останали задвижвания са от така наречения PIV тип — сплавно изменение на оборотите.

Всичко казано дотук се отнася за една типова ролна офсетова машина. Комплектуването ù с едно или друго съоръжение се диктува от вида на про­дукцията, за която тя е предназначена. На ролните офсетови машини в редица случаи се инсталират електронни регулиращи устройства. Те са предназначени преди всичко да осигурят точно съвпа­дане на цветовете. При нормалните изпълнения на подобни устройства се гарантира точност до 0,025 мм. По този начин точността на работещите с огромна скорост ролни офсетови машини се из­равнява с тази на най-добрите листови машини. На второ място рязко намалява количеството на маку­латурите. Практически на нула отива количеството макулатури, получавани при автоматичната смяна на ролите. То се осъществяваблагодарение на авто­матическото регулиране надлъжното и напречното съвпадане на отделните цветове, пасера на лицето и гърба, страничното положение на ръба на харти­еното платно, точността на сгъването и рязането във фалц-апарата. Проблемите по изработването на печатните форми за ролна офсетова машина сами по себе си заслужават да бъдат разгледани в отделна статия. Още повече като се вземе предвид значител­ният опит, натрупан в тази област през последните години за обикновения листов офсет. Но затова пък на непосредствено взимащите участие в печатния процес печатни мастила и хартии е необходимо да се отдели известно място в настоящото изложение.

На ролна офсетова машина могат да се прера­ботват хартии с голям качествен диапазон. Възможностите да се печата върху нискокачествени хартии се обуславят от самите конструктивни особености на машината. Но отчитайки необходимостта да се работи качествено, бързо и икономически изгодно, към ролните офсетови хартии се предявяват сери­озни изисквания. Преди всичко хартията трябва да бъде механически устойчива (здравина на скъсване, не по-малка от 3000 м), ролите да бъдат навити до­бре, равно, без груби и немаркирани слепвания въ­тре в тях. При производството на хартията трябва да се вземат всички мерки за възможното ù най-малко прашене в процеса на печатането. Към намазаните хартии освен обикновените изисквания се предявя­ват и нови, произтичащи от наличието на сушилна пещ. Така например хромовите хартии трябва да имат добра стабилност към топлинния удар в пещта, да запазват гладкостта на хромовия покривен слой, да не се образуват мехури поради моменталното из­губване на свързаната в хартията водна влага.

Употребяваните печатни мастила са в непосред­ствена връзка с вида хартия. При печат върху нормални хартии може да се печата с висококонцен­трирани бързо съхнещи мастила (Set), докато при употреба на намазани хартии, където е задължител­но участието в процеса и на газово сушене, мастила­та трябва да са съответно пригодени към съответния температурен режим. В този случай се употребяват така наречените топлинно съхнещи мастила (Heat-Set). Използуването на висококачествени съвремен­ни мастила при всички случаи е солидна гаранция за доброто качество на печатната продукция.

Трудно е да се даде в настоящия момент ясна представа за бъдещето на ролния офсет в България. Предстоящото внасяне и пускане в експлоатация на първата ролна офсетова машина (тип „Ultra-set 72“, производство на ГДР) (фиг. 8), нейното технологиче­ско и материално осигуряване, сравнително добрите производствени възможности и не на последно мяс­то амбициите на офсетистите в нашите предприятия несъмнено ще внесат нов, съществен елемент в бъл­гарската полиграфия. Естествено трябва да се очак­ват редица проблеми при въвеждането на машината в работа. Към тяхното решаване трябва да се под­ходи с необходимата обоснованост, предварително проучване и без излишна самоувереност.

Въпреки гореказаното не е много трудно да се определят главните области, в които ще може да навлязат новата техника и технология. Това са на първо място ежедневните и седмичните вестници с малки и средни тиражи. Тук могат да се отнесат големите провинциални ежедневни и редица цен­трални издания : Стършел, Септемврийче, Поглед, Авто-мото, Пулс, Литературен фронт, Народна култура и др. Преминаването на тези и други из­дания на ролен офсет ще повиши тяхната печатна и издателска култура, ще даде в ръцете на читате­лите високохудожествени културни произведения, каквито те всички в настоящия момент не са в със­тояние да бъдат.

На ролен офсет могат да преминат и някои сед­мични списания със средни тиражи, високо учас­тие на илюстративен материал и среден обем. Но несъмнено най-широко ще бъде участието на рол­ния офсет при отпечатването на някои литературни групи, като учебна и учебно-помощна литература (преимуществено илюстровани учебници за начал­ното и средното училище), детско-юношеска илюс­трована литература, високотиражна художествена литература и др. Естествено ролният офсет ще на­мери място и при издаването на една сравнително нова област в нашето книгопечатане — пропаганд­ната и рекламната продукция, предназначена да задоволява вътрешни и външни нужди.

Нека пожелаем на офсетистите в нашите пред­приятия успешен старт в новата техника и технология за още по-високо издигане реномето на офсетовата печатна техника и на цялата българска полиграфическа промишленост.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар