Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Бюлетин - ПолиграфияМисли върху обществените начала в работата

Цветан Данкин — председател на профдруж. на раб. по печата

Под работа на обществени начала разбираме безвъзмезден труд, даден за благото на обществото. Най-широко приложение общественото начало има в работата на масовите, обществено-политически, професионални, младежки и физкултурни организации, чита­лищата и т. н. Нашето работническо движение в своето дълголетно развитие в това отно­шение е натрупало огромен опит, който все още не е окончателно изучен и усвоен от нас. Ярки примери на безвъзмезден обществено полезен труд са ни завещали и най-видните ръководители на партията в зората на нейното създаване и възмъжаване. Мнозина от тях са били не само партийни ръководители, но същевременно и редактори на партийните издания и техни разпространители. Да не говорим за по-късния период на антифашист­ката борба, когато хиляди патриоти отиваха на смърт за делото на свободата.

Сега общественото начало в работата, по-специално на профсъюзите, се осъществя­ва чрез многобройния профсъюзен актив, избран в различните ръководни органи, в про­фдружествата и профкомитетите. Както към профдружествата, така и към профкомите­тите съществуват различни отдели и комисии, съставени изключително от доброволни Сътрудници, които на обществени начала извършват едно или друго профсъюзно поръ­чение. Тяхно дело са организацията на съревнованието и рационализаторската дейност, радиопредаванията и нагледната агитация. В това отношение има вече натрупан не ма­лък опит. Десетки и стотици са профсъюзните активисти, влюбени в профсъюзната рабо­та, които в течение на много години отдават своите сили и време на работническите ко­лективи, които са им гласували своето доверие.

Оказа се обаче, че това не е достатъчно, за да се обхванат всички области на профсъюзната работа. Още повече, че от XX конгрес насам както в Съветския съюз, така и у нас все повече държавни функции постепенно преминават към обществените организации. Това са другарските съдилища, различни комисии към народните съвети и пр. Сега, ко­гато ЦК на партията постави задачата да се разкриват и използуват всички резерви за ускоряване на икономическото развитие на страната, досегашният арсенал от обществени форми на работа се оказва недостатъчен. Така например всеизвестен е повикът за пови­шаване на техническата култура и икономическите знания на работниците, за да могат да овладеят новата техника, да вземат всичко от нея. Но само с курсовете за квалифика­ция, които се провеждаха до неотдавна, тази задача не можеше да се реши. Затова пар­тията призова профсъюзите да вдигнат работническата класа на поход за повече техни­чески и икономически знания. В нашите предприятия сега в техническата учебна година са включени повече работници от всяка друга година. Само в курсовете за квалифика­ ция се обучават около 2400 работници и работнички, други 180—200 души слушат лек­циите във вечерния народен университет за технически и икономически знания. Тона са нови, обществени форми за повишаване на научните и технически знания на работници­те. В това отношение съществуват още редица форми, които в нашите предприятия все още не са усвоени. Това са семинарите и консултациите, публичните лекции, издаване на листовки и дипляни, научните и технически конференции по производителността на труда, за подобряване на качеството на продукцията, което също така е едно от слабите мес­та на полиграфическата промишленост. Но за да бъде извършвана тази работа наистина на обществени начала, необходимо е не само организаторите на техническото обучение на работниците, не само обучаващите се, но и преподавателите да извършват тази благо­родна работа на обществени начала, т. е. без заплащане на хонорар за изнасяните лекции.

В другите отрасти на народното стопанство отдавна започнаха да се създават на об­ществени начала съвети на новаторите. Те се изграждат както към профдружествата, така и към профкомитетите със задача да се проучват и внедряват всички новости в професия­та, за обмен на организационно-техническн мероприятия, рационализаторски предложе­ния и др. Задача на тези съвети в нашите предприятия ще бъде да поддържат най-тесни връзки с Полиграфическия институт, да се запознават с неговите планове и постижения, да съдействуват за внедряването в производството на разработени от института техниче­ски усъвършенствувания, нови технологии и пр.

Едновременно с това в редица предприятия вече са изградени на обществени начала бюра за икономически анализ. Те се занимават с проблеми на икономиката на отделни из­работки, на отделни цехове и т. н . с които щатните икономически отдели не се занимават достатъчно или се отнасят формално, по чиновнически към служебните си задължения. Обект на работа на бюрата за икономически анализ може ла бъде примерно стойността и качеството на една кола, набрана от няколко работници с различна квалификация, за да се набележат съвсем конкретни мерки за подобряване както квалификацията на по-сла­бите работници, а също така и за подобряване организацията на труда. Условия за съз­даването на обществени бюра за икономически анализ има във всички производствени предприятия и в издателствата. Те трябва да бъдат комплектувани от инженеро-техниче­ски работници, служители от отделите „Труд и работна заплата“, плановите отдели, сче­товодители и пр. Представители на нашето профдружество извършиха известни проуч­вания за работата на обществените бюра за икономически анализ в някои предприятия на тежката промишленост. С тяхна помощ трябва, на първо време в по-големите предприя­тия, да се изградят такива органи, а след това техният опит да се разпространи и в оста­налите наши предприятия.

Проява на висока комунистическа съзнателност е съревнованието за разпространение на челния опит под лозунга „Предай своя опит и знание“. В това съревнование се вклю­чиха челниците от цялата страна. В нашите предприятия то не можа да придобие широко разпространение, защото профсъюзните и стопанските ръководства не се обърнаха как­то трябва с лице към него. Известно е, че в нашите предприятия има няколко десетки че­лници в производството, носители на правителствени награди за своите трудови постижения. Не е малък броят на носителите на значката на Министерството на просветата и културата, да не говорим за стотиците най-добри в професията, ударници, висококачественици. Но въпреки това все още има работници в нашите предприятия, които не си из­пълняват нормите, дават лошокачествена продукция и брак. За съжаление само 161 от тези наши първенци се включиха в благородното съревнование да помагат на другаря си, да няма около тях изоставащи. Те са помогнали и продължават да помагат на 266 работ­ници да усвоят техния опит, да ги догонят. В това съревнование се включиха и десет пен­сионера, които обучават 39 работника. Тази патриотична проява преди едно десетилетие заля целия Съветски съюз, но у нас едва сега се появи слаб отзвук от нея. Това също така е форма за повишаване квалификацията на работниците, за усвояване и разпространение на челния опит, която се извършва на обществени начала. Полезно ще бъде профкоми­тетите заедно с административно-техническите ръководства на предприятията да анали­зират досегашната си работа по съревнованието „Предай своя опит и знания“ и да подо­брят още повече работата си в това отношение. Нужно е те да се запознаят с условията за съревнованието, изработени от ГСНС. и да се включат в него всички наши колективи.

Много задачи съшо така изникнаха около правилното ръководство на бригадите, кои­то се борят за званието бригада или ударник за комунистически труд. Особени грижи са необходими, за да може да се осъществят всички обещания на тези бригади. Много бри­гади организират курсове за повишаване на квалификацията, за усвояване на нова профе­сия, за изучаване на руски или друг език. Те четат колективно книги, посещават театър, опера, хубави филми. Нужно е в това отношение да им се оказва необходимата помощ. Да се издирят от театрите и културните институти артисти, художници, писатели и други културни дейци, които на обществени начала да станат приятели на бригадите, да им по­магат за културното издигане и естетическото възпитание на участниците в тях.

По мое мнение би могла да се преустрои и работата на бюлетина на „Полиграфиздат“ на обществени начала, да се разшири кръга на неговите сътрудници, да стане той дейст­вително трибуна на новото в живота на нашите колективи. На онези другари, които биха възразили, искам да напомня, че след 9 септември ЦК на нашия профсъюз няколко годи­ни издава в. „Графически работник“ именно на обществени начала. В него се помества­ха материали из живота на нашите предприятия, статии за качеството на продукцията, за нормирането и заплащането на труда, разкази, стихове... И нито един от сътрудниците на „Графически работник“ не поиска хонорар, нито един не отказа да му сътрудничи, защо­то не се плаща хонорар. На обществени начала беше издаден юбилейният лист по случай 75-годншнината на първите печатарски организации, на обществени начала работи ред­колегията, която подготви албума за организациите и борбите на печатарските работни­ци. Така че в тази област има трасиран път и резултатите от работата и в тази област на обществени начала не бяха лоши.

Инженеро-техническите кадри, челниците в нашите предприятия и другите тружени­ци в областта на полиграфическото производство, които се занимават с посочената дей­ност, материално са обезпечени и не материалният стимул, а потребността да дадат нещо повече на обществото трябва да определя тяхното поведение.

Като се спирам на някои от формите на работа на обществени начала, аз не считам, че съм изчерпил тази тема и че отбелязаните форми на работа са най-добрите. В това от­ношение трябва да се насочат усилията на всички инженеро-технически работници, на всички профсъюзни деятели, на нашите челници в производството и рационализатори. Убеден съм обаче в едно — че обществените начала в нашата профсъюзна и стопанска работа все повече ще си пробиват път и ще увличат все повече работници и служители по него. И това ново движение на тружениците на комунистическото начало в работата ще бъде остро противоядие против формализма и консерватизма, против бюрократизма и ка­риеризма във всички области на нашия обществен и стопански живот.

 
21.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар