Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

III-то издание на сп. полиграфия (1980 – 2009 г.)За решително намаляване на ръчния, физически тежкия и непривлекателен труд в полиграфическата промишленост

 

С решението на Секретариата на ЦК на БКП от11 септември 1980 г. и Разпореждане № 62 от 12ноември на Министерския съвет решителнотонамаляване на ръчния, физически тежкия и непривлекателен труд през осмата петилетка става еднаот основните задачи на министерствата, стопанските организации и техните поделения.

Значението на този проблем се откроява в двааспекта:

— социален, който се изразява в намаляване наръчния и особено на физически тежкия и непривлекателен труд и на тази основа постепенно изчезване на професиите, свързани с упражняванетона тези видове труд, и развиването на нови, по-прогресивни професии;

— икономически, свързан с решителното повишаване на производителността на труда, по-вишаване на качеството на продукцията и освобождаване на работна сила за разширение напроизводството и нови производства;

Възможностите за намаляване на ръчния, физически тежкия и непривлекателен труд в полиграфическата промишленост са значителни и е необходимо да се създадат всички условия и предпоставки тази дейност да се разгърне и да се превърне в неразделна част от организацията на производството.

За целта цялостната дейност в това направление е необходимо да се постави върху основатана програмноцелевия и комплексен подход, органически да се свързва с разработването на инженерните проекти и насреидните планове. Програмите за намаляване на ръчния, физически тежкияи непривлекателен труд следва да лежат в основата на проектите за модернизация, реконструкция и разширение на основните производственифондове, при внедряването на нови по-прогресивни технологии, при осъществяване на комплекснамеханизация и автоматизация на полиграфическото производство, а степента, с която се намаляватози труд, да стане един от основните критерииза оценка на достигнатото техническо равнище.Въпросът за намаляване и постепенно премахванена ръчния, физически тежкия и непривлекателентруд е изключително сложен. Сложността се изразява в намирането на оптимално и комплекснорешение на следните взаимно свързани проблеми:

— осигуряване на необходимите техническисредства за механизация и автоматизация, коитовсе още не се произвеждат в необходимите количества и асортимент в нашата страна, а вносътим е подчинен на определени ограничителни условия;

— осигуряване на необходимите финансови ресурси и свързаните с това въпроси за тяхнатасоциална и икономическа реализация, т.е. срещувложените средства за постигането на целтатрябва да се получи съответен социален и икономически ефект;

— повишаване квалификацията на инженерно-техническите.и изпълнителските кадри, тъй катоот равнището на тяхната техническа култура за-виси ускореното внедряване на предвидените ме-роприятия и ефективната им реализация;

— преквалификацията и пренасочването наосвободените изпълнителски кадри за разширяванена производството или усвояване на нови производства.

Очертаните противоречия между цел, от еднастрана, и необходими средства и мероприятия, отдруга, изискват и съответния подход при тяхноторешаване. На първо място е необходимо да бъдатформулирани целите. Главната цел е през осматаи деветата петилетка да се осигури средно го-дишно по 5% намаляване на ръчните операции ипо този начин да се достигне равнището на во-дещите в тази област социалистически страни.

За изпълнение на поставената цел всяко поделение и системата като цяло разработват кон-кретни мероприятия за механизиране и автоматизиране на ръчния, физически тежкия и непривле-кателен труд. Тези мероприятия трябва задълбочено да се съобразяват с перспективите наразвитие на поделенията и отрасъл „Полиграфия“в областта на техниката, технологията, ресурс-ното осигуряване, организацията и производствената програма за осмата петилетка.

Особено внимание следва да се обърне на на-борните процеси и изработването на печатниформи, довършителните операции, вътрешнозаводския транспорт и др., които са свързани с използуването на много ръчен труд.

При набелязването на мероприятията следвада се има предвид, че намаляването или пълното премахване на ръчните операции може да се по-стигне по няколко начина:

— члез сливане с предшествуващата или следващата или с всички останали операции В авто-матизиран цикъл, нова технология, при която няматакава операция, и др.

— чрез механизиране или автоматизиране наоперацията.

Като временни решения трябва да се предвиждат мероприятия на основата на челния производствен опит и рационализаторски предложения,дело на самия производствен колектив.

При решаването на комплексни задачи по механизацията и автоматизацията на ръчните операции, които не са по силите на отделните предприятия, следва да се търси съдействието наспециализираните научни и инженерно-внедрителски организации, научно-техническите дружестваи др., като се използува голямото разнообразие отразлични правно регламентирани форми за сътрудничество.

Задоволяването на потребностите от необходимите технически средства за механизиране иавтоматизиране на ръчните процеси и операциисе осъществява по следните направления:

— от местно производство;

— внос от социалистическите страни (I на-правление);

— внос от капиталистическите страни (II на-правление),

Предимство в това отношение трябва да седава на задоволяване на потребностите с технически средства местно производство и внос отпърво направление. Предлагането на машини и съоръжения за внос от второ направление да ставасамо в краен случай.

За реализирането на крайната цел е необходимода се обърне особено внимание и на ресурснотоосигуряване на планираните мероприятия. Предвидените средства трябва да са обвързани с финансовия план, плана за капиталните вложения иплана за фондовете. При това най-рационалноследва да се използуват възможностите, коитопредлагат различните източници на финансиране,фондовете „РТУ“ и „Изобретения и рационализации“, банкови кредити и др.

Намаляването и постепенното премахване наръчния, физически тежкия и непривлекателен трудпо пътя на комплексната механизация, автоматизация и внедряване на нови технологии ще доведе до някои количествени и качествени изменения в работната сила, които трябва да бъдатотчетени. Съвременните технически средства итехнологии са изградени на основата на върхови научно-технически постижения в областта наелектрониката, автоматиката, химията, машиностроенето и др. Те се отличават с голяма производителност и облекчават или напълно премахват ръчния труд. Тяхното използуване изискваобаче по-висока техническа култура. Ето защо привеждането на квалификацията на инженерно-техническите и изпълнителските кадри в съответствие с изискването за най-пълно използуване навъзможностите на внедрените нови техническисредства и технологии е една изключително важнаи отговорна задача. Подценяването на този въпрос

води до намаляване както на социалния, така и наикономическия ефект от реализираните мероп-риятия.

Насищането на производството с голям бройи с по-висока степен на механизация и автома-тизация технически средства води до рязко увеличаване производителността на труда, а това отсвоя страна до освобождаване на изпълнителскикадри от дадени операции. Тези кадри трябва дабъдат пренасочени за разширение на производ-ството или за усвояване на нови производства,като за целта се осигури тяхната преквалифика-ция. Една част от тях трябва да осигурят под-държането в изправност и ремонта на въведенатанова техника, с което броят на работниците поподдръжката ще се увеличи. Това обстоятелствода се има пред вид при планирането на мероприя-тията и при отчитане ефективността от внедряването им.

За успешното решаване на въпроса за рязконамаляване на ръчния, физически тежкия и непривлекателен труд в отрасъл „Полиграфия“ е създадена съответната организация, включваща инженерно-техническия потенциал на цялата система.Отделните задачи по проблема трябва да се ре-шават съгласно разработените за целта отрас-лови методически указания в следната последователност:

— провеждане на инвентаризация на ръчния,физически тежкия и непривлекателен труд и раз-работване на комплексни програми за неговотонамаляване на равнище полиграфическо предприя-тие;

— разработване на комплексни програми за намаляване на ръчния, физически тежкия и неприв-лекателен труд за отрасъл „Полиграфия“.

Задачата, която се поставя от Секретариатана ЦК на БКП и Министерския съвет за намаляванена ръчния, физически тежкия и непривлекателентруд през осмата петилетка, е важна и отговорна,за което свидетелствува и мястото, което й сеотрежда в Тезисите на Дванадесетия конгрес нанашата партия. Това изисква от всички инженер-но-технически и икономически кадри в полиграфическата промишленост активно участие и конкретен принос в настъплението срещу ръчниятруд.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар