Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Списание полиграфия на 60 години

  •  
  •  
  •  
  •  


ОФСЕТОВ — ПОВРЪХНЕН ПЕЧАТ

ТОДОР ДОЛАПЧИЕВ

Офсетовият печат е най-новата издънкана повръхнения печат. Наименованието му,офсет, идва от английската дума прехвърляне. Неговата поява датира от началото нанастоящия век в САЩ (откривател Рубен —1905 г.) и скоро след това в Германия, откъдето по-късно се разпространява бързо ввсички културни страни. За разлика от литографията при него печатаемата форма етънка цинкова ламарина (плака) с назърненалицева повърхност. При печат в един ход намашината формата предава мастилото от об-разите върху гумено платно опънато на ци-линдър и оттам се отпечатва върху хартията.Заради това прехвърляне посредством гумения цилиндър именно офсетът се нарича ощекосвен или гумен печат.

Чрез офсетов печат могат да се възпро-извеждат всички видове оригинали — едно-цветни и многоцветни, линейни и полутонови.

Приготвянето на офсетовите печатни формивърху цинков лист става, по подобие на литографията, главно, по три начина: 1) непосредствено рисуване образите върху цинковата плака с литографен туш или креда, 2)превод-умдрук и 3) негативно или позитивнофотокопие. Цинковите листове, коите се упо-требяват за печатни форми при офсетовияпечат са специално приготвени, с дебелинадо 0.8 мм. и използваем формат 50 X 70,70 Х 100 см. и пр.

За да се приготви цинковия лист за по-връхнен печат необходимо е печатаемата муповърхност да се назърни (корнира). За целтатя първо се почиства от мазни петна. Печатаемата повърхност на употребения вече цинксе измива с петрол или терпентин, залива сес 5 процентов разтвор от натриева лугаили сода и се оставя с нея 1—2 минути, из-мива се изобилно с вода и бързо се изсушава.Друг, по-сигурен, начин за почистване е, катоплаката се измие с терпентин или петрол и10 минути се шлифова със ситни стоманенистърготини, прах от пемза и 10 процентоваазотна киселина. По този начин старите ри-сунки съвършено се изтриват и цинка ставакато нов. След изобилно измиване със силнаструя вода и изсушаване, цинковият листтрябва да има равномерен сиво-сребърен отблясък. Така подготвения цинк се поставя вмашината за назърняване.

Назърняването се извършва, като върхухоризонтално поставения цинков лист се из-сипват 2—3,000 порцеланови или стъкленитопчета, ситен речен пясък и малко вода. Приведена, чрез електромотор, платформата накорнирката, върху която е прикрепен цинка,

се тръска в страни по екцентрите си и с товавърти топчетата по повърхността му в про-дължение на около половин час. Топчетатаиграят върху цинковия лист и назърняват спомощта на пясъка и водата цялата му повърхност. Изваждането на цинка из маши-ната става бавно и предпазливо, докато ма-шината е още в движение, след това той сеизмива добре от калта с четка и вода и сезалива със следния разтвор:

Вода . . . . . . .1000 куб. см.

Стипца. . . . 100 „ „

Азотна киселина 5—10 куб. см.

Измитият наново и изсушен цинк е готовза рисуване, превод или копие. Различавамеедро и ситно назърняване. Едрото назърня-ване се получава посредством едрозърнениятпясък и повече вода, а ситното — с по-дребен.Едрото назърняване се прави обикновено запечатни форми на плакати, етикети и др., аситното — за по-финни изработки и аутотипнифотокопия. Изсушаването на цинка се извършва с вентилатор, топъл въздух или ветрилка, като предварително водата се огребвас гумения притискач. Назърняването се извършва в отделно помещение, поради големияшум, който се произвежда от работящатакорнирка.

Както при литографията, така и при офсета, печатните образи могат да се нанасятвърху цинка чрез непосредствено рисуваневърху плаката с литографна креда или туш,превод-умдрук, копие от прозрачна хартия ифотокопия“ от негативи или диапозитиви.

Непосредственото рисуване, особено написването на букви, цифри, музикални ноти идр. е много по-удобно върху офсетивия цинк,отколкото върху литографния камък, тъй катотук образите са в прав, а не обърнат (огледален) вид. Поправките се извършват с лекотъркане ръбът на парче филц, потопено в слабразтвор от азотна киселина и прах от пемза.Изключва се употребата на стъргач (шабер),

тъй като издрасканата повръхност се лишаваот зърнеността (корна) си и при печатанетопоема мастило. След привършване на рисунката, цинковата плака се разяжда с щрекерова сол (50 грама на 2 литра вода) около 1—5 минути, измива се с вода и се покривас разтвор от арабска гума, забърква се стинктура, измива се с вода и още мокра сенавалцва с мастило. Напудрена с асфалтовпрах, плаката се почиства с талк, след което се наново гумира и е готова за отпечатване.

При цинковите плаки не се прави лито-графското разяждане с разтвор от азотна

киселина и гума арабика. Несъдържащатасвободна киселина щрекерова сол действувавърху цинковата повърхност по особен начин.Солите преобръщат повърхността на плакатав неразтворими цинкови съединения, които сезадържат по печатната повърхност, като по-пиват вода и гума арабика по-добре отколкото при камъка.

Ако разяждаме плаката с щрекерова сол,без примес на гума, печатът ще се зацапва.При поправки откисляваме с разтвор от оцет-на киселина, която разтваря едновременнопредпазителната покривка от гума арабика инамиращият се под нея цинков пласт, коитосе измиват от водата. Ако се употреби азотнакиселина, вместо оцетна, цинковата повърх-ност става сива от вредния цинков окис.

Това слабо разяждане на цинковите плакипри превод-умдрук може да се направи и сразядливата течност (ец) по рецептата на Зиновьов:

хипосулфат . . . . . . . .200 гр.

фосфорна киселина . . . . .70 гр.

оксалова киселина . . . . .30 гр.

хромова киселина . . . . . 20 гр.

или по рецептата на Жуков:

разтворена гума арабика. . .3000 куб. см.

хипосулфат . . . . . . . 600 гр.

оксалова кис.. . . . . . . 100 гр.

фосфорна кис. . . . . . . .90 гр.

хромова кис.. . . . . . . .15 гр.

азотна кис.. . . . . . . . 20 куб. см.

Фотопреводът се прави подобно на тозипри литографията, обаче преди това цинковатаплака се окислява с:

10 гр. стипца

10 гр. силитра NaNо3 или (KNо3)

10 куб. см. солна кис.

1000 куб. см. вода.

Статията е публикувана в брой 4 / 2009.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар