Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Списание полиграфия на 60 години

  •  
  •  
  •  
  •  


КАДРИТЕ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

ГЕОРГИ ПЕТРОВ

При капиталистическия начин на производство не беше възможно да се работипланово. Полиграфическите предприятия серазвиваха стихийно, от ден на ден се явявахамалки и дребни печатници и не беше въз можно да се провежда кадрова политика.

Преди 9 септември 1944 година в поли графическото производство не се чувствувашенедостиг на работна ръка, капиталистите ви наги имаха в резерва безработни, които бяхапринуждавани да работят при условия, как вито предлагаше капиталиста, който използ ваше това положение и подлагаше на неби вала експлоатация печатарския работник. При

такова положение не можеше да се говориза създаване на кадри нито пък можеше даима кадрова политика. За ръководители сеназначаваха близките, роднините и най вер ните на капиталиста, които се стремяха даосигурят най голяма печалба на чорбаджията,без да се държи сметка за здравето на ра ботниците и тяхното възнаграждение.

След поемане властта от правителствотона Отечествения фронт и след национали зацията на индустриалните предприятия вполиграфията настъпи коренна промяна, създаде се Държавното полиграфическо обеди нение, което от дребните и разпокъсани за наятчйски печатници създаде едри индуст риални книгопечатни предприятия, които до биват формата на социалистически предпри ятия и в които работниците свободно разви ват своите способности. За ръководство натези нови предприятия, които са общонароднасобственост, трябваше да се поставят кадриверни и предани на народната власт, излезлиот самите работнически среди, добре подготвени технически, за да могат успешно даръководят новите книгопечатни предприятия.За издирването на такива кадри и правилното им разпределение правителството наОтечествения фронт създаде към всички централни управления и обединения специалнислужби „кадри“, които имат тая отговорназадача да осигурят предприятията с добреподготвени кадри и оттук успешно и пра вилно ръководство на държавните книгопе чатни предприятия.

Днес ние не можем да кажем, че въпро сът за кадрите в полиграфическите предприятия е разрешен, далеч трябва да бъдат оттази мисъл всички ръководители на книго печатните предприятия, положението с кад рите е много сериозен въпрос, който стоипред Държавното полиграфическо обедине ние и който ще стои винаги, защото не такалесно може да се разреши.

В книгопечатните предприятия се чувствува голям недостиг на добре подготвенитехнически кадри и тук в много случаи седопускат лошокачествени произведения. Ноне само ръководните кадри са недостатъчни,голям недостиг има и при изпълнителите,това се почувствува още повече при едритепредприятия, където се работи планово; взависимост от нуждите от печатане се вижда,че има голям недостиг на много словослагатели, а един словослагател да се квалифицира са му необходими най малко 5 години.При машинистите не се чувствува такъв голямнедостиг, поради това че машинистите минаха на по две и повече машини, но се чув ствува голяма нужда от добре квалифици рани машинисти, а се знае че основата закачеството в нашето производство са маши ните и машинист майсторите.

Не е по добро положението и с подавач ките. И тук се чувствува недостиг, при кни говезците също. Ето защо, сериозно трябвада се погледне на този въпрос и се намериначин за излизане от това положение. Напърво време да огледаме наличните работ ници и да видим кой от каква помощ се ну ждае, за да му помогнем и той да се квали фицира и да задоволи изискванията на производството. Това може да стане, като сесъздадат курсове за по напредналите работници за увеличение на квалификацията им, които курсове да се водят с нужната сери озност и добре подбрана програма, за да да дат добър резултат.

Необходимо е през тази есен да се проведаткурсове за технически ръководители и ръководители на отделения с добре подбрана програма и лектори, които да им дадат в кратковреме една добра подготовка от каквато иматголяма нужда, защото болшинството от тех ническите ръководители не са добре запоз нати с цялостния технологически процес внашето производство. Техническите ръково дители непрекъснато трябва да обогатяватсвоите знания с техническа и практическаподготовка, това е необходимо за правилноторъководство на предприятията и успешнотоизпълнение на производствения план. От тех ническия ръководител зависи едно произведение да бъде добре или лошо изпълнено.Другарите директори на предприятията трябвамного сериозно да се отнасят към тези въпроси. Те трябва основно да познават сво ите работници кой на каква работа е спо собен и там да го поставят да работи, а тези,които проявяват по голям интерес към овла дяване на техниката, смело да ги поставятна отговорни места и да им помагат в про цеса на работата за овладяване на техниката.По тоя начин ще може да се издигнат по бързо кадри и задоволяват нуждите.

Обаче основният източник за набиране накадри в полиграфическото производство итяхното обучение е Допълнителото графическото училище, където всички млади начинающи работници отиват и се обучаватвъв вечерни курсове, но условията там неса много добри—нямат още добре обзаведениучебни работилници за практически занимания.

Набирането на тези ученици досега неставаше планово, нито пък се разпределяхапо специалности в зависимост от нуждите напроизводството, а от желанието на учениците,които не познават техниките. Това беше неправилно. Предприятията в зависимост от задачите, които имат да разрешават и от развитието на полиграфията, ще определят колкои какви специалисти са необходими, за да сенаберат и обучават. Необходима е здраватаи тясна връзка между Държавното полигра фическо обединение и Народната графическагимназия, пред които стои за разрешениетози въпрос. Така правилно бихме разрешиливъпроса за кадрите в полиграфията.

Статията е публикувана в брой 4 / 2009.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар