Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.)НОВОСТИ В ПОЛИГРАФИЯТА

ПЕЧАТАНЕ ВЕСТНИЦИПО ОФСЕТОВИЯ СПОСОБ

За печатане на вестници с цветни ичерно-бели илюстрации в течение на по-следните 15 години все по-широко приложение намира офсетовият печат. Вобластта на възпроизвеждане илюстрации офсетовият способ има значителниподобрения. Вместо прилаганата по-рано скала със 7—8 цвята, сега се прилагас успех 4-ри цветната скала. Съвремен-ните способи на цветоотделяне и копи-ране позволяват всякакъв оригинал дасе възпроизвежда задоволително само с4 бои.

Заедно с това значително са подобрени и офсетовите мастила. Те са достатъчно интензивни, благодарение на коетожеланият резултат може да се постигнес нанасяне тънък слой боя. Подобрени-те мастила и нова техника дават възможност да се печатат 4 цвята едновре-менно.

Съвременните офсетови форми в срав-нение със старите способи за подготовка на формите имат редица преимущества: по-рязка и ясна линия, което е особено важно за шрифта, по-добра градация на тоновете, точно пасване, практически неограничена трайност, коятопозволява тиражът да се печата без прекъсване и без поправки.

Голямо значение за приложение на оф-сетовия печат във вестникарското произ-водство има разпространението на фотонабора.

За все по-широкото разпространениена офсетовия печат за производство навестници способствува и серийното производство високопроизводителни ролниофсетови машини, построени главно начетирицилиндровия принцип (гума къмгума).

Понастоящем в САЩ офсетовият печатсе използува преимуществено за печата- не на вестници с относително неголемитиражи — до 30 000 екземпляра. Напоследък обаче се произвеждат различнивидове ролни офсетови машини, предназ-начени за печатане на вестници. Фирмата„Миле-Госе-Декстер“ неотдавна е демонстрирала офсетова вестникарска ма-шина, работеща със скорост 35 000 вестника в час. Фирмата „Харис-Интертайп“е пуснала офсетова машина за печатна вестници с производителност 50 000 вестника в час. Същата производител-ност — 50 000 вестника в час ще има иролната офсетова машина „Вуд“.

Известната машиностроителна фирма „Хо“ засега не произвежда ролни офсетови машини. Както и преди, тя доставятипографски машини за вестници. Помнение на тази фирма очаква се пре-ход към сух офсет или към печатни форми от синтетични материали, вследствиена което потребността от офсетови машини отново ще намалее.

Фирмата „Хо“ е планирала да пуснетипографски ротационни машини за вестници с нова конструкция, обезпечаващи производителност 70 000 вестника вчас. На тези машини за печатане навестници ще се използуват цялостни пластични печатни форми.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар