Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.)ВИДЕНО И ЧУТО ОТ ГЕРМАНСКИТЕ ПОЛИГРАФИСТИ

ЙОРДАН КИРАНОВ — „Профиздат“

Възползувайки се от любезната покана на ръководството на берлинското профсъюзно издателство „Трибюне“ да посетя издателствотои трите му печатници с цел обмяна на опит и мнение по производстве-ни и организационни въпроси, имах щастието да прекарам 30 дни средиздателските работници и полиграфисти от Дрезден, Лайпциг и Берлин.През това време имах всички условия и възможности да се запозная сметода на работа в германските предприятия и да установя „тайната“за постигане на висококачествена продукция. Указа се, разбира се, чевисококачествената продукция не се дължи на някаква тайна, а самона строго спазване на технологията. Много наши другари, като разглеждат каквото и да било германско печатно произведение, са готовида отдадат висококачествеността му на новата, съвършена техника.За съжаление тези другари ще трябва да бъдат опровергани и дориразочаровани. Всички германски печатници разполагат и работят и съсстара техника. В наборните им цехове все още ще видите безукорно даработят линотипни и интертипни машини, произведени от преди 50—60години. Едва от 1—2 години е започнало подменяването на тези машини със съветски. Не е по-добро положението и с плоско-печатните иротационните високопечатни машини. Изключение от това отношениеправят само книговезките цехове, където всички производствени процеси са механизирани и се извършват със съвсем нови, последна думана техниката машини. Нови са и клишеграфите в цинкографиите къмпечатниците и някои цинкографски апарати.

Важно условие за правилния технически издържан набор е каче-ството на ръкописа. Ръкописът постъпва в печатницата с напълно за-вършен вид и готов за възпроизвеждане със съвсем незначителни поправки. Маркирането му, т. е. определянето на степента на заглавиятаи шрифтовете, се определя чрез подчертаване с цветни моливи. Главният инженер приема ръкописа, а технологът пуска поръчката и изготвя технологическата карта, в която се обозначава форматът, обе-мът, наборното лале, размерът на книжното тяло, видът на подвързията и т. н., данни, които се вземат от спецификацията на издателството.Ръководителят на наборния цех пуска ръкописа за набор с обозначаване на наборния формат, шрифта и значение на цветните подчертавания.

Всичко с изключение на гладкия набор се странира по макет, адребните акцидентни поръчки — театрални покани, реклами, обяви,плакати — по ескиз (моливна скица), чието точно възпроизвеждане поотношение разположението на набора, клишетата и др. е задължително. Всички цветни линии, рамки, заглавия се отбелязват със съответенцветен молив на макета. След страниране същите цветни линии и загла-вия се отпечатват още на първата коректура със съответния цвят мастило. По този начин издателят следи за точното изпълнение на макетаи има ясна представа какво ще бъде след отпечатването оформяванетона изданието, а печатарят знае, че ще има цветни заглавия или рамки.Самото отбелязване на цветните заглавия на коректурите става, каточерното мастило се изтрива и цветните части се намазват посредствомтънко валяче е цветно мастило. Метъранпажите в някои предприятия извършват също така и лепенето на клишетата върху металическаподложка. В по-големите предприятия тази работа се извършва в сте-реотипното отделение и клишетата се изпращат залепени и приготвенина точен формат.

Колите за печат слизат в машинното отделение напълно готови, изчистени от всякакви грешки. Още при стягането на машината посредством два кръстосващи се и движещи се линиала се проверява точ-ността на регистъра. С цел да се уплътни работното време на машини-ста по време на печатане на тиража той подготвя и стяга следващитеза печат коли или форми не само от печатащото се издание, но и други. Пред всяка машина стоят натрупани по 5—6 дъски със стегнатиформи, като между формите и дъските се подлага картон за предпаз-ване на наборния материал. Машинистът отбелязва върху отпечатъкакои места и от колко листа да се състави сменяемото облекло, а самото подлепване върху сменяемото облекло се извършва от събирачката.В случай, че в печатната форма има растерови клишета, машинистътсе занимава с тяхната подготовка и подлагането под клишето ако, раз-бира се, предварително не е била извършена тази манипулация. Под-лагането под клишето се извършва по кредовия способ. Поради това чеза отпечатъците по този способ трябва да има по-голям натиск, откол-кото натиска за обикновения печат, тези отпечатъци се правят на отдел-на машина (обикновено половин форматна) с обикновено или акцидентно мастило. След изваждане на отпечатъците е необходимо само3—5 минути промиване с разтвор от течен хлор и вода и обилно изми-ване със студена вода, за да се получат всички тонове, полутонове ирелефи на клишето. Така получените кредови листа се поставят подгорните два листа на облеклото на цилиндъра. Преди това, разбира се,се поставя подлепен отпечатък. След така извършената подготовка сеизважда един отпечатък за контролен преглед на регистъра, наборнитеи белите полета, колонцифрите, точното място на заглавията, името наавтора, карето, гънките, които ще направи сгъвачната машина, успоредността на клишетата и т. н. Всичко това извършва сам машинистът спомощта на регистрова маса. Това е маса, чийто плот е от матово стък-ло, на долния край на които е монтиран металически метър с двупосочно деление (от 0 до 120 от средата наляво и надясно). Две металически щипки притискат плътно опрения лист хартия (отпечатъка отколата) към основата (ръба) на масата. Освен металическия метърчетирите края на плота на масата са опасани с релси, по които се дви-жат два кръстосващи се линиала — единият нагоре и надолу, а другиятналяво и надясно. Чрез тези два линиала се очертават наборните по-лета на страниците, белите полета, заглавията, колонцифрите и кли-шетата и веднага се установява регистърът. Разликите се отбелязватсъс стрелки и с обозначение колко пункта трябва да се измести страницата или клишето. След така определения регистър и поправяне наразликите се изважда нов отпечатък, който се проверява от ръководителя на отдела или на смяната както за регистъра, така и за намастиляването и се подписва за печат.

Подложките на клишетата се състоят от две еднакво дебели части,отлети от стереотипна сплав на височината на наборния печатаем материал минус дебелината на цинка (от 1,8 до 3 милиметра). Междудвете плочи на подложките се поставя хартия, когато височината имне съответствува на височината на печатаемия материал, а над горнатаплоча се залепва тънка хартия, над която пък се лепи цинковата плоча на клишето. Растеровите клишета се печатът само залепени, а щри-ховите залепени, заковани или комбинирано. Преди окончателната под-готовка клишетата се заковават само с две пирончета с цел за по-лес-но изравняване на цинка.

Голяма роля за висококачествената продукция играе облеклото нацилиндрите. Използуват се три вида облекла: 1) твърдо еластично облекло за илюстрации или чисто текстови форми; 2) твърдо облекло заакцидентни форми, в които преобладават линии и които се печатат намного твърда хартия и 3) така нареченото Магдебурско облекло използувано за форми само с гладък набор. Какво представляват тезиоблекла и как се приготовляват ще бъде реч в една следваща статия.

Както вече са каза, книговезките манипулации са механизирани.Изключение прави само оцветяването на порезката на книжното тяло,което сега се извършва само от едната, горната страна, лепенето накапителбанда и на хартията за гърба на книжното тяло. Капителбандът се лепи цял, на дълга лента за 5—10 книги и след това се изрязвас ножички. Гърбът на по-обемистите издания се подлепва с двойна хар-тия (хилза), която се прави във вид на тръба. Едината и` страна се за-лепва за книжното тяло, а другата за корицата. По този начин освен,че се укрепва подвързията, но тя става и по-еластична и книгата сеотваря по-лесно, защото корицата не се крепи само на форзаца и тифона. Лепенето на форзаца, кръгленето и обличането на кориците, безоглед на това дали облеклото е от платно, кожа или хартия, става ме-ханично. Всяка корица след залепване на облеклото се пропуска прездва валяка, които я изправят и дори малко превиват навътре. Качеството на подвързията се проверява два пъти: веднаж когато се лепихартията на гърба на книжното тяло и втори път — след подлепванетона корицата. Очертаването на фалца също става механично. Всякокнижно тяло след всички тези манипулации се пакетира с амбалажнахартия, с щемпел се написва заглавието му и във връзки от по 5 или10 екз. в зависимост от обема на изданието. Разните видове членскикнижки се номерират и по реда на номерата се подреждат в амбалажна опаковка.

Няколко думи и за вестникопечатането. Всички германски вестници освен „Нойес Дойчланд“ излизат в 8, 12 и 16 страници. Наборът имсе извършва от машини, които през останалото време се използуват занабиране на списания и др. издания. В зависимост от страниците навестника броят на линотипните машини бива 6, 8 или 10. Наборът,странирането, четенето коректура, матрицирането и стереотипиранетои печатането се направлява по график. Нарушението на графика сезаплаща от виновната страна. Вестниците се набират от редовна смяна линотипери, която започва от 14,30 часа и работи до 23 часа с поло-вин часова почивка. Само двама души остават дежурни от 16,30 до 1часа, които получават 25% премия над заплатата.

В Германия линотипери, словослагатели, машинисти, книговезциимат осем часов работен ден (6—14,30 и 14,30—23 часа с половин часова почивка). Получават една четвърт кг мляко, не получават закуска.Работното им облекло е собствено. Годишният им отпуск е 12 работни дни. Всички, с изключение на книговезците, работят без норма. На базата на постигнатото през миналите години производство са подработени планове за всеки цех, всяко предприятие и всяка машина, коитопланове работниците са длъжни да изпълняват. Например един лино-типер е давал 50 000 знака. Сега при закована заплата и премиално е длъжен да дава също толкова знаци за работното си време. Заплаща-нето става по часова ставка (2,75 марки на час), с която е определенексистенц минимумът, а въз основа на получаваното през годините насъществуването на нормите, наднормено се определя процентът напремията, която се движи от 4 до 5%.

Голяма роля за изпълнението на плана и постигане на висококачествена продукция играе съревнованието. То се води между бригадии предприятия. В условията на съревнованието по-малък дял се отделя на производствените показатели, а много по-голям дял заема качеството на продукцията. Съревнованието се отчита всяка седмица. Всякаседмица се отчита и качеството. И най-малкото дори отклонение отпървоначалното намастиляване на отпечатъците се смята като минусна точка и намалява премиалното възнаграждение.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар