Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.)НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ПО СЪСТАВЯНЕТО НА ПЛАНА ЗА ВНОСА

НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

СТ. МЛАДЕНОВ — ст. плановик в Полиграфиздат

Една от главните грижи на Управлението е била снабдяването на предприятията с необходимите машини, съоръжения, резервни части и материали, за разширяване и поддържане на полиграфическия парк.

Както е известно, всички те са вносни — идват главно от демократическите страни — СССР и ГДР. Досегашната практика е машините да се планират за време, което се покрива с финансовата година. А извест- но е, че много машини имат дълъг производствен процес, който често надхвърля годината. По тази причина много машини не могат да се получат в желаните срокове изостават за следващите години. Това за- труднява работата в предприятията, затруднява се и плащането на такива машини.

Заявките си за полиграфически машини предприятията следва да правят 1—2 години по-рано, за да може вносната централа да направи­съответните проучвания за вноса. Едва когато вносът на дадена машина е осигурен, тя трябва да се залага в плана.

Провинциалните печатници, които са на подчинение към съответните окръжни народни съвети, не представят на време заявките си пред вносните централи. Представените от тях технически спесификации са непълни, без всякакви данни за исканите машини. Не са редки случаите, когато поради недостатъчно познаване се внасят неподходящи и даже ненужни машини.

С 1473-то разпореждане на 13. VIII. 1960 година Министерският съвет натовари Министерството на просветата и културата — Управление „Полиграфиздат“, да заверява всички заявки за внос на полиграфическите машини, за да не се допуска внос на машини, чийто производствен капацитет няма да се използува напълно.

Това разпореждане се разбира неправилно от някои ръководители на провинциални печатници. Управлението е задължено да дава производствена виза за вносните полиграфически машини, за да предпази предприятията от внос на ненужни за тях машини, които няма да се използуват пълноценно. Това обаче не означава, че Управлението трябва да изготвя спесификациите за машините на предприятията. Те самите най-добре знаят каква машина ще задоволи техните нужди. В това отношение те могат да потърсят помощта и съвета на специалистите от Управлението, но не да остават изготвянето на техническите спесификации на самите специалисти.

Предприятията към Управление „Полиграфиздат“ ежегодно се снабдяват с необходимото количество матрици за линотипните машини от различни шрифтове и кегли. Провинциалните печатници обаче трудно си доставят матрици, поради това че не уточняват своевременно техническите спесификации и паспорти за окомплектовка и ОП „Материално снабдяване“ обикновено се отказва от вноса на последните.

Подобно е положението и с печатарските номератори и резци за книговезките ножове. Един-два резци или няколко номератора обикно- вено не са най-важният обект, чийто внос ОП МТС трябва да осъществи на всяка цена. И те отпадат от внос, а печатницата, която не може да работи без нож, почва да търси различни пътища да се снабди с нужния и` резец.

Резервните части за полиграфическите машини много често са по-важни и от самите машини. Защото ако не се внесе една машина, за която няма заложена производствена програма, производството няма да спре. Но ако не се внесе резервна част за някоя основна машина, последната може да излезе от строя, може да се разстрои целият производствен процес.

Посоченото по-горе за изготвянето на заявките за внос важи и тук. Техническите спесификации за резервните части на всяка машина поотделно трябва да се попълват с точни и верни данни, и то най- пълно. Така необходимо е да се посочи точното наименование на обекта, например резервни части за плоскопечатна машина „Виктория фронт“ модел ДФ, формат 71X100 см, доставена от ГДР, фабричен №, година на производството. Освен това за самата резервна част трябва да се даде техническа характеристика: тип или номер от каталога за резервни части, ако има такъв.

Ако няма каталог, необходимо е да се изготвят чертежи, които ще улеснят доставката на исканата резервна част. Точността на техническите данни ще предотврати евентуални грешки, ще се избягнат допълнителни уточнения с доставчиците, ще намалят по този начин допълнителните искания на резервни части, за които при всяко одобряване на офертите се вмъква по нещо ново, което е пропуснато и недогледано в първоначалната заявка. Това затормозва работата на вносната цен- трала, забавя внасянето на много необходими резервни части.

Правилно е заявяването на резервните части да се извършва от главните инженери, цеховите майстори и ръководителите, които добре познават производствените машини и трайността на резервните части.

Досегашната практика е работата да се предоставя на плановите отдели, без да въоръжат последните с пълни технически данни, от което, може да последват сериозни пропуски в доставките на резервни части.

Трябва да се има пред вид, че всяко погрешно доставяне на маши- ни, съоръжения и резервни части представлява загуба на валута, за която се изнасят ценни суровини и произведения на нашата промишленост и селското стопанство.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар