Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.)НА БОРБА СРЕЩУ БРАКА В ПОЛИГРАФИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ж. ВАСИЛЕВ

Борбата за повишаване на качеството на продукцията в полиграфическите предприятия трябва да бъде постоянна и неотменна грижа както на ръководствата на предприятията,така и на всички ръководещи и изпълнителскикадри. Тази борба трябва да бъде насоченаедновременно и към пълното и безусловнопремахване на брака в производството.

За брак в производството се считат онезидетайли, полуфабрикати и изделия, които неотговарят на установените стандарти или технически условия, поради което те или не могат изобщо да бъдат използувани за прякотоим предназначение, или могат да се използуват само след допълнителна преработка —поправяне на допуснатите дефекти, за коетосе правят и допълнителни разходи. За бракв производството се считат и онези случаи,при които е налице разваляне или поврежданена незавършената продукция независимо оттова, в кой стадий на производството се намира тя.

В зависимост от мястото, където се открива бракът, той се дели на вътрешнозаводски и външен. Вътрешнозаводски е оня брак, който се констатира в предприятието-производител през време на производствените процесиили при приемане на готовата продукция ототдел „технически контрол“ (ОТК). Външене оня брак, който се констатира вън от пред-приятието — от купувача, и се признава от предприятието-производител.

В зависимост от степента на допуснатитедефекти в продукцията бракът се дели на:поправим и окончателен (непоправим). Попра-вим е бракът, при който дефектните изделияили полуфабрикати могат да се употребят запрякото им предназначение само след отстра-няване на дефектите, при условие че отстраняването на тези дефекти е технически възможно и икономически оправдано. Такъвслучай в полиграфическата промишленост енапример поправянето на лоша подвързия,долепването на липсващата кола и пр. Окон-чателен (непоправим) е оня брак, при койтодефектните изделия или полуфабрикати са негодни да бъдат употребени по прякото импредназначение и изправянето на които етехнически невъзможно и икономически неоправдано. Като пример за окончателен бракв полиграфическите предприятия можем дапосочим смачканите и разкъсани коли отсгъвачната машина, смачканите книжни телаот блокообработващия агрегат, грубото не-съвпадение на цветовете при цветните ра-боти и пр.

Бракът в производството е белег за сериозни недостатъци в организацията на полиграфическото предприятие. Той се явявасериозна пречка за правилното изпълнениена производствения план и на плана за снижение на себестойността на продукцията.Добре изпълнен план може да има само тогава, когато успоредно с изпълнението му внатурално изражение и асортимент са налицеизпълнението на качествените показатели, не-допускането на брак и снижение на себестойността на продукцията. Лошото качествона продукцията в полиграфическата промишленост насочва неминуемо пълната с най-ценнимисли и източник на знание книга в складаза отпадъци и оттам — в книжните фабрикиза претопяване.

И кой губи от всичко това ?Губи най-напред нашата работническа класа, нашиятжаден за знание трудов народ, губи нашата народнодемократична държава и ние, коитодопускаме или косвено съдействуваме запроизвеждане на брак. С произвеждане на брак ние утежняваме себестойността на продукцията, намаляваме рентабилността на предприятието и не реализираме планираните низа внасяне в бюджета отчисления. Допускайкибрак, ние намаляваме социалистическото натрупване — източник за намаляване ценитена продуктите за широко потребление.

Борбата срещу брака изисква предприеманена системни мерки от целия колектив на полиграфическото предприятие. По-важните оттях ние бихме могли да сведем до следното:установяване на действен контрол в отдел-ните възлови етапи на производството; установяване на контрол върху качеството наматериалите; системно поддържане в изправ-ност и правилна регулация на производствените машини и апарати; точна първична исчетоводна отчетност на разходите на пред-приятието и загубите от бракувано производство. Важна роля в своевременното конста-тиране, отчитане и премахване на причинитеза брака в производството на полиграфиче-ските предприятия играят отделите за технически контрол, счетоводните отдели, всичкитехнически лица и целият работнически колектив.

Отделите „технически контрол“ (ОТК) серазвиха в нашите по-големи полиграфическипредприятия от 1951 година насам и се из-градиха съгласно указанията, дадени в „Правилника по организация на технически кон-трол в производството“ (Изв., бр. 41 от22. V. 1951 г.), като с техните функции в по-малките предприятия бяха натоварени тех-ническите ръководители.

Извиканите да играят тази важна роля ОТК оправдаха ли напълно своето призваниев полиграфическите предприятия по линиятана контрола върху качеството на продукциятаи своевременното откриване и предотвратяване причините за брака на продукцията. Зада си отговорим на този въпрос, трябва даизясним задълженията на тези работници и как те се справиха с тях.

Работниците от ОТК са длъжни да позна-ват преди всичко цялостно технологията (технологическата схема) на производствения процес, тъй като без такива основни познанияте не биха могли да упражнят необходимияконтрол в отделните стадии на производствения процес, което е тяхно основно задължение.

Работниците от ОТК са безусловно задължени да познават още:

1. Назначението, действието и устройствотона машините, които влизат в състава на машинния парк на предприятието.

2. Влиянието на работата на машините иапаратите върху качеството на полуфабрикатите и готовата продукция.

3. Вида на брака, произлизащ вследствиененормалната работа на машините и апаратите.

4. Влиянието на качеството на основнитеи спомагателните материали и полуфабрикатите върху качеството на готовия продукт.

5. Стандартите и качеството на основнитеи спомагателните материали, полуфабрикатитеи готовите изделия.

С горните няколко изисквания от работниците от ОТК се определя квалификацията,която същите задължително трябва да притежават.

Такава ли квалификация притежават, или сестремят да придобият работниците от ОТК внашите полиграфически предприятия, ние несе считаме за компетентни да дадем единсъвсем категоричен отговор на този въпрос.Но все пак на нас ни се струва, че по тазилиния има още много да се желае. Ние неподценяваме факта, че производствените процеси на нашата полиграфическа промишленостса най-разнообразни, с десетки най-различни операции, които не могат да се обхванат безголям труд. При все това от друга страна обаче ние имаме впечатление, че стремежът запридобиване на тази така необходима квали-фикация не е налице у някои работници оттози сектор. За това ясно говорят редицатаслучаи на липса на предвидливост и осъще-ствяване на предварителен контрол върху отделните стадии на производството и в резултат на това — некачественост, дефекти, а дажеи брак в крайния продукт на много от нашитеполиграфически предприятия.

По отношение на квалификацията на ра-ботниците от ОТК ние бихме могли да съзремвина и у самите ръководители на нашитепредприятия. Някои от ръководителите, подценявайки значението на този важен институт,не съдействуват и не държат за неговоторазвитие. Не оказват достатъчно помощ наработниците, за да могат да добият повечетеоретически и практически познания. Въпрекиче за реорганизирането на тези отдели сададени указания на ръководителите на полиграфските предприятия, някои от тях все ощене са взели мерки за укрепването им.

Този въпрос не търпи отлагане и тойтрябва да бъде разрешен: 1. Чрез откриванена квалификационен курс и проверка на зна-нията на всички работници от ОТК в си-стемата на полиграфическата промишленост.2. Чрез издигане ролята на института „технически контрол“ в полиграфическите предприятия, като се скъса незабавно с неговото подценяване. 3. Чрез търсене на строгаотговорност от работниците при същия завсички недостатъци и допуснати грешки вработата. 4. Чрез подмяна на някои неспра-вили се с работата работници от тези отдели.

Какви са задачите на работниците от ОТКв полиграфическата промишленост ? Основнатазадача на работниците от ОТК е неуморно да следят за произвеждане на висококаче-ствена продукция и предотвратяване на всичкипоявили се причини за лошо качество и бракпри същата. Тази основна задача органите наОТК осъществяват като:

Следят за изпълнение на нормативитена технологическия процес и за спазване настрог технологически режим, като сигнализират пред техническия ръководител (директор)за констатираните опущения.

Следят за качеството на операциите иполуфабрикатите, произвеждани от междин-ните производствени цехове, като за целтасъвместно с техническия ръководител (ди-ректор), началниците на цеховете, ръководителите на групи, майсторите, ударниците ирационализаторите набелязват ония възловимоменти в технологическия процес, къдетода се преглеждат операциите и полуфабри-катите и без разрешение да не се допускатза по-нататъшно обработване.

Установяват окончателен контрол върхукачеството на готовите изделия, забраняватизнасяне от предприятието на лошокачестве-ните изделия и разпореждат за тяхното по-правяне или бракуване.

Както се вижда от гореизброените основнизадължения, контролът на ОТК се разделяна превантивен (текущ) — т. 1 и 2, и окон-чателен — т. 3. Кой е по-важният от тези двавида контрол ? Безусловно първият — преван-тивният. На него ли обаче се слага ударе-нието в нашите полиграфически предприятия.Ние смело можем да отговорим — не. В про-тивен случай как бихме могли да оправдаемлошото качество на книгата „Те не бяхасами“, отпечатана в ДКП „9-ти септември“.Поради липса на здрав предварителен кон-трол върху качеството на линотипния набори подлагането на формите при печата тазикнига е отпечатана със запълнени букви иниски и високи редове. Същото положениенаблюдаваме и при книгата „Физкултуреналманах“, отпечатана пак в -ДКП „9-ти септември“. Поради липса на предварителен кон-трол върху качеството на хартията и подго-товката на клишетата последните са отпечатани с разкъсани образи. Как бихме могли даоправдаем също бракуването на плаката „Забитово подобрение“, отпечатан от Литография „Балкан“ с лош вид на образите наснимковия материал, освен с липсата на пред-варителен контрол при ретуша и при печатаи 5000 екземпляра от брой 8 на списание „Дружинка“, отпечатани с несъвпадение набоите, също поради липса на предварителенконтрол при отпечатването в Държавен поли-графически комбинат „Д. Благоев“.

Осъществяването на окончателния контролвърху готовия продукт ние безспорно не подценяваме.

Обаче с ориентацията си към окончателнияконтрол и пренебрегването на превантивнияорганите на ОТК пряко съдействуват за нарастването на щетата на предприятието отбрак в размер на всички следващи разходи отманипулацията, при която е допуснат бракът,до изготвянето на готовия продукт, койтоименно поради тази лошокачествена манипу-лация подлежи на бракуване. В подкрепа нагорното, ако допуснем, че грешката е направена примерно само в една кола от даденоиздание, на бракуване подлежат всички оста-нали коли в книжното тяло, въпреки че те са в изправност, а особено в случай, когато нее целесъобразно пренабирането и доотпечат-ването на дефектната кола.

В раздела „Правила за вътрешния контрол“ от инструкцията по организацията на техническия контрол за качеството на полуфабрикатите и готовата полиграфическа продукция ясно са очертани всички стадии (от подготвителната работа до окончателното завърш-ване на продукта) на производствения процес, в който следва да се установи технически контрол с цел да бъдат предотвратени бракъти лошото качество на полиграфическите изработки. Без да отричаме необходимостта отпровеждането на технически контрол въввсички тези предвидени стадии на производ-ствения процес, необходимо е да признаем, че там, където ОТК се състои от един човекили неговите функции се изпълняват от тех-ническия ръководител, те не биха могли напълно да бъдат обхванати. В тези случаи напомощ следва да бъдат извикани данните,които всяко едно предприятие е длъжно да набира ежемесечно от съставените актове забрак. Данните за брак се систематизират поцехове, категории, персонал, видове работаи пр. с оглед да се осигурят мероприятиятаза борба срещу брака. Така систематизираните отчетни данни за брака биха могли дани насочат към кои производствени манипу-лации трябва най-много да се заостри вниманието във връзка с превантивния контрол запресичане на главните и постоянно повтарящисе причини за бракуване на продукцията.

И така първо условие за предотвратяванена брака в производството на полиграфическите предприятия наред с високата квалификация на работниците от ОТК е установяването на постоянен и неотменен предварителенконтрол на възловите производствени опера-ции от органите на тези отдели.

Второто по важност мероприятие за предотвратяване на брака е установяването на постоянен контрол върху качеството на материалите, с които се снабдяват полиграфическитепредприятия. Този въпрос също не е нов занашата полиграфическа промишленост, но тойи до днес не е намерил своето пълно разрешение. Обследването на брака в Държавнияполиграфически комбинат „Д. Благоев“ уста-нови редица случаи на похабяване на хартиив машинния цех в процеса на печатанетоименно поради лошото им качество, недоста-тъчна твърдост, нееднакво рисово тегло налистовете и топовете, неравномерна дебелинана отделните листове, невинкелиране, изрезкив отделните топове и пр. Тази некачестве-ност на основния материал — хартията —става причина за неговото похабяване (брак),особено на автоматичните плоскопечатни ма-шини и автоматичните сгъвачки.

Не са малко случаите също на лошо ка-чество, а по-рядко на брак на полиграфическапродукция вследствие на лошокачествено ма-стило. И само това ли е. Колко още най-раз-лични лошокачествени, нестандартни и непод-ходящи материали влизат за преработка внашите полиграфически предприятия и ставатпричина за изработване на дефектна продук-ция. Ние не считаме за необходимо да раз-глеждаме всички отделни случаи, тъй катоте са известни на работниците от полиграфи-ческата промишленост. Но нека си отгово-рим на въпроса, какво направихме ние, за дапредотвратим тези недостатъци по линиятана нашето снабдяване — много малко.

Голям дял от вината за снабдяване на на-шата полиграфическа промишленост с лошо-качествени и нестандартни материали носиДирекцията за снабдяване на полиграфиче-ската промишленост. Време е вече ръковод-ството, а и всички работници при нея даразберат, че дирекцията не е търговско пред-приятие и от нея никой не търси стопанскирезултат, а тя е създадена изключително съсзадачата да обслужва нашите полиграфическипредприятия за снабдяването им със суровини,и то качествени. На кого служи тя, когатоприема от доставчиците некачествени мате-риали ? Първо — демобилизира предприятието-производител в борбата му за добро качествои, второ — съдействува пряко за допусканена лошо качество и брак в предприятията-консуматори, именно нашите полиграфическипредприятия.

Ръководството на дирекцията не трябвада допуска да постъпват в склада каквито ида било количества материали без протокол за химически или съответен анализ насъщите, който да удостоверява тяхната пълнагодност за производствения процес на поли-графическата промишленост. В това отноше-ние тя всякога ще срещне подкрепата и услугата на нашия Полиграфически институт.

Всичко казано дотук важи изцяло и поотношение на Държавния полиграфически комбинат „Д. Благоев“. Успоредно с най-модерната съветска полиграфическа техника тойпритежава и добре обзаведена заводска химическа лаборатория, през анализа на коятотрябва да мине без изключение всяка до-ставка на суровини, на основни и спомагателниматериали.

Използува ли се лабораторията за тезицели? — Крайно незадоволително.

А както Дирекцията за снабдяване на полиграфическата промишленост, така и комби-натът не трябва да допускат постъпления насуровини и материали в складовете без протокол за анализ на тяхното качество и свойства. По този начин ние ще отстраним едниот сериозните причини за лошото качество ибрак в полиграфическата промишленост.

Трето важно мероприятие за предотвратяване на брака в полиграфическите предприя-тия е поддържането в пълна изправност иправилното регулиране на производственитемашини и апарати. Важна роля в това отно-шение трябва да играят ремонтните отделии цехове на нашите големи полиграфическипредприятия, ремонтното предприятие „23-тидекември“, главните механици, инженерите имайсторите. Нашата система разполага сдобри майстори-техници — познавачи на полиграфическата техника. Въпреки това обачение сме свидетели на случаи на некачествениремонти и недобра регулация на производ-ствените машини, вследствие на което същитедават лошо качество, а понякога и брак, по-хабяване на материалите и полуфабрикатите.Такъв случай наблюдавахме например с авто-матичните сгъвачни машини в Държавния по-лиграфически комбинат „Д. Благоев“ и с някои други машини при същия. Действително занашата полиграфическа промишленост устрой-ството на модерната съветска техника е новост, но трябва да намерим в себе си силида я овладеем за кратко време и да сме всъстояние да отстраним незабавно и каче-ствено всички появили се дефекти. Неотстраняването на дефектите води неминуемо къмлошо качество и брак. Правилната регулацияна машините и апаратите е също неотменнозадължение и на всички технически лица вполиграфическото предприятие.

Да твърдим обаче, че бракът в полиграфическата промишленост, особено дребният,незначителен частичен брак, е резултат само на субективни причини, би било неправилно.Ние смело и открито трябва да признаем, чевсе още полиграфическата промишленост непритежава реални и практически установени разходни норми и допустим толеранс за производство на дефектна продукция и брак впроцеса на отделните манипулации. Това ставапричина ние да класифицираме формално катобрак и много дребни случаи на един норма-лен производствен риск. Този недостатък насега действуващите нормативи за производствения процес на полиграфическата промишленост особено остро изпъкна след влизанетов действие на цялостното оборудване на Държавния полиграфически комбинат „Д. Бла-гоев“. Пълното машинизиране на много отпроизводствените процеси при комбината от-кри редица непълноти на съществуващитепроизводствени норми и нормите за разходна материали.

От друга страна, както отбелязахме вече,налице са слабите страни в нормите за разход на материали и по отношение на досегаприлаганите манипулации в производственияпроцес. Тази констатация не е нова. Ето вечетолкова време тя се прави, а въпросът седвижи мудно. Най-голяма вина за това ниесъзираме в самите полиграфически предприя-тия и техните ръководства, които въпрекиче са заинтересувани, подцениха ролята наотчетността на разходните норми за материалите. А една такава отчетност бе и сиостава основата за наблюдения върху същитеи е изключително важна база за коригиранена нормативните елементи.

И така на четвърто място, за да бъдатотстранени по-горе изтъкнатите формални причини за брака и недокомплектуването на продукцията в полиграфическите предприятия, сеналага час по-скоро коригирането на всичкинедостатъци и допълването на сега съществуващите разходни норми за материалите набазата на едни постоянни и задълбочени на-блюдения и точна отчетност на същите.

Здравата първична и точна счетоводна отчетност в полиграфическото предприятие давасъщо важен принос в борбата срещу бракаи недокомплектуването на продукцията. Основно задължение на главния счетоводител и на целия счетоводен колектив на предприятието е осигуряване на здрава и точна от-четност на социалистическата собственост въввсички форми на нейното проявление и пред-отвратяване на причините за нейното разхищение и похабяване.

В какво трябва да се изрази приносът наглавния счетоводител в борбата срещу бракаи недокомплектуването на продукцията?

На първо място, главният счетоводител трябва да осигури пълен контрол върху раз-хода на материалите за производството. Нестори ли това, той става проводник на разхищението на същите и прикриването на ви-новниците за похабяване на социалистическата собственост. Контролът върху разхода на ма-териалите се осигурява или чрез въвежданена лимитните карти, или там, където това еневъзможно, чрез задължителната за полиграфическите предприятия система на счетоводенконтрол, по линията на свързването с под-писа на главния счетоводител на искането заматериали с вписаните необходими количестваматериали в техническата поръчка, респ. технологическата карта. Въвеждането на единияили другия начин на контрол успоредно сустановяването на една строга отчетност наизползуваемите отпадъци от производството непозволява на никой цех, допуснал брак,да тегли повторно материали от склада запоправка или за ново изработване на бракувана поръчка, без това да остане незабелязано и нерегистрирано от счетоводството иоттам безнаказан виновникът за бракуванатапродукция.

И в тази връзка нека е ясно за всички, чеот склада на полиграфическото предприятиене може да излезе нито един лист хартия,нито един грам материал без подписа на глав-ния счетоводител или натоварен от него сче-товоден работник.

На второ място, главният счетоводител на полиграфическото предприятие трябва да установи точна отчетност на използуваемите от-падъци от производството по начин, щотосъщите да не могат да се изразходват запоправяне или наново изработване на бракувана поръчка, без това да намери своето сче-товодно изражение.

На трето място, главният счетоводителтрябва да установи пълен контрол върху вложения труд от производствените работниципо начин, щото във всички случаи на заангажиране на същия в поправка на допуснатбрак или наново изработване на бракуванапоръчка това веднага да бъде уловено и ре-гистрирано от счетоводната отчетност. Тозиконтрол върху труда се осъществява с помощта на отдел „Норми“ на предприятиеточрез контролнооперативните карти на трудаза всяка отделна поръчка. Регистрираният всъщите труд на основните работници трябваобязателно да бъде съпоставен за всяка от-делна поръчка с трудовите норми и калку-лацията по тарифата и ведомостта за за-платите.

На четвърто място, главният счетоводителна полиграфическото предприятие трябва даосигури правилното и точно отразяване в счетоводството на загубите от брак и чрез месечните, тримесечните и годишните отчетниданни и отчети да информира също привидновисшестоящата организация за размерите надопуснатите загуби от брак, по който начинще даде възможност на последната за преценки, изводи и мероприятия във връзка стози недостатък на предприятието.

На пето място, основно задължение наглавния счетоводител е да осигури заедно сдиректора на предприятието своевременно възстановяване от страна на виновните лица нащетата, нанесена на предприятието от бракувана продукция. Всяко забавяне в това от-ношение създава демобилизация в борбатасрещу брака.

На последно място, основно задължение наглавния счетоводител и на ръководството напредприятието е провеждането на мероприятия срещу недокомплектуване на продукцията.Въпреки че самият недостиг в отделни колиили екземпляри не всякога е резултат на брак,той във всички случаи води към брак наостаналите недокомплектувани екземпляри.

Борбата срещу недокомплектуването на продукцията в полиграфическите предприятиятрябва да се води главно чрез въвеждане настрога отчетност на движението на полуфабрикатите в отделните цехове. Тази отчетностсе осъществява с маршрутните листове иликонтролните листове за тиража, които бяхаприложени в Държавния полиграфически ком-бинат „Д. Благоев“. Същността на това мероприятие се състои в регистриране в отделниза всяка поръчка контролни листове на количествата коли, бройки и пр., които се предават от плоскопечатния цех на брошурата; отброшурата — на подвързачния цех; от по-следния — на склада за готовата продукция.По своята същност тези контролни листовепредставляват предавателно-приемателни актове между отделните цехове, тъй като сеоформят с подписите на ръководителите напоследните, между които става предаванетои приемането. Тази отчетност на полуфабри-катите предполага, разбира се, на всяка ценаброенето на същите, но в замяна на това осигурява премахването във всички случаи нанедокомплектуването и оттам на брака. Тядава възможност да се установи недостигът в тиража на тази или онази кола и да сепредприеме допечатването на същата, предиоще да е разпиляна наборната форма. Трябвада се има предвид, че даже когато недостигът в тиража е резултат на допуснатисвръхнормени макалатури от машинния цех,щетата на предприятието ще бъде много по-голяма, ако бракуваме недокомплектуваните

остатъци, отколкото ако изтеглим допълни-телно количество хартия от склада и доотпе-чатаме, още преди да е разпиляна наборнатаформа, недостига от бройки в съответната кола.

* * *

Причините за допускане на брак в полиграфическите предприятия са най-разнообразнии ние не считаме, че с тези няколко редабихме могли да ги обхванем. Установяванетона всички причини за брака и откриването навиновните лица е от огромно значение приводенето на борба срещу брака.

Да считаме обаче, че тази огромна работана превантивни мерки, контрол и отчетностсрещу този недъг в полиграфическата про-мишленост трябва да бъде извършена отограничения състав на работниците от ОТКи от счетоводните работници, това е по-грешно. Ето тук изпъкват на преден планзадълженията и отговорностите на всички тех-нически лица в полиграфическото предприятие : техническият ръководител (директор),енергетиците и механиците, инженерите, началниците на цеховете, груповите и бригаднитеръководители, химиците от лабораторията иработниците от Дирекция за снабдяване полиграфическата промишленост, а от другастрана — на самите работници — от най-голе-мия до най-малкия. Те са хората, през ръцетеи пред очите на които протича производ-ственият процес в неговите най-разнообразниформи и стадии. Те трябва да бъдат първите,които ще сигнализират съответно на по-големите си началници, контрольорите при ОТКили пред ръководителя на предприятието завъзникването на причинители на лошо качество, брак и недокомплектуване. Не сторят ли това, те ще трябва да понесат своя дялот отговорността за щетите, които ще бъдатнанесени на предприятието.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар