Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.) 

ДЪРЖАВНИЯТ ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ

„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ОГРОМНА ПРИДОБИВКА ЗА НАШАТА КУЛТУРА

М. ВАСИЛЕВ

На просторния булевард Ленин точно срещу Парка на свободата се издига мощно в стил„Ренесанс“ сградата на един от новите нашиголеми социалистически строежи—Полиграфическият комбинат „Димитър Благоев“. Започнат още в 1951 г., този огромен по размери строеж е към своето окончателно завършване.

Полиграфическият комбинат „Димитър Бла-гоев“ е нова рожба на животворната българосъветска дружба и величествен паметник налюбовта на нашия народ към своя великосвободител. Той е нова ярка манифестацияна успехите на нашето родно социалистическостроителство и крупно постижение в разви-тието на нашата социалистическа култура.

Полиграфическият комбинат „Димитър Бла-гоев“ идва да отговори на огромните и всепонарастващи нужди на нашия народ отмарксистколенинска, обществено-политическаи художествена литература. Неговата про-дукция открива пред трудещите се в нашатастрана светли перспективи за тяхното марк-систко-ленинско превъзпитание и културенвъзход. Той е огромна придобивка за нашатаполиграфическа промишленост и челно нейнопредприятие, образец, по който ще се равняти развиват останалите наши полиграфическипредприятия.

Проучването и проектирането на Полиграфическия комбинат „Димитър Благоев“ е извършено от „Гипрополиграф“ и е дело насъветските специалисти: Александър Дим.Ермаков, главен проектант на комбината, инженерите и архитектите: Васили ИвановичГлавин, Павел Матвеев, М. А. Мдоров, В. И.Сухов и др.

Използувайки своя опит, съветските проектанти приложиха у нас най-целесъобразнатаформа на строеж и обзавеждане на полиграфическо предприятие. Избягвайки слабитестрани на хоризонталния принцип на развитието на производствения процес, те приложиха вертикалния принцип и с това поев-тиниха и намалиха чувствително по площстроежа.

За нашите инженери и архитекти и за нашите строителни работници изграждането наПолиграфическия комбинат „Димитър Благоев“ е голямо постижение. За пръв път внашата страна се строи такова огромно предприятие и с такива големи изисквания. Помащаб Полиграфическият комбинат „Димитър Благоев“ е най-голямото полиграфическопредприятие в страната. Състои се от петогромни блока, един от които е предназначенза административните и редакционни нужди,а останалите — за производствени цели. По замисъл разположението на отделните блоковепредставлява най-правилното съчетание навръзката между отделните блокове и цехове.Осъществена е действена връзка между редакциите и наборния цех, както и междувсички производствени цехове. Вертикалнатавръзка между етажите е осъществена по-средством мощни товарни и пътническиасансьори.

В полиграфическия комбинат са застъпенидва основни способа в книгопечатането —високият и повърхнен печат — с тенденция внедалечно бъдеще да се развие и дълбоко-печатният способ.

Високият печат е развит във всичките муразновидности. Машинен и ръчен набор, цин-кография, стереотипия и галваностереотипия,

Наборният цех е основен цех в комбината.Той представлява мощна наборна база завестникарски набор и за издания. В него саинсталирани високопроизводителните съветскилинотипни машини „Н4“ и „Н5“ и крупно-кегълни такива. Към наборния цех има отде-ление за ръчен набор, необходим преди всичкоза детската литература. Наборният цех е ме-ханизиран повече от 90 % и неговата мощност се изчислява на повече от 6000 наборниколи годишно за издания и над 5570 формиза вестници.

Плоскопечатният цех е обзаведен с новисъветски бързоходни двутурови машини ДПП и сравнително запазени наши бързоходнимашини. Съветските двутурови машини ДПП са система „Миле“, формат 84/100, с капа-цитет 1800 екз. на час. Плоскопечатният цехразполага и с ротативна машина за коли,чийто капацитет идва да попълни капацитетана плоскопечатния цех средно с 14 000 колив час. Общо плоскопечатният цех има проек-тирана мощност над 150 милиона тиражноиздателски коли.

Ротативната машина за вестници е разположена в специално помещение, пригоденонапълно за новите изисквания в ротативнияпечат. Тук работят шест ротативни агрегата,които дават до 300 хиляди вестника в часот по 4 страници. Агрегатите в ротативнияцех представляват действително мощна базаза ежедневния печат. Тяхната проектиранамощност възлиза на 350 милиона вестникагодишно, което представлява приблизително 2/3 от цялата наша годишна продукция навестници.

В съседство с наборния цех е разположенаи цинкографията. Тя също е обзаведена снова съветска техника и има за основна задача да изработва клишета за всички вестници и издания, които се печатат в комби-ната. В близко време капацитетът на цинко-графията ще нарасне много повече с оглед

да покрие и други нужди. Трябва да отбележим, че в комбината има обзаведени инсталации за плоска и кръгла стериотипия, чиитомашини и съоръжения представляват последна дума на техниката, гарантиращи навременното и бързо отпечатване както наизданията, така и на вестниците.

Офсетовият печат е инсталиран в дваетажа. В единия етаж са разположени самитеофсетови машини и сушилни апарати, а вдругия — помещенията за подготовка на печатни форми. Офсетовите машини са предимнодвуцветни и са последна дума на съветскататехника. Офсетовият цех се оформява катоосновна база за цветните детски илюстрованисписания и с всеки изминат ден завоюва всепо-висококачествена продукция. Общата негова продукция възлиза на 91 милиона екземпляра годишно многоцветна офсетова илюстрация.

Брошуроподвързачният цех е разположенхоризонтално в трите най-горни етажа на производствените блокове. За движението напродукцията в производствените отдели сасъздадени прекрасни условия. От сгъвачнотоотделение продукцията преминава в отделе-нието на коцевите шивачки, след което по лента преминава към блокообработващатамашина. Подготовката на кориците се из-вършва в специално помещение. Брошуро-подвързачният цех е обзаведен с всевъзможниосновни и спомагателни машини, много откоито по своя характер се внасят за пръвпът в нашата страна. Всички те са произ-водство на съветското полиграфическо ма-шиностроене. Машините и съоръженията вброшуроподвързачния цех измениха напълнооблика на нашето книгопечатно производствои почти всички манипулации са механизирани.Тук работи новият модел на блокообработващи машини съветско производство, машиниза автоматично влагане на колите, машини засгъване, тристранни ножове, концеви шивачкии много други съоръжения. Общата годишнапродукция на този цех възлиза на повече от 4 милиона книги, над 10 милиона списанияи над 12 милиона брошури. Това говори заогромните възможности не само на този цех,но изобщо на Полиграфическия комбинат.

Но в Полиграфическия комбинат не самообзавеждането с нова техника се хвърля вочи на посетителя. Силно впечатление правятпрекрасните условия за работа. Помещениятаса високи, светли и хигиенични, във всякоедно от тях има инсталирани разклонения отвентилационната и климатическата инсталация.В наборния цех над всяка машина са инста-лирани специални отвори-тръби за лошиявъздух, а други такива — за вкарване на чист въздух. Изпаренията от киселините в цинко-графията и офсета се изхвърлят от специалнивентилационни уредби. В комбината има инсталирани освен това диспечерска инсталация,радиоинсталация, часовникова, сигнална и др.

За битовите нужди на работниците са съз-дадени също прекрасни условия. Съблекалнис гардероби, бани, стаи за майките, лавка спитателна храна, здравен медицински пункти др. В близки дни ще бъдат устроени и по-мещенията за нуждите на профкомитета идругите масови организации.

В централния административен блок, къдетоима над 220 стаи, са настанени редакциитена основните наши ежедневници, които сепечатат в Полиграфическия комбинат, като:„Работническо дело“, „Отечествен фронт“,„Народна младеж“, „Стършел“, „За траенмир и народна демокрация“, „Септемврийче“и др. Освен това тук е настанено и Из-дателството на ЦК на БКП.

В Полиграфическия комбинат се отпечатвапродукцията на Партийното издателство, наИздателството на ЦК на ДСНМ, на Издател-ство „Народна култура“ и отчасти продукцията и на някои други издателства, като„Наука и изкуство“, „Народна просвета“ идр. Що се отнася до изданията, профилътна комбината е очертан като предприятие за марксистко-ленинска, обществено-политическа и художествена литература.

За да се овладее техниката на новите машини и съоръжения от работниците, ощев процеса на самия строеж и обзавежданебяха взети редица мерки. Така например заобучението на работниците и подготовкатана нови кадри към бившата партийна печатница, която се вля като основна единица вкомбината, се проведе курс за нови кадри,които да овладеят линотипните машини. Обучиха се над 40 младежи и девойки, коитоднес напълно задоволяват нуждите на ком-бината. Изпратиха се освен това в Съветскиясъюз наши полиграфически работници, коитона място обмениха опит и след завръщанетоси пренесоха в Полиграфическия комбинатредица нови методи и форми на работа насъветските полиграфисти. Проведоха се редица курсове на място за повишаване квалификацията на работниците.

Но най-голяма и ценна помощ в тази насока ни оказаха съветските специалисти итехнолози —другарите Ив. М. Светлов, В. В. Гу-ляяновски, Н. Сироткин, В. Творгов и др.,които тук на място със своите големи познания помогнаха на работниците да овладеят не само техниката, но да добият и новизнания и опит в полето на полиграфическотопроизводство. Днес няма машина, която дане работи нормално и да не е догонила свояпроизводствен капацитет.

Поради своя огромен капацитет Полиграфическият комбинат наложи да се извършичувствителна реконструкция в полиграфическата промишленост. Към него бе предаденапрограмата на редица предприятия, чийто обем се намали чувствително, а други предприятия като печатница „Народна младеж“,„Млада гвардия“ и „Стопанско развитие“ бяха напълно закрити. Днес в полиграфическиякомбинат „Димитър Благоев“ работят огромен брой полиграфически, издателски и ре-дакционни работници, от чиито ръце ежедневно излизат над 800 хиляди вестника, над 15 хиляди книги и списания и много другатекуща продукция. С всеки изминат ден Полиграфическият комбинат все повече укрепва и все повече нараства неговата продукция,която се влива като жива струя в ръцете нанашия жаден за знания, култура и просветанарод.

Отчитайки неговата огромна роля за нашето културно и просветно развитие, заприноса му в „полето на марксистко-ленинското превъзпитание на нашия народ, партията и правителството със специално Министерско постановление от м. юни тази годинаобособиха комбината като крупно държавнопредприятие от национален мащаб и го нарекоха на името на основоположника на Българската комунистическа партия ДимитърБлагоев.

Нашата полиграфическа промишленост, която след Девети септември 1944 г. тръгна посъвсем нов път, разви се в служба на народаи израсна като мощна база на културнияфронт, има с какво да се гордее. Щастливиса ония наши работници, които дават вечесвоя труд при тези прекрасни социалистически условия на работа. Комбинатът днес еобразец за всеки работник от нашата поли-графическа промишленост и в негово лицетой вижда своето близко бъдеще.

Трябва обаче да се подчертае, че въпрекипрекрасните условия, които Полиграфическияткомбинат създава,последният все още не може да се похвали с чувствителни успехи вувеличаване обема на полиграфическата продукция до степен на проектираните мощности, както и до видимо подобряване качеството на готовата продукция и отстраня-ване на брака при някои звена. Налице са ощенякои организационни слабости.

Въпросът за подобряване качеството наполиграфическата продукция в комбинатапредставлява сериозна проблема, която вълнува целия колектив. Взетите мерки от страна

на ръководителите на комбината все още недават необходимия резултат. Не са редкислучаите на сериозни дефекти, които читателите откриват в пуснатата на пазара продукция и с основание протестират.

Не е обхванат още напълно технологическият процес и редица технологически опе-рации в цеховете от страна на ръководителии работници, поради което се допуска проваляне на планграфиците, а оттам и до на-рушаване на договорите и договорната дисци-плина с издателствата.

Горните слабости се виждат вече от колектива и последният води енергична борбаза тяхното отстраняване. Необходимо е обачеда се вземат бързи мерки за повишаване ква-лификацията на работниците за овладяваненовата техника, за овладяване напълно техно-логическия процес и запознаване с всичкиинструции и технически условия, които съветските другари са ни изпратили. Необходимо ецелият колектив да напрегне силите си даизпълни своя годишен план и да даде нанашия народ навреме марксистко-ленинска,детскоюношеска и художествена книга, таканеобходима по пътя на неговото всестранноразвитие.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар