Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.) 

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОЛИГРАФИЧЕСКАТА

ПРОДУКЦИЯ И ЗА ХУДОЖЕСТВЕНОТО

ОФОРМЛЕНИЕ НА ИЗДАНИЯТА

В отличие от всички останали продукти книгата има двехарактерности, които изискват непримирима взискателност към нейното качество. Първо, тя има дълголетенживот и, второ, тя има световно разпространение. Отнейното графическо и художествено оформяване кактосъвременниците, тъй и бъдещите поколения ще вадят заключение за уровена на нашата днешна социалистическакултура. Престижът на тая култура ни задължава даполагаме всестранни грижи и да водим непримиримаборба както за издържаността на идейно-политическото и научно съдържание на книгата, тъй и за нейнотоизискано полиграфическо и художествено оформление.

Дълголетието, световното разпространение и прякотопредназначение на книгата изискват тя да бъде издадена с трайна и изящна външност, т. е. да бъде безукоризнено набрана и отпечатана, красиво и здравоподвързана и външно художествено оформена. Книгататрябва да възпитава не само със съдържанието си, нои с външността си. В дома на трудещия се новатакнига трябва да внася не само идейно-политическото инаучно богатство на епохата, но и нейната одухотворенакрасота, отразяваща устрема на новия човек към богат,светъл и красив живот.

ЗА РЪКОПИСА

Процесът на полиграфическото и художественотооформление на изданията започва от поставения предсловослагателя ръкопис. Тоя ръкопис или по-точно придружаващото го указание дава основните линии на оформлението.

В това указание трябва да бъдат точно и ясно по-сочени : размерите на хартията и на печатното поле,шрифтът, характерът на подчертаванията, размерът истилът на заглавията и подзаглавията, мястото на ко-лонцифрите и на илюстрациите, ако има такива, и пр., и пр.При днешното състояние на нашата полиграфическапромишленост и при днешната подготовка на техниче-ските редактори това указание, макар по естеството сида принадлежи като право и директива на издателствата,трябва да бъде плод на съгласувана преценка междутехническия редактор и техническия ръководител.

Било липсата, било недостатъчната и професионалнонеквалифицираната уточненост на това указание оставят непоправими следи в по-нататъшното оформлениена изданието, които се изразяват в следното: 1. Липсана хармония между размера и стила на редовния на-бор. 2. Подчертаванията в едно и също книжно тяло тус курсив, ту с получер шрифт, ту с разреден набор,ту с линии под текста. При тъй нарушеното единствона набора печатното поле се оказва нашарено ту с тъмни,ту със сиви, ту с бели ивици. 3. Илюстраците често неса непосредствено до текста, за който се отнасят. 4. Ко-лонцифрите танцуват по страниците. 5. Не се спазваустановеното съотношение между белите полета. 6. Собрязването при подвързията се стеснява много горнатачаст на бялото поле, а често се засяга и самият текст.Хиляди и хиляди са обезобразените по тоя начин книжнитела.

КОРЕКТУРНИТЕ ГРЕШКИ

Тук му е мястото да отбележим и големия бройгрешки, допускани от издателствата в завършените иминали през няколко контролни прага издания. Така на-пример в токущо излезлия Коментар на Кодекса натруда (изд. „Наука и изкуство“) са допуснати не самобезброй ортографически и стилни грешки, но и грешкипо същество, които правят почти неизползуваемо изданието.

Санкциите за подобни случаи трябва да засягат несамо преките виновници, но и отговорните ръководи-тели, които не контролират както работата, тъй и ква-лификацията на служителите.

ЗА НАБОРА

При набора на изданията в нашите предприятия несе обръща необходимото внимание на техническитеизисквания, не се спазват съотношенията между раз-личните степени на буквите. При набиране на загла-вията постоянно явление е да се допуска пренасяне.Не се прочистват колите от чужди, изхабени, дефектнибукви, с което се утежнява коригирането. Много често поради лошите коректури не се изваждат и дефектнитебукви.

Разрешите между отделните думи не се спазватправилно и затова често се образуват цели коридорипо страниците. В един и същ ред отделни думи се от-делят с 5 пункта, а други — с 2, дори и с два и по-ловина гефирта, което прави набора грозен. При пре-насянето не се държи сметка за граматическите правила.Допускат се при набор 5—б квадрата да се пренасятпо две букви. Особено големи слабости в това отношение се допускат при вестниците, където словосла-гателите не държат никаква сметка за техническитеправила. Много чести са случаите, когато при свързванена страниците връзвачите допускат да започва новастраница или нова колона само с два реда или с не-пълен ред. Не се спазва разстоянието между текста иколонцифрата, като много често последната се поставяту вляво, ту вдясно. Допускат се сериозни грешки вразредните на заглавията, подзаглавията и текста, катоне се спазва правилното съотношение. Затова имамемного често книги, в които подзаглавието е откъснатоот текста или от заглавието.

Сериозни слабости и пропуски в набора се допускатособено при коригирането, когато словослагателите недържат сметка за извадената чужда буква и съвсембезразборно слагат разредните. При линотипния наборнай-често се допуска редовете да бъдат гърбави, наклонени вляво или дясно, при което се получава сен-чест набор, а при плоскопечатните машини — лош пе-чат. Липотиперите често пъти поради недостатъчнозатоплен метал допускат шупли в редовете, с коетоправят печата неравен. При коригирането на изданиятаи вестниците често се разместват редовете, а в някоислучаи и цели пасажи. Често не се отстраняват и на-несените от коректора грешки. Такива случаи има въвв. „Работническо дело“, „Труд“, „Литературен фронт“и редица други издания. Стигна се дотам, че в печа-тница Профиздат да бъде отпечатан вестник „Труд“с цяла чужда страница в повече от 25 хиляди екзем-пляра. Вина за това има отговорникът на смянатадр. Иван Николов, който по професия е словослагател.

Необходимо е да се разбере от всички наши ръко-водители на предприятия, от нашите словослагатели, ченаборът е основа на полиграфическото производство. Отнеговото правилно изпълнение се обуславя високотокачество на полиграфическата изработка.

ЗА ОТПЕЧАТВАНЕТО

Друг основен момент при книгопечатането е отпечатването на набраните форми, които дават физиономиятана полиграфическата продукция. Нашите машинистиобаче често не спазват и най-основните правила приподготовката на машините и допускат ту слаб, ту силен натиск поради неправилно подлагане. Когато имаклишета, те не се подлепват, не се прави подлагане ина цилиндъра и затова всички клишета се отпечатватлошо. Машинистите не центроват внимателно машинитесъобразно печатната форма, не оглеждат всякога цилин-дъра, валците, подавачните апарати, а ги оставят насамотен. В резултат не се получава гладък печат седнакъв и равномерен натиск, няма правилно намасти-ляване, а освен това бързо се похабяват буквите и клишетата.

Машинистите допускат криво отпечатани, зацапаниили копирани коли. Почти всички учебници през на-стоящата година са лошо отпечатани и са пълни с дефекти. Ако вземем който и да е учебник на издателство „Народна просвета“, ще видим редица допуснатигрешки по отпечатването: неравномерен печат, силеннатиск без регистър, с лошо отпечатани клишета и сколебание на колонцифрите. Учебниците, печатани впечатница „9 септември“ и „Георги Димитров“, са подвсякаква критика. Кориците на читанката за II клас бяхаотпечатани два пъти от п-ца „9 септември” поради го-лемия процент макулатури и криви отпечатани. Отпе-

чатаният учебник „География за V клас” в печатница„Димитър Благоев“ — Пловдив, беше обезобразен.

За лошо отпечатаните учебници имат вина техниче-ският ръководен персонал и качествените контрольорина посочените печатници: на „Народна просвета“ —техническият отговорник Нешо Димов и ОТК МихаилПетров, на печатница „Георги Димитров“ —техническият ръководител Дочо Байданов и ОТК Иван Бенев,на печатница „9 септември“— техническият ръководи-тел Никола Стоянов, на литография „Балкан“—техническият ръководител Михаил Марков и ОТК АтанасИванов и други. Тези другари не воюваха и продъл-жават да не воюват за качеството на излизащата про-дукция в ръководените от тях предприятия.

Печатът на изданията на маркс-ленинската литера-тура от печатницата на БКП не е на нужната висота.Така например съчиненията на Ленин и Сталин, обявени за луксозно издание, са отпечатани с неравномернонамастиляване, с колебание на колонцифрите, с копи-рани страници, с неравномерно стегната подвързия, сразноцветен капителбанд и т. н. Не е по-добро качеството и на детската литература, която се печата нависокопечатна и офсетова техника. Излизащите изданияв печатница „Народна младеж“ бяха с крайно лошотехническо изпълнение. Албумът за Ленин бе скан-дално обезобразен. Бившият директор др. Дилог небеше достатъчно настойчив и не можа да се справи скачеството.

Не по-добре стои и печатът на детската литература.Напълно основателна беше критиката на вестник „Ра-ботническо дело“ и „Литературен фронт“, че детскаталитература е технически лошо издадена. Илюстрациятазаема централно място в детската литература — етозащо при нея стои сериозно въпросът за качествотона клишетата. Техническите ръководства на нашитепредприятия не се стремят да набавят разнообразнишрифтове, да предлагат на издателствата разнообразнивинетки и шарки, каквито се употребяват в съветскитепечатници, поради което у нас се получава еднообра-зие при издаването на детските книги.

ЗА ЛИТОПЕЧАТА

Когато говорим за качеството на печата при изда-нията, трябва да споменем много лошия печат, в многослучаи непоносимо лошия печат на литоколите, рабо-тени в литография „Балкан“. Ако вземем само учебника„Технология па захарното производство“, ние ще видим,че там буквално не могат да се четат цели страниципоради зацапване, а други не могат да се четат порадиблед печат. Днес, когато литонечатът ся явява в помощна високия печат, директорът на литография „Балкан“др. Манев и техническият ръководител др. Марков невземат необходимите мерки литонечатът да бъде чист,ясен и да не измъчва студентите. Задача на тези двамадругари е да вземат бързи и енергични мерки за по-добряване па литопечата, тъй като с него ще си служим още доста време, и да престанат да се извиняватс лошата яйцехартия, за която те трябва сериозно давоюват с издателствата.

ЗА СПИСАНИЯТА

Важен раздел от изданията са списанията. Графико-техническото оформление на списанията се различаваот това на другите издания. Тук се срещат значителнопо-големи трудности при изпълнението, отколкото приостаналите издания. Затова без близкото сътрудничествона уредници, оформители и техниците-изпълнители по-стигането на високо качество е невъзможно. Списанията„България“, „Външна търговия“, „Български воин“ из-лизат сравнително при добро художествено и техни-ческо оформление и изпълнение, тъй като при тяхе осъществено такова сътрудничество.

Списанията обаче, които се печатат в Профиздати „9 септември“, се отпечатват с недостатъчно подложени клишета, с лошо памастилявапе, линотипният на бор е с шпицове, не се поправят отбелязаните в корек-турите грешки. Не е по-добро качеството на печата ина списание „Трудови резерви“ (печатн. „Тодор Дими-тров“). Списание „Жената днес“ е едно от най-лошо отпечатваните. Заслугата принадлежи па печатницата наНационалния съвет на Отечествения фронт. Като сеима предвид, че това списание е предназначено за широк кръг жени и че се разпространява и извън нашитеграници, можем да си дадем сметка каква лоша рекламаправим с това списание на нашата народна култура.

ЗА ВЕСТНИЦИТЕ

Особено важен е и въпросът за качеството на вестниците, отпечатването на които заема цели цехове внякои предприятия, като Партиздат, Профиздат,печатницата на Военното издателство и вокръжните наши предприятия. Вестникът, това е най-добрият организатор и пропагандатор, езикът, чрез който Партията говори с широките народни маси.

Необходимо е да се отбележи, че в отпечатването навестниците, както на ежедневниците, така и на седмич-ниците, има чувствително подобрение. Вестник „Работническо дело“, ,,Отечествен фронт“ и „Труд“ многочесто дават оформление, което се приближава дообикновения печат на плоските машини и до вестниците,излизащи в Съветския съюз. Вестниците в Търново,Русе, а от известно време и в Стара-Загора, Коларов-град, Благоевград и други чувствително подобриха печата си. В изработването на вестниците обаче все ощесе допускат сериозни грешки и слабости. Качествотона печата, както на ежедневниците, така и на седмич-ниците, не е на необходимата висота. Често във вест-ниците се допускат лошо отпечатани клишета, стигащидо неузнаваемост на образите. Буквите са смазани, за-пълнени с мастило. И в настоящия момент лошо сепечатат вестниците в Бургас, Враца, Толбухин, Казанлък, Сталин.

ЗА АКЦИДЕНЦИЯТА

При изработване на акцидентните форми се допускатсериозни грешки и слабости. Често пъти цели редовеот отделни форми не могат да се прочетат, линиите несъвпадат, не се спазва строго степенуване па шрифтовете в табеларния и акцидентен набор. При различнитекочанни изработки се допуска често пъти изрязванепрез самия текст; зашиването им с тел е слабо, а вмного случаи се пускат и незашити кочани, лошо за-лепени корици и погрешни номерации. Не е ли подценяване па акцидентните изработки случаят с лошо из-работените кочани за „Наука и изкуство“ от печатница„Димитър Благоев“ — Пловдив, за чието поправяне сеналожи да бъдат командировани работници от Плов-див в София? Лоши акцидентпи изработки се допускати от печатниците „Ал. Пъшев“ — Плевен, „Родопи“ —Хасково, „Дунав“ — Русе, „Георги Димитров“ —Кола-ровград, и печатниците „Е. Димитров“ и „Тодор Дими-тров“ — София.

ЗА СТЕРЕОТИПИЯТА

Като говорим за лошите акцидентпи изработки, необходимо е да отбележим, че лошо качество се допускаособено при работене формуляри от стереотипни плочи.

За отбелязване е, че докато процентът па преизпълнение нормите за работещите в стереотипията се покачва, качеството на изработените стереотипни плочинепрекъснато се влошава. Това не говори ли за липсапа контрол и неспазване на технологическата дисциплина ? Не се вадят добри матрици с нормална дълбочина, не се отливат плочите добре, при обработката седеформират и пр. У нас е създадено убеждение, че отстереотипни плочи не може да се даде добър печат.Това твърдение е погрешно. Не само при акциденцията,но и при изданията могат да се постигнат чрез стереотипията резултати, равни на печат от набор. Доказателство за това са печатаните книги в Съветския съюз.Докато средната пздържлппост от стереотипни плочи и Съветския съюз е над 70 хиляди тиражни удара, у настя е между 30—40 хиляди удара. Трябва сериозно дасе обследват причините за тая намалена използуваемости бързо да се отстранят.

ЗА ИЛЮСТРАЦИЯТА

През последните 3—4 години илюстрацията отбелязва сериозен напредък и в трите техники висок, по-върхнен и дълбок печат. Този напредък се отбелязвакакто в количествено, така и в качествено отношение.

На висок печат преди 3—4 години се печатаха самокорици, етикети, някои приложения на книги и другидребни цветни изработки. Не се издаваха такива списания, като „България“, „Външна търговия“, „Българскивоин“ и др. Сега картината е коренно изменена. Освенгорните списания у нас се наложи да бъдат печатаниредица нови илюстровани издания, детски книжки, политически плакати, агитационни табла и др. милиониетикети за нашия износ, за които безспорно бяха необходими допълнително както кадри, така и машини. Досега повече от четири пъти са се увеличили илюстрова-ните списания отпреди национализацията. Само спи-сание „България“, на което високохудожественият печатпо безспорен начин се наложи, всеки месец се печатана 4 езика в 20 хиляди екземпляра, докато само предиедна година същото списание се печаташе в 8 хилядиекземпляра.

Нещо подобно се случи и с офсета. През 1949/50 год.трудно беше да се уплътни капацитетът на машините.На тях се печатаха обикновено книжни килимчета, ети-кети и други. На офсета не се печатеше нито една дет-ска книжка, нито едно списание, а много рядко плакати.

Днес офсетът се оказва недостатъчен да поеме всичкинужди на нашия културен фронт, което става причинаредица издания да закъсняват по няколко месеца.

Разрастването на културните нужди на населението,а паралелно с тях и естетическите им изисквания наложиха да се премине на дълбок печат за редица худо-жествени издания. По този начин дълбокият печат сеоказа също недостатъчен да задоволи нарасналитенужди.

ЗА КЛИШЕТАТА

Без качествени клишета не може да се даде качествена илюстрация. Основната наша продукция от клишета се изработва във фотоцинкография „График“.

Добри успехи бяха постигнати напоследък при изработката на трицветни клишета, но въпреки това цин-кографията все още допуска редица дефекти, коитовлошават качеството на клишетата. Няма цветна изра-ботка, при която да не се получават така нареченитецветни знамена. Въпреки въведените качествени нормив цинкографията все още не е въведена практиката дасе вадят отпечатъци на цветни скали, които да служатза указание при печата. В „График“ има условия завадене отпечатъци, но пресата не се използува. Нещоповече, често пъти изпратените в печатниците отпечатъци не са верни по тон и подвеждат печетаря в печата. Цветните клишета имат и този дефект : тоноветеса разкъсани, липсва единство в тях, клишетата са изподраскапи, тоновете са твърдо отсечени и други.

Но има и друг вид клишета за така наречената чернаилюстрация. Те са застъпени във всички вестници, списания, в разни издания, брошури и учебници. При тозивид илюстрация ние допуснахме най-сериозни слабости :клишетата са недообработени, плоски, често пъти деформирани. Не са редки случаите да срещнем в учебниците илюстрации, при които, ако не са надписите, неможе да се разбере сюжетът. Пита се тогава за каквое предназначено клишето, да цапа страниците или дадава ясна илюстрация ?

Изработваните вестникарски клишета също не винагиса доброкачествени. Много оплаквания има от изработ-ваните клишета в базите Пловдив и Сталин. Но и фо-тоцинкография „График“ допуска лоши вестникарскиклишета, какъвто беше случаят с клишето, изработенопо случай смъртта на И. Сталин.

Посочените дефекти могат да се избягнат, ако имашебдителен контрол от страна на ръководствата и качест-вените контрольори.

За подобряване на работата директорите на печат-ница „Г. Димитров“, хромолитография „Балкан“, цинко-графия „График“, фабриката за печатарски мастила„Владимир Зографов“, фабриката за книговезки платна„Книжнина“ и букволеярната „1 май“ от 1 януари 1954година трябва да уредят заводски лаборатории за из-работване на всички материали, с които работят и про-извеждат, за да се осъществи качествена продукция.

ЗА ПЛАКАТА

Трябва да се спрем и на плаката като една от основ-ните продукции, които масово се разпространяват вцялата страна, дори и в чужбина. Преди три годинивсички наши плакати се възпроизвеждаха по така наречения хромов способ. Фотоофсетовият способ не сеприлагаше. Затова печатът беше блед, плосък, груб ибезцветен. С въвеждането на гигантотипията коренносе измени качеството на плаката. Офсетовият печатстана сочен, колоритен, ефектен, доближаващ се до го-ляма степен с оригинала. Днес никое издателство неиска плакатите да се печатат по ръчния способ. Нашиятплакат се доближава вече до съветските плакати поотношение на своето качество.

И тук обаче не всичко върви гладко. Нашите пред-приятия дадоха и лошокачествени плакати, каквито саслучаите с плаката на Държавна спестовна каса, печа-тан в печатница „Г. Димитров“, плаката за събиранена реколтата, печатан в хромолитография „Балкан“, ипечатаните напоследък два плаката по случай честву-ването на 9 септември (единия в Партиздат, а другияв литография „Балкан“). В последните два плаката из-вестна вина за лошото изпълнение освен лошото худо-жествено оформление има и лошокачествената хартия,но все пак главната вина остава на изпълнителите, коитопри същите материали и условия постигат добри резул-тати за други плакати.

ЗА ПОДВЪРЗИЯТА

Едно от важните условия за качественото изпълнениена полиграфическата продукция е добрата подвързия накнижните тела.

Не може да се отрече, че успехите в оформяванетона подвързаните книжни тела са значителни.

Но наред с тези успехи съществуват недостатъци,които загрозяват подвързаната книга. Все още не саредки случаите на механично свързване книгата с обложката, не всякога външният вид отразява нейния характер. За да бъде хубаво подвързана книгата, необ-ходимо е правилно да се застъпят всички елементи :точно разкрояване на материалите, правилно определянена техните дебелина и размери, хармонично съчетание нафалца, кантовете, капителбанда и пр. Не може лошоподвързаната книга от пловдивската книговезница дасе обясни с лошите условия в същата, щом като присъщите условия книговезницата в гр. Сталин дава най-добре подвързани книги. Необходимо е да се обърнесериозно внимание на здравината на подв

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар