Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.)ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОФОРМЯВАНЕ В ПОЛИГРАФИЯТА

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Книгопечатането в съвременния културенживот играе твърде важна роля и неговатазадача е да предаде текста и образите на автора-писател и художника на възможнопо-голям брой читатели, възможно най-точнои красиво, при минимални зрителни усилия отстрана на читателя.

В Съветския съюз изкуството за оформяване на полиграфическата продукция се ръководи от принципите на социалистическия реализъм, против чуждите за него идеологии набуржоазното упадъчно изкуство — формализма във всичките му форми (конструктивизъм и пр.) и фотографическия натурализъм.Гослитиздат прави чести разбори-анализи нановоизлезли книги и графики и по този на-чин дава широко разяснение на полиграфистите и художниците, като им посочваправилния път на тяхната работа. Технико-графическото уреждане на книгата не се ограничава само в изработването и репродуцирането на илюстрациите, а неговата дейностсе насочва повече към външния вид на книгопечатното и графическо произведение, под-вързията, рисунъкът и големината на буквите,към композицията и изпълнението на кори-цата, обложката и форзаца, към подходящподбор на формат за книгата, макетиранетона страниците с текста и клишетата, изборна хартия, подвързачен материал и пр.

Така в последния тсхнико-графически разбор върху външния вид на художественитеиздания на Гослитиздат, покрай простите, нокрасиво оформени съчинения на Некрасов середят изящните „Пълни съчинения на Лер-монтов“ с художествен оформител Н. Илин,сериозно и строго оформени съчинения наМаксим Горки от художника А. Радищев иМ. Кирнарски, красиво оформените съчиненияна Алишер Навой от художника Н. Мухин,басните на Крилов с илюстрации на виднисъветски графици, Чеховата „Дама с кученцето“, за чийто илюстрации известните ху-дожници Кукриникси са били удостоени със Сталинска премия и др. От тях ние можемтвърде много да се поучим.

Постиженията и успехите на съветскатареалистична илюстрация са резултат на това,че тя е напълно подчинена на съдържаниетои замислите на автора на книгата. Илюстра-торите като Н. Пономарев, П. Соколов-Скала,Ростовцев и майсторите дърворезбари И.Павлов и др. дават пълна идейност на илюстрциите си, яснота на темата, благородствои строга простота и съответствие на оформлението към съдържанието на книгата. Това сатипичните черти на илюстрацията на най-хубавите книги на Гослитиздат, в които личатзабележителни постижения на съветските слу-жители на културата и идеалите на трудо-вото човечество.

Оформлението на книгите е тясно свър-зано с общото развитие на изобразителнитеизкуства. Историческото изменение на стиловете влияе също върху оформяването на книгите — не само върху илюстрациите, но ивърху цялостния облик на книгата. Оформлението е свързано чрез съдържанието на кни-гата с литературата и целия светоглед наепохата, а чрез техниката по изготвяне накнигата — с други широки области на чо-вешката дейност.

Ето защо съветският теоретик на марксистколенинската естетика за книгопродук-цията Б. М. Кисин намира, че съветскитеоформители на книги трябва внимателно даизучат огромното наследство, останало отпредшествуващите епохи. А самият Ленин еказал: „Пролетарската култура не ще се появиот невиделица, не ще се създаде от изобретателни хора, които ще се наричат специа-листи по пролетарска култура. Това е голямазаблуда. Пролетарската култура ще се появис закономерното развитие на запасните знания, които човечеството е придобило подгнета на капиталистическото общество“.

Техниката в поли-графията е средство,а не цел: графико-художествената стой-ност на книгите не сесъстои в отвлеченитеформално-техническисредства, а в спо-лучливото им подчи-нение на авторскиязамисъл и идейнополитическите качества.Техниката не ще бъ-де никога сама целза социализма. Тя ще служи на човека иликакто много сполуч-ливо казва др. Сталин: — „Техниката без човека е мъртва“.

Художественото оформяване на книгите

се обуславя от предназначението им, от съдържанието им, отуровена на читателяи от техническите въз-можности на полиграфията. Затова начинающите полиграфисти започват с овладяване-то на всички техниче-ски възможности в полиграфическата продукция въобще. Следнего идва школуване-то в редица правилаи схеми за художествено оформяване на

изисканите графически произведения, как-то и запознаване с характерните особености

на стиловете в шрифтостроението и приложната графика. Така във всички добреуредени графическиучилища е застъпентози предмет на пре-подаване, а съветската учебна литературае много богата по та-зи дисциплина (Щел-кунов, Кисин, Сидо-ров, Шицгал, Павлови др.). У нас сега сесъставя учебник потази материя за На-родната графическагимназия.

Добрият вкус и естетическото чувство саважни фактори, които твърде естествено не

се срещат в еднаква степен у всеки по-лиграфист. Обаче красивото и хармоничнотовъв форми, багри или тонове се основава нанякои закономерности, чието опознаване улес-нява значително начинающия или несигурния,докато получи „набито“ око.

Типографията днес разполага с най-разнообразен наборен материал, но красотата нашрифтове, линии, орнаменти и винетки, видътна хартията или блясъкът на мастилата не садостатъчни, за да се оформи едно печатно

произведение като художествено.

Печатните произведения с трайна художествена стойностпредполагат не самопълното овладяванена техническите въз-можности, но и раз-вита мисъл и усеткъм красивото у графика, словослагателя,печатаря, книговезеца — изобщо у всичкиполиграфисти. Нужное преди всичко, твор-ческо въображение,за да се направят с

помощта на орнаменти, шарки и шрифтовевсе по-нови, по-особени и при това красиви,привлекателни типографии акцидентни композиции: корици, етикети, обяви и пр. Необходимо е следователно вкус и сигурно чув-

ство при подбора наподходящ вид и го-лемина от букви, до-бре разпределени вър-ху плоскостта и сми-слено подредени вгрупи от текст. Обра-ботен вкус е нужен иза подходящ подборна орнаменти и другиукраси, за видът напечата, за мастилатаи др. материали с ог-лед получаване на об-ща хармония, коятода задоволи естетич-ното чувство на читателя. А това е от

съществено значение в полиграфическата про-дукция. Книгопечатането и графиката задово-ляват не само една практическа нужда отзнания за четеца, но и една естетична нужда—оптическата наслада от красиво и хармоничноизпълнена продукция.

В няколко статии ще се опитаме да изложим съществените моменти от художественото оформяване, техническото уреждане и технико-графическото изпълнение в полигра-фическата продукция.

Композиция на корицата.

При съставяне на предварителния макетна печатната книга първо се установява под-ходящият формат, вид и качество на хартията,основен шрифт и полета на изложението,заглавията, подзаглавията, предговора, титулите и пр., илюстрациите и подвързията, кактои техническото изпълнение — видът на пе-чата за изложението и приложенията. Тогава

се пристъпя към оформяване на корицата накнигата.

Съвременната за-падноевропейска корица преследва предимно рекламни цели.Нейното главно пред-назначение е да спе-чели купувачи. Зато-ва на корицата най-често се изобразяванякой ефектен мо-мент от съдържанието. Предназначениетопък на съветската ко-рица е да даде идей-ното съдържание на

книгата. Два различни свята — две различнитълкувания и типове корици.

Различната тематика на еднотипната книжнина също влияе върху характера на оформяване корицата. На-пример научни монографии по техническивъпроси и такива отмедицинско естествосе оформяват различ-но. Също различно сеоформяват пълнотоиздание на някой автор и същите произведения, издадени вотделни книги за раз-лични групи от читатели.

Различаваме пре-ди всичко следнитетри общи групи откорици на книги:

1) изобразителна корица;

2) текстова корица, която може да бъденаборна или рисувана и

3) комбинирана корица, изпълнена с набори илюстрация.

Изобразителната корица преди всичко имаилюстрационен характер. Нейната изработкатрябва да отговаря на високите изисквания наедно художествено произведение. Неправилно

е тя да бъде едно повторение на някоя отвътрешните илюстрации. Тя трябва да има

специфичен, обобщаващ характер. Изобразителната корица севъзприема за разлика от страниците накнигата от друго разстояние и в друг мащаб и затова имачесто плакатен вид.

Корицата обикно-вено се печати с цветни мастила и се изработва декоративнос опростени форми иобобщаващи цветни петна. Многото под-робности, които сауместни и често не-

обходими при обикновените илюстрации, сеизпускат при декоративното разрешение. Обаче декоративният момент не трябва да ли-шава изображениетоот реалистичния ха-рактер.

Илюстрацион н а т акорица се оформяване само с помощтана рисунка; за цел-та може да се използва и някоя фото-снимка.

Вместо подробноразработена илюстрация на корицата може да се даде опро-стено декоративно изображение. Такава композиционна задача е по-лека, особено при определяне на тоналните

съотношения в цвет-ните хармонии. Най-после изобразителна-та корица може даима изключително ор-наментален характер.

Всяка корица, осо-бено изобразителната,се възприема в двамомента: разглеждане корицата от далече, във витрина илиизложба, в който случай изпъкват плакат-ните особености накорицата, и втори мо-мент, който се състоив разглеждане корицата отблизо при четене. Тук вече дохождана преден план художествената подробност  на рисунката. В зависимост от рода на лите-ратурата единият от моментите преобладава,но все пак трябва да се държи сметка заналичието на двата момента.

Както цветната, така и едноцветната ко-рица в оригинал трябва да се изработвасъобразно техниката за възпроизвеждането и` .Към лито-офсет или дълбок меден печат сеприбягва, само когато тиражът на книгата еголям и печатането става на големи сборнилиста. Обикновено малките тиражи от кори-ците се печатат от клишета на американкаили на плоска машина — в случай че се пе-чати от няколко клишета наведнъж.

При възлагане рисунката на художникнужно е да му се дадат точните размери накорицата със сметка за книговезкото обряз-ване, както и указания в сантиметри заплоскостта, която ще се заема от текста илиизображението. Корицата с фон трябва даима по половин сантиметър в повече на тритесвободни краища, за да не се покажат следобрязването бели кантове. За пресмятане ши-рочината на гърба на корицата обикновено севземат по два пункта за всяка печатна кола.

Структурата на самата композиция наизобразителната корица може да бъде: три-ъгълник, правоъгълник, кръг, диагонал, двапресечени диагонала, елипса и пр. Структур-ната особеност придава и първата характе-ристика на корицата: хоризонталните линиидават впечатление на спокойствие, уравновесеност; правоъгълникът — на стабилност, три-ъгълникът — на симетрия и уравновесеност,диагоналът — на динамичност, движение и пр.

Вторият вид корица — текстовата, се по-строява по праволинейна схема, тъй като затипографния материал са чужди криволиней-ните схеми — овална, дъговидна, елипсовидна

или кръгла. Тя може да бъде: 1) симетричнаили централна композиция, 2) несиметричнаили екцентрична композиция, в това числовертикална и 3) свободна.

Третият вид корици: комбинираната е съ-четание на наборен текст с рисунка или фо-тоснимка. Сполучливо съставена, тя честоуспешно замества изобразителната корица ие по-икономична. Макетът за комбиниранатакорица се поръчва понякога на художник-полиграфист, но най-често се изпълнява оттехнически редактор, който трябва да имапохват за това.

Цветът и качеството на хартията за ко-рица играят голяма роля при оформяването.Така, грапавата хартия е непригодна за отпечатване на мрежести клишета или тънкищрихи, както и за фонов печат, тъй катомастилото не може да легне равномерно върху. Върху хартии с по-тъмен цвят не бива дасе отпечатват дребни букви с тъмни мастила;за тях са пригодни повече едрите и черни букви.

За получаване на бели букви или рисункивърху тъмен фон се прибягва към диапози-тивния печат върху бяла хартия. Такъв ефектможе да се получи и чрез печатане на белипокривни мастила върху тъмна хартия. Акокорицата се печати от трицветни клишета,хартията трябва да бъде от съответно качество.

Напоследък се употребява нов способ заоформяване на брошури, списания, календарии албуми — скрепени със спирали или скоби.Книжното тяло се обрязва от четирите краища,като от гърба за свързване се поставят редица кръгли дупки, в коите се прокарва спи-рала от метал или цветен целулоид. Товаоригинално оформяване позволява леко и кра-сиво отваряне на всяка страница.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар