Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.)РЕПРОДУЦИРАНЕ НА ЦВЕТНА ФОТОГРАФИЯ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Между многото придобивки, които донесефотографията, напоследък е и постигнатото директно възпроизвеждане на цветни образи,благодарение на откритата трислоеста емулсияс различна хроматична чувствителност, таканаречената агфаколор.

Директното снимане на цветовете е многоопростено и всеки любител фотограф можеда направи цветна снимка със същата леснина както и черно-бялата. Проявяването до сега се извършваше от самите производители нафилми. Това затрудняваше много,филмите се губеха и ставаше мно-го бавно. Цветни филми у нас неса: идвали от няколко години, имаизгледи тази година да се получати вероятно ще бъдат проявявани вдържавното предприятие „Българска кинемотография“ от наши спе-циалисти, които вече са работили втази област.

Цветната пластинка се произ-вежда във формат на нормалната53 мм. кино-лента, която се изпол-зва и за малкоформатните 24/36мм. апарати лайка, контакс и др.Този формат се наложи като най-подходящ за репортажната фото-графия.

Цветната фотография ще бъдешироко използувана като оригиналза репродуциране илюстрации научебници и списания.

Напоследък чуждите списанияизползват извънредно много цветните снимки.

Новите културни придобивки, които нидонесе фотографията, ни откриват големи възможности в областта на репродукцията, за-това ние трябва да бъдем подготвени за въз-произвеждане на цветни диапозитиви.

Директната цветна фотография позволявада се правят само цветни диапозитиви за проекция върху екран до няколко кв. метра сотличен блясък и свежест на цветовете.

Цветният филм агфаколор, се състои оттри емулсионни слоя, като всеки слой, отделно от чувствителния към светлината сребърен бромид, съдържа и съответното багрилно вещество. Първият слой лежи непо-средствено върху целулоидна подложка и еочувствен към червения цвят, върху него есложен вторият емулсионен слой, чувствителенкъм зеления цвят. Най-отгоре е сложен тре-тият емулсионен слой, чувствителен към синияцвят. Последният слой е отделен от другите

два с един жълт пласт, който служи катофилтър и пречи на всички сини лъчи да про-никнат в долните слоеве. Всяка една от тияемулсии е пригодена да възприеме само единот трите основни цвята, червен, зелен и син,както това се извършва от панхроматичнатаемулсия експонирана чрез трите цветни фил-три поотделно, дава трите основни негативипри трицветния печат. Дебелината на всекиедин от тези слоеве е 1/5000 от мм.

Процесът на проявяването е следния: най-напред се проявява в обикновен проявител зачерно-бели негативи без да се фиксира, следтова се инверсира чрез излагане на разсеянасветлина и се проявява отново в специаленпроявител, който едновременно обръща изображението позитивно и предизвиква към действие оцветителните елементи, вследствие накоето се оцветяват съответно в допълнителнибои трите образа, жълто, пурпурно-червено и синьо-зелено.

Под влиянието на светлината при експо-нирането на филма в трите слоя настъпватредица изменения според законите на аддитивното цветно съединение.

В първия слой, чувствителен към синителъчи, се задържат всички лъчи, в които имажълтия цвят — жълто, оранжево и зелено, във втория слой, чувствителен към зелените лъчи,се задържат лъчите, в които има червени цве-тове — червено, оранжево и виолет. В третияслой, чувствителен към червените лъчи, сезадържат — синьо, зелено и виолет и така тритеслоя, както са един върху друг, ще образуваторигинала.

Проявяването завършва с извличането чрезфармеровия отслабител на черното бромосре-бърно изображение, на мястото на което оста-ват трите цветни образа. Негативът, ако не сеобръща в позитив, има обратните цветове наобекта, който сме снели, вместо жълто, ще има-ме синьо, вместо червено — залено, и вместосиньо — червено. От този негатив могат дасе правят контактни копия на цветен филмагфаколор, където вече ще имаме нормалнитецветове. По този начин се изработват цветнитефилми, които гледаме в киното.

По-горе се каза аддитивно цветно съеди-нение. Ние знаем от нашата практика в пе-чатарството, че когато налагаме трите основнибагри: жълто, червено и синьо — ще по-лучим черно. Този способ на възпроизвеж-дане цветовете се нарича субстрактивно.

Аддитивното смесване на цветовете сесъстои в това, че основните цветове са чер-вено, зелено и виолетово и ако прожек-тираме на бяла стена с три прожекторатези основни цвята, там където се налагатще получим бял цвят. Или ако направим напанхроматични плаки три негатива от цветнарисунка, със съответните филтри от тях диапозитиви и прожектираме с три прожекторана бяла стена, като пред обектива сложимфилтрите, с които е сниман негатива, то наекрана ще получим точно копие от цветнакартина.

За репродукцията на цветните филми агфа-колор има няколко начина:

1. Със специален апарат и обектив за го-лямо увеличение се правят от цветния диапозитив направо растерови негативи. Този начинне е за препоръчване, защото сме лишени отвъзможността да ретушираме негативите.

2. Със същите апарати правим полутоновинегативи, след ретуширането им от тях пра-вим диапозитиви и те се ретушират и от диа-позитивите правим растерови негативи. Полу-тоновите негативи се прават на панхроматичниплаки, за тези плаки се препоръчва специаленмеко работящ проявител, без алкални прибавки

Вода. . . . . . . . . . . . . . 1000 см.3

Метол. . . . . . . . . . . . . 15 гр

Натриум сулф. кристал. . . .150 гр.

Бром кали. . . . . . . . . . . 2 гр.

Негативите трябва да бъдат така експонирани, че при проявяване първите следи от

образа да се покажат след 1 минута. Проявя-ването завършва от 6 до 8 минути.

Този начин е много скъп и процедуратамного дълга, затова препоръчвам следния начин, които се използва само у нас и с койтоса избягнати скъпите апарати и обективи, искъпите панхроматични плаки. Тук изполваме малкият формат 24/36 мм. панхрома-тичен филм, който е много евтин и се на-мира винаги на пазара.

3. Този начин се състои в следното: Отцветния диапозитив агфаколор се направятконтактни негативи на панхроматичен филмза всяка боя със съответния филтър (тук сменапълно независими от хроматичните грешкина оптиката) от тези контактни негативи сеправи увеличение до желания размер на фото-хартия, така наречена водоустойчива. Тазихартия отделно от чувствителния пласт е по-лята на гърба с още един пласт, който пред-пазва от влага. На хартията имаме възмож-ност да ретушираме свободно, дори можемда правим различни монтажи. От тези фото-увеличения се правят растерови негативи. Туквече могат да се правят по няколко извед-наж растерови негативи в зависимост от го-лемината на клишетата. Формат пощенскакарта може да се снимат по осем изведнаж.Докато по първите два начина може да сеснима само един цветен диапозитив, по третияначин могат да се комбинират по няколкоцветни диапозитиви. Ако имаме да работим 8 цветни диапозитиви, по първите два начинаще направим 32 негативи, а по третия само 4.Контактните негативи от агфаколор филмтрябва да бъдат меки и прозрачни, и в никойслучай — не контрастни.

Четирицветното клише „Клетвата“, отпе-чатано в брой 4—5 на сп. „Полиграфия“, еизработено по контактното копиране на негативите, а цветния диапозитив е проявен у Българска кинемотография.

Клишетата от цветните диапозитиви агфаколор трябва обезателно да са четирицветни,а боите, с които ще се печата трябва да са светло-жълта, розово-червена, синьо-зелена инормална черна.

Увеличенията от агфаколор малък форматще имат и занапред голямо значение в репродукционната техника, дори ако някога вбъдеще агфаколор бъде застъпен и в по-голям формат.

Както малкоформатната фотография е станала важна област на фотографията, такасъщо и цветния малък формат постепенноще заеме важен дял в репродукционнататехника.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар